Szkolenie: KADRY I PŁACE W 2015 R. – NOWE REGULACJE PRAWNE STAN PRAWNY 2015 R.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kadry-i-place-w-2015-r-nowe-regulacje-prawne-stan-prawny-2015-r-62554-id71

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Prezentacja nowych rozwiązań prawnych wprowadzonych w wyniku niedawnych nowelizacji Kodeksu Pracy
• Przygotowanie firmy na pojawiające się wątpliwości i komplikacje związane ze stosowaniem w praktyce nowych regulacji prawnych KP.
• Przedstawienie prawnych możliwości rozwiązania konkretnych problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia podczas zajęć.
• Ugruntowanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, rozliczaniem wynagrodzeń oraz czasu pracy wg nowych zasad.
W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia, które w ostatnim czasie stały się przedmiotem ważnych wyroków i uchwał Sądu Najwyższego oraz wykładni urzędowej (stanowiska PIP, MPiPS i inne).
Duży nacisk zostanie położony na wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych występujących w firmach.
PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNIK UZYSKA ODPOWIEDŹ M.IN.
1. Jak uregulowane prawnie zostały wprowadzone w zakresie czasu pracy pracowników?
2. Jakie procedury obowiązują przy ustalaniu wynagrodzenia za pracę oraz przysługujących uprawnieniach do innych świadczeń pieniężnych?
3. Jakie urlopy przysługują rodzicom-pracownikom i komu oraz na jakich zasadach udzielany jest urlop rodzicielski, kto jest uprawniony do skorzystania z takiego urlopu?
4. Podróże służbowe i oddelegowanie; jaka jest różnica i jakie wynikają z niej obowiązki dla pracodawcy (rozliczanie, ustalanie wynagrodzenia, dni wolne itp.)?
5. Czy zawsze podróż służbowa jest czasem pracy?

Szkolenie skierowane jest do:

- przedsiębiorców,
- menedżerów i pracowników działu kadr i płac,
- pracowników biur rachunkowych,
- oraz wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia:

I. Zmiany w zakresie czasu pracy pracowników (elastyczny czas pracy, wydłużenie okresów rozliczeniowych).
1. Zmiany fakultatywne
• Możliwość wydłużenia do 12 miesięcy okresu rozliczeniowego w każdym systemie czasu pracy
• Procedury, które należy spełnić w celu przedłużenia okresu rozliczeniowego
• Zasady przekazania porozumienia odpowiedniemu inspektorowi PIP
• Zapewnienie wynagrodzenia minimalnego dla pracowników wynagradzanych stawką godzinową w przypadku znacznych wahań godzin pracy w poszczególnych miesiącach wydłużonego okresu rozliczeniowego
• Możliwość wprowadzenia tzw. ruchomego czasu pracy polegającego na planowaniu przedziału czasowego na przyjście przez pracownika do pracy (odpowiednio - na wyjście z pracy) lub polegającego na planowaniu pracownikowi pracy w tej samej dobie pracowniczej (tylko z zachowaniem wymaganych okresów odpoczynku)
• Zasady porozumienia się z załogą w tej kwestii
• Postanowienia, które warto zawrzeć w porozumieniu w sprawie ruchomego czasu pracy
• Nadgodziny
2. Zmiany dla wszystkich pracodawców
• Możliwość stosowania ruchomego czasu pracy na wniosek zainteresowanego pracownika, niezależnie od porozumienia z załogą
• Regulacje związane z tworzeniem rozkładów czasu pracy danego pracownika (harmonogramów czasu pracy) w zakresie:
a. Możliwości planowania czasu pracy na części okresów rozliczeniowych oraz podawania ich do wiadomości pracowników ( tygodniowe wyprzedzenie przekazywania ich pracownikom)
b. Wykładnia dotycząca zasad zmieniania rozkładów czasu pracy pracowników, planowania dni wolnych, zachowywania okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego
• Zasady odpracowywania wyjść prywatnych przez pracowników
• Sytuacje, w których nie trzeba sporządzać rozkładu czasu pracy pracowników
• Nadgodziny
II. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
1. Charakterystyka i zasady ustalania wynagrodzenia za pracę (minimalne wynagrodzenie)
2. Ochrona wynagrodzenia oraz ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
3. Inne świadczenia związane z pracą
4. Dokumentacja wynagrodzenia
5. Wynagrodzenie w ujęciu księgowym
6. Procedura wypłaty wynagrodzenia
7. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy
8. Rozliczenie i dokumentacja wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
III. Przerwy a czas pracy (okresy niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy, okresy niewliczane do czasu pracy).
IV. Okresy odpoczynku
1. Prawo pracownika do odpoczynku
2. „Dyżur" a prawo do odpoczynku
3. Prawo do odpoczynku po podróży służbowej
V. Zmiany w urlopach wychowawczych.
VI. Urlopy dla pracowników - rodziców
1. Urlop macierzyński - zasady nabycia i wykorzystywania prawa do tego urlopu, nowe zasady korzystania z urlopu macierzyńskiego przed porodem, przypadki, kiedy z urlopu macierzyńskiego może skorzystać pracownik - ojciec dziecka.
2. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego - pracownicy uprawnieni do skorzystania z tego rodzaju urlopu, dokumenty dostarczane w związku z ubieganiem się o ten urlop, zasady jego udzielania, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego w świadectwie pracy wg opinii Państwowej Inspekcji Pracy.
3. Dodatkowy urlop macierzyński i dodatkowy urlop na warunkach macierzyńskiego po zmianach: warunki składania wniosku (uwaga na nowe terminy), możliwość połączenia z wykonywaniem pracy, przysługująca ochrona trwałości zatrudnienia, możliwości wykorzystywania przez pracownika - ojca wychowującego dziecko, możliwość dzielenia 2 na części.
4. Nowy urlop rodzicielski: pracownicy uprawnieni do tego urlopu, zasady występowania o ten urlop, wysokość zasiłku macierzyńskiego za ten urlop w zależności od trybu występowania, możliwość oraz zasady dzielenia się przez pracowników rodziców tym urlopem oraz korzystania z niego wspólnie.
5. Urlop ojcowski: wymiar urlopu, zasady składania wniosku i korzystania z urlopu, dłuższy termin na skorzystanie dla pracownika, który przysposobił dziecko, dokumenty dołączane do urlopu ojcowskiego, urlop ojcowski a urlop wypoczynkowy, urlop ojcowski w świadectwie pracy.
6. Urlop wychowawczy - możliwość korzystania do 5 roku życia dziecka, zasady udzielania urlopu wychowawczego, jakie będą wynikać z planowanych nowych przepisów, a także inne kwestie praktyczne: praca w trakcie urlopu wychowawczego, przysługująca ochrona trwałości zatrudnienia, wcześniejszy powrót z urlopu wychowawczego, prawo wycofania wniosku o urlop wychowawczy, możliwość zastąpienia urlopu wychowawczego pracą w obniżonym wymiarze etatu.
VII. Urlopy bezpłatne pracowników
VIII. Aktualne zasady wydawania świadectw pracy- stanowiska PIP i MPiPS.
1. Treść
2. Świadectwo pracy po upływie 24 miesięcy od daty zawarcia pierwszej umowy
3. Zbiorcze świadectwo pracy
4. Orzecznictwo
IX. Zmiany w podróżach służbowych i oddelegowaniu
1. Pojęcie podróży służbowej
• Dni wolne od pracy a prawo do diety
• Podróże osób niebędących pracownikami
• Polecenie wyjazdu i rozliczenie podróży
• Różnice między pracownikami ze sfery budżetowej a pozostałymi pracownikami
• Umowy zawierane z pracownikami-podróże służbowe, jazdy lokalne, używanie samochodu firmowego
2. Należności przysługujące w delegacji od 01.03.2013
3. Używanie samochodów do celów prywatnych
• Określenie środka transportu
• Nieodpłatne świadczenie a używanie samochodu do celów prywatnych
• Określenie przychodu w przypadku używania samochodów do celów prywatnych
• Używanie samochodu prywatnego a podatek VAT
4. Podróże zagraniczne
5. Czas pracy a podróże służbowe
• Zaliczenie podróży służbowej do czasu pracy
• Przypadki, kiedy podróż służbowa nie jest zaliczana do czasu pracy
• Zapewnienie odpoczynku po podróży służbowej
• Nadgodziny powstałe w trakcie podróży służbowych (rozliczanie, ustalanie wynagrodzenia)
• Orzecznictwo SN dotyczące rozliczania czasu pracy w podróży służbowej
• Należności za czas podróży służbowej a koszty uzyskania przychodu
• Wyjazdy służbowe osób niebędących pracownikami (umowy cywilnoprawne)
• Kwestie umowne dotyczące zwrotu należności w związku z odbywaniem podróży służbowych
• Na podstawie, jakich przepisów dokonywane jest rozliczenie należności dla osób niebędących pracownikami
• W jakich wysokościach dokonuje się zwrotu należności w związku
• Odbywaniem podróży służbowych
• Zaliczka pieniężna udzielana pracownikowi
• Zwrot pracownikowi prowizji za wypłaty z bankomatu w trakcie zagranicznej podróży służbowej
• Dokonywanie zapłaty kartą firmową
6. Rozliczanie delegacji- ćwiczenia

Informacje o prelegentach:

Prawnik, trener biznesu, konsultant z zakresu prawa pracy w wiodących kancelariach prawnych. Przez kilka lat pracował, jako Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie zajmuje się obsługą prawną Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Pracy i Polityki Społecznej.
Autor wielu artykułów w prasie specjalistycznej min. opublikowanych w Gazecie Prawnej, Monitorze Prawa Pracy, wydawnictwie Infor.
Specjalizuję się w obszarach: prawa pracy, ochrony danych osobowych, zamówień publicznych oraz umów handlowych. Jest wykładowcą prawa pracy w Wyższej Szkole Administracji Publicznej.
Od wielu lat prowadzi szkolenia dla pracowników firm różnej wielkości oraz administracji publicznej.
W ramach dotychczasowej działalności szkoleniowej zrealizował projekty szkoleniowe między innymi dla: Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Mahle, Dartom sp.z.o.o, Pharma Group Sp. z o.o
Bank Zachodni WBK, Banki Spółdzielcze, Orlen, Budimex., i innych.
Jest wysoko oceniany przez uczestników szkoleń za wiedzę i umiejętności jej przekazywania oraz dostosowania do praktyki.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 760.00 zł netto - (934.80 zł brutto)

Cena zawiera:

• Udział w szkoleniu • Materiały szkoleniowe • Przerwy kawowe • Obiad • Certyfikat ukończenia szkolenia

Dostępne zniżki:

  • 10 % - rabat przy zgłoszeniu min. 3-ch lub więcej osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem. Faktura VAT wysyłana jest poczta tradycyjną.
• W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
• Uwaga: dokładne miejsce szkolenia podane zostanie zgłoszonym uczestnikom przy potwierdzeniu szkolenia

Wydarzenie: KADRY I PŁACE W 2015 R. – NOWE REGULACJE PRAWNE STAN PRAWNY 2015 R.