Jak przygotować ofertę, aby nie stracić wadium po nowelizacji Prawa zamówień publicznych?

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest przeanalizowanie przygotowania oferty ze szczególnym uwzględnieniem tych zapisów, które budzą najwięcej wątpliwości. Proponowane uczestnikom ćwiczenia odnoszą się do tych fragmentów oferty, na które Zamawiający zwracają szczególną uwagę lub stanowią podstawę odrzucenia oferty. Trener zwróci uwagę na najczęściej popełniane przez Wykonawców błędy, które niejednokrotnie prowadzą do zatrzymania wadium.
Kto powinien wziąć udział?
Administracja publiczna

Program szkolenia

Istotne elementy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które warto zwrócić uwagę przy sporządzaniu oferty:
1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
2. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu – omówienie Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
4. Formy dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw w oparciu o zapisy ustawy PZP i w/w Rozporządzenia
5. Instytucja wadium – zasady i formy wnoszenia i zwrotu wadium. Omówienie przypadków zatrzymania wadium. Jakie działania może podjąć Wykonawca by zapobiec zatrzymaniu wadium?
6. Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:
1. Jak prawidłowo złożyć wspólną ofertę, spełnić warunki udziału w postępowaniu?
2. Ustanowienie pełnomocnika
3. Umowa regulująca współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie

Czynności związane z oceną ofert:
1. Uzupełnianie przez wykonawców dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw na wezwanie Zamawiającego
2. Wyjaśnienia treści dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu a wyjaśnienia treści ofert – istotne różnice
3. W jaki sposób należy skutecznie udowodnić zamawiającemu prawidłowo skalkulowaną cenę ofertową – omówienie aspektów związanych z badaniem rażąco niskiej ceny

Skutki dla wykonawców związane ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w ofertach:
1. Przesłanki wykluczenia wykonawcy
2. Przesłanki odrzucenia oferty

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1. Wybór oferty najkorzystniejszej, zawiadomienie o wyborze
2. Przesłanki unieważnienia postępowania
3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego – terminy.

Nowelizacja przepisów ustawy PZP w obszarze podwykonawstwa, w szczególności:
1. Definicja umowy o podwykonawstwo – art. 2 pkt 9b ustawy PZP
2. Nowe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dot. podwykonawstwa:
• możliwość zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia
• możliwość zgłoszenia przez zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu w przypadku niespełnienia wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo na roboty budowlane
• możliwość żądania przez zamawiającego informacji o umowach o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, które ze względu na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu
• możliwość wskazania w SIWZ procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane
3. Obowiązek przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian
4. Wskazanie terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian
5. Obowiązek przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian
6. Określenie zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
8. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami
9. Wysokości kar umownych, z tytułu:
• Braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
• Nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
• Nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
• Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu płatności

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Elżbieta Zdanowicz

Gdzie i kiedy

Warszawa 14 czerwiec 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
495
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!