Szkolenie

Jak skutecznie ubiegać się o zamówienia publiczne? Szkolenie dla Wykonawców

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA : 990 PLN

• Kontakt z zamawiającym oraz uzyskiwanie informacji dotyczących postępowania o udzielnie zamówienia publicznego
• Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
• Mechanizmy obrony przed błędami popełnianymi przez zamawiającego - środki ochrony prawnej
Kto powinien wziąć udział?
• Pracownicy komórek zamówień publicznych,
• Osoby przygotowujące oferty, weryfikujące propozycje konkurencji, doradzające wykonawcom.

Program szkolenia

KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM ORAZ UZYSKIWANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Jawność postępowania
• mechanizmy dostępu do informacji o zamówieniach publicznych
• możliwość kserowanie ofert konkurencji
• przesyłanie kopii protokołu postępowania na każde żądanie Wykonawcy
• zasady zawiadamiania Wykonawców o wyborze oferty, odrzuceniu ofert i wykluczeniu z postępowania
• nowe zasady utajniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
2. Kontaktowanie się z Zamawiającym
• wniosek o udzielenie wyjaśnień i związane z nim terminy ustawowe
• uzyskanie odpowiedzi zbyt późno, a obowiązek przedłużenia terminu składania ofert
• wyjaśnienia zapisów ogłoszenia o zamówieniu w trybach ze wstępną kwalifikacją (przetarg ograniczone, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)
• „negocjowanie” z Zamawiającym treści SIWZ i domaganie się jej zmian
3. Dialog techniczny w zamówieniach publicznych
• zasady wszczynania dialogu technicznego
• prowadzenie dialogu technicznego
• obowiązki informacyjne Zamawiającego związane z dialogiem technicznym
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Ocena rzetelności i efektywności Wykonawcy
• przypadki zawinionego poważnego naruszenia obowiązków zawodowych
• zasady kształtowania warunków odnoszących się do rzetelności i efektywności wykonawcy w SIWZ
• źródła oceny rzetelności i efektywności
• prawo rehabilitacji wykonawcy nierzetelnego
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do wykonawców, którzy polegają na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
• solidarna odpowiedzialność podmiotu, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów (wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, finansowego i ekonomicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia) z wykonawcą, za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba że podmiot ten nie ponosi winy za nieudostępnienie zasobów
• dodatkowe dokumenty żądane w celu dokonania oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów
o oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności Wykonawcy i innego podmiotu, jako „inny dokument”, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej
• dokumenty dotyczące w szczególności
o zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu
o sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
o charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem
o zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 3. Opis przedmiotu zamówienia
• dopuszczalne prawem ograniczenie konkurencji czy też niedopuszczalne utrudnienie uczciwej konkurencji?
• oferty równoważne
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi jako wymagania, które zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia
4. Zasady zatrzymywania wadium Wykonawcom nieuzupełniającym dokumentów i niewyrażającym zgody na poprawienie omyłki w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP
5. Procedura oceny występowania rażąco niskiej ceny w zamówieniach publicznych
• definicja pojęcia „rażąco niska cena”
• wartość kosztów pracy jako obowiązkowy czynnik oceny występowania rażąco niskiej ceny
• strona postępowania odwoławczego, na której spoczywa ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny – co muszą zawierać wyjaśnienia aby Zamawiający nie mógł odrzucić oferty?
6. Kryteria oceny ofert:
• katalogu możliwych, poza cenowych kryteriów oceny ofert
• ograniczenie stosowania jako jedynego kryterium najniższej ceny
o przypadki, w których stosowanie - jako jedynego kryterium - najniższej ceny jest zabronione
o kiedy zamówienie jest powszechnie dostępne i ma ustalone standardy jakościowe?
o kryteria oceny ofert uwzględniające rachunek kosztów związanych z całym okresem korzystania z przedmiotu zamówienia.
7. Obowiązkowe klauzule w umowach o zamówienie publiczne, zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, dotyczące zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy
8. Obowiązek:
• poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej
• poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej
• poprawienia innej omyłki powodującej niezgodność treści oferty z SIWZ istotnie nie zmieniającej jej treści
• wezwania do ponownego złożenia dokumentów

MECHANIZMY OBRONY PRZED BŁĘDAMI POPEŁNIANYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1. „Informacja o stwierdzonych naruszeniach”
• co to jest, kiedy ma zastosowanie i jaka jest jej skuteczność?
• obowiązki zamawiającego po otrzymaniu „informacji o stwierdzonych naruszeniach”
2. Odwołanie w „małych” i „dużych“ zamówieniach
• wpis, forma i terminy na wnoszenie odwołań – kiedy odwołanie jest wniesione nieskutecznie?
• wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym, zgłaszanie przystąpienia do postępowania odwoławczego, instytucja „sprzeciwu“
• odpowiedź na odwołanie – co to jest?, kiedy można uniknąć rozprawy przed KIO?
• koszty postępowania odwoławczego - omówienie wariantów
3. Wniosek o przeprowadzenie kontroli doraźnej – gdzie składać i co pozwala osiągnąć

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
Łukasz Czaban

• Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.
• W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.
• Do 2004 r. ekspert zamówień publicznych
w urzędzie Komisji Papierów Wartościowych
i Giełd.
• Autor książek i publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Gdzie i kiedy

Warszawa 12 - 13 lutego 2015
GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
-
990 PLN
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!