Szkolenie

Gospodarka odpadami w 2015 roku - podstawowe wymagania, decyzje, ewidencja oraz sprawozdawczość.

O szkoleniu

Nowa ustawa o odpadach obowiązująca od stycznia 2013 r. dostosowuje ostatecznie prawo polskie do prawa europejskiego w dziedzinie gospodarki odpadami.

Ustawa zobowiązuje posiadaczy odpadów do dostosowania się do nowych regulacji w ciągu trzech lat od dnia jej wejścia w życie, czyli do 23.01.2016 roku.

Ustawa zobowiązuje też Ministra Środowiska do wydania nowych rozporządzeń w ciągu trzech lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Minister Środowiska, wykonując ten obowiązek wydał m.in. takie nowe rozporządzenia jak:
• rozpatrzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów,
• a także nowe rozporządzenie w sprawie katalogu odpadów, które w istotny sposób wpływają na sposób prowadzenia ewidencji odpadów,
• w ostatnim czasie zostało też wydane nowe rozporządzenie w sprawie procesu odzysku R10, a także rozporządzenie w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

Na końcowym etapie procesu legislacyjnego jest takie nowe rozporządzenia jak:
• rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
które w istotny sposób może wpłynąć na dopuszczalne sposoby prowadzenia gospodarki.

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie:
• nowych rozporządzeń do ustawy o odpadach,
• zmian przepisów w zakresie gospodarki odpadami, wynikających z nowej ustawy o odpadach, a także zmian, które zostały wprowadzone w tej ustawie po jej uchwaleniu,
• przepisów przejściowych i dostosowujących do nowej ustawy o odpadach, dotyczących m.in. ważności zezwoleń z zakresu gospodarki odpadami.
Kto powinien wziąć udział?
W szczególności trener przedstawi:
• kto i na jakich zasadach odpowiada za odpady,
• zasady ewidencji odpadów i sprawozdawczości a także przykłady wypełnionych dokumentów,
• zasady wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązków wynikających z nowej ustawy o odpadach,
• najnowsze przepisy dotyczące produktów ubocznych i końca fazy odpadu oraz kryteria, kiedy pewne rodzaje odpadów przestają być odpadami,
• rozwiązania mające na celu poprawę gospodarki odpadami uciążliwymi dla środowiska,
• zasady uzyskiwania zezwoleń w gospodarce odpadami.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o przykłady praktyczne oraz wzbogacane o liczne rozstrzygnięcia sądów dotyczące prawidłowych zasad gospodarki odpadami. Wykładowca odpowiada na pytania uczestników, analizuje podane przez uczestników przypadki.

Program szkolenia

Dzień I, godz.: 10.00 - 16.00
Podstawowe wymaganie dotyczące gospodarki odpadami

1. Przedstawienie najważniejszych regulacji prawnych dotyczących odpadów.

2. Przedmioty lub substancje nie podlegające ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

3. Podstawowe pojęcia w gospodarce odpadami:
o pojęcie odpadu, odpady niebezpieczne, odpady komunalne,
o posiadacz odpadów, wytwórca odpadów – podmioty odpowiedzialne za odpady,
o odzysk odpadów, unieszkodliwianie odpadów (przetwarzanie odpadów) – wyraźne rozróżnienie procesu odzysku od procesu unieszkodliwiania,
o sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami – nowe podmioty odpowiedzialne za odpady,
o inne terminy z zakresu gospodarki odpadami.

4. Produkty uboczne – kiedy pozostałości z procesu produkcyjnego nie są odpadami.

5. Koniec fazy odpadu – kryteria wskazujące kiedy odpad przestaje być odpadem.

6. Katalog odpadów i zasady klasyfikacji odpadów a także znaczenie tej klasyfikacji w gospodarce odpadami.

7. Zmiana klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, ze wskazaniem jakich odpadów dotyczy ta procedura.

8. Zasady odpowiedzialności administracyjnej za odpady, wynikające z nowej ustawy o odpadach:
o podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od wytwórcy odpadów,
o zwolnienie się z odpowiedzialności administracyjnej za przekazane odpady,
o zasada: zanieczyszczający płaci – koszty gospodarki odpadami.

9. Znaczenie ogólnych zasad gospodarki odpadami oraz nowa hierarchia sposobów postępowania z odpadami.

10. Plany gospodarki odpadami.

11. Nowe zasady wydawania zezwoleń oraz innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem następujących zagadnień:
o wymagane decyzje administracyjne na wytwarzanie odpadów i prowadzenie gospodarowania odpadami,
o likwidacja szeregu decyzji na wytwarzanie odpadów,
o konsekwencje uchylenia decyzji administracyjnych na zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów – terminy, zakres dostosowania się do nowej ustawy o odpadach;
o podstawy prawne decyzji oraz zakres przedmiotowy decyzji,
o organy właściwe do wydania decyzji,
o wniosek o wydanie decyzji i treść decyzji,
o wymóg posiadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
o możliwości odmowy wydania decyzji,
o cofnięcie i ograniczenia decyzji,
o zabezpieczenie finansowe.

Dzień II, godz.: 09.00 - 15.00:
Wybrane sposoby postępowania z odpadami, ewidencja oraz sprawozdawczość odpadowa.

1. Obowiązek przetwarzania odpadów w instalacjach i urządzeniach oraz wyjątki od tej zasady.

2. Możliwość przekazywania wybranych rodzajów odpadów osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na ich własne potrzeby.

3. Wybrane obowiązki dotyczące postępowania z niektórymi odpadami u posiadaczy odpadów.

4. Nowe zasady ewidencji odpadów i dokumenty stosowane na jej potrzeby:
o podmioty obowiązane,
o obieg dokumentów ewidencyjnych,
o karta przekazania odpadu,
o karta ewidencji odpadu,
o znaczenie dokumentów ewidencji odpadów w postępowaniu administracyjnym,
o przykłady wypełnionych kart przekazania odpadów oraz kart ewidencji odpadu.

5. Nowe zasady sprawozdawczości odpadowej
o wskazanie podmiotów obowiązanych do złożenia sprawozdania,
o określenie zakresu przekazywanych danych,
o przykłady wypełnionych sprawozdań przekazywanych do marszałka województwa.

6. Magazynowanie oraz składowanie odpadów – wybrane zagadnienia:
o zasady magazynowania odpadów,
o opłaty za składowanie oraz magazynowanie odpadów.

7. Usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

8. Administracyjne kary pieniężne za niewłaściwe postępowanie z odpadami w świetle nowej ustawy o odpadach.

9. Omówienie nowych oraz projektowanych rozporządzeń wydawanych na podstawie ustawy o odpadach.

10. Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi – obowiązki właściciela nieruchomości.

11. Planowany rejestr wprowadzających produkty oraz gospodarujących odpadami, który ma być prowadzony przez marszałków województw.

12. Omówienie przepisów przejściowych do nowej ustawy o odpadach.

13. Wymiana poglądów i doświadczeń oraz indywidualne konsultacje z wykładowcą.

Czas trwania

26-27.08.2015, środa - czwartek, 10.00 - 16.00 i 09.00 - 15.00

Prelegenci

Cytat
Radca prawny, ekspert w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności przepisów z zakresu gospodarki odpadami, pracownik administracji publicznej, występuje jako ekspert w komisjach sejmowych, doświadczony wykładowca.

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 - 27 sierpnia 2015
Centrum Szkoleniowe Goldenfloor

02-017 Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
zł brutto
1463,70 PLN
Cena zawiera:
  • cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch I i II dnia, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Weź udział

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod tym adresem: http://www.jgt.pl/szkolenia/odpady_1504gos

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!