Szkolenie: KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ W PRAKTYCE

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/karta-praw-podstawowych-unii-europejskiej-w-praktyce-69297

Informacje o szkoleniu

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przedstawienie obowiązków instytucji udzielających pomocy ze środków europejskich, w świetle opublikowanych w lipcu 2016 r. Wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zapewnienia poszanowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej przy wdrażaniu Funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. W treści Wytycznych Komisja zastrzega, iż może wszczynać postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, w związku z niezgodnością jego działania z przepisami Karty.

Szkolenie skierowane jest do:

Pracowników instytucji publicznych

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie – istota Karty Praw Podstawowych. Omówienie treści oraz statusu Karty.
2. Omówienie Wytycznych Komisji dotyczących zapewnienia poszanowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej przy wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych; przestawienie charakteru prawnego Wytycznych.
3. Konsekwencje naruszenia zasad, ustanowionych w Karcie, w świetle postanowień Wytycznych Komisji.
4. Prawo do dobrej administracji w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.
5. Prawo do sądu w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.
6. Prawo do sądu a instytucja pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia (art. 43 ustawy wdrożeniowej); ocena studium przypadków.
7. Ogólne zasady uzasadniania aktów i decyzji, powodujących negatywne konsekwencje dla wnioskodawcy albo beneficjenta w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości; przedstawienie tendencji w orzecznictwie krajowych sądów administracyjnych, dotyczącym zasad uzasadniania informacji o negatywnej ocenie projektu oraz uzasadniania decyzji w przedmiocie zwrotu środków.
8. Zasady uzasadniania podstaw negatywnej oceny projektu w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych; prezentacja aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych, ocena studiów przypadków.
9. Zasady uzasadniania rozstrzygnięć protestów – jako aktu, podlegającego zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Przedstawienie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości oraz praktyki decyzyjnej Komisji w zakresie zasad uzasadniania aktów, poddawanych kontroli sądowej.
10. Zasady uzasadniania oświadczeń o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie w świetle orzecznictwa sądów powszechnych; ocena studiów przypadków.
11. Zasady uzasadniania informacji pokontrolnych w świetle wymogów Wytycznych Komisji.
12. Zasady uzasadniania pism nakładających korekty finansowe oraz decyzji w przedmiocie zwrotu środków europejskich w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości oraz praktyki decyzyjnej Komisji.

Informacje o prelegentach:

Atutem naszych szkoleń są wybitni, uznani trenerzy. Do każdego z tematów szkoleniowych wyznaczone zostały osoby z bogatym doświadczeniem i wysokimi kompetencjami, przede wszystkim praktycy.
Radca prawny, doktor nauk prawnych, występuje jako pełnomocnik wnioskodawców i beneficjentów przed sądami oraz przed instytucjami odpowiedzialnymi za udzielanie pomocy publicznej.W latach 2009-2016 pełnił funkcję koordynatora Wieloosobowego Stanowiska ds. Odwołań w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 500 - zł netto

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, lunch, - imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, - indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, - istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika - ankieta oceniająca szkolenie - test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą.

Zgłoszenia znajdują się pod linkiem: http://www.orylion.pl/pliki-do-pobrania,10,48,65.html

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej:

http://www.orylion.pl

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ! ! !

Wydarzenie: KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ W PRAKTYCE