Handel wewnątrzwspólnotowy, eksport, import

O szkoleniu

Umowy zawierane z partnerem zagranicznym, zarówno z UE, jak i spoza UE, są szczególnie ważnym rodzajem umów, ze względu na różnorodność rozwiązań prawnych, zwyczajowych oraz uwarunkowania kulturowe. Polska, wstępując do UE uznała ponadto pierwszeństwo prawa UE nad rozwiązaniami krajowymi. Na handlowca spadł więc obowiązek poruszania się w bardzo skomplikowanym, ulegającym ciągłym zmianom systemie. Brak szerokiej wiedzy na ten temat powoduje liczne błędy na etapie negocjowania i realizacji takich umów, w tym generowanie niepotrzebnych ryzyk i kosztów. Nie można tu polegać na doświadczeniu, bo zmieniają się nie tylko uwarunkowania prawne (np. nowe uregulowania w zakresie prawa właściwego), procedury (np. nowe zasady postępowania z akredytywami czy gwarancjami), ale także zwyczaje w tym zakresie (np. nowe bazy dostawy wg. Incoterms).

Naszym celem jest pokazanie, jak dokonywać eksportu, importu i prowadzić handel wewnątrzwspólnotowy, z uwzględnieniem właściwych zabezpieczeń w umowach, które pozwolą uniknąć niepotrzebnych kosztów dla obu partnerów, w sytuacji powstania sporu. Ostatnio w Polsce zaczęły między innymi obowiązywać uregulowania wdrażające Dyrektywę UE, dotyczące szczególnie istotnych kwestii przy negocjowaniu i zawieraniu umów handlowych w ramach UE, jakimi są problemy z ustalaniem płatności. Oszczędności bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.
Dlaczego warto wziąć udział?

Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy

 • uporządkują wiedzę na temat systemu prawa handlowego i zasad jego wykorzystania w bieżącej pracy,
 • zdobędą wiedzę na temat skutecznego wchodzenia na rynki zagraniczne, a także analizy tych rynków jako źródeł zaopatrzenia,
 • zdobędą wiedzę odnośnie zasad prowadzenia działalności handlowej zarówno w formie dostaw i zakupów wewnątrzwspólnotowych, jak i eksportu oraz importu,
 • zdobędą praktyczne umiejętności posługiwania się procedurami eksportowymi oraz importowymi, a także dokumentami w handlu zagranicznym,
 • nabędą umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami przy zawieraniu umów z partnerem zagranicznym, zarówno w zakresie towarów jak i usług,
 • zdobędą praktyczne umiejętności zabezpieczania transakcji eksportowych i importowych oraz ich rozliczania.
 • nabędą kompetencje odnośnie samokształcenia się oraz zdobywania niezbędnej wiedzy o handlu zagranicznym oraz wewnątrzwspólnotowym, przepisach i ich aktualizacjach,
 • zdobędą kompetencje w zakresie fachowego porozumiewania się z uczestnikami rynków zagranicznych.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy do:

 • kadry menedżerskiej,
 • pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu,
 • oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów z partnerami zagranicznymi.

Program szkolenia

1. AKTUALNOŚCI W ZAKRESIE ZMIAN PRAWNYCH I ZWYCZAJOWYCH.

 • Jakie aktualne rozwiązania prawne należy uwzględnić przy zawieraniu umów z partnerem zagranicznym z UE i spoza UE?
 • Jaka jest rola międzynarodowych zwyczajów handlowych, które mają zastosowanie do umów handlowych?
 • Dlaczego czasami należy wyłączyć z umowy postanowienia Konwencji NZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG)?
 • Kiedy ma zastosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Rzym I)?
 • Jak na negocjowanie terminów płatności w ramach UE wpłynęło wdrożenie Dyrektywy o terminach zapłaty?
 • Które z uregulowań mają charakter bezwzględnie obowiązujący, a które można zmieniać umową?

2. WYBÓR PRAWA WŁAŚCIWEGO W KONTRAKTACH Z PARTNEREM ZAGRANICZNYM.

 • Na czym polegają zasady wyboru prawa właściwego dla umowy według Rozporządzenia Rzym I?
 • Co to jest prawo PECL i PICC?
 • Jakie prawo ma zastosowanie do umowy w sytuacji braku wyraźnego wyboru prawa?
 • Jak powinien prawo negocjować eksporter, a jak importer?
 • Co to znaczy domniemany wybór prawa?

3. USTALANIE BAZY DOSTAWY W EKSPORCIE I IMPORCIE.

 • Jak ująć bazę dostawy w kontrakcie i dlaczego niezbędna jest jej wykładnia wraz z rokiem edycji?
 • Jakie były najważniejsze zmiany w nowej wersji INCOTERMS 2020 i jak stosować nowe reguły, w tym DPU?
 • Czy kontrakty oparte na zlikwidowanej regule DAT są ważne i czy można dokonać na ich podstawie odprawy celnej?
 • Kiedy w umowach mają zastosowanie zwyczaje RAFTD i COMBITERMS?

4. PREFERENCJE W ZAKRESIE SPOSOBU ROZLICZEŃ KONTRAKTU.

 • Ile wynosi maksymalny, dopuszczalny termin płatności w UE i jakie są konsekwencje innego uregulowania tej kwestii w umowie?
 • Jakie pojawiły się alternatywy gwarancji bankowych według zwyczajów URDG 758 i w praktyce bankowej?
 • Jak rozliczać umowy akredytywą według UCP 600, w tym STANBY L/C oraz wykorzystać niekonwencjonalne zabezpieczenia finansowe umów?

5. ZAWIERANIE UMÓW W FORMIE OFERTY Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI – PRAKTYKA NA RÓŻNYCH RYNKACH.

 • Jak zawierać umowy w formie oferty z partnerem z UE i spoza UE, zgodnie z postanowieniami Konwencji CISG?
 • W którym momencie uważa się za uzgodnione ogólne warunki sprzedaży / zakupu, w różnych systemach prawnych?
 • Jakie postanowienia dotyczące oferty zawiera Konwencja CISG?
 • Ile czasu wiąże oferta w handlu zagranicznym, w zależności od formy, w której została złożona?

6. NEGOCJOWANIE ZABEZPIECZEŃ W KLAUZULACH KONTRAKTOWYCH PRZEZ EKSPORTERA I IMPORTERA.

 • Jakie są zasady negocjowania klauzul umów jednodokumentowych, zgodnych z koncepcją kontraktów wzorcowych i wykładnią ICC?
 • Jaka jest wykładnia siły wyższej i jak powinno być to ujęte w kontrakcie?
 • Dlaczego kary umowne mogą być niebezpieczne dla kupującego?
 • W jaki sposób sprzedający może zabezpieczyć się przed ryzykiem wysokiej odpowiedzialności z tytułu kar umownych?
 • Kiedy kary umowne nie zabezpieczają właściwie interesów kupującego, w szczególności w sytuacji wysokiej szkody, spowodowanej niedotrzymaniem terminu dostawy?
 • Czy można ustalać kary z partnerami zagranicznymi za opóźnienie czy tylko za zwłokę?
 • Jak formułować klauzule poufności i praw autorskich w odniesieniu do podmiotów zagranicznych?
 • Kiedy można odstąpić od umowy, dokonać zmiany jej postanowień w sytuacji nadzwyczajnej zmiany stosunków, zwolnić się od odpowiedzialności kontraktowej w ramach eksportu, importu i dostaw wewnątrzwspólnotowych?

7. PRECYZOWANIE W UMOWIE ODPOWIEDZIALONOŚCI Z TYTUŁU JAKOŚCI TOWARU CZY USŁUGI.

 • W jakich sytuacjach kupujący może dochodzić roszczeń z tytułu jakości przez okres dłuższy niż określony w gwarancji jakości?
 • Co to znaczy niezgodność dostawy z umową i jak do tego odnosi się Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów?
 • Jak można wyłączyć niekorzystne dla eksportera postanowienia Konwencji CISG?
 • Jak uwzględnić w umowach problem odpowiedzialności za produkt niebezpieczny w prawodawstwie UE?

8. USTALANIE SPOSOBU ROZSTRZYGANIA SPRAW SPORNYCH W OBROCIE Z ZAGRANICĄ.

 • Kiedy warto wynegocjować sąd państwowy a kiedy arbitraż?
 • Dlaczego czasami nie należy wybierać sądu czy arbitrażu we własnym kraju?
 • Jakie postanowienia Konwencji nowojorskiej są kluczowe przy wyborze sądów arbitrażowych?
 • Co to jest tzw. organ kompetentny do rozstrzygania sporów zagranicznych?
 • W jaki sposób zabezpieczać skuteczne dochodzenie roszczeń wobec partnerów z odległych rynków?

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

dr Wojciech Budzyński

Jest uznanym specjalistą w zakresie:

 • stosowania formuł handlowych. Zajmuje się doradztwem w zakresie Incoterms od ponad 30 lat, kiedy wydał pierwszą w Polsce wykładnię tych formuł z oryginalną interpretacją graficzną. Napisał na ten temat kilka książek i jest autorem wykładni terminów handlowych, wydanej w Polsce i za granicą. Jest autorem oficjalnych poradników na temat stosowania Incoterms (od wersji 1980 do obecnej) i oryginalnej interpretacji graficznej reguł. Jest uznawany za najwybitniejszego specjalistę w kraju ds. interpretacji bazy dostawy wg. Incoterms, a jego książki na ten temat były publikowane także w językach obcych za granicą,
 • transportu i spedycji krajowej i zagranicznej,
 • umów handlowych i reklamacji z partnerem krajowym i zagranicznym.


Zagadnieniami tymi zajmuje się w sposób praktyczny , jak i naukowy. Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym dużych firm transportowych i spedycyjnych

Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Autor wielu pozycji książkowych poświęconych tematyce transportowej i handlowej.

Gdzie i kiedy

Online 12 maj 2022

Zapisz się

Szkolenie online - promocja
za zgłoszenie min. 8 dni przed terminem
760
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę po okresie promocji
860
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

WIRTUALNA SALA ATL
Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!