Jak ustrzec się błędów w przygotowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA : 990 PLN

Czy wiesz, że...
... po miesiącu od wejścia w życie znowelizowanych przepisów dotyczących kryteriów oceny ofert, odsetek ogłoszeń, w których jako jedyne kryterium wskazano cenę spadł z 93% do poziomu 33% (w przypadku postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartościach poniżej progów UE) oraz z 85% do poziomu 45% (w przypadku postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartościach poniżej progów UE).
Kto powinien wziąć udział?
Pracownicy komórek zamówień publicznych
Osoby pracujące w komisjach przetargowych
Pracownicy merytoryczni
Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

Program szkolenia

Program


SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH W 2014 ROKU

Sporządzenie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach
Umowy wieloletnie
Zamówienia publiczne wyłączone ze stosowanie PZP, a uwzględniane w sprawozdaniu
Które zamówienia z 2014 roku udzielone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy PZP – do 14.000 euro czy 30.000 euro – należy uwzględnić w tabeli II sprawozdania?


NAJWAŻNIEJSZE ELELMENTY SPECYFIKACJI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 2014 r. O ZMIANIE USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Jak udzielić zamówienia na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych, by było to w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny
Praktyczne wykorzystanie przesłanki wykluczenia Wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe

wykluczenie Wykonawcy bez konieczności dysponowania prawomocnym orzeczeniem sądu
udowodnienie przez Wykonawcę, iż podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości

Wykazywanie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

możliwość dokonywania oceny Wykonawcy pod kątem jego rzetelności i efektywności
wykaz wszystkich wykonanych robót budowlanych oraz głównych dostaw lub usług w świetle rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów […]
dowody należytego wykonania zamówienia – definicja poświadczenia, inne dokumenty, w tym oświadczenia własne Wykonawcy, zagrożenia

Powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich

możliwości powoływania się przez Wykonawcę na potencjał ekonomiczny innego podmiotu
objęcie odpowiedzialnością solidarną Wykonawcy oraz podmiotu udostępniającego zasoby w przypadku wystąpienia szkody zamawiającego z przyczyny zawinionego nieudostępnienia zasobów przez ten podmiotWprowadzenia możliwości określenia przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę

KRYTERIA OCENY OFERT

Obowiązek stosowania kryteriów pozacenowych

kryteria wymierne i niewymierne
kryteria w usługach niepriorytetowych

Przypadki dopuszczające stosowanie kryterium najniższej ceny

licytacja elektroniczna
zamówienia powszechnie dostępne o ustalonym standardzie jakościowym
jak wykazać w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia?


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Zatrzymywanie wadium w trybie art. 46 ust. 4a ustawy PZP
Zasady obowiązujące przy ustalaniu rażąco niskiej ceny

definicja rażąco niskiej ceny
obowiązek zwrócenia się o złożenie wyjaśnień i dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny
przerzucenie ciężaru dowodu na Wykonawcę

Obowiązek

poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej
poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej
poprawienia innej omyłki powodującej niezgodność treści oferty z SIWZ istotnie nie zmieniającej jej treści.
wezwania do ponownego złożenia dokumentów

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Łukasz Czaban

• Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.
• W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.
• Do 2004 r. ekspert zamówień publicznych
w urzędzie Komisji Papierów Wartościowych
i Giełd.
• Autor książek i publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Chopin Hotel Cracow

Kraków

Przy Rondzie 2

woj. małopolskie

Hotel Angelo

KATOWICE

ul. Sokolska 24

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
-
990
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Kompendium Wiedzy z Zamówień Publicznych Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet Szkolenie On-line
Zapisz się
Cena 2
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Kompendium Wiedzy z Zamówień Publicznych Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet Szkolenie On-line
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!