KADRY I PŁACE W PRAKTYCE Szkolenie potwierdzone Hotel 5* Litwor w Zakopanem Cena promocyjna 1700 PLN+VAT do 16.09.!

O szkoleniu

Celem szkolenia jest:
- doskonalenie umiejętności prowadzenia dokumentacji personalnej, płacowej, ZUS i podatkowej
- prezentacja i interpretacja obowiązujących aktów prawnych a mających wpływ na pracę kadry
zarządzającej personelem w jednostkach gospodarczych i innych
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie polecamy osobom pracującym w działach personalnych w ramach stosunku pracy, zlecenia prowadzącym własną działalność i zatrudniających pracowników, zainteresowanych rozwojem umiejętności w zarządzaniu personelem i wynagrodzeniami.

Program szkolenia

STOSUNEK PRACY - CHARAKTERYSTYKA I PODSTAWY PRAWNE STOSUNKU PRACY
1. omówienie podstawowych pojęć
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY W TRAKCIE TRWANIA STOSUNKU PRACY
1. obowiązki dokumentacyjno-informacyjne wynikające z zawarcia umowy o pracę, w tym zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej (akta osobowe itp.), dokumentowanie przebiegu zatrudnienia, tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania
2. ochrona danych osobowych w zatrudnieniu w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych
ZASADY I KONSEKWENCJE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW
1. obowiązki pracownika wynikające z Kodeksu Pracy
2. odpowiedzialność porządkowa za nieprzestrzeganie obowiązków pracowniczych
3. odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
4. odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi
RODZAJE UMÓW ORAZ ZASADY ICH ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA
1. charakterystyka zatrudnienia na podstawie stosunku pracy i stosunku cywilno-prawnego
2. rodzaje umów o pracę, zasady i konsekwencje zawierania i rozwiązywania umów
3. pozostałe formy świadczenia pracy wg kodeksu pracy
CZAS PRACY I JEGO EWIDENCJONOWANIE
1. pojęcie czasu pracy zgodnie z art. 128 Kodeksu Pracy
2. systemy czasu pracy i ich charakterystyka
3. ustalanie wymiaru czasu pracy - ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2.10.12 propozycje zmian w zakresie czasu pracy w 2013 roku, wydłużenie okresów rozliczeniowych, likwidacja doby pracowniczej i wprowadzenie ruchomego czasu pracy
4. praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej
5. posoby ewidencjonowania czasu pracy
WYNAGRODZENIA ZE STOSUNKU PRACY - ZMIANY 2012/2013 R. W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ I ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH
1. nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i jej konsekwencje dla naliczania innych składników wynagrodzenia
2. zmiana wysokości diet z tytułu podróży służbowych - nowe rozporządzenie w sprawie delegacji
3. wynagrodzenie zasadnicze
4. wynagrodzenie dodatkowe
- za pracę nadliczbową
- za pracę w porze nocnej
- za czas dyżuru
- dodatek wyrównawczy
- gotowość do pracy
- czas postoju
ZASADY OBLICZANIA INNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRADZANIA
1. wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego /pełny, niepełny wymiar czasu pracy/ - przy stałym wynagrodzeniu oraz przy zmiennych składnikach wynagrodzenia
2. ekwiwalent za niewykorzystany urlop z wykorzystaniem współczynnika, oraz sposób wyliczenia współczynnika dla każdego roku podatkowego
3. wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
4. odszkodowania i odprawy
5. potrącenia z wynagrodzeń
- z tytułu egzekucji na zaspokojenie należności alimentacyjnych
- z tytułu egzekucji na zaspokojenie innych należności
- wysokość wynagrodzenia wolna od potrąceń,
- kolejność dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE I SOCJALNE PRZYSŁUGUJĄCE PRACOWNIKOM ORAZ ZASADY ICH WYPŁATY I EWIDENCJI
1. zasiłek chorobowy przed i po ukończonym 50 rokiem życia
2. świadczenie rehabilitacyjne
3. zasiłek opiekuńczy
4. zasiłek macierzyński, urlopy macierzyńskie i wychowawcze - w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu Pracy - zmiany w 2012/2013 roku
- urlop obligatoryjny i urlop dodatkowy
- urlop macierzyński wykorzystywany przez pracownika - ojca dziecka - urlop ojcowski
- praca i wykonywanie innych zajęć zarobkowych w czasie korzystania z urlopu macierzyńskiego
- zasady korzystania przez dwoje rodziców z uprawnień rodzicielskich
URLOPY WYPOCZYNKOWE, WPŁYW POSZCZEGÓLNYCH URLOPÓW NA SIEBIE
1. Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego.
2. Prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego.
3. Wymiary urlopu
4. Zmiany wymiaru czasu pracy pracownika w ciągu tego samego roku kalendarzowego a uprawnienia urlopowe.
5. Zmiany wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca (pracy, kalendarzowego) a uprawnienia urlopowe.
6. Urlop wypoczynkowy w wymiarze godzinowym – np. 13h i 20 min. urlopu.
7. Udzielanie urlopu wypoczynkowego w różnych systemach czasu pracy
- pełny lub niepełny etat a uprawnienia urlopowe w tych systemach
8. Wpływ poszczególnych rodzajów urlopów na siebie (m.in.: urlop wypoczynkowy - bezpłatny – macierzyński – wychowawczy – zdrowotny),zwiększony wymiar urlopu wypoczynkowego niektórych pracowników.
9. Urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym.
OMÓWIENIE NIEKTÓRYCH ZAGADNIEŃ USTAWY Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. O ZMIANIE USTAWY - KODEKS PRACY (DZ.U. Z 2011 R., NR 36, POZ. 18) ORAZ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 9 LISTOPADA 2011 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEJ TREŚCI ŚWIADECTWA PRACY ORAZ SPOSOBU I TRYBU JEGO WYDAWANIA I PROSTOWANIA (DZ.U. Z 2011 R. NR 251, POZ. 1509):
1. zmiana art. 97 Kodeksu Pracy - obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy obejmującego zakończone okresy zatrudnienia - termin 24 m-cy od zawarcia umowy o pracę
2. omówienie zasad prawidłowego i terminowego wydawania świadectwa pracy - praca na kazusach
3. zmiana art. 229 Kodeksu Pracy - badania wstępne osób przyjmowanych ponownie do pracy udanego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach prac - jak liczyć 30 dni
4. zasady prawidłowego i terminowego kierowania pracowników na badania wstępne, okresowe i kontrolne - konsekwencje zaniedbań w zakresie odpowiedzialności pracodawcy

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

Praktyk z zakresu kadr i płac, dokumentacji pracowniczej i spraw personalnych oraz zastosowań programów kadrowo-płacowych

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel Litwor*****

34-500 Zakopane

Krupówki 40

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
1 830
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!