Szkolenie

Kluczowe aspekty realizacji projektów unijnych w perspektywie 2014-2020 – podobieństwa i różnice w stosunku do perspektywy 2007-2013

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA : 990 PLN
Nowe wytyczne Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wprowadzają bezwzględny obowiązek aktualizowania analiz finansowo-ekonomicznych dla projektów generujących dochód w rozumieniu art. 55 rozp. 1083/2006 najpóźniej w momencie składania wniosku o płatność salda końcowego. W większości projektów samorządowych nie przewidywano żadnych opłat ponoszonych przez korzystających z infrastruktury wybudowanej przy wsparciu unijnym. Tymczasem infrastrukturę tę trzeba utrzymać, co w dobie kryzysu staje się szczególnie trudnym zadaniem. Jedynym sensownym rozwiązaniem w tej sytuacji okazuje się wprowadzanie odpłatności np. za parkowanie, umieszczanie reklam, korzystanie z sal gimnastycznych w godzinach popołudniowych i wieczornych, organizowanie wesel, wynajmowanie powierzchni pod kawiarenkę czy sklepik, etc. Umiejętna aktualizacja analizy w momencie składania wniosku o płatność końcową pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji związanych z koniecznością zwracania wypracowanego dochodu proporcjonalnie do dofinansowania i to w bardzo długim horyzoncie czasowym. Dodatkowo nakłada się na to wątek trwałości projektu, ryzyka wystąpienia pomocy publicznej oraz kwalifikowalności podatku VAT.
Kto powinien wziąć udział?
• Przyszli beneficjenci funduszy unijnych, jak również pracownicy instytucji zajmujących się szeroko rozumianą dystrybucją funduszy.

Program szkolenia

Program


Wybrane obowiązki beneficjenta wynikające z rozporządzeń unijnych oraz umowy o dofinansowanie w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020

Trwałość (art. 57 rozp. 1083 oraz art. 71 rozp. 1303)
Dochodowość (art. 55 rozp. 1083 oraz 61 rozp. 1303)
Archiwizacja dokumentów (art. 90 rozp. 1083 oraz art. 140 rozp. 1303)

Wprowadzanie zmian w projekcie i umowie dofinansowania na zakończenie realizacji projektu
Wskaźniki realizacji projektów i ryzyka z nimi związane
Definicja okresu trwałości projektu w perspektywie 2007-2013 (art. 57 rozp. 1083) oraz 2014-2020 (art. 71 rozp. 1303)
Projekty generujące dochód w rozumieniu art. 55 rozp. 1083/2006 oraz art. 61 rozp. 1303 a pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Podstawowe zasady obliczania luki finansowej

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód z dnia 27 września 2011r.
Wytyczne Komisji Europejskiej – Komitetu Koordynującego Fundusze (COCOF) - interpretacja zapisów art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (COCOF 07/0074/09 z dnia 30 listopada 2010 r.)
Metodologia przeprowadzania analizy kosztów i korzyści. Wytyczne, Nowy okres programowania 2007-2013, Dokument roboczy nr 4, Bruksela (ang. Guidance on the methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis)
Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (ang. Guide to cost-benefit analysis of investment projects)
Dodatkowe wytyczne, w tym wytyczne JASPERS

Nowe metody określenia dochodu generowanego przez projekty, w tym uproszczone podejście oparte na stawkach zryczałtowanych dla operacji w dziedzinach technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), badań, rozwoju i innowacji oraz efektywności energetycznej w perspektywie 2014-2020
Luka finansowa - określenie poziomu dofinansowania projektu, w tym metodologia wyliczenia luki finansowej

W jakich przypadkach należy ponownie przeliczać lukę finansową?Zmiana poziomu dofinansowania w projekcie a luka finansowa
Zmiana kosztów inwestycyjnych a luka finansowa i poziom dofinansowania

Zasady określenia poziomu dofinansowania

Wyłączenia ze stosowania luki finansowej modyfikacja art. 55 rozp. 1083/2006 wprowadzona rozp. 1341/2008
Ewentualne błędy w analizie finansowej i ekonomicznej
Rozliczenie projektu – horyzont czasowy monitorowania dochodów

Obowiązki beneficjenta w zakresie monitorowania dochodowości w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020
Obowiązki jakie nakłada na Instytucje Zarządzające ust. 3 i 4 art. 55 rozp. 1083 oraz art. 61 rozp. 1303

Monitorowanie dochodów i kosztów w projektach, w tym w projektach projektów generujących dochód
Monitorowanie dochodów w przypadku projektów, o których mowa w art. 55 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
Monitorowanie dochodów w przypadku projektów, o których mowa w art. 55 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (po zmianie wprowadzonej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 539/2010)
Monitorowanie kosztów kwalifikowanych w przypadku projektów generujących dochód
Czy raz wyliczona luka w momencie aplikowania o środki „zamyka” temat dochodowości?

Dochodowość w rozumieniu art. 55 rozp. 1083/2006 a trwałość projektu w rozumieniu art. 57 rozp. 1083/2006
Dochodowość w rozumieniu art. 61 rozp. 1303 a trwałość w rozumieniu art. 71 rozp. 1303 w perspektywie 2014-2020
Kontrola projektów generujących dochody - instytucje kontrolujące i ich kompetencje
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu do projektów generujących dochody
Kwalifikowalność podatku VAT w perspektywie 2007-2013
Kwalifikowalność podatku VAT w perspektywie 2014-2020
Promocja projektów w okresie trwałości

Czas trwania

2 DNI

Prelegenci

Cytat
Michał Rutkowski

Koordynator Krajowego Systemu Przygotowań
do Funduszy Strukturalnych (KSP). W latach 2001-2003 zarządzał dotacją Banku Światowego
dla Ministerstwa Finansów na stworzenie
w Polsce systemu monitoringu i ewaluacji funduszy Unii Europejskiej po akcesji. Uczestniczy w pracach licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów
i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych.

Gdzie i kiedy

Warszawa 23-24 marzec 2015
GOLDEN FLOOR

02-222 Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
-
990 PLN
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się
Cena 2
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!