Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-oraz-redagowanie-aktow-administracyjnych-i-korespondencji-urzedowej-w-praktyce-zakopane-zakwaterowanie-i-pelne-wyzywienie-w-cenie-szkolenia-67136-id802

Informacje o szkoleniu

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA oraz redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w praktyce. Zakopane -zakwaterowanie i pełne wyżywienie w cenie szkolenia.


  ID szkolenia: 67136
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja Księgowość, rachunkowość, podatki Kadry, Human Resources Prawo Administracja publiczna
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  -
  Zakopane
  Zakopane
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Informacje organizacyjne:

  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Szczegółowa agenda wydarzenia:
  Dzień I :
  Przyjazd do hotelu i zakwaterowanie uczestników (doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00).
  Kolacja.
  Czas wolny (basen, sauna, zwiedzanie okolicy).

  Dzień II :
  Śniadanie.
  Udział w szkoleniu w godzinach 10.00-18.00.
  Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
  Czas wolny (basen, sauna, zwiedzanie okolicy).
  Kolacja.

  Dzień III :
  Śniadanie.
  Udział w szkoleniu w godzinach 09.00-17.00.
  Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
  Czas wolny (basen, sauna, zwiedzanie okolicy).
  Kolacja.

  Dzień IV :
  Śniadanie.
  Udział w szkoleniu w godzinach 09.00-17.00.
  Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
  Podsumowanie wydarzenia, wręczenie dyplomów Uczestnikom szkolenia, wyjazd z hotelu
 • Organizator szkolenia:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Libelta 1a/2
  61-706 Poznań
  woj. wielkopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:

Celem pierwszych dwóch dni szkolenia jest omówienie najważniejszych aspektów postępowania administracyjnego w świetle praktyki urzędniczej.
Celem trzeciego dnia szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego językowo i merytorycznie redagowania aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym, zwiększenie komunikatywności języka urzędowego oraz podniesienie umiejętności precyzyjnego kontrolowania różnorodnych parametrów tekstów o charakterze oficjalnym.
Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.
Jeżeli, mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.

Korzyści dla uczestników:

W zakresie Kodeksu Postępowania Administracyjnego KPA
Zapoznanie uczestników ze specyfiką postępowania administracyjnego oraz omówienie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.
Analiza zagadnienia doręczenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Praktyczne nauczenie uczestników, w jaki sposób sporządzić decyzję administracyjną z uwzględnieniem specyfiki decyzji administracyjnej w formie dokumentu elektronicznego.

W zakresie redagowania aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym
Uczestnicy poznają sposoby:
- prawidłowego redagowania pism, decyzji, postanowień, wezwań i zawiadomień sporządzanych na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
- poprawnego językowo i merytorycznie redagowania tekstów oficjalnych i pism urzędowych;
- zwiększania komunikatywności języka w pismach i wypowiedziach o charakterze oficjalnym;
- prawidłowego pod względem technicznym rozmieszczania tekstu w piśmie;
- unikania błędów często występujących w korespondencji urzędowej.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji rządowej oraz samorządowej, w przypadku których stosowanie Kodeks Postępowania Administracyjnego wymaga analizy praktycznych zagadnień wynikających z bieżącej pracy w urzędzie oraz zapoznania się z nowym orzecznictwem dotyczącym przepisów KPA.
Szkolenie jest skierowane do pracowników administracji rządowej i samorządowej pragnących doskonalić kompetencje w zasadniczym obszarze ich pracy.

Program szkolenia:

Program szkolenia:

Dzień I i II
1. Zagadnienia podstawowe. Źródła prawa i zakres obowiązywania Kpa.
Pojęcie sprawy administracyjnej.
Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego.
Ogólne zasady postępowania administracyjnego z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji i ich praktyczne znaczenie w prowadzonych sprawach.
Pojęcie „interesu” w Kpa (prawnego, społecznego itp.), rodzaje interesów mogących wystąpić na różnych etapach postępowania i ich rozumienie przez orzecznictwo sądów administracyjnych.
Uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania.
Przykłady zastosowania zasad ogólnych na etapie postępowania przed organem I instancji, II instancji i przed sądem administracyjnym.
Konsekwencje naruszeń zasad ogólnych postępowania.
2.Zagadnienia ogólne postępowania.
Strona postępowania administracyjnego.
Podmioty posiadające legitymację czynną w postępowaniu.
Badanie istnienia interesu prawnego przed wszczęciem postępowania administracyjnego i na różnych jego etapach.
Konsekwencje braku lub utraty przymiotu strony. Linia orzecznictwa.
Właściwość organów, wyłączenie pracownika i organu po nowelizacji.
Konsekwencje uchybień w zakresie wyłączeń.
Formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń, tryb i właściwość podmiotów w tych sprawach.
Pełnomocnictwo, terminy, doręczenia z uwzględnieniem najnowszych zmian.
Charakter czynności i ich znaczenie dla dalszego postępowania.
Konsekwencje nowelizacji i elektronizacja postępowania.
Liczenie terminów – problemy praktyczne na przykładach.
Błędy i sposoby ich naprawienia.
3.Postępowanie przed organem I instancji.
Wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania z uwzględnieniem ostatnich zmian – możliwe zastosowania i problemy praktyczne.
Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków.
Braki istotne i nieistotne pism.
Dowody i dokumentowanie czynności.
Postanowienia.
Inicjatywa dowodowa. Kiedy sprawa administracyjna jest wyjaśniona?
Zawieszenie i umorzenie postępowania po zmianach. Problemy praktyczne.
Rozstrzygnięcia kończące postępowanie – możliwe rodzaje.
Decyzje administracyjne – rodzaje i charakter oraz skutki. Elementy konieczne decyzji.
Związanie decyzją i ingerencja w treść decyzji – konsekwencje karne.
Różnice pomiędzy decyzjami a postanowieniami.
4.Akta sprawy – pisemny charakter postępowania.
Protokoły, adnotacje, notatki urzędowe.
Podpis i parafka w aktach sprawy.
Uprawnienia strony i organu.
Wgląd w akta sprawy po nowelizacji.
Czynności organu.
Wymogi formalne wniosku o udostępnienie akt sprawy lub sporządzenie odpisów.
Uprawnienia stron i innych podmiotów.
Opłaty za sporządzanie odpisów.
5.Metryka sprawy:
- regulacje prawne dotyczące metryki;
- stopień szczegółowości treści prowadzonej metryki sprawy:
a) metryka w poszczególnych postępowaniach,
b) osoba prowadząca metrykę,
c) obowiązek bieżącej aktualizacji metryki,
d) treść metryki;
- forma zakładania i prowadzenia metryki sprawy:
a) sposoby prowadzenia metryki w wersji papierowej,
b) sposoby prowadzenia metryki w wersji elektronicznej;
- rodzaje spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki jest wyłączony;
- praktyczne aspekty prowadzenia metryki.
6.Postępowanie odwoławcze z uwzględnieniem ostatnich zmian. Czynności organu I instancji, etap międzyinstancyjny, czynności organu II instancji.
Rozstrzygnięcia organu I i II instancji w postępowaniu odwoławczym i ich charakter.
Decyzje formalne i merytoryczne.
Zakres ingerencji organu II instancji w postępowanie organu I instancji.
Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
7.Postępowania nadzwyczajne w Kpa – wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności, uchylenie, zmiana rozstrzygnięcia.
Zmiany uregulowań po nowelizacji.
Uregulowania wspólne i odmienne poszczególnych trybów.
Właściwość organów i etapy postępowań. Wskazówki praktyczne. Sposoby unikania uchybień.
Związek z odpowiedzialnością majątkową funkcjonariuszy publicznych.
8.Postępowania odrębne uregulowane w Kpa.
Charakter postępowań odrębnych, rozwiązania wspólne i odmienne.
Zaświadczenia oraz skargi i wnioski po nowelizacji.
9.Planowane zmiany prawa dotyczące procedury administracyjnej.

Dzień III
1.Podstawy stosowania poprawnego języka urzędowego.
Cechy charakterystyczne języka urzędowego. Przyczyny małej przejrzystości języka pism urzędowych.
2.Redagowanie pism urzędowych z uwzględnieniem poprawności i skuteczności komunikacyjnej.
Skuteczność komunikacyjna pism urzędowych.
Czytelność tekstu.
Empatia komunikacyjna nadawcy.
Styl językowy pism urzędowych.
Poprawność językowa pism urzędowych. Najczęściej spotykane błędy:
Błąd językowy, frazeologiczny, leksykalny.
Pleonazmy, tautologie.
Błędy składniowe, kalki.
Błąd ortograficzny.
Zapis nazw aktów prawnych.
Błąd interpunkcyjny.
Skróty i skrótowce.
Błąd fleksyjny.
Błąd stylistyczny.
Redagowanie aktów administracyjnych (decyzji) z uwzględnieniem wymogów formalnych i merytorycznych
z Kodeksu postępowania administracyjnego.
Jakość języka urzędowego a zasady ogólne postępowania administracyjnego.
3.Etykieta językowa w wypowiedziach o charakterze oficjalnym. Rodzaje stylów.
Formy adresatywne w pismach urzędowych.
Struktura pisma urzędowego. Niezbędne elementy pisma.
Estetyka wizualna pisma urzędowego. Podstawowe zasady typograficzne.

Informacje organizacyjne:

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Szczegółowa agenda wydarzenia:
Dzień I :
Przyjazd do hotelu i zakwaterowanie uczestników (doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00).
Kolacja.
Czas wolny (basen, sauna, zwiedzanie okolicy).

Dzień II :
Śniadanie.
Udział w szkoleniu w godzinach 10.00-18.00.
Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
Czas wolny (basen, sauna, zwiedzanie okolicy).
Kolacja.

Dzień III :
Śniadanie.
Udział w szkoleniu w godzinach 09.00-17.00.
Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
Czas wolny (basen, sauna, zwiedzanie okolicy).
Kolacja.

Dzień IV :
Śniadanie.
Udział w szkoleniu w godzinach 09.00-17.00.
Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
Podsumowanie wydarzenia, wręczenie dyplomów Uczestnikom szkolenia, wyjazd z hotelu.

Inwestycja:

1990 zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje również:
3 noclegi w pokoju 2-osobowym (za dopłatą 350zł możliwość rezerwacji pokoju 1-osobowego)
pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu
możliwość korzystania z atrakcji oferowanych przez hotel:
-basen
-sauna
-fitness
dostęp do bezprzewodowego internetu na terenie całego Hotelu.
Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA
Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

Uwaga:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Informacje o prelegentach:

Specjalizacja trenerska:
Radca prawny. Zajmuje się szeroko rozumianą obsługą prawną urzędów organów rządowej administracji publicznej pierwszej i drugiej instancji. Był odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań administracyjnych na szczeblu organu pierwszej i drugiej instancji (postępowania odwoławcze, nadzwyczajne, nadzór) oraz reprezentację organu w postępowaniach sądowych i sądowoadministracyjnych. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla urzędników administracji publicznej samorządowej i rządowej w zakresie postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego i instrukcji kancelaryjnych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1990 zł netto

Cena zawiera:

3 noclegi w pokoju 2-osobowym (za dopłatą 350 zł możliwość rezerwacji pokoju 1-osobowego); pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu; możliwość korzystania z atrakcji oferowanych przez hotel: basen, jacuzzi, siłownia;

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Wydarzenie: Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA oraz redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w praktyce. Zakopane -zakwaterowanie i pełne wyżywienie w cenie szkolenia.