Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-po-zmianach-74629-id72

Informacje o szkoleniu

 • Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) po zmianach


  ID szkolenia: 74629
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja publiczna Prawo
 • Termin szkolenia:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  - komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  - przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
  - używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
  - głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
  - NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
  - Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
  - na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:00 – 14:00
 • Organizator szkolenia:

  Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
  Międzyborska 50
  04-041 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele szkolenia:

- uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej oraz wiedzy praktycznej pomagających w prawidłowym i bezpiecznym stosowaniu w bieżącej pracy przepisów k.p.a.

- przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi, które będą powstawały w trakcie prowadzenia postępowań administracyjnych według znowelizowanych przepisów k.p.a.

- omówienie stosowania k.p.a. w postępowaniach w tym zagadnień kontrowersyjnych dla praktyki i orzecznictwa, w szczególności: form wszczęcia postępowania administracyjnego, konstrukcji procesowej strony, wad podania, fikcji doręczeń, umorzenia postępowania, ustalania właściwości organów, obowiązywania decyzji administracyjnej w czasie i jej natychmiastowej wykonalności, wpływu stanowiska organu odwoławczego na kolejne rozstrzygnięcia w tej samej sprawie, weryfikacji decyzji ostatecznych i jej czasowych następstw, relacji KPA do ustaw sektorowych.

Szkolenie skierowane jest do:

pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, osób decyzyjnych, wszystkich zainteresowanych tematyką KPA.

Program szkolenia:

 1. KPA: elektronizacja postępowań
  • Postępowanie elektroniczne;
  • Pełnomocnictwo elektroniczne;
  • Doręczenia elektroniczne;
  • Kiedy stosujemy podpis kwalifikowany?;
  • Czy możemy stosować Podpis potwierdzony Profilem Zaufanym?;
  • Sporządzanie skanów dokumentów i nadawanie im mocy oryginału- na jakich zasadach?;
  • Dokumenty sporządzane elektronicznie;
  • Sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej;
  • Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne.
 2. Nowości w zasadach ogólnych postępowań
  • „Nowe” zasady ogólne postępowania administracyjnego;
  • Nowe „elastyczne” ujęcie zasady dwuinstancyjności;
  • Nowa definicja decyzji prawomocnej
 3. KPA- zasady prowadzenia postępowań. Postępowanie administracyjne na gruncie KPA
  • Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego;
  • Obowiązek informacyjny w postępowaniach;
  • Nowe możliwości skutecznego doręczenia;
  • RODO a postępowania administracyjne;
  • Wyłączenie pracownika i organu;
  • Przyjazna dla strony interpretacja przepisów prawa – praktyczne zastosowanie art. 7a,
  • Obowiązek analogicznych rozstrzygnięć organów administracji w analogicznych stanach faktycznych sprawy,
  • Współdziałanie organów przy rozpoznawaniu spraw – jakich organów dotyczy i na czym polega?
  • Obowiązek polubownego załatwiania spraw,
  • Rozstrzyganie wątpliwości na rzecz stron postępowania a przepisy szczególne,
  • Problemy z zastosowaniem art. 79a kpa w postępowaniach administracyjnych,
  • Instytucja doręczenia w teorii i w praktyce.
  • Wezwanie do usunięcia braków formalnych zasady wynikające z k.p.a. a utrwalona linia orzecznicza.
  • Elementy decyzji administracyjnej. Rodzaje rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym.
  • Postępowanie uproszczone. Milczące załatwienie sprawy – przesłanki, zasady prowadzenia postępowania, rodzaje rozstrzygnięć, tryby zaskarżenia.
  • Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego skutki. Stanowisko sądów administracyjnych.
  • Postępowanie organu odwoławczego po wniesieniu przez stronę odwołania i konsekwencje dla organów prowadzących postępowanie.
  • Zastosowanie art. 136 k.p.a. w kontekście znowelizowanego brzmienia art. 138 k.p.a.
  • Administracyjne kary pieniężne – przesłanki nałożenia kary, miarkowanie kary, zasady stosowania ulg przy nałożeniu kary, odstąpienie od nałożenia kary, przedawnienie. Stanowisko doktryny i judykatury
  • Europejska współpraca administracyjna – ocena nowelizacji.
  • Przewlekłość postępowania a bezczynność organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu;
  • Mediacja –instytucja w Kodeksie Rozdział 5a – problemy praktyczne;
 4. Decyzja administracyjna
  • Konstrukcja prawna i skutki prawne jej wydania;
  • Forma decyzji;
  • Elementy decyzji administracyjnej (osnowa i uzasadnienie);
  • Konstrukcja osnowy (rozstrzygnięcia) decyzji;
  • Konstrukcja uzasadnienia decyzji;
  • Pouczenia w decyzji (w tym o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu);
  • Rygor natychmiastowej wykonalności;
  • Najczęstsze błędy i problemy praktyczne w konstruowaniu decyzji;
  • Koszty postępowania.

Informacje o prelegentach:

Adam Parysz

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (3 645h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 4046 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie ponad 230 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelaria Senatu RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komenda Główna Policji,, Poczta Polska S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W zakresie ochrony danych osobowych szkolił m. in. ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki. Współpracuje m. in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL, ADEPTS.C., Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE, SUKCES C.R. Edyta Szczerkowska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 520 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 23 października 2020 r.
 • 620 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 24 października 2020 r.

Cena zawiera:

udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Wydarzenie: Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) po zmianach