Jak bezbłędnie udzielać zamówień publicznych w trybie podstawowym? Kompleksowy kurs z uwzględnieniem najnowszych zmian, orzecznictwa KIO i rejestru umów

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie online. Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników szkolenia ostatnich zmian w obowiązujących przepisach prawa i interesujących orzeczeń KIO dotyczących stosowania ustawy.

Co zyskasz biorąc udział w tym szkoleniu?
Umiejętność weryfikacji podmiotowej wykonawców pod kątem ustawy sankcyjnej;
Zrozumienie zalet i wad poszczególnych wariantów trybu podstawowego;
Poznanie najnowszej linii orzeczniczej KIO;
Rozwianie wszelkich wątpliwości dotyczących przyszłych zmian obejmujących zamieszczanie informacji w rejestrze umów.
Kto powinien wziąć udział?

Dla kogo dedykujemy to szkolenie:

 • Specjaliści ds. zamówień publicznych;
 • Członkowie Komisji Przetargowej;
 • Osoby przygotowujące i przeprowadzające postępowanie oraz nadzorujące wykonanie umowy;
 • Eksperci doradzający zamawiającym i wykonawcom.

Program szkolenia

REJESTR UMÓW ZAWIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

 1. Co to jest rejestr umów i gdzie będzie on zamieszczany?
 2. Data wejścia w życie przepisów.
 3. Forma zawarcia umowa nakładająca obowiązek zamieszczenia informacji w rejestrze – czy umowy ustne zamieszczamy w rejestrze i czy faktura to umowa?
 4. Jakich umów dotyczy rejestr – wyłącznie dotyczących udzielonych zamówień (wydatkowych) czy też służących pozyskaniu środków?
 5. Zakres informacji zawarty w rejestrze umów;
 6. Wyjątki przewidziane prawem;
 7. Osoby wpisujące dane do rejestru umów: czy powinien to być pracownik Wydziału Finansowego, Merytorycznego czy też Zamówień Publicznych?
 8. Sankcje związane z niezamieszczeniem informacji w rejestrze umów albo podaniem w nim danych nieprawdziwych?

PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW ROSYJSKICH I INNYCH PODMIOTÓW WSPIERAJĄCYCH AGRESJĘ FEDERACJI ROSYJSKIEJ NA UKRAINĘ

 1. Wykluczenie wykonawców na podstawie ustawy sankcyjnej;
 2. Czarna lista wykonawców;
 3. Sposób oceny występowania podstaw wykluczenia – jakich dokumentów i oświadczeń żądać;
 4. Kary za ubieganie się o zamówienie publiczne przewidziane dla wykonawców podlegających wykluczeniu;
 5. Stosowanie przepisów sankcyjnych w zamówieniach niepodlegających przepisom pzp (w tym bagatelnych);
 6. Ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach wynikający z rozporządzenia rady (ue) 833/2014 – czy ma zastosowanie przy zamówieniach poniżej progów unijnych?

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Specyfikacja Warunków Zamówienia czy Opis Potrzeb i Wymagań:

 1. Różnice w zakresie zawartości dokumentów;
 2. Udostępnienie SWZ i OPiW na stronie internetowej prowadzonego postępowania – czym jest strona internetowa prowadzonego postępowania i na czym polega obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej;
 3. Wyjaśnienia SWZ – kiedy są konieczne, jak liczyć terminy obowiązujące przy tej czynności, dlaczego wniosek wykonawcy o dokonanie zmiany SWZ czy też wyjaśnienie motywów wymagań zamawiającego może pozostać bez rozpatrzenia;

Przedmiotowe środki dowodowe:

 1. Składane wraz z ofertą;
 2. Wymagania dotyczące ich sporządzenia – kto musi je podpisać, dopuszczalność składania ich w postaci cyfrowego odwzorowania;
 3. Przypadki i warunki ich uzupełnienia na wezwanie zamawiającego – różnice pomiędzy wezwaniem na podstawie art. 107 ust 2, a art. 128 ust. 1;

Weryfikacja podmiotowa Wykonawcy:

 1. Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania oraz źródła ich oceny – zmiany po 1 stycznia 2022r;
 2. Warunki pozytywne:
 • Czy można domagać się określenia lub podwyższenia poziomu warunków udziału w postępowaniu?
 • Jak jest cel stawiania warunku udziału w postępowaniu odnoszącego się do posiadania ubezpieczenia oc?
 • Czy można polegać na polisie oc innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu?
 • Czy informację z banku należy składać wraz z pełnomocnictwem do wystawienia takiej informacji?
 • Na jakie doświadczenie może powołać się Wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, który nabył je wspólnie z innym Wykonawcą?
 1. Korzystanie z zasobu podmiotu trzeciego - Dysponowanie bezpośrednie potencjałem kadrowym oraz technicznym - kiedy występuje?
 2. Warunki w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i obowiązek złożenia oświadczenia, z którego wynika które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy;

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 1. Poprawianie omyłek - rodzaje, zasady postępowania w przypadku ich stwierdzenia, najnowsze orzecznictwo,
 2. Czy brak informacji o części zamówienia, jaką Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, a także brak informacji o powstaniu obowiązku podatkowego Zamawiającego skutkują odrzuceniem oferty?
 3. Druga szansa - dopuszczalne działania naprawcze dotyczące podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych w świetle najnowszego orzecznictwa,
 4. Procedura postępowania w sytuacji upływu terminu związania ofertą przed wyborem oferty oraz uchylenia się wybranego wykonawcy od zawarcia umowy lub wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

KROK PO KROKU PRZEZ TRYB PODSTAWOWY

 1. Na czym polega każdy z trzech wariantów trybu podstawowego?
 2. Jaką postać winny przybrać negocjacje z wykonawcami w wariancie II i III:
 1. Forma negocjacji – czy można przeprowadzić negocjacje telefonicznie?
 2. Czy można pominąć etap negocjacji w wariancie II przesyłając od razu wykonawcy zaproszenie do złożenia oferty dodatkowej?
 3. Jak i czy dokumentować przebieg negocjacji?
  1. Co wykonawca może zmienić w treści swojej oferty po negocjacjach w wariancie II i III?
  2. Kiedy zamieszczać na stronie internetowej informację z otwarcia ofert i ile razy informować Prezesa UZP o złożonych ofertach w wariancie II i III;
  3. Ile czasu potrzeba na przeprowadzenie postępowania w trybie podstawowym w zależności od wybranego wariantu?

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

ŁUKASZ CZABAN

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!