Jak zbudować skuteczny system zarządzania przez cele i poprawić wyniki firmy? Metodyka i narzędzia

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do opracowania i wdrożenia systemu zarządzania przez cele (MBO).

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie:

 1. Potrafił wskazać zalety i ograniczenia systemu zarządzania przez cele (MBO).
 2. Znał poszczególne etapy procesu budowy oraz systemu MBO oraz narzędzi.
 3. Potrafił wyznaczać cele i mierniki oraz kaskadować je na różne szczeble w organizacji.
 4. Znał metodykę wdrażania systemu MBO na różnych szczeblach w organizacji.
 5. Potrafił powiązać system premiowy z celami i miernikami, w taki sposób aby był on skuteczny.
 6. Potrafił skutecznie motywować swój zespół do realizacji celów wykorzystując poznane techniki i narzędzia MBO.
 7. Potrafił monitorować realizację celów i KPI’ów.
 8. Wiedział jak wyznaczać kierunek własnego rozwoju umiejętności w zakresie zarządzania przez cele i wpływania na rozwój organizacji.
Dlaczego warto wziąć udział?

Kluczowe korzyści

 • Zdobycie wiedzy na temat zalet i ograniczeń systemu zarządzania przez cele (MBO).
 • Poznanie procesu budowy systemu MBO.
 • Nabycie umiejętności wyznaczania celów i mierników oraz ich kaskadowania na różne szczeble w organizacji.
 • Opanowanie metodyki wdrażania systemu MBO na różnych szczeblach w organizacji.
 • Poznanie technik skutecznego powiązania systemów premiowych z celami i miernikami.
 • Poznanie sposobów motywowania zespołów i pracowników do realizacji celów.
 • Przećwiczenie narzędzi stosowanych w ramach systemu MBO.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Autorski program opracowany przez dział doradztwa strategicznego FIG Polska – lidera dla firm planujących wdrożenie lub rewitalizację systemów MBO/ZPC.
 • Dzielimy się wiedzą i doświadczeniami z bogatej praktyki wdrożeniowej w zakresie systemów zarządzania przez cele oraz systemów motywacyjnych.
 • Prezentujemy sprawdzone praktyczne rozwiązania oraz wzory dokumentów, które Uczestnicy mogą wykorzystać we wdrożeniu systemu
  we własnym przedsiębiorstwie.
 • Naszą metodykę wyróżnia „twarde podejście do rozwiązań premiowych”– wiążemy wypłaty premii za zrealizowane cele i zadania z wynikami finansowymi, co zwiększa bezpieczeństwo finansowe firm.
Kto powinien wziąć udział?

Właściciele i zarządy z dużych i średnich firm, dyrektorzy generalni, dyrektorzy zakładów, dyrektorzy obszarów funkcyjnych (np. sprzedaży, produkcji, finansów, HR); kadra odpowiedzialna za rozwój oraz systemy motywacyjne: dyrektorzy HR, personalni, ds. wynagrodzeń, Project Managerowie odpowiedzialni za wdrożenie Balanced Scorecard i/lub MBO.

 

Program szkolenia

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. System MBO jako narzędzie realizacji celów przedsiębiorstwa, w tym poprawy efektywności oraz doskonalenia procesów i kompetencji.
 3. Jakie problemy wewnętrzne rozwiązuje system MBO? Jaką nową jakość wnosi do zarządzania ludźmi i organizacją?
  3.1. Doświadczenia firm wykorzystujących MBO.
 4. Etapy budowy i wdrożenia systemu MBO w organizacji – metodyka „krok po kroku”.
 5. Jak właściwie formułować cele i mierniki ich realizacji zgodnie ze SMART?
  5.1. Czym różni się cel od działania? Rodzaje celów. – Ćwiczenie
  5.2. Jak postawić cel, aby był aspiracyjny, a jego realizacja stanowiła wyzwanie?
  5.3. Jak zmierzyć realizację celów? Główne rodzaje mierników realizacji celów.
  5.4.  Zasady doboru mierników do celów. – Ćwiczenie
 6. Jakie mamy cele na poziomie Spółki? Co powinno być podstawą do wyznaczania celów i mierników na niższych poziomach organizacji? – Ćwiczenie
 7. Jak kaskadować cele spółki na niższe poziomy organizacji? Kaskadowanie celów i mierników ich realizacji na poziom menedżerski.
  7.1. Cele a struktura organizacyjna. Rola ośrodków biznesowych i ośrodków wspierających.
  7.2. Kto ma wpływ na realizację celów? Jak ustalić wpływ poszczególnych dyrektorów i kierowników na cele firmy?
  7.3. Szczególna rola działów wspierających w budowaniu satysfakcji klienta wewnętrznego.
  7.4. Wybór celów i mierników dla działów biznesowych i działów wspierających. Budowa kart celów na poziomie szefów działów. – Ćwiczenie
  7.5. Wartości wyjściowe i docelowe mierników. Jak ustalić źródła danych?
  7.6. Jak właściwie opisać mierniki realizacji celów? Budowa kart mierników. – Przykład
 8. Podsumowanie dnia.

 

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

 1. Jak sprawić, aby pracownicy wspierali realizację celów swoich przełożonych?
  1.1. Kaskadowanie celów z poziomu dyrektorów/ kierowników na poziom pracowników z zachowaniem zasady wpływu osób realizujących cele.
  1.2. Wyznaczanie celów i mierników na stanowiskach o powtarzalnych, rutynowych zadaniach.
  1.3. Jak zbudować poczucie odpowiedzialności pracownika za wyniki własnej pracy? „Produkty” stanowisk pracy i cele związane z ich doskonaleniem. – Ćwiczenie
  1.4. Jak mierzyć realizację celów zadaniowych, aby właściwie je rozliczyć?
  1.5. Identyfikacja indywidualnych celów i mierników dla pracowników z uwzględnieniem kompetencji pracownika, jego rozwoju i postawy. – Ćwiczenie
 2. Jak powiązać systemy premiowe z systemem zarządzania przez cele? Jak utrzymać motywującą rolę premii i uzyskać wzrost wyników?
  2.1. Dlaczego cele MBO nie są tożsame z celami premiowymi? Karta celów a karta premii.
  2.2. Za co powinna być wypłacana premia w ramach systemu MBO?
  2.3. Od czego zależy skuteczność systemu premiowego?
  2.4. Zasady planowania, rozliczania i zarządzania funduszami premiowymi.
  2.5. Analiza i kalkulacja przykładowych algorytmów wyliczania premii MBO. – Ćwiczenie
 3. Monitoring i ocena realizacji celów. Rozmowa oceniająca śródokresowa i końcowa.
  3.1. Częstotliwość planowania, a monitoring postępów w realizacji celów.
  3.2. Cele i przebieg rozmowy oceniającej – przykładowa agenda.
  3.3. Jak unikać błędów na spotkaniach oceniających?
 4. Co zawiera dokumentacja systemu MBO? Spis dokumentów i narzędzi.
 5. Jakie są warunki skutecznego działania systemu zarządzania przez cele? – Przykłady dobrych praktyk we wdrażaniu MBO
 6. Jakie korzyści osiągają firmy, a jakie pracownicy z wdrożenia systemu zarządzania przez cele? – Burza mózgów
 7. Podsumowanie zajęć.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Justyna Kałużna

Menedżer Działu Doradztwa Biznesowego, trenerka i konsultantka we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizująca się w zarządzaniu strategicznym (budowa i wdrożenie strategii), opracowaniu analiz strategicznych oraz implementacji systemów Balanced Scorecard i MBO (zarządzania przez cele).

Doświadczenie zawodowe i wykształcenie

Posiada bogate doświadczenie praktyczne prowadząc jako menedżer operacyjny projekty doradcze w zakresie budowy i wdrożenia strategii oraz systemów Balanced Scorecard, m.in. w spółkach: Ambra, Pafana, Maskpol, PCM, PCO – Przemysłowym Centrum Optyki. Brała udział w projektach doradczych w zakresie opracowania i wdrożenia strategii rozwoju oraz implementacji systemów zarządzania przez cele strategiczne, m.in. w:
ECO – Energetyce Cieplnej Opolszczyzny, EGIS Polska, Kross, Lumel, Ortis, Rockwool Polska, Work Service oraz w dwóch spółkach hotelarskich.

Współpracowała przy wdrożeniu systemów zarządzania przez cele (MBO) w firmach Ciech, Exatel, Kolbud, OLPP (Operatorze Logistycznym Paliw Płynnych), Poznańskiej Hodowli Roślin oraz w Zakładach Azotowych „Puławy” oraz pracowała nad projektami struktur organizacyjnych obszarów sprzedaży i marketingu, segmentacji rynku, strategii rozwoju relacji z kluczowymi klientami oraz restrukturyzacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstw.

Z jej doświadczeń trenerskich skorzystało ponad 300 top managerów uczestniczących w szkoleniach otwartych prowadzonych przez FIG Polska.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, stypendystka programu Socrates-Erasmus w Jonkoping International Business School w Szwecji.

Beata Pruszczyńska

Menedżer projektu w dziale doradztwa biznesowego we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z budową i wdrożeniem strategii rozwoju (w tym z wykorzystaniem metodyki BSC) oraz zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa (VBM) a także analizami finansowymi, strategicznymi i konstrukcją systemów motywacyjnych (premiowych).

Menedżer projektów budowy i wdrożenia systemu BSC w Grupie AGIS (AGIS Polska, AGIS Greece, AGIS Hungary), RAIFFEISEN LEASING POLSKA oraz INTER POLSKA. Menedżer projektów budowy strategii spółki oraz wypracowania planu strategicznego w spółkach: GK WĘGLOKOKS, MET-EUROSYSTEM, ZM TARNÓW, PIT Radwar, ORTIS, Miejskie Zakłady Autobusowe.

Menedżer merytoryczny projektów wdrożeń systemów MBO, m.in. w takich firmach jak: CIECH, EXATEL, PHR a także projektu opracowania struktury organizacyjnej obszaru handlu i marketingu w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach.

Członek zespołów doradczych odpowiedzialna za realizację analiz strategicznych, w tym finansowych projektów budowy i wdrażania strategii i systemu Balanced Scorecard, m.in. w DHL EXPRESS, EGIS POLSKA, LUMEL, ROCKWOOL POLSKA, ORTIS, PAFANA, oraz systemu Value Based Management w grupie CIECH i ENERGETYCE CIEPLNEJ OPOLSZCZYZNY. Członek zespołów doradczych odpowiedzialna za analizy finansowe i strategiczne w projektach dotyczących opracowania i wdrożenia strategii rozwoju m.in. w takich firmach jak: PSI, BS SYSTEM, CENTRUM BADANIA JAKOŚCI (Grupa KGHM), PSE CENTRUM, POL-OIL CO, ELEKTROTIM SA, OSADKOWSKI SA, ZPUE SA, MEDISEPT, CIECH SA.

Członek zespołów doradczych w projektach związanych z opracowaniem struktury organizacyjnej obszaru marketingu w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach a także oceną efektywności organizacji handlowej w RSM Rolmlecz. Współautor koncepcji reorganizacji obszaru handlu aktywnego w WOLTERS KLUWER POLSKA.

Autorka gier strategicznych oraz ich współprowadząca, m.in. w takich firmach jak: PTK Centertel, Grupa ZPUE.

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku finanse i bankowość. Ukończyła certyfikowany kurs „Certified KPI Professional”. Autorka publikacji w prasie ekonomicznej z zakresu Value Based Management, Balanced Scorecard i Management by Objectives.

We Francuskim Instytucie Gospodarki Polska prowadzi m.in. warsztaty doradcze w zakresie budowy strategii oraz seminaria otwarte „Zarządzanie przez cele – MBO. Jak zwiększyć poziom realizacji celów? Metodyka i narzędzia.”

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
3 750
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
02-032 Warszawa
ul. Filtrowa 75/5
woj. mazowieckie
Francuski Instytut Gospodarki Polska jest firmą ekspercką, której misją jest: „Wspierać najwyższą kadrę zarządzającą w osiąganiu przełomowych wyników poprzez edukację, doradztwo oraz nadzór nad realizacją projektów biznesowych w oparciu o &b...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
02-032 Warszawa ul. Filtrowa 75/5
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!