Gwarancja bankowa w praktyce

O szkoleniu

Gwarancja bankowa to instrument zabezpieczający i podnoszący bezpieczeństwo transakcji, ogranicza również ryzyko niewywiązania się partnera handlowego ze zobowiązań kontraktowych. Gwarancja bankowa jest niezbędna przy większości procesów inwestycyjnych.

Metodologia szkolenia:
• analiza przepisów w oparciu o przykłady wraz z praktycznymi wskazówkami pozwalającymi na ich właściwą interpretację i wykorzystanie,
• dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych,
• analiza sytuacji podanych przez uczestników,
• praca z dokumentami.
Kto powinien wziąć udział?
Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli na przybliżenie tematyki gwarancji bankowych w ujęciu praktycznym, z punktu widzenia zleceniodawcy oraz beneficjenta gwarancji.

Szkolenie kierujemy do pracowników firm korzystających z gwarancji bankowych w celu zabezpieczenia swoich kontraktów lub od których takie zabezpieczenia są wymagane. W szczególności udział w zajęciach będzie przydatny dla pracowników odpowiedzialnych za kontakty handlowe oraz za przygotowanie, sporządzanie i zawieranie umów z kontrahentami.

Program szkolenia

1. Charakterystyka przepisów dotyczących gwarancji bankowych.

2. Ogólna charakterystyka gwarancji bankowej:
a. Definicja gwarancji bankowej,
b. Charakter prawny gwarancji bankowej:
- Umowa gwarancji bankowej,
- Gwarancja bankowa jako zobowiązanie pieniężne,
- Gwarancja bankowa jako zobowiązanie przyszłe,
- Odpłatność umowy gwarancji bankowej,
- Abstrakcyjność gwarancji bankowej,
- Nieakcesoryjność gwarancji.
c. Przedmiot gwarancji.

3. Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej:
a. Podstawa udzielenia gwarancji bankowej,
b. Forma zlecenia udzielenia gwarancji,
c. Związanie banku treścią umowy zlecenia udzielenia gwarancji.

4. Zawarcie i treść umowy gwarancji:
a. Zawarcie umowy gwarancji,
b. Forma gwarancji bankowej,
c. Przyrzeczenie udzielenia gwarancji,
d. Przekazanie gwarancji beneficjentowi,
e. Strony i uczestnicy stosunku gwarancyjnego:
- Strony umowy gwarancji,
- Uczestnicy stosunku gwarancyjnego,
f. Treść gwarancji bankowej:
- Miejsce i data wystawienia gwarancji,
- Beneficjent gwarancji,
- Tytuł gwarancji i jej numer,
- Preambuła gwarancji,
- Oznaczenie stron umowy gwarancji,
- Zakres obowiązków i uprawnień banku jako gwaranta,
- Termin obowiązywania gwarancji,
- Klauzula obniżenia sumy gwarancyjnej,
- Określenie formy żądania zapłaty i sposobu przekazania go gwarantowi,
- Określenie przyczyn wygaśnięcia gwarancji,
- Zastrzeżenie dotyczące przelewu praw z gwarancji,
- Podpis gwaranta.
g. Zmiany w treści gwarancji.

5. Rodzaje gwarancji bankowych:
a. Gwarancja dobrego wykonania umowy,
b. Gwarancja zabezpieczająca zapłatę należności za zakupione towary i usługi,
c. Gwarancja zwrotu zaliczki,
d. Gwarancja wypłaty zaliczki,
e. Gwarancje przetargowe,
f. Gwarancja spłaty kredytu,
g. Gwarancja zapłaty weksla.

6. Roszczenia z gwarancji:
a. Charakter prawny odpowiedzialności banku-gwaranta,
b. Roszczenia beneficjenta gwarancji:
- forma żądania zapłaty,
- termin zgłoszenia żądania zapłaty.
c. Żądanie „płać lub przedłuż gwarancję”,
d. Przesłanki zapłaty sumy gwarancyjnej:
- nieziszczenie się gwarantowanego rezultatu
- przedłożenie określonych dokumentów,
- przedłożenie orzeczenia sądu,
- klauzula zapłaty „na pierwsze żądanie”.
e. Zarzuty gwaranta przeciwko żądaniu beneficjenta,
f. Uprawnienia regresowe banku wynikające z udzielenia gwarancji.

7. Wygaśnięcie gwarancji:
a. zdarzenia prawne powodujące wygaśnięcie gwarancji,
b. wypowiedzenie umowy gwarancji.

8. Pozycja prawna gwaranta po zapłaceniu sumy gwarancyjnej.

9. Sposoby przeniesienie praw z gwarancji.

10. Potwierdzenie gwarancji, regwarancji i promesa.

11. Prawne zabezpieczenie gwarancji.

12. Przedawnienie roszczeń z gwarancji.

13. Omówienie przykładowej treści poszczególnych gwarancji.

14. Orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące umowy gwarancji.

15. Podsumowanie szkolenia, odpowiedzi na pytania, dyskusja.

Czas trwania

18.09.2015, piątek, 09.30 - 15.30

Prelegenci

Sędzia sądu rejonowego – przewodniczący wydziału cywilnego. Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego, w tym sprawy obejmujące roszczenia wekslowe. Posiada wiedzę praktyczną z tego zakresu dotyczącą prawidłowości wypełniania weksla i występowania z roszczeniami wekslowymi do sądu oraz oceny zasadności tych roszczeń. Pracownik dydaktyczny uczelni wyższej: prowadzi zajęcia z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego i postępowania egzekucyjnego.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Golden Floor Milenium Plaza

Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
146
Cena zawiera:
  • wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

http://www.jgt.pl/szkolenia/gwarancja_bankowa_1503gbw

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!