KADRY I PŁACE W 2015R. – NOWE REGULACJE PRAWNE

O szkoleniu

• Prezentacja nowych rozwiązań prawnych wprowadzonych w wyniku niedawnych nowelizacji Kodeksu Pracy
• Przygotowanie firmy na pojawiające się wątpliwości i komplikacje związane ze stosowaniem w praktyce nowych regulacji prawnych kp.
• Przedstawienie prawnych możliwości rozwiązania konkretnych problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia
• Zdobycie wiedzy i doskonalenie umiejętności prowadzenia dokumentacji pracowniczej, rozliczania wynagrodzeń oraz czasu pracy zgodnie wg. nowych zasad.

W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia, które w ostatnim czasie stały się przedmiotem ważnych wyroków i uchwał Sądu Najwyższego oraz wykładni urzędowej (stanowiska PIP, MPiPS i inne).
Duży nacisk zostanie położony na wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych występujących w firmach.

PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNIK UZYSKA ODPOWIEDŹ M.IN.
1. Jak uregulowane prawnie zostały kwestie ruchomego czasu pracy?
2. Jak wprowadzić w firmie ruchomy czas pracy i jaka jest dopuszczalność stosowania ruchomego czasu pracy?
3. Jakie procedury obowiązują przy ustalaniu wynagrodzenia za pracę oraz przysługujących uprawnieniach do innych świadczeń pieniężnych?
4. Jakie urlopy przysługują rodzicom-pracownikom i komu oraz na jakich zasadach udzielany jest urlop rodzicielski, kto jest uprawniony do skorzystania z takiego urlopu?
5. Podróże służbowe i oddelegowanie; jaka jest różnica i jakie wynikają z niej obowiązki dla pracodawcy (rozliczanie, ustalanie wynagrodzenia, dni wolne itp.)?
6. Czy zawsze podróż służbowa jest czasem pracy?
Kto powinien wziąć udział?
- przedsiębiorców
- menedżerów i pracowników działu kadr i płac
- pracowników biur rachunkowych
- oraz wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia

I. Zmiany w zakresie czasu pracy pracowników (elastyczny czas pracy, wydłużenie okresów rozliczeniowych).
1. Zmiany fakultatywne
• Możliwość wydłużenia do 12 miesięcy okresu rozliczeniowego w każdym systemie czasu pracy
● Procedury, które należy spełnić w celu przedłużenia okresu rozliczeniowego
● Zasady przekazania porozumienia odpowiedniemu inspektorowi PIP
●Zapewnienie wynagrodzenia minimalnego dla pracowników wynagradzanych stawką godzinową w przypadku znacznych wahań godzin pracy w poszczególnych miesiącach wydłużonego okresu rozliczeniowego
• Możliwość wprowadzenia tzw. ruchomego czasu pracy polegającego na planowaniu przedziału czasowego na przyjście przez pracownika do pracy (odpowiednio - na wyjście z pracy)
lub polegającego na planowaniu pracownikowi pracy w tej samej dobie pracowniczej (tylko z zachowaniem wymaganych okresów odpoczynku)
● Zasady porozumienia się z załogą w tej kwestii
● Postanowienia, które warto zawrzeć w porozumieniu w sprawie ruchomego czasu pracy
● Nadgodziny
2. Zmiany dla wszystkich pracodawców
• Możliwość stosowania ruchomego czasu pracy na wniosek zainteresowanego pracownika, niezależnie od porozumienia z załogą
• Regulacje związane z tworzeniem rozkładów czasu pracy danego pracownika (harmonogramów czasu pracy) w zakresie:
● Możliwości planowania czasu pracy na części okresów rozliczeniowych oraz podawania ich do wiadomości pracowników ( tygodniowe wyprzedzenie przekazywania ich pracownikom)
● Wykładnia dotycząca zasad zmieniania rozkładów czasu pracy pracowników, planowania dni wolnych, zachowywania okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego
● Zasady odpracowywania wyjść prywatnych przez pracowników
• Sytuacje, w których nie trzeba sporządzać rozkładu czasu pracy pracowników
• Nadgodziny
II. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
1. Charakterystyka i zasady ustalania wynagrodzenia za pracę (minimalne wynagrodzenie)
2. Ochrona wynagrodzenia oraz ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
3. Inne świadczenia związane z pracą
4. Dokumentacja wynagrodzenia
5. Wynagrodzenie w ujęciu księgowym
6. Procedura wypłaty wynagrodzenia
7. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy
8. Rozliczenie i dokumentacja wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
III. Przerwy a czas pracy (okresy niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy, okresy niewliczane do czasu pracy).
IV. Okresy odpoczynku
1. Prawo pracownika do odpoczynku
2. „Dyżur" a prawo do odpoczynku
3. Prawo do odpoczynku po podróży służbowej
V. Zmiany w urlopach wychowawczych.
VI. Urlopy dla pracowników - rodziców
1. Urlop macierzyński - zasady nabycia i wykorzystywania prawa do tego urlopu, nowe zasady korzystania z urlopu macierzyńskiego przed porodem, przypadki, kiedy z urlopu macierzyńskiego może skorzystać pracownik - ojciec dziecka.
2. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego - pracownicy uprawnieni do skorzystania z tego rodzaju urlopu, dokumenty dostarczane w związku z ubieganiem się o ten urlop, zasady jego udzielania, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego w świadectwie pracy wg opinii Państwowej Inspekcji Pracy.
3. Dodatkowy urlop macierzyński i dodatkowy urlop na warunkach macierzyńskiego po zmianach: warunki składania wniosku (uwaga na nowe terminy), możliwość połączenia z wykonywaniem pracy, przysługująca ochrona trwałości zatrudnienia, możliwości wykorzystywania przez pracownika - ojca wychowującego dziecko, możliwość dzielenia 2 na części.
4. Nowy urlop rodzicielski: pracownicy uprawnieni do tego urlopu, zasady występowania o ten urlop, wysokość zasiłku macierzyńskiego za ten urlop w zależności od trybu występowania, możliwość oraz zasady dzielenia się przez pracowników rodziców tym urlopem oraz korzystania z niego wspólnie.
5. Urlop ojcowski: wymiar urlopu, zasady składania wniosku i korzystania z urlopu, dłuższy termin na skorzystanie dla pracownika, który przysposobił dziecko, dokumenty dołączane do urlopu ojcowskiego, urlop ojcowski a urlop wypoczynkowy, urlop ojcowski w świadectwie pracy.
6. Urlop wychowawczy - możliwość korzystania do 5 roku życia dziecka, zasady udzielania urlopu wychowawczego, jakie będą wynikać z planowanych nowych przepisów, a także inne kwestie praktyczne: praca w trakcie urlopu wychowawczego, przysługująca ochrona trwałości zatrudnienia, wcześniejszy powrót z urlopu wychowawczego, prawo wycofania wniosku o urlop wychowawczy, możliwość
zastąpienia urlopu wychowawczego pracą w obniżonym wymiarze etatu.
VII. Urlopy bezpłatne pracowników
VIII. Aktualne zasady wydawania świadectw pracy- stanowiska PIP i MPiPS.
1. Treść
2. Świadectwo pracy po upływie 24 miesięcy od daty zawarcia pierwszej umowy.
3. Zbiorcze świadectwo pracy.
4. Orzecznictwo
IX. Zmiany w podróżach służbowych i oddelegowaniu
1. Pojęcie podróży służbowej
• Dni wolne od pracy a prawo do diety
• Podróże osób niebędących pracownikami
• Polecenie wyjazdu i rozliczenie podróży
• Różnice między pracownikami ze sfery budżetowej a pozostałymi pracownikami
• Umowy zawierane z pracownikami-podróże służbowe, jazdy lokalne, używanie samochodu firmowego
2. Należności przysługujące w delegacji od 01.03.2013
3. Używanie samochodów do celów prywatnych
• Określenie środka transportu
• Nieodpłatne świadczenie a używanie samochodu do celów prywatnych
• Określenie przychodu w przypadku używania samochodów do celów prywatnych
• Używanie samochodu prywatnego a podatek VAT
4. Podróże zagraniczne
5. Czas pracy a podróże służbowe
• Zaliczenie podróży służbowej do czasu pracy
• Przypadki, kiedy podróż służbowa nie jest zaliczana do czasu pracy
• Zapewnienie odpoczynku po podróży służbowej
• Nadgodziny powstałe w trakcie podróży służbowych (rozliczanie, ustalanie wynagrodzenia)
• Orzecznictwo SN dotyczące rozliczania czasu pracy w podróży służbowej
• Należności za czas podróży służbowej a koszty uzyskania przychodu
• Wyjazdy służbowe osób niebędących pracownikami (umowy cywilnoprawne)
• Kwestie umowne dotyczące zwrotu należności w związku z odbywaniem podróży służbowych
• Na podstawie, jakich przepisów dokonywane jest rozliczenie należności dla osób niebędących pracownikami
• W jakich wysokościach dokonuje się zwrotu należności w związku
• Odbywaniem podróży służbowych
• Zaliczka pieniężna udzielana pracownikowi
• Zwrot pracownikowi prowizji za wypłaty z bankomatu w trakcie zagranicznej podróży służbowej
• Dokonywanie zapłaty kartą firmową
6. Rozliczanie delegacji- ćwiczenia

Czas trwania

Liczba zajęć - 18 godz. dydaktycznych

Prelegenci

Rafał Andrzejewski - Prawnik, trener biznesu, konsultant z zakresu prawa pracy w wiodących kancelariach prawnych. Przez kilka lat pracował jako Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie zajmuje się obsługą prawną Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Pracy i Polityki Społecznej.
Autor wielu artykułów w prasie specjalistycznej m.in. opublikowanych w Gazecie Prawnej, Monitorze Prawa Pracy, wydawnictwie Infor.
Specjalizuję się w obszarach: prawa pracy, ochrony danych osobowych, zamówień publicznych oraz umów handlowych. Jest wykładowcą prawa pracy w Wyższej Szkole Administracji Publicznej.
Od wielu lat prowadzi szkolenia dla pracowników firm różnej wielkości oraz administracji publicznej.
W ramach dotychczasowej działalności szkoleniowej zrealizował projekty szkoleniowe między innymi dla: Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Mahle, Dartom sp.z.o.o, Pharma Group Sp. z o.o
Bank Zachodni WBK, Banki Spółdzielcze, Orlen, Budimex oraz wielu innych.
Jest wysoko oceniany przez uczestników szkoleń za wiedzę i umiejętności jej przekazywania oraz dostosowania do praktyki.

Gdzie i kiedy

Zakopane 24-26 wrzesień 2015
Czarny Potok***

34-500 Zakopane

ul. Tetmajera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 25-27 maj 2015
Czarny Potok***

Zakopane

Tetmajera 14A

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
netto
1 890
Cena zawiera:
  • • Zakwaterowanie w pokojach 2-os. • do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość) • Pełne wyżywienie • Przerwy kawowe • Materiały szkoleniowe • Certyfikat ukończenia szkolenia • Imprezę integracyjną w karczmie góralskiej • Bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie uczestnictwa i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.
• W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
• Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem
DODATKOWE INFORMACJE
MASTERS CSB, tel.: (81) 534 13 01, 533 31 39

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!