Instrumenty finansowe w perspektywie UE 2014-2020 i prognozy na 2021-2027

O szkoleniu

Szkolenie umożliwi zapoznanie się z rodzajami oraz zasadami wdrażania instrumentów inżynierii finansowej, monitorowania oraz korzystania z nich w praktyce.

Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień szkolenia, z uwzględnieniem prognozowanych zmian w pespektywie finansowej 2021-2027.

Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szkolenia:

 • Przedstawienie metod i trybów udzielania wsparcia ze źródeł publicznych uczestnikom rynku przy zachowaniu zasad określonych w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej przy użyciu instrumentów finansowych.
 • Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami prawnymi udzielania wsparcia - zarówno krajowymi jak i unijnymi.
 • Zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady udzielania wsparcia z instrumentów finansowych.
 • Omówienie zostaną wszystkie dostępne formy i tryby użycia instrumentów finansowych.

Korzyści dla uczestników:

 • właściwe identyfikowanie i interpretowanie pojęć związanych z instrumentami finansowymi,
 • rozumienie zasady projektowania i uruchamiania instrumentów finansowych,
 • poznanie metod i technik udzielania wsparcia uczestnikom rynku przy użyciu instrumentów finansowych,
 • prawidłowość interpretacji przesłanek pomocy publicznej w instrumentach finansowych.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • kadra kierownicza urzędów i instytucji włączonych w proces wdrażania funduszy UE,
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za udzielanie i ocenę instrumentów finansowych, za finanse jednostki, za programowanie i planowanie działalności,
 • beneficjenci instrumentów finansowych,
 • pośrednicy w systemie wdrażania instrumentów finansowych.

Program szkolenia

 1. Instrumenty finansowe w propozycji KE na lata 2014-2020/2021-2027 – podstawowe założenia, zakres i forma - podstawy prawne krajowe i wspólnotowe, w tym wytyczne określające zasady funkcjonowania na lata 2014-2020.
 2. Cele instrumentów finansowych (ocena ex-ante, luka finansowa, zawodność rynku), możliwe obszary wsparcia z instrumentów finansowych w latach 2014-2020, Wytyczne KE oraz Rozporządzania na nowy okres programowania, linie demarkacyjne.
 3. Katalog instrumentów finansowych w latach 2014-2020/2021-2027 – prezentacja i omówienia.
 4. Podział instrumentów finansowych na poziom programów zarządzanych regionalnie i centralnie w latach 2014-2020/2021-2027 – prezentacja założeń nowych programów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów finansowanych planowanych na podstawie przeprowadzonej oceny ex ante (instrumenty poręczeniowe - gwarancyjne).
 5. Tryb ustanawiania instrumentu finansowego (sposób wyboru podmiotu, podległość instytucjonalna z zakresie procesów zarządzania i kontroli): podmioty zaangażowane, podział odpowiedzialności).
 6. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia instrumentu finansowego, w tym wymagana dokumentacja aplikacyjna oraz zakres umowy o finansowaniu (niezbędne elementy) – zakres praw i obowiązków stron.
 7. Pomoc publiczna w kontekście instrumentów finansowych: zasady, modele, metodologia EDB).
 8. Zasady rozliczania stopniowo wnoszonego wkładu finansowego z programu do instrumentu finansowego, w tym przekazywanie wkładu, harmonogram płatności, wnioski o finansowego, dokumentowanie wydatków.
 9. Zasady kwalifikowalności wydatków: katalog kosztów kwalifikowanych, kwalifikowalność czasowa, certyfikacja wydatków (finansowanie kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wobec instrumentów pożyczkowych i gwarancyjnych).
 10. Wymagania nakładane na ostatecznego odbiorcę w wyniku wsparcia ze środków UE.
 11. Zasady sprawozdawczości (produkty i rezultaty) na poziomie pomiotu wdrażającego, pośrednika finansowego oraz ostatecznych odbiorców.
 12. Zasady audytu i kontroli instrumentów finansowych (uprawnione instytucje, zakres kontroli, wymagana dokumentacja na poszczególnych poziomach realizacyjnych – uczestników procesu udzielana wsparcia).
 13. Identyfikacja nieprawidłowości i uchybień, w tym przesłanki i zasady zwrotu dofinansowania.
 14. Łączenie finansowania instrumentów finansowych z dotacjami (zasady) – w perspektywie finansowej 2014-2020/2021-2027 – ryzyka i zasady kumulacji pomocy.
 15. Ponowne wykorzystywanie wolnych środków do końca okresu kwalifikowalności oraz strategia wyjścia z instrumentu finansowego – warianty wykorzystania zasobów po okresie kwalifikowalności wydatków w danej perspektywie programowej.
 16. Pytania, dyskusja, warsztaty, ćwiczenia, wymiana doświadczeń.

Czas trwania

I dzień 10.00-15.00
II dzień 09.00-14.00

Prelegenci

WYKŁADOWCA I

Ekspert w obszarach: planowanie i programowanie wieloletnie w standardach Unii Europejskiej oraz metodyka krajowa, multilevel governance – wielopoziomowe rządzenie, europejska polityka spójności i fundusze strukturalne UE oraz Fundusz Spójności, zasady udzielania pomocy publicznej (pomocy państwa) zgodnej z zapisami traktatowymi UE, analizy ekonomiczno-finansowe projektów finansowanych z funduszy unii europejskiej, nowoczesne metody zarządzania w administracji publicznej.

Od ponad 20 lat zajmuje się tematyką pozyskiwania, zarządzania i rozliczania funduszy UE. Był członkiem zespołów roboczych przy ministerstwach zaangażowanych w proces wdrażania funduszy europejskich w latach 2004-2006 oraz przygotowujących działania na 2007-2013. Był członkiem Komitetów Monitorujących programami operacyjnymi na lata 2004-2006 oraz 2007-2013. W latach 2004-2010 był ekspertem PKPP Lewiatan ds. funduszy unii europejskiej. Uczestniczył w procesie programowania funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz 2021-2027. Jest ekspertem oceniającym projekty finansowane z funduszy UE z listy krajowej MRR oraz CPPC, NCBiR i PARP. Prowadzi działalność w obszarze doradztwa na rzecz administracji publicznej i szkoleń. Autor licznych publikacji naukowych w kraju i za granicą.

WYKŁADOWCA II

Trener, doradca w dziedzinie funduszy Unii Europejskiej, pomocy publicznej, analiz finansowo-ekonomicznych. Członek Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Wykładowca na kilku prestiżowych uczelniach. Pełnił funkcję Koordynatora Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych (KSP). W latach 2001-2003 zarządzał dotacją Banku Światowego dla Ministerstwa Finansów na stworzenie w Polsce systemu monitoringu i ewaluacji funduszy Unii Europejskiej po akcesji. Uczestniczył w pracach licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych, Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Związku Banków Polskich, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Autor licznych studiów wykonalności, opracowań, ekspertyz, opinii dotyczących praktycznego funkcjonowania funduszy unijnych m.in. na zlecenie beneficjentów tychże funduszy, Urzędów Marszałkowskich, Senatu RP, Ministerstw, Polskiej Agencji Prasowej, wydawnictwa INFOR (Unijne vademecum radnego, Gazeta Samorządu i Administracji, Gazeta Prawna), Agencji Rozwoju Pomorza i wielu innych. Przeprowadził ponad 350 szkoleń dla przedstawicieli administracji centralnej (m.in. MRR, MG, MKiDN, MNiSW, MEN, UKS, WWPE, OPI, PARP i wielu innych) oraz samorządowej wszystkich szczebli (w szczególności Urzędów Marszałkowskich, MJWPU oraz Gmin – beneficjentów).

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!