Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/hr-compliance-w-praktyce-75620-id5854

Informacje o szkoleniu

 • HR Compliance w praktyce


  ID szkolenia: 75620
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources
 • Termin szkolenia:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
  Godziny zajęć (czas trwania):
  czas trwania: 9:00-15:00.
  8:30-9:00 logowanie do platformy.
 • Organizator szkolenia:

  Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
  ul. Kozielska 137d
  44-100 Gliwice
  woj. śląskie
  O firmie Inne oferty firmy
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Przed działami HR nowe wyzwania – monitorowanie czy organizacja spełnia wszystkie obowiązki, jakie nakładają na pracodawcę dynamicznie zmieniające się przepisy!
Nie zwlekaj z przeglądem procedur HR, dokumentów, regulaminów, instrukcji, regulacji wewnętrznych w Twojej firmie!
Sprawdź czy w obszarze HR działasz zgodnie ze zmieniającym się prawem pracy i regulacjami antykryzysowymi!
Zidentyfikuj ryzyka w obszarze zatrudnienia zanim błędy wytknie PIP, ZUS, US, UODO i inne instytucje kontrolujące!
Przygotuj samodzielnie audyt zgodności zastosowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami!

Podczas szkolenia dowiesz się:

- jak wyeliminować lub ograniczyć ryzyko wystąpienia niezgodności w stosowanych procedurach HR, regulaminach, instrukcjach z powszechnie obowiązującymi i wydanymi w czasie epidemii regulacjami dotyczącymi zatrudnienia

- jak wykorzystać w celu przeprowadzenia samodzielnego audytu przekazaną podczas szkolenia listę kontrolą zawierające wykaz zmian pośrednio zmieniających postanowienia prawa pracy

- jak właściwie przeprowadzić rekrutację pracowników, również w formie zdalnej, jak przestrzegać regulacji dotyczących ochrony danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników, w jaki sposób organizować pracę zdalną na ustawowych zasadach

- jak przeprowadzić onboarding pracownika i przekazać instrukcje pracy zgodne z nowymi warunkami pracy

- jakich zmian należ dokonać w wewnętrznych źródłach prawa pracy

- jak dokonać aktualizacji opisów stanowisk pracy, przeprowadzić oceny okresowe, motywować pracowników do pracy

- jak zarządzać ryzykiem w dziale HR poprzez aktualizację systemów i rozkładów czasy pracy, zarządzania absencją, udzielania urlopów

- jak dokonać wartościowania pracy z uwzględnieniem danych rynkowych na podstawie wskaźników GUS i benchmarkingu

- jak zastosować KPI w praktyce kadrowej

- jak ograniczać zachowania kotrproduktywne pracowników, które mogą być szkodliwe dla pracodawcy

Weź udział w szkoleniu on-line, wyjdziesz z pakietem gotowych rozwiązań!

Szkolenie skierowane jest do:

 • Menedżerów i specjalistów HR
 • Księgowych
 • Dyrektorów i Managerów ds. Compliance
 • Compliance Officerów
 • Dyrektorów i Managerów ds. Zapewnienia Zgodności
 • Dyrektorów i Managerów ds. Zarządzania Ryzykiem
 • Dyrektorów i Managerów ds. Audytu
 • Radców Prawnych i Prawników zajmujących się tematyką compliance

Program szkolenia:

Zarządzanie ryzykiem w dziale HR

– metody szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia w obszarze zatrudniania pracowników oraz jego negatywnych skutków dla działalności przedsiębiorstwa – omówienie listy kontrolnej.

Aktualizacja opisów stanowisk pracy


– jak na nowo wyznaczyć rangę tzw. stanowisk kluczowych i pogrupować stanowiska względem ich hierarchii i ważności w strukturze firmy z wykorzystaniem tzw. danych historycznych, sytuacji bieżącej oraz przewidywanych zmian związanych z zastosowaniem mechanizmów tzw. tarczy antykryzysowej 4.0?
Omówienie wzorów stanowisk pracy zawierających wymagania środowiska pracy zgodnego z aktualnymi wymaganiami w zakresie świadczenia pracy

Jak dokonać ponownego wartościowania pracy w związku z obniżeniem wynagrodzenia wskutek zastosowania mechanizmów tzw. tarczy antykryzysowej z odniesieniem do analizy benchmarkingowej rynku pracy?


– wyznaczenie nowych celów stanowiska pracy, wyznaczenie wymagań, punktowa wycena stanowisk

W jaki sposób zastosować ustawowy mechanizm istotnego wzrostu obciążenia wynagrodzeń pracowników w praktyce HR.
Jakie znaczenie ma to rozwiązanie dla systemów premiowania pracowników?

Analiza kosztów wynagrodzeń a zastosowanie systemów benefitów i pozafinansowego wsparcia pracowników – świadczenia socjalne jako forma wynagrodzenia – nowe możliwości przewidziane w u.o.p.d.o.f – omówienie

Optymalizacja mechanizmów rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej z wykorzystaniem zasad opisanych w art. 94 (2) Kodeksu pracy, w szczególności dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy

Nowe zasady onboardingu pracowniczego


– obszary zaznajomienia pracownika z procedurami dotyczącymi elektronicznego obiegu dokumentów, zgłaszania urlopu, w tym urlopu na żądanie, powiadamiania o przyczynach nieobecności, korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, kwarantanny – omówienie przykładu programu onboardingowego uwzględniającego nowe obszary świadczenia pracy

Zasady rekrutacji pracowników „na odległość”


– przekazanie w formie elektronicznej dokumentów związanych z zatrudnieniem, zawarcie umowy o pracę – zastosowanie norm Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego oraz regulacji RODO – omówienie scenariusza rekrutacyjnego

HR Compliance w praktyce, czyli jak dokonać audytu zgodności zastosowanych rozwiązań w przepisami prawa pracy i przepisami wprowadzonymi przez tzw. tarcze antykryzysowe:

 • zgodność zapisów regulaminu pracy i wynagradzania z wprowadzonymi porozumieniami zbiorowymi – jak uniknąć kolizji w źródłach prawa pracy opisanych w art. 9 Kodeksu pracy? Jakie postanowienia regulaminów wymagają zmian i dostosowania?
 • zgodność instrukcji i procedur związanych dotyczących świadczenia pracy w formie zdalnej z postanowieniami ustawowymi – dostosowanie przyjętych procedur home office do nowych zasad
 • zgodność udzielania urlopów z uwzględnieniem nowych regulacji dotyczących urlopu zaległego
 • metody ograniczenia ryzyka wykonywania pracy podczas usprawiedliwionych nieobecności, w tym przebywania na dodatkowym zasiłku opiekuńczym
 • organizacja pracy zdalnej zgodnie z postanowieniami tzw. tarczy antykryzysowej
  – jak należy polecać i organizować pracę, jak ewidencjonować wykonane obowiązki, jak weryfikować obecność pracownika? – omówienie instrukcji pracy zdalnej
 • efektywność czasu pracy a stosowane systemy i rozkłady czasu pracy
  – omówienie możliwości zastosowania elastycznego zatrudnienia i obszarów ryzyka w zakresie zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi, regulaminami wewnętrznymi oraz rozwiązaniami antykryzysowymi.
 • wprowadzenie/aktualizacja instrukcji dotyczące bezpieczeństwa pracy z uwzględnieniem wymagań sanitarnych – omówienie wytycznych Państwowej Inspekcji Pracy

Ocena okresowa pracownika

 • nowe zasady rejestrowania postępów oraz osiągnięć pracowników, identyfikowanie pracowników o najwyższym potencjale rozwoju
 • omówienie możliwości przeprowadzenia zwolnień, przyznania premii, czy realizacji awansu pionowego oraz poziomego – zastosowanie dobrych praktyk i zgodności z przepisami antykryzysowymi

Zwolnienia indywidualne – zakaz, ograniczenia, możliwości w przypadku niezrealizowania planów sprzedażowych – omówienie zasad powszechnie obowiązujących, regulacji antykryzysowych oraz orzecznictwa SN

Motywatory finansowe i pozafinansowe – przegląd stosowanych metod i ich optymalizacja.
Dodatki absencyjne/frekwencyjne w czasie epidemii i zagrożenia epidemicznego – zachowanie środków ostrożności dla zastosowanie mechanizmów gratyfikacji z obecność pracownika
Wywiady z pracownikami po absencji – zastosowanie szczególnej ochrony danych osobowych pracownika w związku z art. 9 RODO

Jak mierzyć jakość i wydajność pracy z zastosowaniem norm, o których mowa w art. 83 Kodeksu pracy?
– omówienie metod równomiernego obciążania obowiązkami

Nowe zasady komunikacji – zarządzenie zespołem rozproszonym w praktyce HR
– wykorzystanie nowych kanałów kontaktu z pracownikami – platformy, komunikatory i inne narzędzia a ochrona danych osobowych pracownika

KPI w praktyce działów HR – omówienie mechanizmów zastosowania kluczowych wskaźników efektywności w zakresie:

 • absencji chorobowej pracowników – omówienie kalkulatorów absencyjnych
 • rotacji i fluktuacji pracowników
 • poziomu satysfakcji pracowników
 • efektywność czasu pracy
 • średniego czasu trwania procesu rekrutacji
 • średniego czasu pozwalającego na osiągnięcie produktywności, wydajności oraz jakości pracy
 • analizy tzw. red tags
 • rozwiązania w zakresie ograniczenia zachowań i działań kontrproduktywnych pracowników – omówienie listy kontrolnej
 •  
 • nowe obszary ryzyka zawodowego
  – zastosowanie w opisie stanowiska pracy – przykłady wdrożenia postanowień art. 226 Kodeksu pracy w kontekście nowych zagrożeń na stanowisku pracy
 • zgodności świadczenia pracy z postanowieniami art. 18 (3a) oraz art. 94 (3) Kodeksu pracy
  – jak uniknąć ryzyka nierównego traktowania w zatrudnieniu ze względu na różnicowanie pracowników w stanie epidemii i zagrożenia epidemicznego

Informacje o prelegentach:

Wybitny Ekspert prawa pracy, psycholog pracy, inspektor ochrony danych, audytor systemów i procedur HR. Wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy. Autor licznych prac badawczo-rozwojowych w obszarze stosowania prawa pracy na gruncie systemów zarządzania personelem.
Od 12 lat pomaga pracodawcom w tworzeniu i aktualizacji regulaminów pracy, wynagradzania i premiowania z uwzględnieniem stosowanych procedur HR w kontekście obowiązujących przepisów prawa, ochrony danych osobowych, kultury organizacyjnej, kodeksów etyki i prowadzonej polityki personalnej.
W ramach realizowanych audytów wewnętrznych i szkoleń pomaga pracodawcom w kompleksowej ocenie zgodności i analizie ryzyk związanych z wdrożeniem i optymalizacją systemów i procedur w zakresie polityki personalnej  – od rekrutacji, przez zatrudnienie i onboarding, dokonywanie opisów stanowisk pracy, prowadzenie ocen okresowych, wartościowanie stanowisk. Posiada znajomość systemów CUBIKS, tomHRM, czy HRsys.
Pracownik naukowy i wykładowca akademicki, trener OSiI Effect. Stały współpracownik Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
Specjalista w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, zawodowy negocjator i mediator w sporach pracowniczych z ponad 10-letnim doświadczeniem praktycznym.
Stały członek ponad 50 komisji antymobbingowych. W ramach prowadzonych audytów wdrożył ponad 100 procedur antymobbingowych w jednostkach sfery budżetowej i w przedsiębiorstwach. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego.
Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach. Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.  
Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.
Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”.
Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy.

Wykładowca akademicki:
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 590 zł brutto za 1 osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


Wydarzenie: HR Compliance w praktyce