Hipoteka, księgi wieczyste i nieruchomości jako zabezpieczenie wierzytelności

O szkoleniu

Hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelności jest jednym z najbardziej skomplikowanych, pod względem prawnym, zabezpieczeń i najbardziej złożonych. Wymaga bowiem znajomości bardzo wielu ustaw. Ale z drugiej strony jest to jedno z najbardziej nowoczesnych i najbardziej pewnych zabezpieczeń - ponieważ jest ono ustanawiane na nieruchomościach. Szkolenie ma przybliżyć tę skomplikowaną instytucję. Wskazać jej wady i zalety.
Kto powinien wziąć udział?
Pracownicy banków, przedsiębiorstw, firm ubezpieczeniowych

Program szkolenia

1. Przepisy regulujące instytucję hipoteki i ksiąg wieczystych
2. Definicja hipoteki, jej prawny charakter oraz jej cechy charakterystyczne
1) hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelności
2) umowny charakter hipoteki
3) hipoteka jako zobowiązanie pieniężne
4) akcesoryjność hipoteki
5) prawo zaspokojenia z nieruchomości
6) pierwszeństwo wierzyciela hipotecznego
7) skuteczność hipoteki względem każdoczesnego właściciela nieruchomości obciążonej
8) jawność hipoteki
3. Przedmiot hipoteki
1) nieruchomość
- pojęcie nieruchomości
- granice nieruchomości
- rodzaj nieruchomości (przemysłowe, rolne, leśne, budynkowe, lokalowe)
- problem garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych
- problem hipoteki w przypadku budowy na cudzym gruncie
2) własność nieruchomości
3) współwłasność nieruchomości
- łączna
- w części ułamkowej
4) możliwość obciążenia hipoteką kilku nieruchomości,
5) użytkowanie wieczyste,
6) własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
7) subintabulat,
8) inne niż hipoteka obciążenia nieruchomości (dożywocie, służebności, użytkowanie, najem, prawo pierwokupu, dzierżawa) oraz ich wpływ na możliwość i celowość obciążenia nieruchomości hipoteką, z uwzględnieniem art. 88 ustawy o księgach wieczystych i hipotece
9) obciążania hipoteką nieruchomości, dla których jest zastrzeżone ustawowe prawo pierwokupu, w tym nieruchomości rolnych
10) sytuacja prawna praw ciążących na nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym (art. 1000 – 1002 kodeksu postępowania cywilnego)
4. Zakres obciążenia hipoteką w świetle art. 47 – 51 k.c. oraz 84 – 87 ustawy o księgach wieczystych i hipotece
5. Problematyka przynależności i części składowych nieruchomości. Wzajemne relacje pomiędzy hipoteką a zastawem, przewłaszczeniem części składowych nieruchomości i przynależności oraz cesją wierzytelności
6. Ewidencja nieruchomości
1) Księga wieczysta
- pojęcie księgi wieczystej
- treść księgi wieczystej
- rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
- przeglądanie ksiąg wieczystych oraz wydawanie odpisów z tych ksiąg
- elektroniczna księga wieczysta, w tym dostęp do Kw on-line
- rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych oraz wyjątki od tej zasady
2) Zbiór dokumentów
3) Ewidencja gruntów i budynków (kataster); Odpis i wyrys z katastru
7. Rodzaje hipotek
1) hipoteka umowna (w tym dawna hipoteka dawna kaucyjna i dawna zwykła),
2) hipoteka łączna, w tym problematyka hipoteki łącznej w przypadku inwestycji deweloperskich
3) hipoteka na łączonych nieruchomościach
4) hipoteka przymusowa (wzmianka)
8. Przepisy przejściowe
9. Wierzytelność hipoteczna
1) Pojęcie wierzytelności hipotecznej
2) Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności tego samego wierzyciela
3) zabezpieczenie hipoteką wielu wierzytelności przysługujących różnym podmiotom (konsorcjum)
10. Ustanowienie hipoteki
1) umowa o ustanowienie hipoteki ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia wierzytelności zabezpieczonej hipoteką
2) strony i uczestnicy umowy o ustanowienie hipoteki
- właściciel nieruchomości
o osoba pozostająca w związku małżeńskim
o osoba małoletnia
o spadkobiercy
o wspólnicy spółki prawa cywilnego
o spółki prawa handlowego
o jednostki samorządu terytorialnego
o kościelne osoby prawne
- wierzyciel, w tym bank
- dłużnik,
- pełnomocnik.
3) forma ustanowienia hipoteki
- hipoteka notarialna
o rola notariusza przy ustanawianiu hipoteki
o treść aktu notarialnego
o zaświadczenie banku
o omówienie przykładowego aktu notarialnego o ustanowienie hipoteki
- hipoteka bankowa (art. 95 prawa bankowego)
o oświadczenie właściciela nieruchomości
o oświadczenie banku
o omówienie przykładowych oświadczeń
4) kwota i waluta hipoteki oraz problematyka nadzabezpieczenia
5) elementy umowy o ustanowienie hipoteki
6) niedozwolone klauzule umowne
- określenie innego niż postępowanie egzekucyjne sposobu zaspokojenie roszczeń z nieruchomości
- zakaz obciążania lub zbywania nieruchomości
- zakaz rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym
11. Powstanie hipoteki
1) wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej
- charakter postępowania wieczystoksięgowego
- uczestnicy postępowania
- forma wniosku o wpis hipoteki
- treść wniosku o wpis hipoteki
- wniosek o wpis hipoteki notarialnej
- oświadczenie wierzyciela o poparciu wniosku
2) postępowanie przed sądem wieczystoksięgowym
3) zasada związania sądu treścią wniosku oraz kolejnością jego wpływu
4) ustanowienie a powstanie hipoteki
5) środki odwoławcze od orzeczeń sądu wieczystoksięgowego
12. Uruchomienie kredytu zabezpieczonego hipoteką na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego.
13. Zbycie nieruchomości obciążonej hipoteką przed wpisem hipoteki i po wpisie
14. Pierwszeństwo hipotek i innych praw ujawnionych w księdze wieczystej
1) stałe pierwszeństwo hipotek
2) zasada posuwania się hipotek naprzód – kiedy obowiązuje
3) zmiana pierwszeństwa
4) rozporządzenie opróżnionym miejscem hipotecznym
5) podstawienie wierzytelności
15. Zmiana treści wierzytelności hipotecznej i hipoteki
1) zmiana waluty
2) zmiana kwoty
3) zmiana terminu zapłaty
4) zmiana oprocentowania
5) zmiana wierzyciela hipotecznego (przelew wierzytelności hipotecznej)
6) podstawa wpisu do księgi wieczystej zmiany treści hipoteki
7) zmiana treści hipoteki zwykłej oraz kaucyjnej ustanowionej na zabezpieczenie należności ubocznych powstałych przed dniem 20 lutego 2011 r.
16. Ochrona hipoteki (art. 89 – 93 ustawy o księgach wieczystych i hipotece)
17. Wygaśnięcie hipoteki

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek Kolmex)
Termin: 23-24.10.2014 r., (1-szy dzień w godz. 10.00-16.05, 2-gi dzień 9.00-15.05)
Cena: 1180,- zł., zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.

Czas trwania

2 dni, 14 godz. dyd.

Prelegenci

Szkolenie zostanie poprowadzone przez uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę wyższych uczelni, autorkę wielu publikacji i książek z dziedziny bankowości, w tym prawnych zabezpieczeń wierzytelności p. Izabelę Heropolitańską.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

budynek Kolmex

00-844 Warszawa

Grzybowska 80/82

woj. mazowieckie

Budynek Kolmex

00-844 Warszawa

Grzybowska 80/82

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
c
1 180
Cena zawiera:
  • cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch
Zapisz się

Organizator

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
Grzybowska 77
woj. mazowieckie
Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard jest firmą szkoleniową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa. Organizujemy szkolenia biznesowe, seminaria i warsztaty zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej d...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunki uczestnictwa
Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Po otrzymaniu potwierdzenia o rezerwacji miejsca należy dokonać wpłaty na poniższe konto bankowe (faktury są wydawane uczestnikom podczas szkolenia):

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 77
nr rachunku:
PL 62 1440 1101 0000 0000 0233 2345

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa Grzybowska 77
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!