Incoterms® 2020 a zarządzanie ryzykiem umów i transportu

O szkoleniu

Od 1.01.2020 r. weszła w życie nowa, 9-ta wersja terminów Incoterms, opracowana przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu. Zmiany w niej są szczególnie zaskakujące, bo nie sprawdziły się wcześniejsze przewidywania co do kierunku tych zmian.

W związku z powyższym może powstać szereg problemów na linii sprzedający – kupujący, ale także w stosunkach każdego z tych partnerów z przewoźnikami i spedytorami.

Posługując się bazą dostawy dochodzi niejednokrotnie do sytuacji, że jedna ze stron umowy może załatwiać transport, płacić za niego, zawierać umowę przewozu, a w sytuacji uszkodzenia lub kradzieży towaru, roszczeń wobec przewoźnika musi dochodzić drugi partner, bo on akurat ponosił w tym czasie ryzyko, które jest niezależne od ponoszenia kosztów. Stąd bazę dostawy należy negocjować aktywnie już na etapie zawierania umowy, zdając sobie sprawę z korzyści, ryzyk i kosztów, związanych z zastosowaniem określonych wariantów. Bezpieczeństwo bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.
Dlaczego warto wziąć udział?

Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy

 • poznają zasady zarządzania ryzykiem w odniesieniu do najnowszej wersji Incoterms® 2020 w formie analizy eksperckiej, ukierunkowanej na potrzeby i korzyści uczestników,
 • uzyskają praktyczne porady na temat ograniczania ryzyk związanych z realizacją umowy, w tym w zakresie ewentualnej renegocjacji kontraktów,
 • uporządkują wiedzę na temat najnowszych zmian w Incoterms® 2020 i zasad ich wykorzystania w bieżącej pracy,
 • zdobędą wiedzę na temat skutecznego negocjowania zwyczajów Incoterms® 2020 oraz negocjowaniu przenoszenia odpowiedzialności na ubezpieczycieli,
 • zdobędą praktyczne umiejętności posługiwania się procedurami handlowymi i transportowymi, zgodnie z regułami Incoterms,
 • nabędą umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami przy zawieraniu umów z wykorzystaniem Incoterms,
 • zdobędą praktyczne umiejętności zabezpieczania transakcji handlowych w zakresie bazy dostawy,
 • nabędą kompetencje odnośnie samokształcenia się oraz zdobywania niezbędnej wiedzy o zwyczajach w zakresie bazy dostawy, uzansach i ich aktualizacjach,
 • zdobędą kompetencje w zakresie fachowego porozumiewania się z uczestnikami rynków zagranicznych i rynku krajowego,
 • zdobędą kompetencje rozstrzygania sporów wynikających z różnej interpretacji postanowień reguł Incoterms.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy do:

 • kadry menedżerskiej,
 • pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu,
 • oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i realizowanie umów.
 • zapraszamy także spedytorów i przewoźników różnych gałęzi transportu.

Program szkolenia

1. RODZAJE I ZAKRES RYZYK OBJĘTYCH NOWYM ZBIOREM INCOTERMS® 2020.

 • Kwestia ryzyka w Incoterms® 2020.
 • Miejsce dostawy wg. Incoterms® 2020 jako wyznacznik przejścia ryzyka ze sprzedającego na kupującego.
 • Przejście prawa własności w aspekcie prawnym i realnym a odpowiedzialność za towar w nowych Incoterms® 2020.
 • Ryzyko niedoprecyzowania wykładni bazy dostawy.
 • Ryzyko braku roku edycji wykładni, także w kontekście rozliczenia umowy.
 • Ryzyka ponoszone przez sprzedającego w Incoterms® 2020.
 • Ryzyka ponoszone przez kupującego w Incoterms® 2020
 • Incoterms® 2020 a ryzyka w relacjach załadowca - spedytor – przewoźnik – odbiorca.
 • Ryzyka wynikające z bazy dostawy dla transakcji krajowych i z partnerem zagranicznym.
 • Ryzyka umów zawieranych na nowych bazach uniwersalnych.
 • Ryzyka umów zawieranych na nowych bazach morskich.
 • Ryzyka w grupach E, F, C, D w Incoterms® 2020.
 • Ryzyka związane z manipulowaniem towarem, załadunkami, wyładunkami, składowaniem.
 • Ryzyka związane z dokumentacją handlową i celną.
 • Ryzyka wynikające z poświadczania pochodzenia towaru, ujęte specyficznie w Incoterms® 2020.
 • Ryzyka wynikające z procedur celnych przywozowych i wywozowych.
 • Ryzyka w Incoterms® 2020 w kontekście wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii celnej od 2021 roku.

2. OGRANICZANIE RYZYK NA ETAPIE NEGOCJACJI UMOWY WG. INCOTERMS® 2020.

 • Zasady prowadzenia negocjacji bazy dostawy.
 • Wybór najkorzystniejszych z punktu widzenia ryzyka formuł dla sprzedającego.
 • Wybór najkorzystniejszych formuł dla sprzedającego przy konieczności posiadania gestii transportowej.
 • Wybór najkorzystniejszych z punktu widzenia ryzyka formuł dla kupującego.
 • Wybór najkorzystniejszych formuł dla kupującego przy konieczności posiadania gestii transportowej.
 • Negocjowanie przez kupującego szczególnych ryzyk wynikających z grupy "C" terminów handlowych.
 • Wprowadzanie zmian umownych przez sprzedającego i kupującego, ograniczających ryzyko dla stron.
 • Negocjowanie poniesienia ryzyk związanych z dokumentami, w szczególności wydawanymi na terytorium partnera.
 • Negocjowanie poniesienia ryzyk związanych z odprawami i procedurami celnymi.
 • Zabezpieczanie przed ryzykiem wynikającym z opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii celnej w 2021 roku.
 • Zabezpieczanie przed ryzykiem wynikającym z wysyłki towaru z terytorium Szwajcarii.

3. ANALIZA NOWYCH TERMINÓW INCOTERMS® 2020 POD KĄTEM RYZYKA PONOSZONEGO PRZEZ STRONY UMOWY.

 • Ryzyka i koszty w terminach grupy E (uniwersalny termin EXW magazyn sprzedającego).
 • Ryzyka i koszty w terminach uniwersalnych grupy F (termin FCA terminal przewoźnika i FCA magazyn sprzedającego).
 • Ryzyka i koszty związane z nowymi postanowieniami dotyczącymi konosamentu „on board” w terminie FCA przy jego zastosowaniu w transporcie morskim.
 • Ryzyka i koszty w terminach morskich grupy F (termin FAS port załadunku - nabrzeże, FOB port załadunku - statek)
 • Ryzyka i koszty związane ze zmianą momentu przejścia ryzyka w terminie FOB.
 • Ryzyka i koszty w terminach uniwersalnych grupy C (termin CPT, termin ze zmienionym obowiązkiem ubezpieczenia CIP).
 • Ryzyka i koszty w terminach morskich grupy C ( termin CFR, termin z obowiązkiem ubezpieczenia CIF).
 • Ryzyka i koszty w tradycyjnych terminach uniwersalnych grupy D (termin DAP, termin z obowiązkiem odprawy w imporcie przez sprzedającego DDP).
 • Ryzyka i koszty w zupełnie nowym terminie uniwersalnym grupy D (termin DPU zawarty po raz pierwszy w nowych Incoterms® 2020).
 • Zasady zastępowania zlikwidowanych terminów poprzez nowe terminy z Incoterms® 2020 i związane z tym ryzyka.

4. OGRANICZANIE RYZYK TRANSPORTOWYCH NA ETAPIE REALIZACJI UMOWY WG. INCOTERMS® 2020.

 • Przenoszenia ryzyka odpowiedzialności za działania przewoźnika czy spedytora.
 • Ograniczanie ryzyka utraty i ubytku towaru.
 • Ograniczanie ryzyka uszkodzenia towaru w wyniku różnych zjawisk.
 • Eliminowanie ryzyka odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostawy w wyniku opóźnienia po stronie przewoźnika.
 • Przenoszenie ryzyka załadunku i wyładunku towaru na partnera handlowego.
 • Przenoszenie ryzyka nie odebrania towaru przez przewoźnika, w tym tzw. „rolowania kontenerów”.
 • Sytuacje, w których po ustaleniu odpowiedzialności przewoźnika zastosowanie znajdą ubezpieczenia OCP czy OCS.
 • Ograniczanie ryzyk poprzez znoszenie limitów odpowiedzialności przewoźników w różnych gałęziach transportu.

5. OGRANICZANIE RYZYK POZATRANSPORTOWYCH NA ETAPIE REALIZACJI UMOWY WG. INCOTERMS® 2020.

 • Ograniczanie ryzyka związanego z dokumentami handlowymi.
 • Przenoszenie ryzyka załatwiania dokumentów handlowych, wydawanych na terytorium sprzedającego, a potrzebnych kupującemu do odprawy celnej.
 • Przenoszenie ryzyka załatwiania dokumentów handlowych, wydawanych na terytorium kupującego, a potrzebnych sprzedającemu do odprawy celnej.
 • Zasady pozbywania się ryzyk związanych z dokumentami w formie wyraźnej woli stron w umowie.
 • Ograniczanie ryzyka związanego z odprawą celną wywozową.
 • Ograniczanie ryzyka związanego z odprawą celną przywozową.
 • Eliminowanie ryzyk wynikających z procedur bezpieczeństwa ładunków, w tym procedur bezpieczeństwa kontenerów.
 • Eliminowanie innych ryzyk, nie związanych bezpośrednio z transportem towaru.

6. PRZENIESIENIE RYZYK WYNIKAJĄCYCH Z INCOTERMS® 2020 NA UBEZPIECZYCIELA.

 • Ubezpieczenia obowiązkowe a ubezpieczenia fakultatywne w Incoterms® 2020.
 • Zakres ubezpieczeń obowiązkowych w nowych Incoterms® 2020.
 • Istotne zmiany w obowiązkowym zakresie pokrycia ryzyk w terminie CIP (Incoterms® 2020) w stosunku do CIP (Incoterms® 2010).
 • Rozszerzenie obowiązkowej sumy ubezpieczenia w CIP i CIF w stosunku do wartości faktury.
 • Zasady analizy korzyści z ubezpieczeń fakultatywnych w poszczególnych formułach handlowych.
 • Ubezpieczenia standardowe, rozszerzone i pełne oraz wg. instytutowych klauzul towarowych.
 • Zakres pokrycia ryzyk w klauzuli instytutowej ICC „A”.
 • Zakres pokrycia ryzyk w klauzuli instytutowej ICC „B”.
 • Zakres pokrycia ryzyk w klauzuli instytutowej ICC „C”.
 • Rozszerzenia o ryzyka kradzieży towaru lub jego części
 • Odmienne podejście do kwestii ubezpieczenia ryzyk w zwyczajach RAFTD.
 • Dochodzenie roszczeń wobec ubezpieczycieli (sprzedający czy kupujący) w różnych sytuacjach.
 • Zasady postępowania przy polisach jednokrotnych a przy generalnych umowach ubezpieczenia.
 • Dochodzenie roszczeń w sytuacji posiadania certyfikatu ubezpieczeniowego.
 • Sposoby przenoszenia praw i obowiązków w stosunku do ubezpieczenia na kontrahenta.
 • Ryzyko kontynuacji dotychczasowych ubezpieczeń bez zmiany umów z ubezpieczycielami.
 • Specyficzny dualizm w ubezpieczeniach według nowych Incoterms® 2020.

Case study (analiza przypadków):

 • praktyczna analiza ryzyk, związanych z bazą dostawy na przykładach,
 • omówienie konkretnych sytuacji na podstawie zdjęć z portów, magazynów, składów celnych, terminali kontenerowych.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Dr Wojciech Budzyński.

Jest uznanym specjalistą w zakresie transportu, spedycji oraz umów handlowych i reklamacji z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym dużych firm transportowych i spedycyjnych. Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Autor wielu pozycji książkowych poświęconych tematyce transportowej i handlowej, m.in.: „Transport w przedsiębiorstwie. Logistyka, spedycja i reklamacje.”, „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.”

Gdzie i kiedy

Online 25 maj 2022

Gdzie i kiedy

Online 26 kwiecień 2022

Gdzie i kiedy

Katowice 13 październik 2020
Hotel Vienna House Easy

40-086 Katowice

Sokolska 24

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 12 październik 2020
Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum

50-048 Wrocław

pl. Konstytucji 3 maja 3

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Online 6 październik 2020

Gdzie i kiedy

Gdańsk 5 październik 2020
Hotel Scandic

80-895 Gdańsk

Podwale Grodzkie 9

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Poznań 2 październik 2020
Hotel Mercure Poznań Centrum

68-829 Poznań

Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Rejestracja

Szkolenie online - promocja
za zgłoszenie min. 8 dni przed terminem
760
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę po okresie promocji
860
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

WIRTUALNA SALA ATL
Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!