Instrumenty finansowe w perspektywie UE 2014-2020 i 2021-2027

O szkoleniu

Szkolenie umożliwi zapoznanie się z rodzajami oraz zasadami wdrażania instrumentów inżynierii finansowej, monitorowania oraz korzystania z nich w praktyce w aktualnej perspektywie 2014-2020 oraz perspektywie 2021-2027.

Cele szkolenia:

Przedstawienie metod i trybów udzielania wsparcia ze źródeł publicznych uczestnikom rynku przy zachowaniu zasad określonych w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej przy użyciu instrumentów finansowych.
Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami prawnymi udzielania wsparcia - zarówno krajowymi jak i unijnymi.
Zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady udzielania wsparcia z instrumentów finansowych.
Omówienie zostaną wszystkie dostępne formy i tryby użycia instrumentów finansowych.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestników:

 • właściwe identyfikowanie i interpretowanie pojęć związanych z instrumentami finansowymi,
 • rozumienie zasady projektowania i uruchamiania instrumentów finansowych.
 • poznanie metod i technik udzielania wsparcia uczestnikom rynku przy użyciu instrumentów finansowych,
 • prawidłowość interpretacji przesłanek pomocy publicznej w instrumentach finansowych.
Kto powinien wziąć udział?
 • kadra kierownicza urzędów i instytucji włączonych w proces wdrażania funduszy UE,
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za udzielanie i ocenę instrumentów finansowych, za finanse jednostki, za programowanie i planowanie działalności,
 • beneficjenci instrumentów finansowych,
 • pośrednicy w systemie wdrażania instrumentów finansowych.

Program szkolenia

 1. Instrumenty finansowe w propozycji KE na lata 2014-2020/2021-2027 – podstawowe założenia, zakres i forma - podstawy prawne krajowe i wspólnotowe, w tym wytyczne określające zasady funkcjonowania na lata 2014-2020.
   
 2. Cele instrumentów finansowych (ocena ex-ante, luka finansowa, zawodność rynku), możliwe obszary wsparcia z instrumentów finansowych w latach 2014-2020, Wytyczne KE oraz Rozporządzania na nowy okres programowania, linie demarkacyjne.
   
 3. Katalog instrumentów finansowych w latach 2014-2020/2021-2027 – prezentacja i omówienia.
   
 4. Podział instrumentów finansowych na poziom programów zarządzanych regionalnie i centralnie w latach 2014-2020/2021-2027 – prezentacja założeń nowych programów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów finansowanych planowanych na podstawie przeprowadzonej oceny ex ante (instrumenty poręczeniowe - gwarancyjne).
   
 5. Tryb ustanawiania instrumentu finansowego (sposób wyboru podmiotu, podległość instytucjonalna z zakresie procesów zarządzania i kontroli): podmioty zaangażowane, podział odpowiedzialności).
   
 6. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia instrumentu finansowego, w tym wymagana dokumentacja aplikacyjna oraz zakres umowy o finansowaniu (niezbędne elementy) – zakres praw i obowiązków stron.
   
 7. Pomoc publiczna w kontekście instrumentów finansowych: zasady, modele, metodologia EDB).
   
 8. Zasady rozliczania stopniowo wnoszonego wkładu finansowego z programu do instrumentu finansowego, w tym przekazywanie wkładu, harmonogram płatności, wnioski o finansowego, dokumentowanie wydatków.
   
 9. Zasady kwalifikowalności wydatków: katalog kosztów kwalifikowanych, kwalifikowalność czasowa, certyfikacja wydatków (finansowanie kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wobec instrumentów pożyczkowych i gwarancyjnych).
   
 10. Wymagania nakładane na ostatecznego odbiorcę w wyniku wsparcia ze środków UE.
   
 11. Zasady sprawozdawczości (produkty i rezultaty) na poziomie pomiotu wdrażającego, pośrednika finansowego oraz ostatecznych odbiorców.
   
 12. Zasady audytu i kontroli instrumentów finansowych (uprawnione instytucje, zakres kontroli, wymagana dokumentacja na poszczególnych poziomach realizacyjnych – uczestników procesu udzielana wsparcia).
   
 13. Identyfikacja nieprawidłowości i uchybień, w tym przesłanki i zasady zwrotu dofinansowania.
   
 14. Łączenie finansowania instrumentów finansowych z dotacjami (zasady) – w perspektywie finansowej 2014-2020/2021-2027 – ryzyka i zasady kumulacji pomocy.
   
 15. Ponowne wykorzystywanie wolnych środków do końca okresu kwalifikowalności oraz strategia wyjścia z instrumentu finansowego – warianty wykorzystania zasobów po okresie kwalifikowalności wydatków w danej perspektywie programowej.
   
 16. Pytania, dyskusja, warsztaty, ćwiczenia, wymiana doświadczeń.

Czas trwania

godz. 10.00 - 15.00 i 09.00 - 14.00

Prelegenci

Ekspert w obszarach: planowanie i programowanie wieloletnie w standardach Unii Europejskiej oraz metodyka krajowa, multilevel governance – wielopoziomowe rządzenie, europejska polityka spójności i fundusze strukturalne UE oraz Fundusz Spójności, zasady udzielania pomocy publicznej (pomocy państwa) zgodnej z zapisami traktatowymi UE, analizy ekonomiczno-finansowe projektów finansowanych z funduszy unii europejskiej, nowoczesne metody zarządzania w administracji publicznej.

Od ponad 20 lat zajmuje się tematyką pozyskiwania, zarządzania i rozliczania funduszy UE. Był członkiem zespołów roboczych przy ministerstwach zaangażowanych w proces wdrażania funduszy europejskich w latach 2004-2006 oraz przygotowujących działania na 2007-2013. Był członkiem Komitetów Monitorujących programami operacyjnymi na lata 2004-2006 oraz 2007-2013. W latach 2004-2010 był ekspertem PKPP Lewiatan ds. funduszy unii europejskiej. Uczestniczył w procesie programowania funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz 2021-2027. Jest ekspertem oceniającym projekty finansowane z funduszy UE z listy krajowej MRR oraz CPPC, NCBiR i PARP. Prowadzi działalność w obszarze doradztwa na rzecz administracji publicznej i szkoleń. Autor licznych publikacji naukowych w kraju i za granicą.

Gdzie i kiedy

Warszawa 1-2 marzec 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 1-2 marzec 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 25-26 styczeń 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 25-26 styczeń 2021

Rejestracja

Cena
za osobę
1 190
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!