Szkolenie

Gospodarka remontowa, modernizacyjna i inwestycyjna w praktyce ( koszty eksploatacji nieruchomości, a fundusz remontowy w świetle obowiązujących ustaw – odpowie

O szkoleniu

Czy wiesz:

-Czym się różnią koszty utrzymania i eksploatacji utrzymania i eksploatacji mienia przeznaczonego do wspólnego korzystania, utrzymania i eksploatacji i utrzymania lokali, w tym opłaty niezależne od właściciela i jaki jest ich wpływ na ilość i wysokość opłat eksploatacyjnych, czynszu najmu oraz opłat za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego?
-Czym się różnią pojęcia „pożytki z nieruchomości wspólnej”, a przychody z nieruchomości i przychody z innej działalności?
-Jaki jest wpływ „pożytków z nieruchomości wspólnej” i przychodów z działalności gospodarczej, na wysokość ustalanych opłat eksploatacyjnych i innych opłat oraz kogo powinny dotyczyć?
-Jaka powinna być struktura opłaty eksploatacyjnej?
-Jakie są zasady i podstawy prane tworzenia funduszu remontowego?
-Jak są skutki finansowe w związku z prowadzoną gospodarką remontową i modernizacyjną i prowadzoną ewidencją wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególnych nieruchomościach?
-Szkolenie stanowi kompendium wiedzy na temat gospodarki finansowej nieruchomości, a w tym konstruowania budżetu, jego elementów w zależności od stanu prawnego nieruchomości, jej struktury prawnej i własnościowej. Wskazane zostaną przepisy prawa regulujące tworzenie budżetu i gospodarowanie środkami w zależności od rodzaju nieruchomości. Powiemy o znaczeniu pożytków i innych przychodów dla budżetu nieruchomości. Położony zostanie nacisk na kwestie zwiane z tworzeniem funduszu remontowego i dysponowaniem środkami zgromadzonymi na nim.
Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:

Wiedzy i umiejętności: Nabycie wiedzy w zakresie obowiązków wynikających z różnych przepisów prawa oraz umiejętności w zakresie ustalania kosztów od statusu prawnego nieruchomości ( spółdzielnie, wspólnoty, własność prywatna i komunalna. Przedstawienie skutków finansowych prowadzonej gospodarki remontowej. Omówione zostaną podstawy prawne i zasady tworzenia funduszu remontowego oraz dysponowania środkami na nim zgromadzonymi ,a także omówione zostaną zmiany w prawe budowlanym a w szczególności w obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych lub ich wykonywania bez konieczności legalizacji i ich wpływ na dysponowanie środkami zgromadzonymi na funduszu remontowym.

Postaw społecznych: Uczestnik po szkoleniu dzięki zdobytej wiedzy w zakresie podstaw prawnych rządzących finansami nieruchomości, w sposób kompetentny będzie ustalał koszty oraz źródła finansowania, 

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest w szczególności do:

 • władz spółdzielni mieszkaniowych
 • zarządów, zarządców i administratorów wspólnot mieszkaniowych,
 • właścicieli, zarządców i administratorów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz nieruchomości o innym przeznaczeniu
 • zarządców nieruchomości komunalnych.

Program szkolenia

1. Budżet nieruchomości – zasady jego konstruowania, elementy składowe, różnice pomiędzy spółdzielczością, wspólnotami, własnością komunalną, prywatną, oraz najmem.

a) obowiązujące zasady i przepisy prawa w zakresie ustalania opłat eksploatacyjnych na utrzymania nieruchomości,

b) czynsz najmu w zależności od charakteru przeznaczenia lokalu,

c) opłaty za zajmowanie loku bez tytułu prawnego.

2. Zasady ustalania kosztów:

a) utrzymania i eksploatacji dla różnych nieruchomości (spółdzielnie, wspólnoty, własność prywatna, komunalna),

b) utrzymania i eksploatacji dla lokali o różnym statusie prawnym (własność, spółdzielcze prawo własnościowe, spółdzielcze prawo lokatorskie, najem, lokale zajmowane bez tytułu prawnego),

c) utrzymania i eksploatacji mienia przeznaczonego do wspólnego korzystania,

d) utrzymania i eksploatacji i utrzymania lokali, w tym opłaty niezależne od właściciela,

e) opłaty za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego.

3. Źródła finansowania:

a) opłaty eksploatacyjne,

b) pożytki z nieruchomości wspólnej,

c) przychody z nieruchomości,

d) przychody z innej działalności.

4. Wpływ pożytków z nieruchomości wspólnej i przychodów z działalności gospodarczej na wysokość ustalanych opłat eksploatacyjnych i innych opłat.

5. Niedobory i nadwyżki budżetu i ich wpływ na kalkulację i wysokość opłat eksploatacyjnych.

6. Struktura i różnice opłaty eksploatacyjnej:

a) w spółdzielniach mieszkaniowych,

b) wspólnotach,

c) własności prywatnej,

d) najmie i użytkowaniu lokalu bez tytułu prawnego.

7. Obowiązkowe i nieobowiązkowe regulacje dotyczące opłat eksploatacyjnych:

a) uchwały,

b) regulaminy,

c) umowy.

8. Budżet nieruchomości, czyli podstawa prawidłowego uchwalania opłat eksploatacyjnych i czynszu najmu

a) plan finansowo-gospodarczy spółdzielni,

b) plan gospodarczy we wspólnocie,

c) budżet dla jednostek komunalnych i własności prywatnej.

9. Różnice pomiędzy odpisem na fundusz remontowy tworzony zgodnie z art. 6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych lub w oparciu o odpowiedni zapis statutu, a opłatą eksploatacyjną – fundusz remontowy, uchwalaną przez Radę Nadzorczą.

a) pożytki z nieruchomości wspólnej,

b) nadwyżka bilansowa netto.

10. Zasady tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym.

a) podstawy prawne w zależności od rodzaju nieruchomości (spółdzielnie, wspólnoty zasób prywatny i komunalny),

b) wydatkowanie środków w zależności od rodzaju nieruchomości (części wspólne, indywidualne lokale, majątek spółdzielni lub właściciela nieruchomości, remonty infrastruktury technicznej).

11. Ewidencja księgowa wydatków ponoszonych z funduszu remontowego, oraz dokumentowanie wydatków funduszu remontowego w zależności od stanu prawnego nieruchomości, a podstawy prawne ich ponoszenia.

12. Zmiany w prawie budowlanym.

a) zmiany pojęć „obiekt budowlany”, „budynek” itp.

b) zmiany w zakresie obowiązków dotyczących zgłoszeń prac, pozwoleń na budowę i wykonywania prac bez obowiązku ich legalizacji,

c) wpływ obowiązku legalizacji robót budowlanych, lub jego braku na możliwości przeprowadzania w ramach funduszu remontowego.

13. Źródła finansowe i celowe, z jakich można i powinno się pokrywać koszty i nakłady na:

a) remonty, modernizacje, ulepszenia, przebudowy, rozbudowy itp.,

b) koszty konserwacji, usuwania awarii.

14. Skutki finansowe w związku z prowadzoną gospodarką remontową i modernizacyjną i prowadzoną ewidencją wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególnych nieruchomościach.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych

Prelegenci

Cytat

Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od prawie ćwierć wieku. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla zarządców nieruchomości, inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

Gdzie i kiedy

Online 18 lutego 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 czerwca 2022
Ibis Hotel Ostrobramska Warszawa

04-118 Warszawa

Ul. Ostrobramska 36

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 3 września 2021
Hotel DEMEL ***

30-085 Kraków

Ul. Głowackiego 22

woj. małopolskie

Zapisz się

Szkolenie stacjonarne
cena za osobę: Kraków / Warszawa
550 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
cena za osobę
350 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

PLAN SZKOLENIA:

1 dzień szkolenia:

 • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
 • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
 • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
 • godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

MS TEAMS (link do szkolenia zostanie wysłane najpóźniej dzień przed szkoleniem)

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!