Szkolenie

Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA oraz redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w praktyce. Zakopane -zakwaterowanie i pełne wyżywienie w cenie szkolenia.

O szkoleniu

Cel szkolenia:

Celem pierwszych dwóch dni szkolenia jest omówienie najważniejszych aspektów postępowania administracyjnego w świetle praktyki urzędniczej.
Celem trzeciego dnia szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego językowo i merytorycznie redagowania aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym, zwiększenie komunikatywności języka urzędowego oraz podniesienie umiejętności precyzyjnego kontrolowania różnorodnych parametrów tekstów o charakterze oficjalnym.
Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.
Jeżeli, mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.

Korzyści dla uczestników:

W zakresie Kodeksu Postępowania Administracyjnego KPA
Zapoznanie uczestników ze specyfiką postępowania administracyjnego oraz omówienie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.
Analiza zagadnienia doręczenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Praktyczne nauczenie uczestników, w jaki sposób sporządzić decyzję administracyjną z uwzględnieniem specyfiki decyzji administracyjnej w formie dokumentu elektronicznego.

W zakresie redagowania aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym
Uczestnicy poznają sposoby:
- prawidłowego redagowania pism, decyzji, postanowień, wezwań i zawiadomień sporządzanych na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
- poprawnego językowo i merytorycznie redagowania tekstów oficjalnych i pism urzędowych;
- zwiększania komunikatywności języka w pismach i wypowiedziach o charakterze oficjalnym;
- prawidłowego pod względem technicznym rozmieszczania tekstu w piśmie;
- unikania błędów często występujących w korespondencji urzędowej.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji rządowej oraz samorządowej, w przypadku których stosowanie Kodeks Postępowania Administracyjnego wymaga analizy praktycznych zagadnień wynikających z bieżącej pracy w urzędzie oraz zapoznania się z nowym orzecznictwem dotyczącym przepisów KPA.
Szkolenie jest skierowane do pracowników administracji rządowej i samorządowej pragnących doskonalić kompetencje w zasadniczym obszarze ich pracy.

Program szkolenia

Program szkolenia:

Dzień I i II
1. Zagadnienia podstawowe. Źródła prawa i zakres obowiązywania Kpa.
Pojęcie sprawy administracyjnej.
Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego.
Ogólne zasady postępowania administracyjnego z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji i ich praktyczne znaczenie w prowadzonych sprawach.
Pojęcie „interesu” w Kpa (prawnego, społecznego itp.), rodzaje interesów mogących wystąpić na różnych etapach postępowania i ich rozumienie przez orzecznictwo sądów administracyjnych.
Uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania.
Przykłady zastosowania zasad ogólnych na etapie postępowania przed organem I instancji, II instancji i przed sądem administracyjnym.
Konsekwencje naruszeń zasad ogólnych postępowania.
2.Zagadnienia ogólne postępowania.
Strona postępowania administracyjnego.
Podmioty posiadające legitymację czynną w postępowaniu.
Badanie istnienia interesu prawnego przed wszczęciem postępowania administracyjnego i na różnych jego etapach.
Konsekwencje braku lub utraty przymiotu strony. Linia orzecznictwa.
Właściwość organów, wyłączenie pracownika i organu po nowelizacji.
Konsekwencje uchybień w zakresie wyłączeń.
Formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń, tryb i właściwość podmiotów w tych sprawach.
Pełnomocnictwo, terminy, doręczenia z uwzględnieniem najnowszych zmian.
Charakter czynności i ich znaczenie dla dalszego postępowania.
Konsekwencje nowelizacji i elektronizacja postępowania.
Liczenie terminów – problemy praktyczne na przykładach.
Błędy i sposoby ich naprawienia.
3.Postępowanie przed organem I instancji.
Wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania z uwzględnieniem ostatnich zmian – możliwe zastosowania i problemy praktyczne.
Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków.
Braki istotne i nieistotne pism.
Dowody i dokumentowanie czynności.
Postanowienia.
Inicjatywa dowodowa. Kiedy sprawa administracyjna jest wyjaśniona?
Zawieszenie i umorzenie postępowania po zmianach. Problemy praktyczne.
Rozstrzygnięcia kończące postępowanie – możliwe rodzaje.
Decyzje administracyjne – rodzaje i charakter oraz skutki. Elementy konieczne decyzji.
Związanie decyzją i ingerencja w treść decyzji – konsekwencje karne.
Różnice pomiędzy decyzjami a postanowieniami.
4.Akta sprawy – pisemny charakter postępowania.
Protokoły, adnotacje, notatki urzędowe.
Podpis i parafka w aktach sprawy.
Uprawnienia strony i organu.
Wgląd w akta sprawy po nowelizacji.
Czynności organu.
Wymogi formalne wniosku o udostępnienie akt sprawy lub sporządzenie odpisów.
Uprawnienia stron i innych podmiotów.
Opłaty za sporządzanie odpisów.
5.Metryka sprawy:
- regulacje prawne dotyczące metryki;
- stopień szczegółowości treści prowadzonej metryki sprawy:
a) metryka w poszczególnych postępowaniach,
b) osoba prowadząca metrykę,
c) obowiązek bieżącej aktualizacji metryki,
d) treść metryki;
- forma zakładania i prowadzenia metryki sprawy:
a) sposoby prowadzenia metryki w wersji papierowej,
b) sposoby prowadzenia metryki w wersji elektronicznej;
- rodzaje spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki jest wyłączony;
- praktyczne aspekty prowadzenia metryki.
6.Postępowanie odwoławcze z uwzględnieniem ostatnich zmian. Czynności organu I instancji, etap międzyinstancyjny, czynności organu II instancji.
Rozstrzygnięcia organu I i II instancji w postępowaniu odwoławczym i ich charakter.
Decyzje formalne i merytoryczne.
Zakres ingerencji organu II instancji w postępowanie organu I instancji.
Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
7.Postępowania nadzwyczajne w Kpa – wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności, uchylenie, zmiana rozstrzygnięcia.
Zmiany uregulowań po nowelizacji.
Uregulowania wspólne i odmienne poszczególnych trybów.
Właściwość organów i etapy postępowań. Wskazówki praktyczne. Sposoby unikania uchybień.
Związek z odpowiedzialnością majątkową funkcjonariuszy publicznych.
8.Postępowania odrębne uregulowane w Kpa.
Charakter postępowań odrębnych, rozwiązania wspólne i odmienne.
Zaświadczenia oraz skargi i wnioski po nowelizacji.
9.Planowane zmiany prawa dotyczące procedury administracyjnej.

Dzień III
1.Podstawy stosowania poprawnego języka urzędowego.
Cechy charakterystyczne języka urzędowego. Przyczyny małej przejrzystości języka pism urzędowych.
2.Redagowanie pism urzędowych z uwzględnieniem poprawności i skuteczności komunikacyjnej.
Skuteczność komunikacyjna pism urzędowych.
Czytelność tekstu.
Empatia komunikacyjna nadawcy.
Styl językowy pism urzędowych.
Poprawność językowa pism urzędowych. Najczęściej spotykane błędy:
Błąd językowy, frazeologiczny, leksykalny.
Pleonazmy, tautologie.
Błędy składniowe, kalki.
Błąd ortograficzny.
Zapis nazw aktów prawnych.
Błąd interpunkcyjny.
Skróty i skrótowce.
Błąd fleksyjny.
Błąd stylistyczny.
Redagowanie aktów administracyjnych (decyzji) z uwzględnieniem wymogów formalnych i merytorycznych
z Kodeksu postępowania administracyjnego.
Jakość języka urzędowego a zasady ogólne postępowania administracyjnego.
3.Etykieta językowa w wypowiedziach o charakterze oficjalnym. Rodzaje stylów.
Formy adresatywne w pismach urzędowych.
Struktura pisma urzędowego. Niezbędne elementy pisma.
Estetyka wizualna pisma urzędowego. Podstawowe zasady typograficzne.

Informacje organizacyjne:

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Szczegółowa agenda wydarzenia:
Dzień I :
Przyjazd do hotelu i zakwaterowanie uczestników (doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00).
Kolacja.
Czas wolny (basen, sauna, zwiedzanie okolicy).

Dzień II :
Śniadanie.
Udział w szkoleniu w godzinach 10.00-18.00.
Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
Czas wolny (basen, sauna, zwiedzanie okolicy).
Kolacja.

Dzień III :
Śniadanie.
Udział w szkoleniu w godzinach 09.00-17.00.
Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
Czas wolny (basen, sauna, zwiedzanie okolicy).
Kolacja.

Dzień IV :
Śniadanie.
Udział w szkoleniu w godzinach 09.00-17.00.
Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
Podsumowanie wydarzenia, wręczenie dyplomów Uczestnikom szkolenia, wyjazd z hotelu.

Inwestycja:

1990 zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje również:
3 noclegi w pokoju 2-osobowym (za dopłatą 350zł możliwość rezerwacji pokoju 1-osobowego)
pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu
możliwość korzystania z atrakcji oferowanych przez hotel:
-basen
-sauna
-fitness
dostęp do bezprzewodowego internetu na terenie całego Hotelu.
Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA
Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

Uwaga:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Czas trwania

Informacje organizacyjne:

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Szczegółowa agenda wydarzenia:
Dzień I :
Przyjazd do hotelu i zakwaterowanie uczestników (doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00).
Kolacja.
Czas wolny (basen, sauna, zwiedzanie okolicy).

Dzień II :
Śniadanie.
Udział w szkoleniu w godzinach 10.00-18.00.
Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
Czas wolny (basen, sauna, zwiedzanie okolicy).
Kolacja.

Dzień III :
Śniadanie.
Udział w szkoleniu w godzinach 09.00-17.00.
Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
Czas wolny (basen, sauna, zwiedzanie okolicy).
Kolacja.

Dzień IV :
Śniadanie.
Udział w szkoleniu w godzinach 09.00-17.00.
Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
Podsumowanie wydarzenia, wręczenie dyplomów Uczestnikom szkolenia, wyjazd z hotelu

Prelegenci

Cytat
Specjalizacja trenerska:
Radca prawny. Zajmuje się szeroko rozumianą obsługą prawną urzędów organów rządowej administracji publicznej pierwszej i drugiej instancji. Był odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań administracyjnych na szczeblu organu pierwszej i drugiej instancji (postępowania odwoławcze, nadzwyczajne, nadzór) oraz reprezentację organu w postępowaniach sądowych i sądowoadministracyjnych. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla urzędników administracji publicznej samorządowej i rządowej w zakresie postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego i instrukcji kancelaryjnych.

Gdzie i kiedy

Zakopane 22 - 25 listopada 2016
-

Zakopane

Zakopane

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
zł netto
1990 PLN
Cena zawiera:
  • 3 noclegi w pokoju 2-osobowym (za dopłatą 350 zł możliwość rezerwacji pokoju 1-osobowego); pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu; możliwość korzystania z atrakcji oferowanych przez hotel: basen, jacuzzi, siłownia;
Zapisz się

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. To instytucja głównie specjalizująca się w realizacji projektów...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań Libelta 1a/2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!