Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/jak-pilotowac-firme-w-oparciu-o-wybrane-wskazniki-analiza-i-diagnoza-przedsiebiorstwa-26755-id3

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele

* Poznanie metod analizy fundamentalnej i diagnostyki przedsiębiorstw w oparciu o dokumenty finansowe i niefinansowe.
* Opanowanie sposobów interpretacji wskaźników i właściwego wyciągania wniosków.
* Zdobycie umiejętności zarządzania w oparciu o kluczowe wskaźniki.

Szkolenie skierowane jest do:

Prezesi i członkowie zarządów, właściciele, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy ds. controllingu, dyrektorzy ds. budżetu, kierownicy działów analiz, główni księgowi, analitycy i doradcy finansowi. Zalecana jest znajomość podstaw z zakresy finansów przedsiębiorstw.

Program szkolenia:

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00) – Metody i narzędzia analiz, interpretacja wskaźników

1. Wstęp – cele seminarium.
2. Test wprowadzający.
3. Cele finansowe firmy i oczekiwania akcjonariuszy.
Dyskusja
4. Skuteczne metody i techniki analiz finansowych.
5. Bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych - uprzywilejowane narzędzia oceny standingu finansowego firmy.
Ćwiczenie
6. Jak skorygować dokumenty księgowe na użytek analizy finansowej? Bilans finansowy i Analityczny rachunek zysków i strat. Ćwiczenie
7. Które wskaźniki należy analizować w zależności od celów analizy? Wybór wskaźników w oparciu o model Du Ponta.
Dyskusja
8. Czy branża i konkurenci stanowią dobry punkt odniesienia do oceny rentowności sprzedaży? Benchmarking jako źródło referencji diagnozy finansowej.
Dyskusja
9. Jak ocenić i interpretować informacje zawarte w rachunku zysków i strat?
1. Ocena i interpretacja wskaźników struktury przychodów i struktury produktowej.
Ćwiczenie
2. Jak ocenić i interpretować wskaźniki struktury kosztów?
Ćwiczenie
3. Jak zwiększyć elastyczność kosztową? Mechanizm dźwigni operacyjnej.
4. Pogłębione analizy wskaźników marż w oparciu o rachunek zarządczy.
Ćwiczenie
10. Jak interpretować dane finansowe zawarte w bilansie?
1. Jak utrzymać optymalną strukturę aktywów? Interpretacja wskaźników struktury aktywów.
Ćwiczenie

Drugi dzień (9.00 – 17.00) – Interpretacja wskaźników, diagnoza, modele symulacyjne

1. Jak interpretować dane finansowe zawarte w bilansie? c.d.
1. Jak osiągnąć optymalną strukturę kapitałów? Ocena i interpretacja wskaźników struktury źródeł finansowania.
Ćwiczenie
2. Mechanizm dźwigni finansowej i ryzyko nadmiernego zadłużenia.
Ćwiczenie
3. Ocena i interpretacja wskaźników efektywności zarządzania zapasami, należnościami i zobowiązaniami.
Ćwiczenie
4. Jak poprawić płynność finansową? Interpretacja wskaźników płynności finansowej w optyce krótko- i długoterminowej.
Ćwiczenie
2. Ocena i interpretacja wskaźników płynności w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych.
Ćwiczenie
3. Jak analizować i interpretować wskaźniki ROE, ROA, ROI, ROIC?
Ćwiczenie
4. Jak analizować wskaźnik wartości firmy w długim okresie? EVA.
Przykład
5. Interpretacja zbioru wskaźników w celu kompleksowej oceny i diagnozy firmy.
Ćwiczenie
6. Czy możliwe jest testowanie decyzji zarządczych w oparciu o wskaźnikowe modele symulacyjne?
7. Warsztat dotyczący praktycznego wykorzystania modeli symulacyjnych do zarządzania przedsiębiorstwem.

Informacje o prelegentach:

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z budową i wdrożeniem strategii rozwoju, zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa, pricingiem oraz analizami finansowymi i oceną projektów inwestycyjnych.

Szef projektów doradczych dla m.in.: FAMAG S.A., Drukarni Narodowej S.A., Final S.A., Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Przemysłowego Centrum Optyki, PP Portów Lotniczych, Zakładów Mięsnych Dębica i wielu innych. Członek zespołów doradczych w projektach dla m.in. Ambra S.A., Polskiego Centrum Marketingowego, Zakładów Graficznych “Tamka” S.A. Realizator projektów prywatyzacji, m.in. Prasowych Zakładów Graficznych i restrukturyzacji finansowej spółki International Syrena (właściciel hotelu “Jan III Sobieski” w Warszawie). Prowadził nadzór nad pracami zespołu przygotowującego "Studium Prywatyzacyjne Fabryki Maszyn Górniczych – FAMAG S.A.”.

Ma bogate doświadczenia w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami, w tym w obszarach budowy planów strategicznych i operacyjnych, zarządzania finansami, prowadzenia analiz marketingowych i finansowych, zarządzania zespołami, w tym ekipą handlową. Posiada kilkuletnie doświadczenia w prowadzeniu seminariów otwartych i zamkniętych we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska. Z jego doświadczeń korzystały zarządy i menedżerowie m.in. spółek: ABB, Apator, Carlsberg, Bank DNB Nord, Bank ING, Energa, KGHM, Kolporter Holding, Kruk, Lesaffre, Leroy Merlin, Lot Catering, Neuca, NKT Cables, Pilkington, Philips Lighting, Polkomtel, Pollena, Polska Grupa Energetyczna (PGE), Rywal, Qumak-Secom, Selena FM, Sodexo, Saint Gobin, SGS, Stalprodukt, Stalprofil, PP Porty Lotnicze, Vatenffall, Wincanton i wielu innych.

Były prezes zarządu grupy Grafikus Systemy Graficzne. W 2002 roku, oddelegowany przez radę nadzorczą do jednoosobowego kierowania przedsiębiorstwem Opolgraf S.A; w okresie kilku miesięcy przeprowadził restrukturyzację przedsiębiorstwa znajdującego się w głębokim kryzysie, ratując je przed bankructwem, były doradca prezesa w Banku Gospodarstwa Krajowego, naczelnik wydziału kredytów w banku BPH S.A. Były wykładowca Podyplomowych Studiów Menedżerskich MBA (Uniwersytet Warszawski / University of Illinois), Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im L. Koźmińskiego w Warszawie. Absolwent Politechniki Warszawskiej.

We Francuskim Instytucie Gospodarki prowadzi m.in. seminaria otwarte i zamknięte dla kadry zarządzającej pn.: „Metodyka budowy strategii firmy. Wybory strategiczne”, „Jak zarządzać firmą w oparciu o kluczowe wskaźniki finansowe”, „Pricing - jak zwiększyć zyski zarządzając cenami?”, „Ocena i finansowanie projektów inwestycyjnych. Jak unikać pułapek w inwestycjach?” oraz „Skuteczna restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Metody i wdrożenie”.

Wydarzenia towarzyszące:

Controlling i budżetowanie - skuteczne systemy informacji menedżerskiej
Jak poprawić zarządzanie płynnością finansową i kapitałem obrotowym? Praktyczne narzędzia

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 2 890 zł + 23% VAT / os. przy zgłoszeniu jednej osoby
  • 2 690 zł + 23% VAT / os. przy zgłoszeniu min. 2-óch osób z firmy

Cena zawiera:

Uczestnictwo w zajęciach, tematyczne skrypty autorskie FIG Polska, wydruk oraz CD z nagraniem prezentacji multimedialnych, komplet materiałów z ćwiczeń praktycznych wraz z rozwiązaniami, case studies, analizy przypadków polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, konsultacje z trenerem w trakcie zajęć lub przerw, certyfikat ukończenia zajęć, posiłki w trakcie zajęć w restauracji hotelowej oraz przerwy kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zgłoszenia. Płatności za uczestnictwo w seminarium należy dokonać na 21 dni przed jego rozpoczęciem na konto FIG Polska Sp. z o.o., ALIOR BANK S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63, nr rachunku: 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293. Po otrzymaniu płatności prześlemy Państwu fakturę. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
W przypadku nie wpłynięcia opłaty w wyznaczonym terminie, FIG Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zwrócenia się o przesłanie faksem potwierdzenia przelewu.

Uprzejmie informujemy, że przy odwołaniu zgłoszenia później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia seminarium opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi. Możliwe jest natomiast zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Uczestnik ma prawo do przeniesienia swego zgłoszenia na następny termin o ile istnieje taka możliwość, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium. Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć, zmiany trenera lub zmiany miejsca zajęć przed ich planowanym rozpoczęciem z przyczyn niezależnych od organizatora.

Wydarzenie: Jak pilotować firmę w oparciu o wybrane wskaźniki? Analiza i diagnoza przedsiębiorstwa.