Kampanie marketingowe i promocyjne zgodne z prawem

O szkoleniu

Przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) obowiązują od ponad 3 lat jednak z uwagi na dynamiczny rozwój nowych technologii konieczne jest zapewnienie stałej kontroli nad procesami przetwarzania danych. Szczególnej uwagi wymagają procesy związane z przetwarzaniem danych osobowych do celów marketingowych, które wymagają ciągłego dostosowywania do zmieniających się realiów biznesowych. Prowadzenie działalności marketingowej coraz częściej związane jest też ze stosowaniem innowacyjnych sposobów przetwarzania danych, takich jak profilowanie, które budzą wątpliwości natury prawnej. Ponadto projektowane ostatnio zmiany przepisów prawa, w tym planowane wprowadzenie nowego Prawa Komunikacji Elektronicznej wymagają zweryfikowania dotychczasowych praktyk związanych z prowadzoną komunikacją marketingową.

Celem szkolenia jest przedstawienie prawnych aspektów, które trzeba mieć na uwadze przy planowaniu działalności marketingowej zgodnie z prawem, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących ochrony danych osobowych oraz prowadzenia komunikacji marketingowej. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z problematyką przetwarzania danych do celów marketingowych, w tym praktycznymi aspektami związanymi z projektowaniem procesów marketingowych zgodnie z prawem. W ramach szkolenia przedstawione zostanie także bieżące orzecznictwo Prezesa UODO dotyczące problematyki przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest kierowane do:

 • Osób pełniących funkcję Inspektora Ochrony Danych,
 • Osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w organizacji,
 • Pracowników działów prawnych,
 • Pracowników działów marketingu,
 • Pracowników działów compliance.

Program szkolenia

Wprowadzenie do tematyki:

 1. Działalność marketingowa a przetwarzanie danych osobowych
 2. Różne podmioty uczestniczące w procesach marketingowych:
  • status i obowiązki poszczególnych podmiotów zaangażowanych w działalność marketingową
  • omówienie instytucji współadministrowania danymi oraz powierzenia przetwarzania danych
 3. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych w kontekście działalności marketingowej (legalność, adekwatność, celowość, czasowość i przejrzystość)

Obowiązki prawne związane z prowadzeniem działalności marketingowej :

 1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w ramach działalności marketingowej
  • Zgoda a prawnie uzasadniony interes
  • Warunki wyrażenia ważnej zgody
  • Test równowagi w ramach przesłanki prawnie uzasadnionego interesu w kontekście przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych
  • Dobre/złe praktyki w zakresie zbierania i umożliwiania wycofywania zgód podmiotom danych (w tym zasady łączenia zgód, umożliwianie łatwego wycofania zgody)
 2. Obowiązek informacyjny przy zbieraniu danych osobowych do celów marketingowych
  • Zasady poprawnego opracowania klauzuli informacyjnej
  • Warstwowe realizowanie obowiązku informacyjnego
 3. Prowadzenie marketingu z wykorzystaniem konkretnych kanałów komunikacji (wiadomości elektroniczne/ kontakt telefoniczny)
 4. Profilowanie do celów marketingowych – potencjalne problemy
 5. Realizacja praw podmiotów danych w kontekście przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych
 6. Ocena skutków dla ochrony danych osobowych w działalności marketingowej – obowiązek przeprowadzenia oceny w świetle przepisów RODO i komunikatu Prezesa UODO
 7. Rejestrowanie czynności przetwarzania – zasady wyodrębniania procesów marketingowych w rejestrze

Naruszenia przepisów prawa przy prowadzeniu działalności marketingowej:

 1. Przykłady naruszeń prawa związanych z prowadzeniem działalności marketingowej
 2. Potencjalne konsekwencje związane z prowadzeniem działalności marketingowej z naruszeniem prawa
 3. Metodyka nakładania administracyjnych kar pieniężnych przez Prezesa UODO
 4. Administracyjne kary pieniężne nałożone przez Prezesa UODO – praktyka polskiego organu nadzorczego w tym wybrane przykłady kar nałożonych przez Prezesa UODO w kontekście działalności marketingowej

Zakończenie szkolenia.

Czas trwania

09:00–15:00

Prelegenci

Jan Byrski

Specjalizuje się w prawie innowacji finansowych (FinTech), w tym na rynku płatniczym, bankowym i ubezpieczeniowym, w aspektach prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa), IT i TMT oraz prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Prezesem UODO i spraw przed sądami administracyjnymi. Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych.
Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Członek IAPP i stowarzyszenia SABI-IOD. Wiceprzewodniczący Komitetu FinTech PIIT. Członek zespołów roboczych w UKNF ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) oraz grup roboczych MC, w tym ds. rejestrów rozproszonych i blockchain. Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących dostosowania polskiego prawa do dyrektywy PSD 2, rozporządzenia interchange fee (IF Reg), RODO oraz licznych nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o usługach płatniczych.
Indywidulane rekomendacje w rankingu Chambers&Partners Europe 2020 i 2021 Banking& Finance: Regulatory Poland, FinTech Legal Poland 2020 i 2021 oraz Legal 500 w kategorii: Data privacy and data protection.

 

Henryk Hoser

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz szeroko pojętym prawie nowych technologii, w tym w prowadzeniu postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych). Realizuje projekty audytowe i wdrożeniowe oraz doradza klientom, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, przy opracowywaniu i aktualizowaniu dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.​
Doświadczenie zawodowe zdobywał w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jako pracownik Departamentu Orzecznictwa Legislacji i Skarg gdzie zajmował się m. in. prowadzeniem postępowań administracyjnych dotyczących skarg na nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych. Współpracował także z kancelariami i firmami konsultingowymi specjalizującymi się w ochronie danych osobowych. Ponadto pełnił funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w podmiotach z różnych branż, m.in. spółdzielczej, medycznej, motoryzacyjnej i produkcyjnej.​
Prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach. Autor i współautor artykułów i publikacji o tematyce prawnej dotyczących ochrony danych osobowych i tajemnic prawnie chronionych, w tym poświęconych zmianom wprowadzonym przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

 

Karol Juraszczyk

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w szczególności w prawie usług płatniczych, ochrony danych osobowych oraz zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML). Posiada praktykę w zakresie prawa umów, usług świadczonych drogą elektroniczną, ochrony konsumentów oraz prawa e-commerce. Reprezentuje instytucje płatnicze przed organami nadzorującymi ich działalność, w tym KNF i GIIF. W Kancelarii uczestniczy w pracach zespołu Technologie Media Telekomunikacja, doradzając podmiotom z sektora FinTech, w szczególności w zakresie prawa instytucji finansowych i prawa usług płatniczych.
Doświadczenie zdobywał w zapewniając obsługę prawną jednego z wiodących dostawców usług płatniczych działających na polskim rynku, w sektorze e-commerce. Reprezentował spółkę w procesach due dilligence oraz integracji post-transakcyjnej. Wcześniej był związany z obszarem rynków kapitałowych, pracując w działach Compliance dwóch domów maklerskich.
Prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach z zakresu regulacji rynku finansowego i  ochrony danych osobowych. Współautor praktycznych komentarzy do ustawy implementującej dyrektywę PSD2 do polskiego porządku prawnego oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/389 (RTS SCA&CSC).

 

Michał Synowiec

Specjalizuje się w prawie innowacji finansowych (FinTech) oraz regulacyjnych aspektach działalności instytucji finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie prawa nowych technologii, w szczególności ochrony danych osobowych, prawa umów oraz prawa własności intelektualnej. W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki Technologie Media Telekomunikacji oraz zespołu Prawa instytucji finansowych i usług płatniczych.
Wspierał instytucje finansowe w postępowaniach przed organami nadzoru (KNF, NBP). Uczestniczył w badaniach due diligence podmiotów działających na rynku finansowym, projektach dostosowania działalności dostawców usług płatniczych do wymogów regulacyjnych dyrektywy PSD2 (banki, krajowe instytucje płatnicze) oraz doradzał przy wdrażaniu procedur wewnętrznych (AML, outsourcing, monitoring incydentów, środki bezpieczeństwa, kontrola wewnętrzna). Brał również udział w przeprowadzaniu audytów zgodności procesów przetwarzania danych pod kątem wymogów ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).
Prelegent na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych tematyce prawa usług płatniczych, ochrony danych osobowych, prawa własności intelektualnej oraz prawa cywilnego. Autor i współautor pozycji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa usług płatniczych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa Ficowskiego 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!