Szkolenie: KADRY I PŁACE W UREGULOWANIACH PRAWNYCH KODEKSU PRACY, UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ ROZLICZEŃ PODATKOWYCH

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kadry-i-place-w-uregulowaniach-prawnych-kodeksu-pracy-ubezpieczen-spolecznych-oraz-rozliczen-podatkowych-46843-id71

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele szkolenia:
- poznanie zasad prawidłowego prowadzenia dokumentacji kadrowej w tym również zawierania i rozwiązywania umów cywilno-prawnych.
- zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami regulującymi zasady naliczania i obciążania wynagrodzeń pracowników oraz praktyczne wykorzystanie tej wiedzy.
- zdobycie umiejętności poprawnego sporządzania dokumentacji związanej z wyliczaniem i rozliczaniem wynagrodzeń.
- pogłębienie i aktualizacja wiedzy prawno-podatkowej w zakresie funkcjonowania działu płac.

Podczas szkolenia szczególna uwaga zostanie zwrócona na ostatnie zmiany w prawie pracy oraz najczęstsze problemy i błędy występujące u przedsiębiorców.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie polecamy pracownikom działów kadr, księgowości - osobom zajmującym się prowadzeniem dokumentacji kadrowej oraz naliczaniem i rozliczaniem wynagrodzeń w swoich firmach.

Program szkolenia:

I. OBSŁUGA KADROWA FIRMY
1. Zasady prowadzenia kadr - w świetle nowych zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników:
- definicja podnoszenia kwalifikacji zawodowych
- świadczenia obligatoryjne i fakultatywne dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe
- urlopy szkoleniowe dla pracowników
- umowa szkoleniowa - zasady zawierania i obowiązek „odpracowania" przez pracowników
- sposoby rozwiązania kwestii podnoszenia kwalifikacji przez pracowników - w świetle obowiązującego prawa.
2. Zakres dokumentacji kadrowej - w świetle kontroli PIP.
3. Zatrudnienie pracownika - dokumentowanie przyjęcia do pracy:
- obowiązek wprowadzenia dwóch kwestionariuszy,
- zasady prawidłowego i terminowego kierowania pracowników na badania wstępne i okresowe - w świetle kontroli PIP
4. Akta osobowe pracownika - zasady prowadzenia w świetle kontroli PIP.
5. Pojecie stosunku pracy - rodzaje umów pracę: w świetle planowanych nowelizacji Kodeksu Pracy
6. Umowa zlecenie, umowa dzieło - podobieństwo, różnice, zasady sporządzania w świetle kontroli ZUS i PIP.
7. Umowa zlecenie - nowe zasady rozliczania umów zleceń, obowiązek szkoleń BHP i badań lekarskich zleceniobiorców - zasady prowadzenia dokumentacji.
8. Dokumentowanie przebiegu zatrudnienia.
9. Regulamin pracy i Regulamin wynagradzania.
10. Czas pracy - rozkład i jego wymiar, wypełnianie kart, ewidencji pracownika
11. Obowiązek pracodawcy wobec ZUS zatrudniających pracowników:
- zgłoszenie pracownika
- deklaracje rozliczeniowe, dokumenty wyrejestrowania z ubezpieczeń.
12. Dokumentacja płacowa - sporządzanie , przechowywanie.
13. Urlopy pracownicze - planowane zmiany w zakresie urlopu na żądanie.
14. Rozliczenie roczne pracownika - obowiązki pracodawcy.
15. Odprawy - rodzaje, sposób naliczania, komu przysługuje.
16. Odszkodowania - rodzaje, sposób naliczania, komu przysługuje.
17. Odejście pracownika z pracy - podstawowe dokumenty i rozliczenie - w świetle nowych zasad wydawania świadectw pracy.

II. Wynagrodzenia ze stosunku pracy
1. wynagrodzenie zasadnicze
2. wynagrodzenie dodatkowe
- za pracę nadliczbową
- za pracę w porze nocnej
- za czas dyżuru
- dodatek funkcyjny
- dodatek rozłąkowy
- dodatki stawkowe
- dopłaty
- prowizje
- premie
- nagrody
- inne
3. wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy
- wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy
- świadczenie urlopowe
- ekwiwalent za nie wykorzystany urlop
- wynagrodzenie chorobowe

III. Zasady obliczania niektórych składników wynagrodzenia
1. wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego /pełny, niepełny wymiar czasu pracy - obliczanie proporcjonalne
2. ekwiwalent za niewykorzystany urlop
3. wynagrodzenie chorobowe
4. wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
5. odszkodowania i odprawy:
- odszkodowanie wypłacane za skrócenie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia,
- odszkodowanie w razie rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia,
- odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
- odszkodowanie z powodu śmierci pracodawcy,
- odszkodowanie w związku z niewydaniem w terminie lub wydaniem - niewłaściwego świadectwa pracy,
- odprawy pieniężne z tytułu zwolnień grupowych,
- odprawy pieniężne w związku z przejściem na emeryturę lub rentę
- podstawa wymiaru wynagrodzenia z tytułu odszkodowań i odpraw,
6. potrącenia z wynagrodzeń
- z tytułu egzekucji na zaspokojenie należności alimentacyjnych,
- z tytułu egzekucji na zaspokojenie innych należności
- wysokość wynagrodzenia wolna od potrąceń,
- kolejność dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę
I
V. Dokumentacja wynagrodzeń
1. karty czasu pracy
2. karty wynagrodzeń
3. lista płac jako podstawowy dokument w zakresie wynagrodzeń i jej ewidencja księgowa
4. istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy płac
- przychody
- podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
- podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
- koszty uzyskania przychodów
- podstawa na podatek dochodowy

V. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

VI. Zasady rozliczania wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych - umowa O dzieło i umowa zlecenia.
1. zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
- umowa zlecenia
- umowa o dzieło
2. przychody i koszty uzyskania i składki z tytułu umów zlecenia i o dzieło

VII. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznoprawnych
1. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Miesięczne i roczne rozliczenie podatku w Urzędzie Skarbowym:
- zasady ustalania kosztów przychodu - oświadczenie pracownika,
- koszty uzyskania przychodów przy kilku zatrudnieniach,
- ustalanie podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek dochodowy,
- pobór podatku i przekazanie do Urzędu Skarbowego,
- rozliczenie roczne pracowników z pobranego podatku
2. ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Miesięczne rozliczanie składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych:
- zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym,
- wysokość składek na ubezpieczenia społeczne,
- ustalanie podstawy wymiaru składek,
- rozliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne
- ustalanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- wypełnianie i przekazywanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych,
- korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych,
- dokonywanie opłat składek (terminy, zasady wypełniania polecenia przelewu),

VIII. Świadczenia społeczne i socjalne przysługujące pracownikom oraz zasady ich wypłaty i ewidencji:
1. zasiłek chorobowy
2. świadczenie rehabilitacyjne
3. zasiłek macierzyński,
4. zasiłek opiekuńczy

IX. Sankcje dla pracodawcy za nieprzestrzeganie przepisów o wynagrodzeniu
1. rodzaje odpowiedzialności pracodawcy
2. ochrona pracownika przed naruszeniem jego uprawnień płacowych.

Informacje o prelegentach:

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, były pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wykładowca na studiach podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polskiej Akademii Nauk, autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych", „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek" i „Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa z komentarzem", a także ponad 73 artykułów z zakresu prawa pracy iubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków; trener - w Ogólnopolskim Projekcie: „Nowy system służby cywilnej" realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej , konsultant i ekspert programów unijnych (EFS, PHARE). Od kilku lat prowadzi szkolenia dla kadry menedżerskiej i pracowników firm i instytucji .Ceniony przez uczestników za umiejętność przekazania wiedzy i praktyczne podejście do omawianych zagadnień.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1790 - zł netto

Cena zawiera:

zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 200 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu na równorzędny standardem

Wydarzenie: KADRY I PŁACE W UREGULOWANIACH PRAWNYCH KODEKSU PRACY, UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ ROZLICZEŃ PODATKOWYCH