KADRY I PŁACE W UREGULOWANIACH PRAWNYCH KODEKSU PRACY, UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ ROZLICZEŃ PODATKOWYCH

O szkoleniu

Cele szkolenia:
- poznanie zasad prawidłowego prowadzenia dokumentacji kadrowej w tym również zawierania i rozwiązywania umów cywilno-prawnych.
- zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami regulującymi zasady naliczania i obciążania wynagrodzeń pracowników oraz praktyczne wykorzystanie tej wiedzy.
- zdobycie umiejętności poprawnego sporządzania dokumentacji związanej z wyliczaniem i rozliczaniem wynagrodzeń.
- pogłębienie i aktualizacja wiedzy prawno-podatkowej w zakresie funkcjonowania działu płac.

Podczas szkolenia szczególna uwaga zostanie zwrócona na ostatnie zmiany w prawie pracy oraz najczęstsze problemy i błędy występujące u przedsiębiorców.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie polecamy pracownikom działów kadr, księgowości - osobom zajmującym się prowadzeniem dokumentacji kadrowej oraz naliczaniem i rozliczaniem wynagrodzeń w swoich firmach.

Program szkolenia

I. OBSŁUGA KADROWA FIRMY
1. Zasady prowadzenia kadr - w świetle nowych zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników:
- definicja podnoszenia kwalifikacji zawodowych
- świadczenia obligatoryjne i fakultatywne dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe
- urlopy szkoleniowe dla pracowników
- umowa szkoleniowa - zasady zawierania i obowiązek „odpracowania" przez pracowników
- sposoby rozwiązania kwestii podnoszenia kwalifikacji przez pracowników - w świetle obowiązującego prawa.
2. Zakres dokumentacji kadrowej - w świetle kontroli PIP.
3. Zatrudnienie pracownika - dokumentowanie przyjęcia do pracy:
- obowiązek wprowadzenia dwóch kwestionariuszy,
- zasady prawidłowego i terminowego kierowania pracowników na badania wstępne i okresowe - w świetle kontroli PIP
4. Akta osobowe pracownika - zasady prowadzenia w świetle kontroli PIP.
5. Pojecie stosunku pracy - rodzaje umów pracę: w świetle planowanych nowelizacji Kodeksu Pracy
6. Umowa zlecenie, umowa dzieło - podobieństwo, różnice, zasady sporządzania w świetle kontroli ZUS i PIP.
7. Umowa zlecenie - nowe zasady rozliczania umów zleceń, obowiązek szkoleń BHP i badań lekarskich zleceniobiorców - zasady prowadzenia dokumentacji.
8. Dokumentowanie przebiegu zatrudnienia.
9. Regulamin pracy i Regulamin wynagradzania.
10. Czas pracy - rozkład i jego wymiar, wypełnianie kart, ewidencji pracownika
11. Obowiązek pracodawcy wobec ZUS zatrudniających pracowników:
- zgłoszenie pracownika
- deklaracje rozliczeniowe, dokumenty wyrejestrowania z ubezpieczeń.
12. Dokumentacja płacowa - sporządzanie , przechowywanie.
13. Urlopy pracownicze - planowane zmiany w zakresie urlopu na żądanie.
14. Rozliczenie roczne pracownika - obowiązki pracodawcy.
15. Odprawy - rodzaje, sposób naliczania, komu przysługuje.
16. Odszkodowania - rodzaje, sposób naliczania, komu przysługuje.
17. Odejście pracownika z pracy - podstawowe dokumenty i rozliczenie - w świetle nowych zasad wydawania świadectw pracy.

II. Wynagrodzenia ze stosunku pracy
1. wynagrodzenie zasadnicze
2. wynagrodzenie dodatkowe
- za pracę nadliczbową
- za pracę w porze nocnej
- za czas dyżuru
- dodatek funkcyjny
- dodatek rozłąkowy
- dodatki stawkowe
- dopłaty
- prowizje
- premie
- nagrody
- inne
3. wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy
- wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy
- świadczenie urlopowe
- ekwiwalent za nie wykorzystany urlop
- wynagrodzenie chorobowe

III. Zasady obliczania niektórych składników wynagrodzenia
1. wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego /pełny, niepełny wymiar czasu pracy - obliczanie proporcjonalne
2. ekwiwalent za niewykorzystany urlop
3. wynagrodzenie chorobowe
4. wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
5. odszkodowania i odprawy:
- odszkodowanie wypłacane za skrócenie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia,
- odszkodowanie w razie rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia,
- odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
- odszkodowanie z powodu śmierci pracodawcy,
- odszkodowanie w związku z niewydaniem w terminie lub wydaniem - niewłaściwego świadectwa pracy,
- odprawy pieniężne z tytułu zwolnień grupowych,
- odprawy pieniężne w związku z przejściem na emeryturę lub rentę
- podstawa wymiaru wynagrodzenia z tytułu odszkodowań i odpraw,
6. potrącenia z wynagrodzeń
- z tytułu egzekucji na zaspokojenie należności alimentacyjnych,
- z tytułu egzekucji na zaspokojenie innych należności
- wysokość wynagrodzenia wolna od potrąceń,
- kolejność dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę
I
V. Dokumentacja wynagrodzeń
1. karty czasu pracy
2. karty wynagrodzeń
3. lista płac jako podstawowy dokument w zakresie wynagrodzeń i jej ewidencja księgowa
4. istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy płac
- przychody
- podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
- podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
- koszty uzyskania przychodów
- podstawa na podatek dochodowy

V. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

VI. Zasady rozliczania wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych - umowa O dzieło i umowa zlecenia.
1. zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
- umowa zlecenia
- umowa o dzieło
2. przychody i koszty uzyskania i składki z tytułu umów zlecenia i o dzieło

VII. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznoprawnych
1. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Miesięczne i roczne rozliczenie podatku w Urzędzie Skarbowym:
- zasady ustalania kosztów przychodu - oświadczenie pracownika,
- koszty uzyskania przychodów przy kilku zatrudnieniach,
- ustalanie podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek dochodowy,
- pobór podatku i przekazanie do Urzędu Skarbowego,
- rozliczenie roczne pracowników z pobranego podatku
2. ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Miesięczne rozliczanie składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych:
- zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym,
- wysokość składek na ubezpieczenia społeczne,
- ustalanie podstawy wymiaru składek,
- rozliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne
- ustalanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- wypełnianie i przekazywanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych,
- korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych,
- dokonywanie opłat składek (terminy, zasady wypełniania polecenia przelewu),

VIII. Świadczenia społeczne i socjalne przysługujące pracownikom oraz zasady ich wypłaty i ewidencji:
1. zasiłek chorobowy
2. świadczenie rehabilitacyjne
3. zasiłek macierzyński,
4. zasiłek opiekuńczy

IX. Sankcje dla pracodawcy za nieprzestrzeganie przepisów o wynagrodzeniu
1. rodzaje odpowiedzialności pracodawcy
2. ochrona pracownika przed naruszeniem jego uprawnień płacowych.

Czas trwania

3 dni (20 godzin)

Prelegenci

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, były pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wykładowca na studiach podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polskiej Akademii Nauk, autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych", „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek" i „Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa z komentarzem", a także ponad 73 artykułów z zakresu prawa pracy iubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków; trener - w Ogólnopolskim Projekcie: „Nowy system służby cywilnej" realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej , konsultant i ekspert programów unijnych (EFS, PHARE). Od kilku lat prowadzi szkolenia dla kadry menedżerskiej i pracowników firm i instytucji .Ceniony przez uczestników za umiejętność przekazania wiedzy i praktyczne podejście do omawianych zagadnień.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

hotel Czarny Potok***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
zł netto
1 790
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 200 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu na równorzędny standardem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!