Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/instruowanie-pracownikow-training-within-industry-38349-id127

Informacje o szkoleniu

 • Instruowanie pracowników- Training Within Industry


  ID szkolenia: 38349
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  ul. Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Czas trwania
  1 dzień - 8 godzin
  TERMIN SZKOLENIA:
  21.06.2017
  13.12.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zdobycie przez uczestników umiejętności instruowania pracowników, doskonalenia metod pracy w celu poprawy wydajności, jakości i bezpieczeństwa procesów produkcyjnych. Zdobycie umiejętności budowania skutecznego instruktarzu Zdobycie umiejętności oceny i doskonalenia metod pracy Zdobycie zdolności skutecznego komunikowania się instruktora
z podwładnym – budowania relacji z podwładnym.
Stosunek części teoretycznej do praktycznej: 20%/80%

Szkolenie skierowane jest do:

• Kierownicy
• Mistrzowie
• Liderzy grup produkcyjnych
• Brygadziści

Program szkolenia:

1. Czym jest metoda TWI
2. Jaka jest geneza metody TWI
3. Różnice pomiędzy stosowanymi w firmach tradycyjnymi sposobami instruowania pracowników (tylko mówienie, tylko pokazywanie) a instruowaniem wg TWI
4. Typowe problemy napotkasz podczas organizowania instruktarzu wg TWI – trudne sytuacje
5. Rola mistrza, brygadzisty – umiejętności przywódcze
6. Umiejętności instruktora
7. Trzy filary metody TWI:
- instruowanie pracowników IP (przygotowanie do szkolenia, własnoręczne wykonanie pracy, przekazanie informacji o kluczowych krokach – wskazówkach, wykonanie czynności przez operatora, informacja zwrotna o kluczowych krokach ze strony operatora, monitorowanie postępów pracy szkolonego)
- doskonalenie metod pracy MP ( elementy pracy, analiza czynności, doskonalenie zasad i czynności w metodzie pracy)
- budowa relacji z pracownikami RP ( relacja w rozwiązywaniu problemów – zdobywanie faktów, analiza proponowanych rozwiązań, ocena skutków rozwiązań, ocena skuteczności rozwiązań
8. Zasada rozwijania umiejętność w trzech filarach – IP, MP, RP
9. Zasada i cel arkusza podziału pracy. Dla kogo dedykowany jest Arkusz Pracy
10. Jakie narzędzia i techniki stosujemy do budowania relacji z pracownikami podczas instruktarzu – zachowanie instruktora
11. Kroki instruktarzu ( 4 kroki skutecznego instruktarzu) - jak należy się przygotować do instruktarzu – stanowisko pracy, APP, jakie powinno być zachowanie instruktora podczas instruktarzu
12. Co dalej – przeprowadzony instruktarz – weryfikacja potrzeb szkoleniowych
13. Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami podczas instruktarzu (długie operacje, hałas, przekazywanie wyczucia)

Ćwiczenia:
Określanie problemy występujących w środowisku pracy mających wpływ na przebieg pracy i eliminowane przez metodę TWI, problemy instruowania – ćwiczenia w grupach.
Budowanie planu instruktarzu opartego o filary metody TWI. Przygotować się do instruktarzu – stanowisko pracy, APP (arkusz podziału pracy) – ćwiczenia w grupach.
Podział prezentowanej pracy, jasno określać kroki główne, informować o przyczynach – ćwiczenie indywidualne.
Realizacja instruktarzu w oparciu cztery kroki (symulacja stanowiska pracy, trener, uczeń): przygotowanie ucznia, zaprezentowanie pracy, sprawdzenie ucznia, nadzorowanie ucznia.
Zasady komunikacji- techniki: parafrazy, pytań otwartych, wywiadu – ćwiczenia w grupach.
Budowa Skill Matrix – ćwiczenia w grupach.

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft, specjalista

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 850 PLN netto/os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia przesłać w postaci faksu, nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wydarzenie: Instruowanie pracowników- Training Within Industry