Jak w praktyce realizować zamówienia publiczne w 2023 bez ryzyka błędów i nieprawidłowości zgodnie z najnowszymi przepisami i orzecznictwem?

O szkoleniu

Przyjdź na specjalny kurs na którym dowiesz się, jak bezpiecznie i bez błędów realizować zamówienia publiczne w 2023 roku uwzględniając najnowsze przepisy i orzecznictwo.

Na specjalnym szkoleniu ekspert omówi takie zagadnienia jak:

 • Zmiany umowy w sprawie zamówienia w tym nowe wymagania i możliwości wynikające z ustawy z dnia 7 października 2022 r. Wymagane klauzule materiałowo-kosztowe w umowach na dostawy, usługi i roboty budowlane zawierane na okres dłuższy niż 6 miesięcy
 • Stosowanie przepisów sankcyjnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - błędy, nieprawidłowości, interpretacje
 • Wybrane zagadnienia w najnowszym orzecznictwie KIO
 • Prawo opcji w orzecznictwie
 • Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach

Co ważne: nauczysz się pod jakimi warunkami będziesz mógł się zgodzić na zmianę wynagrodzenia wykonawcy, który domaga się aneksu do umowy ze względu na inflację i wojnę w Ukrainie.

Kto powinien wziąć udział?

Kurs kierowany jest do:

 • specjalistów ds. zamówień publicznych
 • osób zajmujących się obsługą prawną Zamawiających w zakresie zamówień publicznych
 • Wykonawców
 • Kontrolerów

Program szkolenia

Zmiany umowy w sprawie zamówienia w tym nowe wymagania i możliwości wynikające z ustawy z dnia 7 października 2022 r.  o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców:

 1. Jako postępować, gdy rosną ceny i skacze inflacja – czy zamawiający może zaakceptować podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy w zawartej umowie ze względu na aktualny poziom inflacji?
 2. Co to są zmiany istotne?
 3. Dodatkowe dostawy, usługi i roboty budowlane zlecane w formie aneksu do umowy;
 4. Zmiany na skutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia - kiedy zmiana jest konieczna, czy można w ramach aneksu zmienić tylko wynagrodzenie?
 5. Zmiany niskowartościowe;
 6. Wymagane klauzule materiałowo-kosztowe w umowach na dostawy, usługi i roboty budowlane zawierane na okres dłuższy niż 6 miesięcy
 • Jak określić poziom zmiany cen materiałów i kosztów?
 • Czy Zamawiający zobowiązany jest uwzględnić 100% rekompensatę zmiany cen materiałów i kosztów?
 • Sposoby zmiany cen materiały i kosztów;
 • Co to jest sposób określenia wpływu zmiany cen materiałów i kosztów na koszt wykonania zamówienia?
 • Czy Zamawiający może zrezygnować z zapisów dotyczących waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli ze względu na ich specyfikę uzna to za zbędne? 
 • Czy określenie terminu pierwszej waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy lub jej zakończeniu jest dopuszczalne?
 • Konieczność określenia wysokości maksymalnego poziomu kar umownych – czy poziom rażąco wygórowany jest dopuszczalny czy świadczy o próbie ominięcia przepisów ustawy? 
 1. Relacja pomiędzy art. 48 ustawy z dnia 7 października 2022 r., a art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP – czy powołanie się na art. 48 wymaga publikacji w BZP lub przekazania UPUE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia?
 2. Przykładowe klauzule waloryzacyjne dla sektora budownictwa przygotowane przez UZP i Prokuratorię Generalną RP.

Stosowanie przepisów sankcyjnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - błędy, nieprawidłowości, interpretacje:

 1. Obowiązek wykluczenia wykonawców rosyjskich z postępowania o udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się przepisów Pzp (zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż 130 000 zł oraz zamówienia sektorowe i OiB o wartości mniejszej niż progi UE): jak stosować w praktyce?
 2. Stosowanie ustawy sankcyjnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub większej niż progi UE;
 3. Omówienie przykładowych podmiotowych środków dowodowych służących ocenie braku ujęcia sankcjami;
 4. Czy art. 5k rozporządzenia sankcyjnego może być podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania?
 5. Czy 10% wartości zamówienia przypada na wszystkich podwykonawców, dostawców i podmioty udostępniające zasoby, czy na każdego z nich z osobna?
 6. Kto to jest „dostawca”, o którym mówi art. 5k rozporządzenia sankcyjnego?
 7. JEDZ i jego zastosowanie do oceny braku podstaw wykluczenia na podstawie ustawy sankcyjnej;
 8. Kary za ubieganie się o zamówienie publiczne przewidziane dla Wykonawców podlegających wykluczeniu;
 9. Ogólnounijny zakaz dalszego wykonywania umów przez rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach wynikający z rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 - od kiedy obowiązuje? Jak stosować?

Wybrane zagadnienia w najnowszym orzecznictwie KIO:

 1. Przedmiotowe środki dowodowe – czy dokument składany w okolicznościach art. 107 ust 2 (na wezwanie zamawiającego) może być wystawiony po terminie składania ofert?
 2. Wezwanie do ponownego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia podmiotowego środka dowodowego – czy zamawiający może wyznaczać Wykonawcy dowolny termin na zrealizowanie wezwania, różne terminy wyznaczane różnym Wykonawcom i dopuszczalność zmiany pierwotnie wyznaczonego terminu na wniosek Wykonawcy?
 3. Wyjaśnianie treści oferty – kiedy wezwanie do tej czynności jest uprawnieniem, a kiedy obowiązkiem i jakie są najczęściej popełniane błędy zamawiających związane z otrzymaną odpowiedzią?
 4. Oferta dodatkowa w trybie podstawowym z możliwymi negocjacjami – czy oferta jest mniej korzystna niż podstawowa, jeżeli zmienione elementy pozwalają uzyskać lepszy bilans punktów we wszystkich kryteriach pomimo pogorszenia propozycji w jednym z nich oraz czy poprawiając ofertę w kryterium cena wykonawca może zarówno podnieść jak i obniżyć ceny niektórych pozycji z kosztorysu o ile cena razem będzie korzystniejsza?
 5. Rola informacji o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy i proponowanych podwykonawców – przypadki kiedy odrzucenie oferty staje się konieczne i dopuszczalność zmiany przedstawionych informacji przez Wykonawcę;
 6. Znaczenie kryterium poza cenowego – czy zamawiający może dowolnie kształtować wagę kryteriów jakościowych?
 7. Prawo opcji w orzecznictwie:
 • Czy w postępowaniu o zamówienie z prawem opcji, w przypadku badania rażąco niskiej ceny należy wyjaśniać cenę za zamówienie podstawowe, czy też cenę za opcję?
 • Czy realizacja zamówienia opcjonalnego może przekraczać 4 lata?
 • W jakim terminie po zawarciu umowy winno być złożone oświadczenie Zamawiającego w sprawie skorzystania z prawa opcji?
 • Czy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się od ceny zamówienia podstawowego, czy ceny łącznej za zamówienie podstawowe i opcjonalne?
 • Czy warunki udziału w postępowaniu winny być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia podstawowego, czy także do przedmiotu zamówienia opcjonalnego?
 • Czy opcja może być większa od zamówienia podstawowego?

Wznowienia zamówienia:

 • Co to są wznowienia i jaka jest różnica pomiędzy wznowieniami, a prawem opcji?
 • W jaki sposób przewidzieć wznowienie zamówienia publicznego w domu netach zamówienia?

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach:

 1. Zakres informacji przekazywanych w sprawozdaniu;
 2. Jak złożyć sprawozdanie do Prezesa Urzędu?
 3. Kto sporządza sprawozdania o zamówieniach publicznych?
 4. Jak i kiedy aktualizować sprawozdanie?
 5. Wspólne udzielanie zamówień przez kilku zamawiających;
 6. Najczęściej popełniane błędy.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

ŁUKASZ CZABAN

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Prowadził wykłady na Podyplomowych Studiach na Uniwersytecie Ekonomicznym im. Karola Adamieckiego w Katowicach i Politechnice Warszawskiej oraz autorskie zajęcia na Studium Zamówień Publicznych oraz Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego organizowanym przez ApexNet. Do 2004 r. ekspert zamówień publicznych w urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Autor książek: „Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2007 r.”, „Protest, Odwołanie, Skarga – praktyczny przewodnik po środkach ochrony prawnej” oraz współautor książki: „100 najtrudniejszych pytań do Prawa zamówień publicznych”. Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

GRZEGORZ CZABAN

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Wykładowca na SGH. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne; do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk.

W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

Autor licznych publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu zamówień publicznych (m.in. Prawo zamówień publicznych dla szpitali, Praktyczny przewodnik po trybach udzielenia zamówień publicznych).

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Scandic

Wrocław

woj. dolnośląskie

Atlas Tower

Warszawa

woj. mazowieckie

Ibis Styles

Białystok

woj. warmińsko-mazurskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 199
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
 • Rozwiń
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 699
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
 • Rozwiń
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
 • Rozwiń
Zapisz się
Szkolenie online 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!