Gospodarka leśna w sferze lasów niepaństwowych – uwarunkowania prawne

O szkoleniu

Celem szkolenia jest utrwalenie umiejętności samodzielnego prowadzenia czynności procesowych, takich jak: prowadzenie postępowań dowodowych, wydawanie decyzji administracyjnych, zawieranie porozumień, wydawanie opinii i uzgodnień, sporządzanie umów, realizacja czynności cywilno-prawnych oraz podejmowanie innych czynności.

Dlaczego warto wziąć udział?

Efektem udziału w szkoleniu będzie poszerzenie wiedzy z zakresu prawnych aspektów prowadzenia gospodarki leśnej, pozyskanie umiejętności w zakresie prawidłowego stosowania instrumentów prawnych w analizowanej materii a także opracowanie wzorów pism ułatwiających procedowanie. Dodatkowo uczestnicy szkolenia poszerzą swoja wiedzę w zakresie udostępniania informacji o środowisku i informacji publicznej.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresujemy do pracowników starostw powiatowych i urzędów miejskich realizujących zadania z zakresu gospodarki leśnej, przedstawicieli lasów miejskich, urzędów gmin, parków narodowych, spółdzielni, pozostałych osób prawnych (kościołów, związków wyznaniowych, uczelni wyższych, organizacji społecznych) oraz organizacji społecznych.

Program szkolenia

 1. Uwarunkowania prawne dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej:
  • zakres szkolenia w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym,
  • przepisy materialne,
  • przepisy proceduralne,
  • czym jest las niepaństwowy.
   
 2. Działania ochronne w gospodarce leśnej:
  • zabiegi ochronne,
  • uwarunkowania ochronne w dokumentacji planistyczno-urządzeniowej,
  • gospodarka leśna w rezerwatach przyrody oraz w parkach narodowych,
  • gospodarka leśna w lasach wpisanych do rejestru zabytków i w lasach, na terenie których znajdują się zabytki archeologiczne – tryb działania,
  • uwarunkowania wynikające z przepisów ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • lasy ochronne – sposoby postępowania,
  • zakres działań w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych,
  • zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w lasach.
  Kazusy z zakresu uwarunkowań ochronnych
   
 3. Uwarunkowania planistyczne dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej:
  • wskazania planistyczne przy prowadzeniu gospodarki leśnej, w tym uwarunkowania inwestycyjne,
  • odkodowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kontekście lasów,
  • sporządzanie inwentaryzacji stanu lasu,
  • informowanie właścicieli lasów o sporządzeniu projektu planu,
  • składanie zastrzeżeń i uwag,
  • zatwierdzanie planów,
  • kontrolowanie wykonania zatwierdzonych planów,
  • zmiana uproszczonych planów urządzenia lasów.
  Kazusy z zakresu uwarunkowań planistycznych
   
 4. Aspekty administracyjne w gospodarce leśnej:
  • stosowanie instrumentów nadzorczych,
  • zagadnienia stron i podmiotów na prawach stron w procedurze administracyjnejw leśnictwie,
  • sporządzanie porozumień w zakresie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną – omówienie trybu oraz opracowanie wzorcowego porozumienia ze wskazaniem zadań, które mogą zostać powierzone ,
  • postępowania wpadkowe – uzgodnienia i opinie,
  • prowadzenie czynności administracyjnych, tryb i forma wezwań,
  • postępowanie dowodowe,
  • wydawanie decyzji administracyjnych w leśnictwie – omówienie całokształtu procesu na przykładach decyzji ochronnych, nakazowych, z zakresu zmiany lasu na użytek rolny oraz pozyskania drewna w  przypadkach losowych,
  • przygotowywanie innych pism związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej, w tym m in. protokołów oględzin i ekspertyz.
  Kazusy proceduralne
   
 5. Aspekty cywilnoprawne w gospodarce leśnej:
  • sporządzanie umów dotyczących zadań z zakresu gospodarki leśnej,
  • postępowania przy stanie współwłasności w leśnictwie.
  Kazusy z zakresu prawa umów
   
 6. Problematyka karnoprawna:
  • tryb działania, prawa i obowiązki związane z popełnieniem przestępstw,
  • ścieżka postępowania w przypadku wystąpienia wykroczeń,
  • działania zapobiegawcze.
  Kazusy z zakresu prawa karnego
   

Panel dyskusyjny: pytania i odpowiedzi

Czas trwania

Zajęcia w godzinach: 9:00 – 15:00.

Prelegenci

Radca prawny, doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ekspert w zakresie prawa leśnego, rolnego oraz ochrony środowiska; posiada wieloletnie doświadczenie (również kierownicze) w pracy w administracji rządowej i w sektorze pozarządowym. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe i dydaktyczne, przejawiające się m. in. prowadzeniem od 2009 r. szkoleń dla różnych form organizacyjnych w sektorze państwowym, samorządowym i komercyjnym (administracja publiczna, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, fundacje, stowarzyszenia, spółki prawa handlowego) z zakresu problematyki administracyjnej i cywilnej, zwłaszcza w kontekście leśnictwa. Wiceprezes Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych oraz ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, czynnie uczestniczący w pracach dotyczących leśnictwa przy Komisji Europejskiej.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenia online organizujemy z wykorzystaniem platformy szkoleniowej ClickMeeting.

Do udziału w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon, słuchawki/głośniki, ewentualnie kamera internetowa. Prosimy o korzystanie z najaktualniejszych wersji przeglądarek Google Chrome (zalecana) lub Mozilla Firefox.

Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę, mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie – zapewniamy możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia oraz wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem szkolenia każda zgłoszona osoba otrzyma e-maila z linkiem do wirtualnego pokoju wraz z instrukcją połączenia się z platformą szkoleniową.

W szkoleniu online mogą uczestniczyć maksymalnie 22 osoby.

Test konfiguracji komputera wraz z testem sprzętu można wykonać korzystając z linku: https://utilities.clickmeeting.com/connection-tester

Rejestracja

Cena szkolenia
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.
650
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
Dostępne zniżki:
 • 7.69% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 7.69% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się

Organizator

AMG Szkolenia
20-576 Lublin
Bursztynowa 8/44
woj. lubelskie
AMG Szkolenia zajmuje się organizacją szkoleń stacjonarnych i online z szeroko rozumianej ochrony środowiska. Rozbudowując swoją bazę szkoleń dokładamy starań by sięgać po aktualne tematy, mogące sprostać realnym potrzebom branży oraz rynku pracy. Na...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 • Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie do AMG Szkolenia (Organizatora) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Organizator potwierdza otrzymanie formularza zgłoszeniowego wysyłając e-mail na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku informacji potwierdzającej w czasie 24 godzin – należy skontaktować się z Organizatorem.
 • Przesłanie do AMG Szkolenia formularza zgłoszeniowego stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy podmiotem zgłaszającym a AMG Szkolenia, jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie, jest podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Płatność za szkolenie powinna być przekazana w formie przedpłaty w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia na n/w nr konta.
 • Dokument pro-forma wystawiamy na życzenie. Po uzyskaniu zgody Organizatora istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.
 • Nr konta: 37 1020 3176 0000 5602 0283 5627
 • Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu odbywa się wyłącznie w formie pisemnej i musi wpłynąć do Organizatora najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. Organizator musi pisemnie potwierdzić  otrzymanie informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania pełnej opłaty. 
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia z przyczyn organizacyjnych oraz do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z ważnych przyczyn losowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku zwrot przedpłaty będzie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty odwołania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 • Wszystkie informacje dotyczące organizacji szkolenia (potwierdzenie, odwołanie, zmiana terminu itp.) Organizator przekaże w formie pisemnej na adresy e-mail podane na formularzu zgłoszeniowym.
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej AMG Szkolenia, Agnieszka Ochmańska, Grzegorz Ochmański z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bursztynowej 8/44, kod pocztowy 20-576. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu zawarcia umowy (formularz zgłoszeniowy) i realizacji szkolenia. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia podanych danych.
 • Wyrażona w formularzu zgłoszeniowym zgoda marketingowa ma charakter dobrowolny i może zostać w każdej chwili wycofana. Zapewniamy realizację przysługujących Państwu uprawnień z zakresu ochrony danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Zgoda marketingowa dotyczy otrzymywania drogą elektroniczną wyłącznie informacji dotyczących planowanych szkoleń i ofert promocyjnych.
 • Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi. Na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia AMG Szkolenia nie wyraża zgody.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

AMG Szkolenia
20-576 Lublin Bursztynowa 8/44
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!