KADRY I PŁACE W NOWOCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

O szkoleniu

Celem szkolenia jest:
- doskonalenie umiejętności prowadzenia dokumentacji personalnej, płacowej, ZUS i podatkowej

- prezentacja i interpretacja obowiązujących aktów prawnych a mających wpływ na pracę kadry zarządzającej personelem w jednostkach gospodarczych i innych
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie polecamy osobom pracującym w działach personalnych w ramach stosunku pracy, zlecenia prowadzącym własną działalność i zatrudniających pracowników, zainteresowanych rozwojem umiejętności w zarządzaniu personelem i wynagrodzeniami.

Program szkolenia

KADRY W PRZEDSIĘBIORSTWIE:
1. Zasady prowadzenia kadr
2. Zakres dokumentacji kadrowej
3. Zatrudnienie pracownika – dokumentowanie przyjęcia do pracy
4. Akta osobowe pracownika
5. Pojęcie stosunku pracy – rodzaje umów pracę
6. Dokumentowanie przebiegu zatrudnienia
7. Regulamin pracy i Regulamin wynagradzania

WYNAGRODZENIA ZE STOSUNKU PRACY
1. wynagrodzenie zasadnicze
2. wynagrodzenie dodatkowe
o za pracę nadliczbową
o za pracę w porze nocnej
o za czas dyżuru
o dodatek funkcyjny
o dodatek za rozłąkę
o dopłaty, prowizje, premie i inne
o dodatek wyrównawczy

ZASADY OBLICZANIA INNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA
1. wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego /pełny, niepełny wymiar czasu pracy/ - przy stałym wynagrodzeniu oraz przy zmiennych składnikach wynagrodzenia
2. ekwiwalent za niewykorzystany urlop z wykorzystaniem współczynnika, oraz sposób wyliczenia współczynnika dla każdego roku podatkowego
3. wynagrodzenie za czas choroby przed i po ukończonym 50 rokiem życia
4. wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
5. odszkodowania i odprawy
6. potrącenia z wynagrodzeń
o z tytułu egzekucji na zaspokojenie należności alimentacyjnych,
o z tytułu egzekucji na zaspokojenie innych należności
o wysokość wynagrodzenia wolna od potrąceń,
o kolejność dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę

DOKUMENTACJA WYNAGRODZEŃ
1. karty czasu pracy
2. karty wynagrodzeń
3. lista płac jako podstawowy dokument w zakresie wynagrodzeń i jej ewidencja księgowa
4. istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy płac
o przychody
o podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
o podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
o koszty uzyskania przychodów
o podstawa na podatek dochodowy

ZASADY ROZLICZANIA WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW CYWILNOPRAWNYCH - UMOWA DZIEŁO, UMOWA ZLECENIA, KONTRAKT MENADŻERSKI
1. istotne różnice pomiędzy umową o pracę, a:
o umową zlecenia
o umową o dzieło
o kontakt menadżerski
2. zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
o umowa zlecenia
o umowa o dzieło
o kontrakt menadżerski
3. przychody koszty uzyskania i składki z tytułu umów zlecenia, dzieło, kontaktu menadżerskiego

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE I SOCJALNE PRZYSŁUGUJĄCE PRACOWNIKOM ORAZ ZASADY ICH WYPŁATY I EWIDENCJI:
1. zasiłek chorobowy przed i po ukończonym 50 rokiem życia
2. świadczenie rehabilitacyjne
3. zasiłek macierzyński,
4. zasiłek opiekuńczy

ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
1. istota i cel tworzenia funduszu
2. obowiązki pracodawcy do tworzenia ZFŚS,
3. odstępstwa od obowiązkowego tworzenia ZFŚS
4. źródła tworzenia funduszu
5. wykorzystywanie środków z ZFŚS
6. zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń z ZFŚS

URLOPY WYPOCZYNKOWE, WPŁYW POSZCZEGÓLNYCH URLOPÓW NA SIEBIE
1. Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego.
2. Prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego.
3. Wymiary urlopu
4. Zmiany wymiaru czasu pracy pracownika w ciągu tego samego roku kalendarzowego a uprawnienia urlopowe.
5. Zmiany wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca (pracy, kalendarzowego) a uprawnienia urlopowe.
6. Urlop wypoczynkowy w wymiarze godzinowym – np. 13h i 20 min. urlopu.
7. Urlop pracownika zatrudnionego w równoważnym czasie pracy.
dzień pracy, dzień roboczy, dzień wolny od pracy, dzień wolny harmonogramowo - a dzień urlopu wypoczynkowego.
8. Udzielanie urlopu wypoczynkowego w różnych systemach czasu pracy
o pełny lub niepełny etat a uprawnienia urlopowe w tych systemach.
9. Wpływ poszczególnych rodzajów urlopów na siebie (m.in.: urlop wypoczynkowy - bezpłatny – macierzyński – wychowawczy – zdrowotny),zwiększony wymiar urlopu wypoczynkowego niektórych pracowników.
10. Wpływ udzielonego urlopu na wymiar czasu pracy i normę czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
11. Urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym.

OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZAKRESIE ROZLICZEŃ PUBLICZNOPRAWNYCH ZUS I URZĄD SKARBOWY
1. Obowiązek pracodawcy wobec ZUS zatrudniających pracowników
o zgłoszenie pracownika do ZUS – terminy
o ubezpieczenia społeczne pracowników, zleceniobiorców
o zasady ustalania i finansowania składek na ubezpieczenie społeczne,
o różnicowanie składki na ubezpieczenie wypadkowe
o podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, zleceniobiorców
o przychody wyłączone z oskładkowania
o ubezpieczenia zdrowotne
o składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
2. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych miesięczne i roczne rozliczenie podatku w Urzędzie Skarbowym:
o zasady ustalania kosztów przychodu - oświadczenie pracownika,
o koszty uzyskania przychodów przy kilku zatrudnieniach,
o ustalanie podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek dochodowy,
o pobór podatku i przekazanie do Urzędu Skarbowego,
o rozliczenie roczne pracowników z pobranego podatku

SANKCJE DLA PRACODAWCY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW O WYNAGRODZENIU
1. rodzaje odpowiedzialności pracodawcy
2. ochrona pracownika przed naruszeniem jego uprawnień płacowych

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

Praktyk z zakresu kadr i płac, dokumentacji pracowniczej i spraw personalnych oraz zastosowań programów kadrowo-płacowych

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

..

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
1 810
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!