Kodeks postępowania administracyjnego

O szkoleniu

Szkolenie online ma charakter autorski i została przygotowana przez „praktyka dla praktyków”, przy założeniu jego otwartego charakteru, ponieważ jest ono dedykowane dla szerokiego kręgu osób, których aktywność zawodowa związana jest z szeroko pojętą administracją publiczną (rządową i samorządową) i które na co dzień prowadzą lub uczestniczą w prowadzeniu postępowań administracyjnych.
Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia i korzyści dla uczestników:

 • uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej oraz wiedzy praktycznej pomagających w prawidłowym i bezpiecznym stosowaniu w bieżącej pracy przepisów k.p.a. przy uwzględnieniu ich gruntownej i brzemiennej w skutkach nowelizacji, która weszła w życie z dn. 1 czerwca 2017 r., a także kolejnych nowelizacji w tym związanych z COVID-19,
 • wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem znowelizowanych przepisów k.p.a. oraz propozycja ich prawidłowej i bezpiecznej wykładni;
 • przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi, które będą powstawały w trakcie prowadzenia postępowań administracyjnych według znowelizowanych przepisów k.p.a.
 • wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej oraz przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi w trakcie prowadzenia postępowań sądowo-administracyjnych według znowelizowanych przepisów k.p.a oraz p.p.s.a.
Kto powinien wziąć udział?
 • Osoby pełniące funkcję organów administracji publicznej
 • Pracownicy organów administracji rządowej
 • Pracownicy organów administracji samorządowej

Program szkolenia

Podstawy i ramy prawne postępowania administracyjnego

Zakres „regulacji k.p.a. w ujęciu praktycznym

 • zakres „pozytywny” k.p.a.
 • rozszerzenie zakresu regulacji k.p.a.
 • zakres „negatywny” regulacji k.p.a. (wyłączenia)

Zasady ogólne postępowania administracyjnego w ujęciu praktycznym

 • dotychczasowe zasady ogólne postępowania administracyjnego:
  • zasada praworządności, legalizmu
  • zasada prawdy obiektywnej
  • zasada udzielania informacji
  • zasada wysłuchania stron, czynnego udziału
  • zasada wyjaśniania, przekonywania
  • zasada szybkości i ekonomiki postępowania
  • zasada pisemności
  • zasada polubownego załatwiania spraw
  • zasada dwuinstancyjności
  • zasada trwałości decyzji administracyjnych
 • „nowe” zasady ogólne postępowania administracyjnego
  • zasada przyjaznej interpretacja przepisów – „in dubio pro libertate” – art. 7a k.p.a.”
  • zasady proporcjonalności (adekwatności), bezstronności i zasada równego traktowania – art. 8 k.p.a.
  • zasada pewności prawa – uprawnionych oczekiwań – art. 8 § 2 k.p.a.
  • zasada współdziałania organów dla dobra postępowania – art. 8a k.p.a.
  • zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych – art. 13 k.p.a.
  • nowe „elastyczne” ujęcie zasady dwuinstancyjności
  • nowa definicja decyzji prawomocnej.

Organ administracji publicznej w ujęciu praktycznym

 • pojęcie organu administracji publicznej
 • właściwość miejscowa, rzeczowa, instancyjna
 • organy wyższego stopnia
 • spory o właściwość

Wyłączenie pracownika organu administracji publicznej oraz organu administracji publicznej w ujęciu praktycznym

 • przesłanki i tryb wyłączenia pracownika organu
 • przesłanki i tryb wyłączenia organu

Strona postępowania administracyjnego

 • kto może być stroną postępowania administracyjnego (definicja strony)?
 • prawa i obowiązki strony postępowania administracyjnego – praktyczny przewodnik
 • organizacja społeczna w postępowaniu administracyjnym – obserwacje praktyczne
 • pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym
 • pełnomocnictwo – najczęstsze błędy i problemy praktyczne
 • przedstawiciel w postępowaniu administracyjnym

Terminy załatwienia sprawy, bezczynność organu i przewlekłość postępowania

 • zmiany w art. 36-38 k.p.a.
 • „nowe” zdefiniowanie pojęcia bezczynności i przewlekłości.
 • ponaglenie jako „nowy” środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości.
 • procedura rozpoznania ponaglenia.
 • obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia, w sytuacji, o której mowa w art. 36 § 1 k.p.a.

Doręczenia w k.p.a. w ujęciu praktycznym

 • „tradycyjne” sposoby doręczania – forma i tryb
 • doręczenie drogą elektroniczną – forma i tryb
 • instytucja tzw. doręczenia zastępczego
 • publiczne obwieszczenie

Wezwania w k.p.a. w ujęciu praktycznym (cel, treść, adresaci, forma i tryb)

Terminy w kpa

 • warunki zachowania terminu w kpa
 • przywrócenie terminu
 • tryb wnoszenia i rozpatrywania wniosku o przywrócenie terminu
 • doprecyzowanie zasad liczenia terminów oraz koniec wątpliwości co do statusu „sobót”

Wszczęcie postępowania w ujęciu praktycznym

 • wszczęcie z urzędu
 • wszczęcie na wniosek
 • odmowa wszczęcia postępowania
 • forma wszczęcia postępowania
 • tryb uzupełniania braków formalnych podania

Udostępnianie akt – najczęstsze błędy i problemy praktyczne

Postępowanie dowodowe w ujęciu praktycznym

 • otwarty katalog środków dowodowych (m.in. dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny)
 • przeprowadzanie poszczególnych dowodów w ujęciu praktycznym (przesłanki, forma i tryb)
 • inicjatywa dowodowa i ciężar dowodzenia
 • możliwość poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie
 • wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony (art. 79a k.p.a.);
 • nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony (art. 81a k.p.a.);
 • reguły dowodzenia i zasada swobodnej oceny dowodów

Zawieszenie postępowania w ujęciu praktycznym (przesłanki, forma, tryb)

Usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania (art. 106 i 106a k.p.a.)

Decyzja administracyjna w ujęciu praktycznym z pespektywy organu I instancji

 • konstrukcja prawna i skutki prawne jej wydania
 • forma decyzji
 • elementy decyzji administracyjnej (osnowa i uzasadnienie)
 • konstrukcja osnowy (rozstrzygnięcia) decyzji
 • konstrukcja uzasadnienia decyzji
 • pouczenia w decyzji (w tym o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu)
 • rygor natychmiastowej wykonalności
 • najczęstsze błędy i problemy praktyczne w konstruowaniu decyzji
 • koszty postępowania

Postanowienia w ujęciu praktycznym (forma, elementy składowe i tryb wydawania)

Mediacja w postępowaniu administracyjnym

 • charakter sprawy, pozwalający na przeprowadzenie mediacji
 • dobrowolność mediacji
 • prowadzenie mediacji przez bezstronną osobę trzecią
 • zasada poufności przebiegu mediacji
 • czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia
 • koszty mediacji

Nowa konstrukcja ugody administracyjnej

 • rezygnacja z przesłanki „uproszczenia lub przyspieszenia postępowania” (art. 114 k.p.a.)
 • prawo organu do wystąpienia z inicjatywą zawarcia ugody
 • forma ugody i konieczność włączenia ugody do akt spraw
 • treści ugody

Tryb „milczącego załatwienie sprawy”

 • konstrukcja prawna oraz cel instytucji milczącego załatwienia sprawy
 • przepis prawa materialnego jako podstawa prawna do zastosowania
 • milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda
 • termin milczącego załatwienia sprawy
 • możliwość weryfikacji prawidłowości milczącego załatwienia sprawy
 • zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy
 • elementy zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy (art. 122f § 3 k.p.a.)

Administracyjne postępowanie uproszczone (art. 163b-163g k.p.a.) – kilka uwag praktycznych

 • założenia konstrukcyjne i specyfika postępowania uproszczonego
 • termin na załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym
 • powrót do postępowania zwykłego
 • ograniczenia w zakresie postępowania dowodowego
 • ograniczenia w zakresie zaskarżalności postanowień
 • ograniczenia w zakresie uzasadnienia decyzji

Odwołanie – z praktycznej perspektywy organu I instancji

 • forma, treść i termin wniesienia odwołania
 • prawo do zrzeczenia się odwołania
 • postępowanie w trybie autokontroli
 • rozstrzygnięcia organu odwoławczego
 • zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej;
 • wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa;
 • sprzeciw od decyzji kasatoryjnej

Zażalenie w ujęciu praktycznym (forma, elementy, tryb)

Wznowienie postępowania w ujęciu praktycznym (przesłanki, forma i tryb)

Uchylenie decyzji w ujęciu praktycznym (przesłanki, forma i tryb)

Zmiana decyzji w ujęciu praktycznym (przesłanki, forma i tryb)

Stwierdzenie nieważności decyzji w ujęciu praktycznym (przesłanki, forma i tryb)

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji w ujęciu praktycznym (przesłanki, forma i tryb)

Nowe regulacje dotyczące administracyjnych kar pieniężnych (art. 189a–189k k.p.a.):

 • definicja administracyjnej kary pieniężnej;
 • zasada stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy naruszenia;
 • dyrektywy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej;
 • odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i udzielenie pouczenia;
 • terminy przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i jej ściągalności;
 • odsetki od zaległej administracyjnej kary pieniężnej;
 • udzielenie ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej.

Wydawanie zaświadczeń w ujęciu praktycznym

 • pojęcie zaświadczenia
 • treść i forma zaświadczenia
 • tryb wydawania zaświadczeń

Czas trwania

szkolenie online: 2 dni, 9:00-15:00
szkolenie stacjonarne: pierwszy dzień 10:00–17:00, drugi dzień 9:00–16:00

Prelegenci

trener Effect Group

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 17-18 październik 2022
Online 8-9 grudzień 2022
Online 16-17 maj 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
960
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 990 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 057
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 090 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!