Jak realizować zamówienia publiczne w szpitalach, jednostkach służby zdrowia i medycznych instytutach badawczych. Przepisy i praktyka w 2024

O szkoleniu

W ustawie Prawo zamówień publicznych są przepisy, które warto wykorzystać - jednak Zamawiający sięgają po nie zbyt nieśmiało, zbyt rzadko lub w ogóle ich nie wykorzystują. Tymczasem - w szczególności z uwagi na niezwykle trudną sytuacją zewnętrzną - należy brać pod uwagę każdy instrument, który daje jakąkolwiek szansę na lepsze rozwiązania lub usprawnienie działania.

Podczas szkolenia Uczestnicy poznają wiele możliwości, które daje ustawa Prawo zamówień publicznych. Ich lepsze wykorzystanie może przynieść szpitalom i innym jednostkom służby zdrowia korzyść w realizacji zamówień publicznych. Ponadto zaprezentowane będą praktyczne wskazówki i narzędzia (gotowe wzory) usprawnienia systemu zarządzania, realizacji, planowania i monitorowania w obszarze zamówień publicznych.

Cel szkolenia:

 • Wyposażenie Uczestników w praktyczną wiedzę dotyczącą realizacji specyficznych zamówień publicznych dla szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych w 2023 roku.  `
 • Szczegółowe i kompleksowe omówienie najważniejszych, indywidualnych aspektów realizacji zamówień publicznych przez wymienionych wyżej Zamawiających.
 • Zapoznanie Uczestników z zasadami przygotowania najważniejszych dokumentów zamówienia, pism, wniosków – od strony Zamawiającego. 
Dlaczego warto wziąć udział?
 • Zdobycie cennych i praktycznych umiejętności realizacji zamówień publicznych specyficznych dla szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych, dzięki aktywnym warsztatom polegającym na rozwiązywaniu realnych problemów w grupach.
 • Zdobycie gruntownej wiedzy na temat realizacji postępowań przez wymienionych Zamawiających, przekazanej przez audytora i orzekającego arbitra z listy Prezesa UZP w latach 2004-2007.
 • Wyposażenie w praktyczne wskazówki, jak realizować postępowania o udzielenie zamówienia publicznego specyficzne dla szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych,
 • Udział w przydatnych warsztatach polegających na rozwiązywaniu konkretnych problemów - aranżowanie realnych sytuacji, jak w  praktyce realizować zamówienia i uczestniczyć w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - pod kierunkiem praktykującego audytora doświadczonego we wsparciu szpitali.
 • Uczestnicy otrzymają praktyczne i przydatne materiały szkoleniowe, które ułatwią im samodzielne sprawne opracowanie dokumentów zamówienia, wielu pism i odpowiedzi sporządzanych w postępowaniu oraz weryfikację błędów w tym zakresie (Arkusze samokontroli).
Kto powinien wziąć udział?
 • dyrektorzy szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów,
 • dyrektorzy administracyjni lub do spraw ekonomicznych,
 • osoby zajmujące się obsługą przetargów,
 • osoby realizujące audyt lub kontrolę w wyżej wymienionych jednostkach lub przygotowujące się do realizacji takich zadań,
 • reprezentanci administracji samorządowej, rządowej, przedstawiciele stacji sanitarno-epidemiologicznych,
 • wszystkie osoby pragnące zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie zamówień publicznych realizowanych przez szpitale i inne jednostki służby zdrowia oraz medyczne instytuty badawczych.

Program szkolenia

I. Wprowadzenie:

 1. Charakterystyka Zamawiających tj. szpitali i innych jednostki służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych oraz ich specyficznych potrzeb zamówieniowych.
 2. Specyfika zamówień realizowanych przez wymienionych Zamawiających – ryzyka, problemy i nieprawidłowości – wyniki Najwyższej Izby Kontroli i rekomendacje.
 3. Wyłączenia z reżimu Pzp.

II. System planowania zamówień publicznych:

 1. Organizacja systemu planowania i optymalizacja – co trzeba usprawnić lub zmienić.
 2. Osoby odpowiedzialne i regulacje wewnętrzne – kto odpowiada i jak właściwie delegować odpowiedzialność.
 3. Szacowanie wartości zamówienia – specyficzne problemy, zamówienia nieplanowane, dobór procedury – nowe zasady.
 4. Zamówienia podprogowe – zasady realizacji zamówień – rekomendacje.

III. Analiza potrzeb i wymagań obligatoryjna i standardowa, wstępne konsultacje rynkowe w zakresie:

 1. Realizacji zadań inwestycyjnych, w tym podstawowe założenia w zakresie przygotowania procesu inwestycyjnego, etapy, samokontrola w realizacji projektu. Omówienie przykładowej listy kontrolnej przygotowania realizacji inwestycji.
 2. Dostaw i usług jednorazowych.
 3. Usług i dostaw powtarzających się okresowo.
 4. Optymalizacja doboru trybów realizowanych zamówień – przegląd korzyści zastosowania poszczególnych trybów w kontekście konkretnych wybranych postępowań.
 5. Zagrożenia i nieprawidłowości – czego unikać, rekomendacje

IV. Opis przedmiotu zamówienia wedle ustawy Pzp – specyficzne problemy dla zamówień realizowanych przez szpitale i inne jednostki służby zdrowia oraz medyczne instytuty badawcze:

 1. Zasady – interpretacja przepisów.
 2. Przedmiotowe środki dowodowe – zasady żądania i uzupełniania.
 3. Opis przedmiotu zamówienia na specyficzne usługi powtarzające się okresowo, sukcesywne i jednorazowe.
 4. Najczęstsze problemy i rekomendacje przy realizacji postępowań na:
 5. dostawę  wyrobów medycznych
  • wyroby jednorazowe (poza wszczepialnymi)
  • wyroby wszczepialne
  • wyroby wielorazowe wymagające sterylizacji
 6. dostawę dużej aparatury medycznej,
 7. dostawę produktów farmaceutycznych,
 8. wyposażenie pomieszczeń  szpitalnych i operacyjnych,
 9. dostawę sprzętu oraz środków do utrzymania czystości,
 10. dostawę środków ochrony indywidualnej,
 11. usługi ubezpieczeniowe,
 12. świadczenie usług żywienia szpitalnego,
 13. dostawę artykułów żywnościowych,
 14. świadczenie usług pralniczych,
 15. dostawę sprzętu medycznego i aparatury medycznej,
 16. inne zamówienia specyficzne rozwiązania szpitali i innych jednostki służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych.
 17. depozyty,
 18. serwis,
 19. dzierżawa.
 20. Przykłady, orzecznictwo, nieprawidłowości, rekomendacje

V. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Tzw. negatywne przesłanki:
 2. obligatoryjne – weryfikacja,
 3. fakultatywne – które należy wprowadzać i jak skutecznie weryfikować Wykonawców.
 4. Tzw. pozytywne – jak określać, w jakim zakresie, weryfikacja i zasada proporcjonalności.
 5. Podmiotowe środki dowodowe i JEDZ.
 6. Przykłady, orzecznictwo, nieprawidłowości, rekomendacje
 7. Kryteria oceny ofert:
 8. pozacenowe kryteria oceny ofert – optymalny dobór kryteriów,
 9. kiedy można zastosować tylko kryterium cenowe.
 10. Przykłady, orzecznictwo,  nieprawidłowości, rekomendacje

VI. Projektowane postanowienia umowy:

 1. Zasady konstrukcji umowy, specyficzne postanowienia dla szpitali i innych jednostki służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych.
 2. Zmiany umowy.
 3. Waloryzacja.
 4. Odstąpienie o umowy.
 5. Unieważnienie umowy.
 6. Realizacja umowy.
 7. Raport z wykonania umowy.
 8. Ogłoszenie o wykonaniu umowy.

VII. Umowy w zamówieniach podprogowych.

 • Przykłady, orzecznictwo, nieprawidłowości, rekomendacje

VIII. Odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości, konsultacje.

Czas trwania

1 dzień 10.00-16.00
2 dzień 09.00-16.00

Prelegenci

Ekspert w zamówieniach publicznych, z wieloletnim, różnorodnym doświadczeniem praktycznym, w szczególności:

 • Arbiter z listy Perezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004-2007
 • Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem  państwowym  - zaświadczenie Ministra Finansów
 • Certyfikowany Dyplomowany Audytor Wewnętrzny II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej
 • Certyfikowany ekspert ds. zamówień publicznych w specjalności doradca i szkoleniowiec – projekt KIGNET  podsieć  LEX
 • Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych
 • Wpisana na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych (KLPAiKW)
 • Doświadczenie trenerskie od 2003 r. – tylko w ostatnich latach kilka tysięcy godzin szkoleniowych potwierdzonych referencjami
 • Doświadczenie i znajomość od strony Zamawiającego i Wykonawcy specyfiki zamówień publicznych realizowanych także przez szpitale (potwierdzona referencjami wieloletnia działalność doradcza i szkoleniowa w tym obszarze)
 • Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym postępowań wspólnych dla kilkunastu szpitali, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE
 • Wielokrotny prelegent na Międzynarodowych Targach Medycznych Salmed

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!