Szkolenie

HR Compliance w praktyce

O szkoleniu

Przed działami HR nowe wyzwania – monitorowanie czy organizacja spełnia wszystkie obowiązki, jakie nakładają na pracodawcę dynamicznie zmieniające się przepisy!
Nie zwlekaj z przeglądem procedur HR, dokumentów, regulaminów, instrukcji, regulacji wewnętrznych w Twojej firmie!
Sprawdź czy w obszarze HR działasz zgodnie ze zmieniającym się prawem pracy i regulacjami antykryzysowymi!
Zidentyfikuj ryzyka w obszarze zatrudnienia zanim błędy wytknie PIP, ZUS, US, UODO i inne instytucje kontrolujące!
Przygotuj samodzielnie audyt zgodności zastosowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami!

Podczas szkolenia dowiesz się:

- jak wyeliminować lub ograniczyć ryzyko wystąpienia niezgodności w stosowanych procedurach HR, regulaminach, instrukcjach z powszechnie obowiązującymi i wydanymi w czasie epidemii regulacjami dotyczącymi zatrudnienia

- jak wykorzystać w celu przeprowadzenia samodzielnego audytu przekazaną podczas szkolenia listę kontrolą zawierające wykaz zmian pośrednio zmieniających postanowienia prawa pracy

- jak właściwie przeprowadzić rekrutację pracowników, również w formie zdalnej, jak przestrzegać regulacji dotyczących ochrony danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników, w jaki sposób organizować pracę zdalną na ustawowych zasadach

- jak przeprowadzić onboarding pracownika i przekazać instrukcje pracy zgodne z nowymi warunkami pracy

- jakich zmian należ dokonać w wewnętrznych źródłach prawa pracy

- jak dokonać aktualizacji opisów stanowisk pracy, przeprowadzić oceny okresowe, motywować pracowników do pracy

- jak zarządzać ryzykiem w dziale HR poprzez aktualizację systemów i rozkładów czasy pracy, zarządzania absencją, udzielania urlopów

- jak dokonać wartościowania pracy z uwzględnieniem danych rynkowych na podstawie wskaźników GUS i benchmarkingu

- jak zastosować KPI w praktyce kadrowej

- jak ograniczać zachowania kotrproduktywne pracowników, które mogą być szkodliwe dla pracodawcy

Weź udział w szkoleniu on-line, wyjdziesz z pakietem gotowych rozwiązań!
Kto powinien wziąć udział?
 • Menedżerów i specjalistów HR
 • Księgowych
 • Dyrektorów i Managerów ds. Compliance
 • Compliance Officerów
 • Dyrektorów i Managerów ds. Zapewnienia Zgodności
 • Dyrektorów i Managerów ds. Zarządzania Ryzykiem
 • Dyrektorów i Managerów ds. Audytu
 • Radców Prawnych i Prawników zajmujących się tematyką compliance

Program szkolenia

Zarządzanie ryzykiem w dziale HR

– metody szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia w obszarze zatrudniania pracowników oraz jego negatywnych skutków dla działalności przedsiębiorstwa – omówienie listy kontrolnej.

Aktualizacja opisów stanowisk pracy


– jak na nowo wyznaczyć rangę tzw. stanowisk kluczowych i pogrupować stanowiska względem ich hierarchii i ważności w strukturze firmy z wykorzystaniem tzw. danych historycznych, sytuacji bieżącej oraz przewidywanych zmian związanych z zastosowaniem mechanizmów tzw. tarczy antykryzysowej 4.0?
Omówienie wzorów stanowisk pracy zawierających wymagania środowiska pracy zgodnego z aktualnymi wymaganiami w zakresie świadczenia pracy

Jak dokonać ponownego wartościowania pracy w związku z obniżeniem wynagrodzenia wskutek zastosowania mechanizmów tzw. tarczy antykryzysowej z odniesieniem do analizy benchmarkingowej rynku pracy?


– wyznaczenie nowych celów stanowiska pracy, wyznaczenie wymagań, punktowa wycena stanowisk

W jaki sposób zastosować ustawowy mechanizm istotnego wzrostu obciążenia wynagrodzeń pracowników w praktyce HR.
Jakie znaczenie ma to rozwiązanie dla systemów premiowania pracowników?

Analiza kosztów wynagrodzeń a zastosowanie systemów benefitów i pozafinansowego wsparcia pracowników – świadczenia socjalne jako forma wynagrodzenia – nowe możliwości przewidziane w u.o.p.d.o.f – omówienie

Optymalizacja mechanizmów rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej z wykorzystaniem zasad opisanych w art. 94 (2) Kodeksu pracy, w szczególności dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy

Nowe zasady onboardingu pracowniczego


– obszary zaznajomienia pracownika z procedurami dotyczącymi elektronicznego obiegu dokumentów, zgłaszania urlopu, w tym urlopu na żądanie, powiadamiania o przyczynach nieobecności, korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, kwarantanny – omówienie przykładu programu onboardingowego uwzględniającego nowe obszary świadczenia pracy

Zasady rekrutacji pracowników „na odległość”


– przekazanie w formie elektronicznej dokumentów związanych z zatrudnieniem, zawarcie umowy o pracę – zastosowanie norm Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego oraz regulacji RODO – omówienie scenariusza rekrutacyjnego

HR Compliance w praktyce, czyli jak dokonać audytu zgodności zastosowanych rozwiązań w przepisami prawa pracy i przepisami wprowadzonymi przez tzw. tarcze antykryzysowe:

 • zgodność zapisów regulaminu pracy i wynagradzania z wprowadzonymi porozumieniami zbiorowymi – jak uniknąć kolizji w źródłach prawa pracy opisanych w art. 9 Kodeksu pracy? Jakie postanowienia regulaminów wymagają zmian i dostosowania?
 • zgodność instrukcji i procedur związanych dotyczących świadczenia pracy w formie zdalnej z postanowieniami ustawowymi – dostosowanie przyjętych procedur home office do nowych zasad
 • zgodność udzielania urlopów z uwzględnieniem nowych regulacji dotyczących urlopu zaległego
 • metody ograniczenia ryzyka wykonywania pracy podczas usprawiedliwionych nieobecności, w tym przebywania na dodatkowym zasiłku opiekuńczym
 • organizacja pracy zdalnej zgodnie z postanowieniami tzw. tarczy antykryzysowej
  – jak należy polecać i organizować pracę, jak ewidencjonować wykonane obowiązki, jak weryfikować obecność pracownika? – omówienie instrukcji pracy zdalnej
 • efektywność czasu pracy a stosowane systemy i rozkłady czasu pracy
  – omówienie możliwości zastosowania elastycznego zatrudnienia i obszarów ryzyka w zakresie zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi, regulaminami wewnętrznymi oraz rozwiązaniami antykryzysowymi.
 • wprowadzenie/aktualizacja instrukcji dotyczące bezpieczeństwa pracy z uwzględnieniem wymagań sanitarnych – omówienie wytycznych Państwowej Inspekcji Pracy

Ocena okresowa pracownika

 • nowe zasady rejestrowania postępów oraz osiągnięć pracowników, identyfikowanie pracowników o najwyższym potencjale rozwoju
 • omówienie możliwości przeprowadzenia zwolnień, przyznania premii, czy realizacji awansu pionowego oraz poziomego – zastosowanie dobrych praktyk i zgodności z przepisami antykryzysowymi

Zwolnienia indywidualne – zakaz, ograniczenia, możliwości w przypadku niezrealizowania planów sprzedażowych – omówienie zasad powszechnie obowiązujących, regulacji antykryzysowych oraz orzecznictwa SN

Motywatory finansowe i pozafinansowe – przegląd stosowanych metod i ich optymalizacja.
Dodatki absencyjne/frekwencyjne w czasie epidemii i zagrożenia epidemicznego – zachowanie środków ostrożności dla zastosowanie mechanizmów gratyfikacji z obecność pracownika
Wywiady z pracownikami po absencji – zastosowanie szczególnej ochrony danych osobowych pracownika w związku z art. 9 RODO

Jak mierzyć jakość i wydajność pracy z zastosowaniem norm, o których mowa w art. 83 Kodeksu pracy?
– omówienie metod równomiernego obciążania obowiązkami

Nowe zasady komunikacji – zarządzenie zespołem rozproszonym w praktyce HR
– wykorzystanie nowych kanałów kontaktu z pracownikami – platformy, komunikatory i inne narzędzia a ochrona danych osobowych pracownika

KPI w praktyce działów HR – omówienie mechanizmów zastosowania kluczowych wskaźników efektywności w zakresie:

 • absencji chorobowej pracowników – omówienie kalkulatorów absencyjnych
 • rotacji i fluktuacji pracowników
 • poziomu satysfakcji pracowników
 • efektywność czasu pracy
 • średniego czasu trwania procesu rekrutacji
 • średniego czasu pozwalającego na osiągnięcie produktywności, wydajności oraz jakości pracy
 • analizy tzw. red tags
 • rozwiązania w zakresie ograniczenia zachowań i działań kontrproduktywnych pracowników – omówienie listy kontrolnej
 •  
 • nowe obszary ryzyka zawodowego
  – zastosowanie w opisie stanowiska pracy – przykłady wdrożenia postanowień art. 226 Kodeksu pracy w kontekście nowych zagrożeń na stanowisku pracy
 • zgodności świadczenia pracy z postanowieniami art. 18 (3a) oraz art. 94 (3) Kodeksu pracy
  – jak uniknąć ryzyka nierównego traktowania w zatrudnieniu ze względu na różnicowanie pracowników w stanie epidemii i zagrożenia epidemicznego

Czas trwania

czas trwania: 9:00-15:00.
8:30-9:00 logowanie do platformy.

Prelegenci

Cytat

Wybitny Ekspert prawa pracy, psycholog pracy, inspektor ochrony danych, audytor systemów i procedur HR. Wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy. Autor licznych prac badawczo-rozwojowych w obszarze stosowania prawa pracy na gruncie systemów zarządzania personelem.
Od 12 lat pomaga pracodawcom w tworzeniu i aktualizacji regulaminów pracy, wynagradzania i premiowania z uwzględnieniem stosowanych procedur HR w kontekście obowiązujących przepisów prawa, ochrony danych osobowych, kultury organizacyjnej, kodeksów etyki i prowadzonej polityki personalnej.
W ramach realizowanych audytów wewnętrznych i szkoleń pomaga pracodawcom w kompleksowej ocenie zgodności i analizie ryzyk związanych z wdrożeniem i optymalizacją systemów i procedur w zakresie polityki personalnej  – od rekrutacji, przez zatrudnienie i onboarding, dokonywanie opisów stanowisk pracy, prowadzenie ocen okresowych, wartościowanie stanowisk. Posiada znajomość systemów CUBIKS, tomHRM, czy HRsys.
Pracownik naukowy i wykładowca akademicki, trener OSiI Effect. Stały współpracownik Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
Specjalista w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, zawodowy negocjator i mediator w sporach pracowniczych z ponad 10-letnim doświadczeniem praktycznym.
Stały członek ponad 50 komisji antymobbingowych. W ramach prowadzonych audytów wdrożył ponad 100 procedur antymobbingowych w jednostkach sfery budżetowej i w przedsiębiorstwach. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego.
Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach. Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.  
Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.
Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”.
Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy.

Wykładowca akademicki:
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

Gdzie i kiedy

Online 25 lutego 2021

Weź udział

Cena
za osobę
590 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Weź udział

Organizator

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice
ul. Kozielska 137d
woj. śląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice ul. Kozielska 137d
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!