Szkolenie

Kierowanie zespołem w projektach unijnych. Stwórz zgrany i ambitny zespół, który zapewni efektywną realizację przedsięwzięć w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020.

O szkoleniu

Cel szkolenia:
„Liderem jest ten, kto widzi więcej niż inni, patrzy dalej niż inni i kto dostrzega rzeczy, zanim zobaczą je inni”.
L.Eims

Cele szkolenia:
• Dobór „właściwych osób na właściwe miejsca” przez kierownika projektu do zespołu projektowego.
• Przekazywanie odpowiedzialności i budowanie zaangażowania osób w zespole projektowym.
• Rozpoznanie i wzmacnianie swoich cech przywódczych i menedżerskich w kierowaniu zespołem projektowym w projektach unijnych.
• Budowanie autorytetu i wykorzystanie swoich mocnych stron w kierowaniu zespołem projektowym.
• Efektywne prowadzenie zebrań i spotkań z zespołem projektowym w trakcie trwania projektu.
• Doskonalenie procesu delegowania zadań i udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej osobom zaangażowanym w pracę projektową.
• Poznanie i wykorzystanie zasad w przewodzeniu i zarządzaniu zespołem w projekcie unijnym.
• Doskonalenie w wyznaczaniu celów i zdań podwładnym w projekcie unijnym.
• Rozwijanie skutecznej komunikacji z podwładnymi z wykorzystaniem technik komunikacyjnych na rzecz podniesienia efektywności działań w zespole projektowym.

Korzyści dla uczestników:
Uczestnicy nauczą się:
• Jak wykorzystać swoje mocne strony do skutecznego kierowania zespołem projektowym
• Jak radzić sobie z konfliktami i brakiem dyscypliny w realizacji projektów unijnych
• Jak wpływać, motywować i inspirować podwładnych w zespole projektowym
• Jak działać, aby się skutecznie realizować zaplanowane cele i zamierzenia w projekcie unijnym
• Jak radzić sobie z pokonywaniem barier komunikacyjnych i sytuacji kryzysowych w zespole projektowym.
Kto powinien wziąć udział?
Grupa docelowa:

Szkolenie adresowane jest do:
-Kierowników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji administracji rządowej, jednostek budżetowych i komunalnych;
-przyszłych i obecnych kierowników zespołów projektowych;
-członków zespołów projektowych;
-właścicieli i menedżerów firm oraz osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie funduszy unijnych na realizację przedsięwzięć gospodarczych;
-pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie kierowania zespołem projektowym;
-wszystkich osób zainteresowanych tematyką omawianą podczas szkolenia.

Program szkolenia

|Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|


I. Wstęp – rozpoczęcie szkolenia
1. Przedstawienie się prowadzącego
2. Omówienie tematu, celów i zagadnień
3. Określenie zasad pracy podczas warsztatu
4. Przedstawienie się Uczestników szkolenia i ich oczekiwań
5. Pytanie lub ćwiczenie otwierające, wprowadzające w temat szkolenia

II. Zadania i rola kierownika projektu unijnego
1. Zakres zadań i obowiązków kierownika projektu
2. Kompetencje, doświadczenie i cechy kierownika projektu
3. Obszar odpowiedzialności kierownika projektu
4. Organizacja i planowanie działań w projekcie.
5. Współpraca w realizacji projektu dotowanego przez Unię Europejską.
6. Charakterystyka projektu unijnego.
7. Budowanie współpracy i relacji z kierownikami, bezpośrednimi przełożonymi osób zaangażowanych w projekt. Jak nie doprowadzić do konfliktów i scysji na tle kompetencyjnym?

III. Formowanie zespołu projektowego przez kierownika projektu
1. Określenie zakresu wymagań i kompetencji od przyszłych członków zespołu projektowego w kontekście realizowanego projektu.
2. Pozyskanie osób/współpracowników do zespołu projektowego – rozmowy indywidualne kierownika projektu z kandydatami do zespołu projektowego.
3. Sformowanie zespołu projektowego o określonych kompetencjach i motywacji.
4. Udział w pracach zespołu projektowego jako wyróżnienie i możliwość rozwoju kompetencji dla osób zakwalifikowanych do zespołu projektowego.

IV. Wyznaczanie celów i zadań przez kierownika projektu osobom z zespołu projektowego – komunikacja z zespołem i poszczególnymi osobami
1. Narzędzia wyznaczania celów podwładnym: reguła SMART i zasada WARTO – kto ma to wykonać, dlaczego on ma to wykonać, do kiedy ma to wykonać, z kim ma to wykonać, według jakich kryteriów ma to wykonać, czym ma to wykonać, czemu to służy, jak ważne to jest dla powodzenia projektu, dla zespołu, dla kierownika projektu i dla organizacji?
2. Poziomy rozwoju pracowników: kompetencje i zaangażowanie – kto do czego ma być oddelegowany. Proces delegowania zadań i uprawnień w projekcie.
3. Kompetencje transferowe vs. kompetencje do wykonania zdania.
4. Style zarządzania, a etapy rozwoju pracowników w zespole projektowym– zarządzanie sytuacyjne.
5. Prowadzenie spotkań z pracownikami po zakończonym na początku projektu, na poszczególnych etapach projektu („kamienie milowe”), w sytuacjach krytycznych.
6. Rodzaje spotkań z zespołem projektowym.
7. Struktura spotkania – przebieg, wyznaczenie zadań, koordynacja pracy.
8. Komunikacja zasad kierownika projektu zespołowi projektowemu – expose do zespołu.
9. Postawy osób desygnowanych do projektu i radzenie sobie z oporem.

V. Przywództwo w projekcie, czyli kierownik projektu przywódcą
1. Kierownik zespołu projektowego w roli przywódcy zespołu – cechy i umiejętności.
2. Typy sytuacji – problem, analiza, rozwiązanie, ocena.
3. Kreatywność, improwizacja, zaangażowanie, eksperymentowanie, reakcja na zmiany.
4. Zasada 4 –Pozycja, problem, podejście, propozycja.
5. Analiza, monitoring działań podejmowanych przez lidera.
6. Rozwiązywanie problemów w zespole - procedura.
7. Budowanie autorytetu w zespole – działania podejmowane przez lidera.
8. Cechy efektywnych zespołów projektowych.
9. Narzędzia skutecznego zarządzania zespołem projektowym.
10. Jak kreować i tworzyć pozytywny obraz projektu w najbliższym otoczeniu zawodowym.
11. Jak budować relacje z ludźmi sprzyjające osiąganiu zaplanowanych rezultatów w projekcie.
12. Funkcje menedżerskie kierownika projektu – cele, informacja, motywowanie, rozwój i ocena .

VI. Źródła władzy kierownika projektu
1. Władza formalna.
2. Władza nagradzania.
3. Władza karania.
4. Władza ekspercka.
5. Władza relacji.

VII. Cykl komunikacyjny w kierowaniu zespołem w projekcie
1. Podstawy skutecznego przekazu informacji w projekcie, kanały komunikacyjne.
2. Metody prezentacji rozwiązań.
3. Rozmowa planująca.
4. Rozmowa monitorująca.
5. Rozmowa podsumowująca.
6. Pozytywne i negatywne elementy komunikacji wpływające na rezultat rozmowy.
7. Bariery komunikacyjne, czyli jak poprawić skuteczność w przekazie informacji, celów i zadań.
8. Budowanie i przekazywanie osobom w zespole projektowym konstruktywnej informacji zwrotnej.
9. Elementy asertywności w pracy kierownika projektu – jak i kiedy warto być asertywnym?

VIII. Inspirowanie i motywowanie zespołu projektowego, czyli jak sprawić żeby „chciało się chcieć”.
1. Różnice między motywacją i motywowaniem.
2. Pozapłacowe instrumenty motywowania osób zaangażowanych w realizację projektu - narzędzia skutecznego motywowania i doceniania wysiłku i efektów.
3. Komunikaty motywujące i demotywujące w zespole projektowym.
4. Dekalog motywowania – jak motywować swoich podwładnych.
5. Czynniki motywujące wg. Herzberga i wg. Maslowa, które kierownik projektu może wykorzystać do mobilizowania pracowników do osiągania ponadprzeciętnych rezultatów w projekcie.

IX. Rozmowy dyscyplinujące z podwładnymi, którzy nie realizują zadań, poleceń, procesów i procedur.
1. Kiedy, jak i po co dyscyplinować podwładnych?
2. Konstruowanie i udzielanie informacji zwrotnej podwładnym.
3. Rozmowa korygująca.
4. Rozmowa ostrzegawcza.
5. Rozmowa o nałożeniu sankcji.
6. Rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności.

X. Konflikt w zespole projektowym – kierowanie konfliktem i sytuacjami kryzysowymi przez kierownika projektu.
1. Czym jest konflikt w zespole projektowym?
2. Rozpoznawanie symptomów konfliktów – objawienie się konfliktu.
3. Najczęściej występujące przyczyny konfliktów w zespole projektowym.
4. Skuteczne metody rozwiązywania konfliktów w zespole projektowym: modelowanie, przykłady, pokazanie korzyści/strat w konflikcie, inne.
5. Mediacje – przygotowanie i prowadzenie mediacji w konflikcie.
6. Pozytywne i negatywne skutki konfliktu dla rezultatu projektu.

XI. Role zespołowe.
1. Rozpoznanie i wykorzystanie indywidualnych ról pełnionych w zespole.
2. „Właściwy człowiek na właściwym miejscu” – jak rozpoznać rolę zespołową i dopasować do niej poszczególne zdania w projekcie?
3. Test na rozpoznanie ról w zespole – wsparcie kierownika projektu w identyfikowaniu ról zespołowych.

XII. Zakończenie szkolenia.
1. Podsumowanie szkolenia.
2. Krótkie powtórzenie najważniejszych treści szkolenia - metoda pytań i odpowiedzi.
3. Wnioski końcowe i przygotowanie instrumentów kierowania zespołem w projektach unijnych do wdrożenia.
4. Ankiety ewaluacyjne i wręczenie certyfikatów.
5. Zadanie wdrożeniowe do wykonania w realnych warunkach pracy projektowej.

Metoda: Warsztat szkoleniowy
• Mini wykład
• Praca w zespołach
• ćwiczenia
• symulacje
• „burza mózgów”
• dyskusja
• przykłady
• analizy przypadków.

Informacje organizacyjne:
Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć
szkolenie trwa 2 dni (16h)
zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 – przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

Inwestycja:
1450 zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1790 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 4 152 810
tel. (61) 4 152 820
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA
Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

Uwaga:
Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Czas trwania

Harmonogram zajęć
szkolenie trwa 2 dni (16h)
zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 – przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

Prelegenci

Cytat
Zygmunt Dolata
Specjalizacja trenerska:
Trener biznesu, menedżer projektów, coach, wykładowca i konsultant HR. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich. Ekspert w zakresie zarządzania projektami, zarządzania ludźmi w organizacji i przywództwa. Prowadzi szkolenia z zarządzania projektami wg. istniejących na rynku nowoczesnych metodyk dopasowanych do specyfiki projektu, firmy i branży. Autor wielu publikacji w prasie specjalistycznej i serwisach internetowych. Zwycięzca Plebiscytu „Porady praktyków 2013” portalu Treco.pl. Finalista konkursu „Mówca znakomity” („Gazeta Wyborcza w Poznaniu, 2007r.). Twórca wielu programów rozwojowych. Absolwent Politechniki (mgr inż.) i kilku studiów podyplomowych (zarządzanie – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, , komunikacja i promocja w biznesie – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, polsko-niemieckich menedżerskich studiów podyplomowych – Centrum Doskonalenia Zarządzania we Wrocławiu i programu studiów podyplomowych MBA ZZL w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu). Posiada certyfikaty trenerskie Akademii Trenera grupy Hause of Skiils, dyplom ukończenia warsztatów trenerskich w Centrum Szkoleniowym JET Szymona Kudły oraz w firmie Nowe Motywacje.
Główni klienci: PKO BP, PZU, BPH, Banki Spółdzielcze, TP S.A., STU ERGO HESTIA, PESA.

Gdzie i kiedy

Warszawa 29 - 30 sierpnia 2016
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 - 29 kwietnia 2016
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
zł netto
1490 PLN
Cena zawiera:
  • -cena zawiera: -uczestnictwo w szkoleniu, -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych] -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis] -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia -konsultacje poszkoleniowe -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).
Zapisz się

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. To instytucja głównie specjalizująca się w realizacji projektów...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1790 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań Libelta 1a/2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!