Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kadry-i-place-w-nowoczesnym-przedsiebiorstwie-47144-id512

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest:
- doskonalenie umiejętności prowadzenia dokumentacji personalnej, płacowej, ZUS i podatkowej

- prezentacja i interpretacja obowiązujących aktów prawnych a mających wpływ na pracę kadry zarządzającej personelem w jednostkach gospodarczych i innych

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie polecamy osobom pracującym w działach personalnych w ramach stosunku pracy, zlecenia prowadzącym własną działalność i zatrudniających pracowników, zainteresowanych rozwojem umiejętności w zarządzaniu personelem i wynagrodzeniami.

Program szkolenia:

KADRY W PRZEDSIĘBIORSTWIE:
1. Zasady prowadzenia kadr
2. Zakres dokumentacji kadrowej
3. Zatrudnienie pracownika – dokumentowanie przyjęcia do pracy
4. Akta osobowe pracownika
5. Pojęcie stosunku pracy – rodzaje umów pracę
6. Dokumentowanie przebiegu zatrudnienia
7. Regulamin pracy i Regulamin wynagradzania

WYNAGRODZENIA ZE STOSUNKU PRACY
1. wynagrodzenie zasadnicze
2. wynagrodzenie dodatkowe
o za pracę nadliczbową
o za pracę w porze nocnej
o za czas dyżuru
o dodatek funkcyjny
o dodatek za rozłąkę
o dopłaty, prowizje, premie i inne
o dodatek wyrównawczy

ZASADY OBLICZANIA INNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA
1. wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego /pełny, niepełny wymiar czasu pracy/ - przy stałym wynagrodzeniu oraz przy zmiennych składnikach wynagrodzenia
2. ekwiwalent za niewykorzystany urlop z wykorzystaniem współczynnika, oraz sposób wyliczenia współczynnika dla każdego roku podatkowego
3. wynagrodzenie za czas choroby przed i po ukończonym 50 rokiem życia
4. wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
5. odszkodowania i odprawy
6. potrącenia z wynagrodzeń
o z tytułu egzekucji na zaspokojenie należności alimentacyjnych,
o z tytułu egzekucji na zaspokojenie innych należności
o wysokość wynagrodzenia wolna od potrąceń,
o kolejność dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę

DOKUMENTACJA WYNAGRODZEŃ
1. karty czasu pracy
2. karty wynagrodzeń
3. lista płac jako podstawowy dokument w zakresie wynagrodzeń i jej ewidencja księgowa
4. istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy płac
o przychody
o podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
o podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
o koszty uzyskania przychodów
o podstawa na podatek dochodowy

ZASADY ROZLICZANIA WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW CYWILNOPRAWNYCH - UMOWA DZIEŁO, UMOWA ZLECENIA, KONTRAKT MENADŻERSKI
1. istotne różnice pomiędzy umową o pracę, a:
o umową zlecenia
o umową o dzieło
o kontakt menadżerski
2. zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
o umowa zlecenia
o umowa o dzieło
o kontrakt menadżerski
3. przychody koszty uzyskania i składki z tytułu umów zlecenia, dzieło, kontaktu menadżerskiego

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE I SOCJALNE PRZYSŁUGUJĄCE PRACOWNIKOM ORAZ ZASADY ICH WYPŁATY I EWIDENCJI:
1. zasiłek chorobowy przed i po ukończonym 50 rokiem życia
2. świadczenie rehabilitacyjne
3. zasiłek macierzyński,
4. zasiłek opiekuńczy

ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
1. istota i cel tworzenia funduszu
2. obowiązki pracodawcy do tworzenia ZFŚS,
3. odstępstwa od obowiązkowego tworzenia ZFŚS
4. źródła tworzenia funduszu
5. wykorzystywanie środków z ZFŚS
6. zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń z ZFŚS

URLOPY WYPOCZYNKOWE, WPŁYW POSZCZEGÓLNYCH URLOPÓW NA SIEBIE
1. Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego.
2. Prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego.
3. Wymiary urlopu
4. Zmiany wymiaru czasu pracy pracownika w ciągu tego samego roku kalendarzowego a uprawnienia urlopowe.
5. Zmiany wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca (pracy, kalendarzowego) a uprawnienia urlopowe.
6. Urlop wypoczynkowy w wymiarze godzinowym – np. 13h i 20 min. urlopu.
7. Urlop pracownika zatrudnionego w równoważnym czasie pracy.
dzień pracy, dzień roboczy, dzień wolny od pracy, dzień wolny harmonogramowo - a dzień urlopu wypoczynkowego.
8. Udzielanie urlopu wypoczynkowego w różnych systemach czasu pracy
o pełny lub niepełny etat a uprawnienia urlopowe w tych systemach.
9. Wpływ poszczególnych rodzajów urlopów na siebie (m.in.: urlop wypoczynkowy - bezpłatny – macierzyński – wychowawczy – zdrowotny),zwiększony wymiar urlopu wypoczynkowego niektórych pracowników.
10. Wpływ udzielonego urlopu na wymiar czasu pracy i normę czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
11. Urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym.

OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZAKRESIE ROZLICZEŃ PUBLICZNOPRAWNYCH ZUS I URZĄD SKARBOWY
1. Obowiązek pracodawcy wobec ZUS zatrudniających pracowników
o zgłoszenie pracownika do ZUS – terminy
o ubezpieczenia społeczne pracowników, zleceniobiorców
o zasady ustalania i finansowania składek na ubezpieczenie społeczne,
o różnicowanie składki na ubezpieczenie wypadkowe
o podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, zleceniobiorców
o przychody wyłączone z oskładkowania
o ubezpieczenia zdrowotne
o składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
2. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych miesięczne i roczne rozliczenie podatku w Urzędzie Skarbowym:
o zasady ustalania kosztów przychodu - oświadczenie pracownika,
o koszty uzyskania przychodów przy kilku zatrudnieniach,
o ustalanie podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek dochodowy,
o pobór podatku i przekazanie do Urzędu Skarbowego,
o rozliczenie roczne pracowników z pobranego podatku

SANKCJE DLA PRACODAWCY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW O WYNAGRODZENIU
1. rodzaje odpowiedzialności pracodawcy
2. ochrona pracownika przed naruszeniem jego uprawnień płacowych

Informacje o prelegentach:

Praktyk z zakresu kadr i płac, dokumentacji pracowniczej i spraw personalnych oraz zastosowań programów kadrowo-płacowych

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1810 PLN+VAT

Cena zawiera:

zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Dostępne zniżki:

  • 5 przy zgłoszeniu 2 osób
  • 7 przy zgłoszeniu 3 osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Wydarzenie: KADRY I PŁACE W NOWOCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE