JAK ZABEZPIECZYĆ I SKUTECZNIE WINDYKOWAĆ NALEŻNOŚCI W PROCEDURACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH - PRAKTYCZNE ASPEKTY PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE SKUTECZNEJ WINDYKACJI NALEŻNOŚCI

O szkoleniu

Cel szkolenia
zapoznanie uczestników szkolenia w oparciu o stan prawny 2012/2013r. z prawnymi możliwościami zapewniającymi umiejętny dobór odpowiedniej techniki egzekucyjnej w stosunku do konkretnych kontrahentów (strategicznych i masowych) uwzględniającej realia obrotu gospodarczego, zwłaszcza w zakresie praktyk nieuczciwych dłużników a przede wszystkim przygotowanie skutecznej windykacji należności podczas nawiązywania kontaktów handlowych
zapoznani z metodami prowadzenia kontaktu z dłużnikiem przez środki komunikacyjne i oddziaływanie psychologiczne.

Udział w szkoleniu uprawnia do otrzymania przez Radcę Prawnego 15 pkt. szkoleniowych.(zgodnie z Uchwałą KRRP Nr 30/B/VII/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. oraz Uchwałą z dnia 9 grudnia 2011r Nr 74/VIII/2011 w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych).
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do prawników, pracowników działów finansowo-księgowych, indywidualnych przedsiębiorców oraz osób zajmujących się windykacją należności w firmie.

Program szkolenia

Część A. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI - ASPEKTY PRAWNE
I. Ocena ryzyka zawieranych transakcji z potencjalnym klientem ażeby skutecznie odzyskać pieniądze od dłużników na drodze postępowania polubownego
przyczyny powstawania zadłużenia, czyli dlaczego klienci nie płacą w terminie?
jak zmniejszyć ryzyko powstawanie przeterminowanych należności?
jak ocenić ryzyko zawieranych transakcji z potencjalnym klientem?
jak monitorować kondycję finansową klientów?
polubowne narzędzia windykacji
rola Krajowego Rejestru Długów w procesie prewencji i windykacji - praktyczne wykorzystanie przez przedsiębiorcę
proces windykacji w firmie - jak opracować ścieżki windykacyjne?
II. Skuteczna windykacja należności przez przedsiębiorcę na drodze postępowania sądowego
1. Zabezpieczenie dochodzenia należności podczas nawiązywania kontaktów gospodarczych:
formy prowadzonej działalności gospodarczej * zasady reprezentacji uczestników obrotu* umowne klauzule zabezpieczające skuteczne dochodzenia należności
2. Przymusowe dochodzenie wykonania zobowiązań przez przedsiębiorcę na drodze postępowania sądowego:
uprawnienia i obowiązki wierzyciela - przedsiębiorcy w postępowaniu sądowym * procesowe ograniczenia dowodowe i skutki
czynności zmierzające do szybkiego i skutecznego zakończenia postępowania sądowego
szczególne obowiązki przedsiębiorcy jako uczestnika postępowania sądowego w świetle kolejnych nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
zmiany w postępowaniu nakazowym i upominawczym
konsekwencje ustawy z dnia z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów.
elektroniczne postępowanie upominawcze w praktyce przedsiębiorcy : korzyści i konsekwencje
europejskie postępowanie w sprawach transgranicznych
europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń
3. Pozasądowe dochodzenie należności w obrocie gospodarczym
4. Przygotowanie egzekucji z majątku przedsiębiorcy, wspólników spółki oraz z majątku małżonka dłużnika w praktyce
5. Dochodzenie należności wynikających z działalności przedsiębiorstwa wobec przedsiębiorców zagranicznych w Unii Europejskiej
6. Europejski Tytuł Egzekucyjny w praktyce obrotu gospodarczego
7. Konsultacje

Część B. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI - ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE
I. Komunikacja - praktyczne zasady komunikacji interpersonalnej
relacje windykator- klient,
budowanie komunikatu pod kątem cech osoby odbierającej( klient)
odpowiedzialność windykatora za efekt komunikacji,
kody komunikacji- ich jasność i skuteczność,
zniekształcenia w komunikacji,
kanały komunikacji- wokalny, kinestetyczny, wizualny, werbalny, pozazmysłowy.
II. Komunikacja werbalna i niewerbalna
1. Sposoby sterowania rozmową, windykator - dłużnik
dopasowanie werbalne do klienta i jego wpływ na pozyskiwanie przychylności
strefy dystansu podczas rozmowy o charakterze windykacyjnym
poznanie własnych wewnętrznych możliwości w zakresie windykacji należności
zaskakiwanie
przejmowanie inicjatywy
wybijanie z rytmu
gra emocjami
rozluźnianie atmosfery (np. rozśmieszanie rozmówców)
dekoncentrowanie, przenoszenie uwagi
skupienie uwagi
2. Indoktrynacja
podstawowe pojęcia
autonomiczny sąd
proste metody manipulowania informacją: kłamstwo, arbitralne ustalenie ważności informacji
selektywność informacji
półprawda
3. Jak przekazać informację nie formułując jej?
4. Fakt i „fakt", czyli jak kierować oceną człowieka bez jego wiedzy.
Umiejętność odróżniania informacji od jej subiektywnej oceny
wykorzystanie emocjonalnego ładunku słów
5. Obrona przed manipulacją:
zasady i techniki demaskowania manipulacji
podstawowe techniki neutralizowania manipulacji
6. Komunikacja niewerbalna jako kanał do ustalania dystansu w procesie windykowania długów (postawa ciała, specyficzne gesty, rytm oddychania, ton głosu, tempo mówienia.

Czas trwania

3 dni (20 godzin)

Promocja cenowa! (*)

5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1758,00 zł netto + VAT)
7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (1721,00 zł netto + VAT)

Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 25.01.2012 r.

Prelegenci

Część A - Prezes Sądu Okręgowego, cywilista, wieloletni praktyk, posiadający wiedzę idoświadczenie w zakresie wykładni obowiązujących regulacji prawnych oraz ich praktycznego zastosowania. Wykładowca na szkoleniach dla sędziów, prokuratorów. Wysoko ceniony przez uczestników szkoleń za prowadzenie wykładów w sposób jasny i dostępny dla praktyków.

Część B - Licen­cjo­no­wany pry­watny detek­tyw spe­cja­li­zu­jący się w śledz­twach gospo­dar­czych oraz tre­ner szko­leń z zakresu win­dy­ka­cji, bez­pie­czeń­stwa biz­nesu, mani­pu­la­cji jak rów­nież spe­cja­li­stycz­nych szko­leń z zakresu kontr­ob­ser­wa­cji i kontr­in­wi­gi­la­cji. Doradca i kon­sul­tant, pro­wa­dził wiele trud­nych nego­cja­cji biz­ne­so­wych pomię­dzy dużymi podmiotami gospodarczymi. Wła­ści­ciel Biura Prawno - Detek­ty­wi­stycz­nego. wykładowca na wielu szkoleniach z wysoką ocena uczestników.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Wersal ***

34-500 Zakopane

Tetmajera

woj. małopolskie

Hotel WERSAL***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
zł netto + 23% VAT
1 850
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!