Klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 - CLP (GHS w praktyce w UE) oraz KARTY CHARAKTERYSTYKI

O szkoleniu

Od dnia 1 grudnia 2010 r. do dnia 1 czerwca 2015 r. substancje klasyfikuje się
stosując przepisy zarówno Rozporządzenia CLP jak i dyrektywy 67/548/EWG (w karcie
charakterystyki – podwójna klasyfikacja substancji) natomiast substancje są
oznakowane i pakowane wyłącznie według przepisów Rozporządzenia CLP.
Zgodnie z art. 40 Rozporządzenia CLP wprowadzający do obrotu substancje
objęte zakresem art. 39 (w praktyce niemal wszystkie) przekazuje do Europejskiej
Agencji Chemikaliów informacje o ich klasyfikacji i oznakowaniu. Informacje
o substancjach wprowadzonych do obrotu w dniu 1 grudnia 2010 r. lub po tym terminie
zgłasza się w ciągu jednego miesiąca od ich wprowadzenia do obrotu.
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu, które pozwoli zaznajomić się
z nowymi zasadami klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji i mieszanin, jak
również przygotuje Państwa do wdrożenia w firmie praktycznych zmian wynikających
z wejścia w życie ww. rozporządzenia.
Kto powinien wziąć udział?
Osób zainteresowanych zmianany w systemie klasyfikacji i oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych oraz kart charakterystyki.

Program szkolenia

23. 01. 2012r.
 Informacje ogólne dotyczące rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP). Terminy
obowiązywania przepisów przejściowych – czyli do kiedy można klasyfikować,
oznakowywać i pakować substancje oraz mieszaniny chemiczne zgodnie
z dyrektywami 67/548/EWG i 1999/45/WE;
 Podstawowe obowiązki nałożone przez rozporządzenie CLP na producentów,
importerów, dalszych użytkowników oraz dystrybutorów chemikaliów;
 Jak i kiedy dokonać zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania substancji do wykazu
klasyfikacji i oznakowania prowadzonego przez Europejską Agencję Chemikaliów?;
 Kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin ze względu na zagrożenia, zgodnie z CLP:
- fizyczne,
- zagrożenia dla zdrowia,
- zagrożenia dla środowiska;
 Zasady dotyczące oznakowania opakowań substancji i mieszanin zgodnie
z wymaganiami rozporządzenia CLP – czyli jak zmienią się etykiety substancji
i mieszanin stwarzających zagrożenia;
 Wymagania dotyczące opakowań substancji i mieszanin po wejściu w życie
rozporządzenia CLP;
 Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie substancji – załącznik VI do
rozporządzenia CLP oraz wykaz klasyfikacji i oznakowania;
 Jak korzystać z tabeli konwersji zawartej w załączniku VII do rozporządzenia CLP
przy dokonywaniu reklasyfikacji substancji i mieszanin?;
 Zmiany w załączniku II do rozporządzenia REACH (karty charakterystyki
Klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych - ćwiczenia
 Klasyfikacja substancji zgodnie z kryteriami rozporządzenia CLP,
 Klasyfikacja mieszanin zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP
(metody obliczeniowe, klasyfikacja z wykorzystaniem zasad pomostowych),
 Przeklasyfikowanie substancji zaklasyfikowanej zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG do
wymagań rozporządzenia CLP,
 Przeklasyfikowanie mieszaniny zaklasyfikowanej zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE
do wymagań rozporządzenia CLP,
 Sporządzanie etykiety na podstawie przeprowadzonej klasyfikacji
substancji/mieszaniny zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP.
24.01. 2012r.
 WYKŁAD:
1. Podstawowe unormowania prawne określające strukturę i zawartość karty
charakterystyki – tytuł IV oraz załącznik II do rozporządzenia 1907/2006/WE
(REACH),
2. Organizacja warsztatu pracy czyli podstawowe narzędzia i informacje pomocne do
prawidłowego i sprawnego opracowania karty charakterystyki,
3. Poradniki, bazy danych oraz inne źródła informacji najczęściej wykorzystywane
podczas opracowywania kart charakterystyki - przegląd stron internetowych oraz
dostępnych internetowych baz danych,
4. Omówienie struktury karty charakterystyki z uwzględnieniem informacji
wymaganych w poszczególnych punktach karty charakterystyki:
 przegląd zmian wynikających z nowelizacji załącznika II do rozporządzenia
1907/2006 (REACH), zawartość karty charakterystyki po 1 grudnia 2010 r. i po 1
czerwca 2015 r.,
 przepisy prawne mające znaczenie przy redagowaniu poszczególnych punktów karty,
 przykłady sformułowań oraz proponowany zakres przedstawianych informacji
 omówienie najczęściej występujących błędów i trudności przy sporządzaniu karty
charakterystyki.
5. Rozpowszechnianie kart charakterystyki – praktyczne wskazówki dotyczące
stosowanych formatów i zabezpieczenia rozpowszechnianych dokumentów.
Dokumentowanie rozpowszechniania kart charakterystyki.
 ĆWICZENIA
1. Pozyskiwanie informacji odnośnie właściwości substancji chemicznych przy
wykorzystaniu dostępnych internetowych baz danych,
2. Krok po kroku, gromadzenie informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania
karty charakterystyki,
3. Sporządzanie karty charakterystyki ze szczególnym uwzględnieniem elementów
sugerowanych przez uczestników szkolenia,
4. Ocena prawidłowości przykładowych kart,
5. Konsultacje, dyskusja.
UWAGA!!! – Każdy z uczestników szkolenia będzie korzystał z komputera
podczas ćwiczeń. Wskazane jest aby uczestnicy zabrali ze sobą na szkolenie
własne laptopy, gdyż będą mogli korzystać z ćwiczeń w dalszej pracy.
Dla osób, które nie posiadają laptopa zapewniamy komputer.

Czas trwania

od 10:00 do 16:00

Prelegenci

23 stycznia 2012rr, zajecia poprowadzi - dr inż. Mariusz Godala
Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony
Środowiska, kierunek – Ochrona Środowiska;
 Główny specjalista w Biurze ds. Substancji i Preparatów Chemicznych w Departamencie
do Spraw Substancji i Preparatów Niebezpiecznych;
Jest autorem „Przewodnika do wykonywania przez Inspekcję Ochrony Środowiska.
24 stycznia 2012r. zajecia poprowadzi:
Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej – specjalność chemia
i technologia organiczna.
Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego – Studium Ekonomiczne dla Inżynierów
kontroli przestrzegania przepisów Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 REACH w zakresie
zagrożeń dla środowiska” zawierającego szczegółowe wskazania dla inspektorów IOŚ w zakresie wykonywania kontroli dotyczących przestrzegania przez przedsiębiorców
przepisów Rozporządzenia REACH.
W swojej codziennej pracy zajmuje się problematyką klasyfikacji i oznakowania
substancji i preparatów chemicznych.
Obecnie zatrudniony na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Jakości i Ochrony
Środowiska w przedsiębiorstwie zajmującym się obrotem chemikaliami. W swojej codziennej
pracy zajmuje się między innymi problematyką klasyfikacji i oznakowania substancji
i mieszanin chemicznych oraz opracowaniem, weryfikacją oraz rozpowszechnianiem kart
charakterystyki.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

dogodna lokalizacja

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
cena za jeden dzień 350 PLN netto+ 23%VAT
600
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe, certyfikat, serwis kawowy, obiad
Zapisz się

Organizator

Meritum Comp
03-149 Warszawa
ul. Aluzyjna 23H/403
woj. mazowieckie
Firma Meritum Comp powstała w 2004 r. Początkowo działalność Meritum Comp skupiała się na kompleksowej obsłudze informatycznej firm. Jednak z czasem, bazując na doświadczeniu zawodowym udziałowców oraz kontaktach wśród najlepszych ekspertów ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie zgłoszenia drogą meilowa lub faksem, ustalenia formy płatności i odbioru faktyry.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Meritum Comp
03-149 Warszawa ul. Aluzyjna 23H/403
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!