Szkolenie

Jak przygotować się do kontroli w procedurach realizowanych z zastosowaniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych? - prawidłowa dokumentacja oraz weryfikacja postępowań współfinansowanych ze środków unijn

O szkoleniu

2014.03.17 Warszawa (SBP 14068)

Zakres szkolenia obejmuje problematykę prawidłowego przygotowania dokumentacji z realizowanych procedur o udzielenie zamówienia publicznego, również pod katem weryfikacji postępowań współfinansowanych ze środków unijnych. Głównym celem szkolenia jest uzyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwalających uniknąć wystąpieniu nieprawidłowości, skutkujących naliczeniem korekt współfinansowania. W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na aspekty przygotowania dokumentacji do procedur kontrolnych. Szkolenie uświadamia najczęstsze błędy popełniane podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podpowiada, jak postąpić, jeśli do naruszenia jednak doszło. Na konkretnych przykładach wskazuje obszary narażone na wystąpienie błędów, czy uchybień skutkujących naruszeniami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz nieprawidłowościami które mogą doprowadzić do korekty współfinansowania.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek realizujących projekty unijne, kierowników jednostek sektora finansów publicznych lub innych osób, którym powierzono wykonywanie obowiązków w zakresie przygotowania, czy przeprowadzenia postępowania, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych.

Program szkolenia

1. Zagadnienia ogólne:
a) omówienie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów około zamówieniowych,
b) przepisy prawa unijnego m.in.:
- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności,
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

2. Jak dobrze przygotować się do kontroli?
a) dokumenty wymagane przez kontrolerów,
b) obowiązki beneficjenta w zakresie dostosowania wewnętrznych procedur jednostki, w tym kontroli i obiegu dokumentów oraz zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z projektem,
c) obowiązki beneficjenta w zakresie prowadzonej dokumentacji projektu.

3. Zamówienia publiczne a kontrole i audyty:
a) dokumenty sprawdzane podczas kontroli,
b) analiza poszczególnych dokumentów,
c) czy ustalenie wartości zamówienia jest prawidłowe, zakres posiadanych dokumentów, wstępne wyceny,
d) czy posiadany protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zgodny z wymaganiami ustawowymi, jego kompletność,
e) dokumentacja przetargowa, w tym Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zakres treści, dokumentowanie zmian, modyfikacji),
f) czy spełnione zostały przesłanki zastosowania wybranego trybu udzielenia zamówienia (uzasadnienie merytoryczne, kontrola zgodności),
g) czy umowa podpisana z wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
h) zmiany treści umowy i ich dokumentowanie, protokoły konieczności, zmiany istotne oraz nie istotne.

4. Usunięcie nieprawidłowości warunkiem zamknięcia projektu.

5. Przygotowanie dokumentacji do archiwizacji:
a) dokumentacja składająca się na projekt,
b) wymogi UE dotyczące czasu przechowywania dokumentacji,
c) archiwizacja a potrzeby kontroli.

Czas trwania

10:00 – 16:00

Prelegenci

Cytat
*

Gdzie i kiedy

Warszawa 17 marca 2014
biurowiec Horizon Plaza, ul. Domaniewska 39A lub Hotel w centrum ww. miast

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 590 zł + 23% VAT - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 550 zł/os. + 23% VAT
590 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!