Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/hipoteka-umowna-ksiegi-wieczyste-i-nieruchomosci-wybrane-zagadnienia-69965-id156

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

rogram szkolenia obejmuje najważniejsze zagadnienia dot. hipoteki, ksiąg wieczystych oraz nieruchomości. W szczególności uwzględnia aktualne orzecznictwo sądowe dot. tych zagadnień oraz praktykę.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się w swojej działalności problemami zabezpieczania wierzytelności, w szczególności zabezpieczeniami hipotecznymi. Szkoleniem szczególnie mogą być zainteresowani pracownicy działów kredytowych i prawnych oraz działów finansowych i operacyjnych banków komercyjnych, spółdzielczych, SKOK-ów i innych firm przyjmujących jako zabezpieczenia swoich wierzytelności hipoteki.

Program szkolenia:

Księgi wieczyste prowadzone w systemie teleinformatycznym
Definicja hipoteki oraz jej cechy charakterystyczne
Przedmiot hipoteki
Nieruchomość
pojęcie nieruchomości
pojęcie nieruchomości rolnej i możliwość obciążania jej hipoteką
nieruchomości będące współwłasnością łączną
nieruchomości kościelne
nabycie własności nieruchomości – forma umowy oraz wpis do księgi wieczystej
Ułamkowa część nieruchomości
Użytkowanie wieczyste
Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
Problem garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych
Obciążenie hipoteką kilku nieruchomości – hipoteka łączna oraz repartycja hipoteki
Podział nieruchomości a hipoteka
Zakres obciążenia nieruchomości
Części składowe
Przynależności
Wpływ hipoteki na skuteczność umowy zastawu, przewłaszczenia i cesji
Wzajemne relacje pomiędzy hipoteką a zastawem i przewłaszczeniem oraz cesją wierzytelności
Inne niż hipoteka obciążenia nieruchomości
Dożywocie
Służebności osobiste, w tym służebność mieszkania
Służebności gruntowe, w tym służebność przejazdu oraz służebność drogi koniecznej
Użytkowanie, najem, dzierżawa
Forma ustanowienia praw wymienionych w pkt. 1 – 4
Wpływ obciążeń nieruchomości na możliwość i celowość obciążenia nieruchomości hipoteką, z uwzględnieniem art. 88 ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz art. 1000 – 1002 oraz 1025 kodeksu postępowania cywilnego
Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i wyjątki od tej zasady oraz jej skutki dla hipoteki i innych obciążeń nieruchomości
Wierzytelność hipoteczna
Pojęcie wierzytelności hipotecznej
Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności tego samego wierzyciela
Zabezpieczenie jednej wierzytelności kilkoma hipotekami
Ustanowienie hipoteki
Forma ustanowienia hipoteki;
Kwota i waluta hipoteki oraz problematyka nadzabezpieczenia
Kwota hipoteki w przypadku nieruchomości rolnej
Niedozwolone klauzule umowne i skutki ich umieszczenia
określenie innego niż postępowanie egzekucyjne sposobu zaspokojenie roszczeń z nieruchomości
zakaz obciążania lub zbywania nieruchomości
zakaz rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.
Dozwolone klauzule umowne
Powstanie hipoteki
Ustanowienie a powstanie hipoteki
Wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej
charakter postępowania wieczystoksięgowego
uczestnicy postępowania
forma wniosku o wpis hipoteki
forma wniosku o wpis hipoteki notarialnej
treść wniosku o wpis hipoteki
oświadczenie wierzyciela o poparciu wniosku
Postępowanie przed sądem wieczystoksięgowym
w przypadku składania wniosku bezpośrednio przez właściciela nieruchomości
w przypadku składania wniosku przez notariusza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
Zasada związania sądu treścią wniosku oraz kolejnością jego wpływu
Środki odwoławcze od orzeczeń sądu wieczystoksięgowego
Pierwszeństwo hipotek i innych praw ujawnionych w księdze wieczystej
Pojęcie pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych
Stałe pierwszeństwo hipotek
Pierwszeństwo hipoteki a pierwszeństwo praw wpisanych w Dziale III kw
Zmiana pierwszeństwa
Podstawienie wierzytelności
Zmiana treści wierzytelności hipotecznej i hipoteki
Zmiana waluty
Zmiana kwoty
Zmiana terminu zapłaty
Zmiana oprocentowania
Zmiana wierzyciela hipotecznego (przelew wierzytelności hipotecznej)
Zamiana wierzytelności hipotecznej
Dodanie kolejnej wierzytelności hipotecznej
Zmiana treści hipoteki – zmiana kwoty i waluty hipoteki
Wygaśnięcie hipoteki
Opróżnione miejsce hipoteczne
Pojęcie opróżnionego miejsca hipotecznego oraz wtórnie opróżnionego miejsca hipotecznego
Powstanie opróżnionego miejsca hipotecznego
Uprawnienie właściciela nieruchomości do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym
Roszczenie o przeniesienie albo wpisanie hipoteki na miejsce opróżnione przez inną hipotekę
Dopuszczalność przeniesienia lub wpisania hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne, w wypadku ustanowienia hipoteki w kwocie wyższej lub w innej walucie niż kwota lub waluta opróżnionego miejsca hipotecznego
Wygaśnięcie opróżnionego miejsca hipotecznego

Informacje o prelegentach:

Szkolenie zostanie poprowadzone przez Izabelę Heropolitańską uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, członka zarządu Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego; arbitra Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich; rzeczoznawcy i konsultanta z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Jest autorką i współautorką ponad dwudziestu wielokrotnie wznawianych książek z dziedziny bankowości, a także analiz prawnych ukazujących się w Profesjonalnym Serwisie Bankowym.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1280 zł całkowita

Cena zawiera:

cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Po otrzymaniu potwierdzenia o rezerwacji miejsca należy dokonać wpłaty na poniższe konto bankowe (faktury są wydawane uczestnikom podczas szkolenia):

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
Plac Europejski 3
nr rachunku:
PL 62 1440 1101 0000 0000 0233 2345

Wydarzenie: Hipoteka umowna, księgi wieczyste i nieruchomości – wybrane zagadnienia