Szkolenie: Jak poprawić wyniki finansowe firmy? Finanse dla menedżerów niefinansistów

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/jak-poprawic-wyniki-finansowe-firmy-finanse-dla-menedzerow-niefinansistow-21624-id3

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele

* Opanowanie wiedzy finansowej niezbędnej na każdym stanowisku menedżerskim.
* Zrozumienie firmy przez pryzmat dokumentów finansowych.
* Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu nowoczesnego zarządzania finansowego.
* Poznanie wpływu decyzji operacyjnych na ogólną sytuację finansową firmy.

Szkolenie skierowane jest do:

Właściciele, prezesi oraz członkowie zarządów, którzy nie posiadają wykształcenia finansowego, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy ds. marketingu i sprzedaży, strategii i rozwoju, produkcji
i zaopatrzenia, logistyki, a także operacyjna kadra kierownicza działów marketingu, sprzedaży, produkcji, zakupów, logistyki.

Program szkolenia:

Pierwszy dzień (9.00 – 17.00) – Podstawowe pojęcia i zasady księgowości

1. Test wprowadzający.
2. Czy możliwe jest dla niefinansisty zrozumienie firmy przez pryzmat dokumentów finansowych?
3. Rachunkowość finansowa w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
4. Które dokumenty należy sporządzać regularnie, aby kontrolować rozwój firmy?
5. Czym się różni bilans od rachunku zysków i strat?
6. Jakich informacji dostarcza nam bilans?
7. Czym są przychody a czym wpływy z działalności. Jaka jest różnica między kosztami a wydatkami? Czym się różni wynik od przepływów?
8. Co to jest zysk i czym się różni od cash flow?
Ćwiczenie
9. Czym się różni układ rodzajowy od układu kalkulacyjnego?
Ćwiczenie
10. Jakie elementy mają rzeczywisty wpływ na wyniki firmy?
Ćwiczenie
11. Jak oszacować różne ryzyka występujące w firmie i jaki jest ich realny wpływ na sytuację firmy?
Ćwiczenie
12. Jak unikać płacenia nadmiernych podatków?
13. Które poziomy wyników finansowych są istotne przy ocenie firmy a które fałszują jej obraz?
14. Dlaczego amortyzacja jest nietypowym kosztem?
Ćwiczenie
15. Czym się różni nadwyżka od wyniku – EBIT a EBITDA?
Ćwiczenie

Drugi dzień (9.00 – 17.00) – Metody analizy i oceny dokumentów finansowych

1. Test sprawdzający wiedzę nabytą podczas pierwszego dnia seminarium.
2. Analiza wyników firmy za pomocą wskaźników.
3. Jak przeprowadzić prawidłową interpretację wyników finansowych i jak unikać błędów?
4. Jak określić potrzeby kapitałowe firmy? Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy.
5. Jak zmniejszyć potrzeby kapitałowe firmy i poprawić jej stan płynności?
6. Kto ma realny wpływ na zmniejszenie potrzeb kapitałowych?
7. Jak wzrost zapasów i należności od odbiorców wpływa na wyniki firmy?
8. Jak analizować politykę finansową i inwestycyjną na podstawie bilansu?
9. Co zrobić, aby utrzymywać równowagę finansową firmy? Czy firmie potrzebny jest kapitał obrotowy?
Ćwiczenie
10. Jak interpretować wskaźniki rentowności? – ROS, ROA, ROE, ROCE, ROI.
11. Błędy najczęściej popełniane przy ocenie rentowności.
12. Jak poprawić wyniki wykorzystując dźwignię operacyjną? Na czym polega dźwignia finansowa? Dlaczego trzeba korzystać z zadłużenia? Jakie są granice? A co z ryzykiem?
Ćwiczenie

Trzeci dzień (9.00 – 17.00) – Podstawy oceny firmy za pomocą wskaźników analitycznych

1. Test sprawdzający wiedzę nabytą podczas drugiego dnia seminarium.
2. Jaka powinna być struktura majątku i zadłużenia?
3. Jak mierzyć efektywność zarządzania zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy? Rotacja zapasów, należności, zobowiązań...
4. Czym jest płynność finansowa a czym są wskaźniki płynności?
5. Jak optymalnie zarządzać kapitałem obrotowym?
6. Jakie znaczenia dla firmy ma osiągnięcie progu rentowności?
Ćwiczenie
7. Jak zaprezentować wyniki firmy związkom zawodowym, radzie nadzorczej i akcjonariuszom?
8. Jak i kiedy wyceniać przedsiębiorstwo?
9. Czy można zarządzać przedsiębiorstwem w oparciu o dokumenty finansowe?
10. Case Study (2,5h) podsumowujący materiał omówiony podczas seminarium.

Informacje o prelegentach:

Anne-Marie Coffin-Płomińska - specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem finansami, controllingiem, rachunkowością zarządczą, budżetowaniem oraz oceną projektów inwestycyjnych. Konsultant ds. wdrożenia systemów reportingu i controllingu. Prowadziła ponad 500 seminariów i warsztatów dla menedżerów z zakresu zarządzania finansowego, rachunkowości zarządczej oraz controllingu.

Były kontroler zarządzania w Usinor-Sacilor (Francja). Absolwentka Universite Paris Dauphine oraz Institut d’Administration des Entreprises, wykładowca w Institut Francais de Gestion (Francja i Polska).

W FIG Polska prowadzi seminaria otwarte: „Jak poprawić wyniki finansowe firmy? Finanse dla niefinansistów”, „Profesjonalna prezentacja informacji finansowych”, „Controlling i budżetowanie – skuteczne systemy informacji menedżerskiej” oraz liczne seminaria zamknięte i projekty doradcze, których Uczestnikami byli przedstawiciele firm takich jak: Skrivanek Sp. z o.o., A Schuman Polska Sp. z o.o., Ceramika Paradyż Sp. z o.o., ELO-GAZ Sp. z o.o., Paw Sp. z o.o., Drosed S.A., Centrum Badań Jakości Sp. z o.o. i wiele innych.

Wydarzenia towarzyszące:

Profesjonalna prezentacja informacji finansowych
Jak pilotować firmę w oparciu o wybrane wskaźniki? Analiza i diagnoza przedsiębiorstwa.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 3 150 zł + 23% VAT / os. - przy zgłoszeniu jednej osoby z firmy
  • 2 950 zł + 23% VAT / os. - przy zgłoszeniu min. 2-óch osób z firmy

Cena zawiera:

Uczestnictwo w zajęciach, tematyczne skrypty autorskie FIG Polska, wydruk oraz CD z nagraniem prezentacji multimedialnych, komplet materiałów z ćwiczeń praktycznych wraz z rozwiązaniami, case studies, analizy przypadków polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, konsultacje z trenerem w trakcie zajęć lub przerw, certyfikat ukończenia zajęć, posiłki w trakcie zajęć w restauracji hotelowej oraz przerwy kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zgłoszenia. Płatności za uczestnictwo w seminarium należy dokonać na 21 dni przed jego rozpoczęciem na konto FIG Polska Sp. z o.o., ALIOR BANK S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63, nr rachunku: 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293. Po otrzymaniu płatności prześlemy Państwu fakturę. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
W przypadku nie wpłynięcia opłaty w wyznaczonym terminie, FIG Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zwrócenia się o przesłanie faksem potwierdzenia przelewu.

Uprzejmie informujemy, że przy odwołaniu zgłoszenia później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia seminarium opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi. Możliwe jest natomiast zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Uczestnik ma prawo do przeniesienia swego zgłoszenia na następny termin o ile istnieje taka możliwość, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium. Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć, zmiany trenera lub zmiany miejsca zajęć przed ich planowanym rozpoczęciem z przyczyn niezależnych od organizatora.

Wydarzenie: Jak poprawić wyniki finansowe firmy? Finanse dla menedżerów niefinansistów