Szkolenie: Kluczowe aspekty realizacji projektów unijnych w perspektywie 2014-2020 (kwalifikowalność, luka finansowa, pomoc publiczna, trwałość i zmiany w projektach unijnych)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kluczowe-aspekty-realizacji-projektow-unijnych-w-perspektywie-2014-2020-kwalifikowalnosc-luka-finansowa-pomoc-publiczna-trwalosc-i-zmiany-w-projektach-unijnych-69294

Informacje o szkoleniu

 • Kluczowe aspekty realizacji projektów unijnych w perspektywie 2014-2020 (kwalifikowalność, luka finansowa, pomoc publiczna, trwałość i zmiany w projektach unijnych)


  ID szkolenia: 69294
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: UE, projekty unijne Księgowość, rachunkowość, podatki Prawo Usługi
 • Adres szkolenia:

  Miejsce zostanie przedstawione uczestnikom łącznie z potwierdzeniem szkolenia
  Miejsce zostanie przedstawione uczestnikom łącznie z potwierdzeniem szkolenia
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 25-26.09.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  12
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Wybitnie interaktywne szkolenie (praktycznie konsulting dla osób chcących przedyskutować ich konkretny przypadek) opierające się w głównej mierze na przykładach „z życia” oraz pracy na dokumentach z wykorzystaniem flipcharta oraz arkusza kalkulacyjnego Excel. Nie ma lepszej nauki jak ta na błędach – oby cudzych. Omówione zostaną szczegółowo kwestie wymienione w temacie szkolenia w kontekście Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013, rozporządzeń wykonawczych KE, wyroków ETS, naszych krajowych aktów prawnych oraz wytycznych.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

jak podejść do tematu dochodowości projektów w perspektywie 2014-2020
jak traktować oszczędności w projektach,
jak w dobie kryzysu utrzymać infrastrukturę wybudowaną przy wsparciu unijnym (wprowadzanie opłat m.in. wynajem powierzchni, parkowanie, umieszczanie reklam, korzystanie z sal gimnastycznych w godzinach popołudniowych i wieczornych, etc),
w jaki sposób umiejętnie aktualizować analizę w momencie składania wniosku o płatność końcową i nie bać się kontroli w całym okresie archiwizacji dokumentów,
jakie działania podjąć, aby uniknąć konieczności zwracania wypracowanego dochodu,
na jakich zasadach należy zwrócić uzyskane dofinansowanie (wysokość zwrotu, horyzont czasowy),
jak zachować trwałość projektu
jak kwalifikować podatek VAT – konsekwencje wyroku ETS
jakie ryzyko wiąże się z wystąpieniem pomocy publicznej w projekcie.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

szkolenie prowadzone jest w oparciu o dokumenty, które w trakcie szkolenia są omawiane i analizowane,
udział w szkoleniu pozwala lepiej przygotować się do sięgania po środki z UE w perspektywie 2014-2020, tak by zminimalizować ryzyko zwrotu dofinansowania w okresie trwałości lub dłuższym,
prowadzący zachęca uczestników do aktywnego udziału w zajęciach, zadawania pytań, poruszania na bieżąco nurtujących problemów, z którymi uczestnicy mają do czynienia przy realizacji swoich projektów.

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia

samorządy i jednostki im podległe, zakłady budżetowe, szpitale, spółki komunalne, instytucje kultury, urzędy marszałkowskie oraz centralne Instytucje Wdrażające / Instytucje Pośredniczące II stopnia.

Program szkolenia:

Dzień I

1. Wybrane obowiązki beneficjenta wynikające z rozporządzeń unijnych oraz umowy o dofinansowanie w perspektywie 2014-2020

-trwałość (art. 71 rozp. 1303),
-dochodowość (61 rozp. 1303),
-archiwizacja dokumentów (art. 140 rozp. 1303).

2. Postanowienia umowy a zapisy wytycznych.

-Czym są wytyczne?
-Co w przypadku zmiany wytycznych w trakcie trwania umowy?
-Kto odpowiada za ewentualne niezgodności zapisów wytycznych z rozporządzeniami unijnymi?

3. Wprowadzanie zmian w projekcie i umowie dofinansowania na zakończenie realizacji projektu.

4. Wskaźniki realizacji projektów i ryzyka z nimi związane.

5. Kwalifikowalność wydatków

-Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

6. Definicja okresu trwałości projektu w perspektywie 2014-2020 (art. 71 rozp. 1303).

7. Projekty generujące dochód w rozumieniu art. 61 rozp. 1303 a pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

8. Podstawowe zasady obliczania luki finansowej:

-Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia 18 marca 2015r.

9. Nowe podejście do tematu oszczędności w fazie operacyjnej projektu.

10. Nowe metody określenia dochodu generowanego przez projekty, w tym uproszczone podejście oparte na stawkach zryczałtowanych dla operacji w dziedzinach technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), badań, rozwoju i innowacji oraz efektywności energetycznej w perspektywie 2014-2020.

Dzień II

1. Luka finansowa - określenie poziomu dofinansowania projektu, w tym metodologia wyliczenia luki finansowej:

-w jakich przypadkach należy ponownie przeliczać lukę finansową?
-zmiana poziomu dofinansowania w projekcie a luka finansowa,
-zmiana kosztów inwestycyjnych a luka finansowa i poziom dofinansowania.

2. Zasady określenia poziomu dofinansowania:

-ewentualne błędy w analizie finansowej i ekonomicznej,
-rozliczenie projektu – horyzont czasowy monitorowania dochodów.

3. Obowiązki beneficjenta w zakresie monitorowania dochodowości w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020.

-czy raz wyliczona luka w momencie aplikowania o środki „zamyka” temat dochodowości?

4. Dochodowość w rozumieniu art. 61 rozp. 1303 a trwałość w rozumieniu art. 71 rozp. 1303 w perspektywie 2014-2020

5. Kontrola projektów generujących dochody - instytucje kontrolujące i ich kompetencje.

6. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu do projektów generujących dochody.

7. Kwalifikowalność podatku VAT w perspektywie 2014-2020

-Konsekwencje wyroku ETS

8.Promocja projektów w okresie trwałości.

9.Pytania, dyskusja, konsultacje, analiza przykładów z praktyki uczestników.

Informacje o prelegentach:

Specjalista w zakresie funduszy unijnych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, doświadczony trener i praktyk. Autor dziesiątek studiów wykonalności oraz analiz dla projektów, które otrzymały dofinansowanie w perspektywie 2007-2013 (RPO, POIŚ, POIG, POPW). Przeprowadził ponad 500 szkoleń i warsztatów dla pracowników administracji publicznej. Uczestnik licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych, Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Związku Banków Polskich, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1200 - zł netto

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, lunch, - imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, - indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, - istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika - ankieta oceniająca szkolenie - test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą.

Zgłoszenia znajdują się pod linkiem: http://www.orylion.pl/pliki-do-pobrania,10,48,65.html

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej:

http://www.orylion.pl

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ! ! !

Wydarzenie: Kluczowe aspekty realizacji projektów unijnych w perspektywie 2014-2020 (kwalifikowalność, luka finansowa, pomoc publiczna, trwałość i zmiany w projektach unijnych)