Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/klauzule-w-umowach-handlowych-74773-id17740

Informacje o szkoleniu

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Korzyści dla uczestników: - zapoznanie z nowymi koncepcjami formułowania klauzul umownych z partnerem krajowym i zagranicznym, - praktyczne porady dotyczące negocjowania klauzul i osiągania kompromisu przy zabezpieczeniu swoich interesów, - poznanie zasad interpretacji i wykorzystania klauzul w sytuacjach spornych.

Szkolenie skierowane jest do:

kadry menedżerskiej i handlowców,  pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu,  oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i realizowanie umów z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Program szkolenia:

 1. ELEMENTY UMÓW HANDLOWYCH.
  • Niezbędne i przydatne elementy umów handlowych.
  • Zasady negocjowania i formułowania elementów umów handlowych.
 2. DANE FORMALNE UMÓW W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW.
  • Konieczne informacje dotyczące stron umowy i kary za ich brak.
  • Uregulowania prawne odnośnie zakresu i sposobu podawania danych formalnych w umowach.
  • Znaczenie preambuły w umowie.
  • Najczęstsze pułapki w definicjach w umowie.
 3. KLAUZULE ZASADNICZE A ISTOTNE ELEMENTY UMÓW.
  • Określanie przedmiotu umowy (towar, usługa, ilość i jej zmiany).
  • Tworzenie wzorca jakości w umowie i miejsca jego weryfikacji.
  • Elementy ceny, zapewnienie jej stabilności czy możliwości renegocjacji.
  • Klauzule rewizji i waloryzacji ceny oraz warunki ich użycia.
  • Doprecyzowywanie bazy dostawy według różnych wykładni zwyczajów (w tym Incoterms).
  • Nowe koncepcje klauzul warunków płatności i różnego typu zabezpieczeń finansowych.
  • Wpływ zmian prawnych w 2013 r. o terminach zapłaty na negocjowanie klauzul płatności.
  • Ustalanie terminu oraz harmonogramów dostaw.
  • Ubezpieczenie według nowych warunków.
 4. FORMUŁOWANIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY (W TYM OWS I OWZ)..
  • Klauzule zawieszające wyłączające oraz interpretujące w umowie.
  • Uzgadnianie warunków kontroli i odbioru zabezpieczających interesy kupującego.
  • Klauzule gwarancyjne oraz postępowania reklamacyjnego.
  • Zapisy zmieniające odpowiedzialność za jakość z mocy prawa (rękojmia, CISG, inne).
  • Formułowanie klauzul kar umownych, roszczeń uzupełniających, limitów odpowiedzialności.
  • Używanie terminów zwłoka i opóźnienie w wykonaniu umowy krajowej i zagranicznej.
  • Klauzule siły wyższej według interpretacji modelowych ICC.
  • Wybór prawa właściwego zgodne z Rozporządzeniem PE i Rady 593/2008.
  • Wskazanie sądu państwowego lub arbitrażowego a problem uznawalności ich wyroków.
  • Włączanie do umowy prawa kraju trzeciego i ponadnarodowego (PECL, PICC).
  • Formułowanie klauzul praw autorskich, poufności, sankcji za ujawnienie tajemnicy przedsiębiorcy.
  • Klauzule wypowiedzenia umowy, a problem jej rozwiązania i odstąpienia od niej.
  • Włączanie do umów ogólnych warunków, udostępnianych jedynie na stronie www.
  • Zasada świadomego pomijania zapisów jako zabezpieczenie w umowie.
 5. KLAUZULE W OFERCIE I ZAMÓWIENIU.
  • Formułowanie klauzul zabezpieczających w ofercie.
  • Formułowanie klauzul zabezpieczających w zamówieniu.
  • Problem obowiązywania warunków ogólnych przy zawieraniu umowy w formie oferty.
 6. Analiza przypadków (case study):
  • praktyczna analiza brzmienia klauzul umownych,
  • analiza bieżących problemów uczestników (na przykładach)

Informacje o prelegentach:

Dr Wojciech Budzyński.

Jest uznanym specjalistą w zakresie transportu, spedycji oraz umów handlowych i reklamacji z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym dużych firm transportowych i spedycyjnych. Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Autor wielu pozycji książkowych poświęconych tematyce transportowej i handlowej, m.in.: „Transport w przedsiębiorstwie. Logistyka, spedycja i reklamacje.”, „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.”

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 790 zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia stacjonarnego
 • 890 zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia stacjonarnego po okresie promocji
 • 590 zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia online
 • 690 zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia online po okresie promocji

Cena zawiera:

wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały
szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy
kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

W celu skorzystania z ceny promocyjnej prosimy o przesłanie formularza.


Wydarzenie: Klauzule w umowach handlowych