Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) po zmianach

O szkoleniu

Cele szkolenia:

- uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej oraz wiedzy praktycznej pomagających w prawidłowym i bezpiecznym stosowaniu w bieżącej pracy przepisów k.p.a.

- przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi, które będą powstawały w trakcie prowadzenia postępowań administracyjnych według znowelizowanych przepisów k.p.a.

- omówienie stosowania k.p.a. w postępowaniach w tym zagadnień kontrowersyjnych dla praktyki i orzecznictwa, w szczególności: form wszczęcia postępowania administracyjnego, konstrukcji procesowej strony, wad podania, fikcji doręczeń, umorzenia postępowania, ustalania właściwości organów, obowiązywania decyzji administracyjnej w czasie i jej natychmiastowej wykonalności, wpływu stanowiska organu odwoławczego na kolejne rozstrzygnięcia w tej samej sprawie, weryfikacji decyzji ostatecznych i jej czasowych następstw, relacji KPA do ustaw sektorowych.
Kto powinien wziąć udział?

 

Pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej, osoby decyzyjne, wszyscy zainteresowani tematyką KPA.

Program szkolenia

 1. KPA: elektronizacja postępowań
  • Postępowanie elektroniczne;
  • Pełnomocnictwo elektroniczne;
  • Doręczenia elektroniczne;
  • Kiedy stosujemy podpis kwalifikowany?;
  • Czy możemy stosować Podpis potwierdzony Profilem Zaufanym?;
  • Sporządzanie skanów dokumentów i nadawanie im mocy oryginału- na jakich zasadach?;
  • Dokumenty sporządzane elektronicznie;
  • Sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej;
  • Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne.
 2. Nowości w zasadach ogólnych postępowań
  • „Nowe” zasady ogólne postępowania administracyjnego;
  • Nowe „elastyczne” ujęcie zasady dwuinstancyjności;
  • Nowa definicja decyzji prawomocnej
 3. KPA- zasady prowadzenia postępowań. Postępowanie administracyjne na gruncie KPA
  • Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego;
  • Obowiązek informacyjny w postępowaniach;
  • Nowe możliwości skutecznego doręczenia;
  • RODO a postępowania administracyjne;
  • Wyłączenie pracownika i organu;
  • Przyjazna dla strony interpretacja przepisów prawa – praktyczne zastosowanie art. 7a,
  • Obowiązek analogicznych rozstrzygnięć organów administracji w analogicznych stanach faktycznych sprawy,
  • Współdziałanie organów przy rozpoznawaniu spraw – jakich organów dotyczy i na czym polega?
  • Obowiązek polubownego załatwiania spraw,
  • Rozstrzyganie wątpliwości na rzecz stron postępowania a przepisy szczególne,
  • Problemy z zastosowaniem art. 79a kpa w postępowaniach administracyjnych,
  • Instytucja doręczenia w teorii i w praktyce.
  • Wezwanie do usunięcia braków formalnych zasady wynikające z k.p.a. a utrwalona linia orzecznicza.
  • Elementy decyzji administracyjnej. Rodzaje rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym.
  • Postępowanie uproszczone. Milczące załatwienie sprawy – przesłanki, zasady prowadzenia postępowania, rodzaje rozstrzygnięć, tryby zaskarżenia.
  • Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego skutki. Stanowisko sądów administracyjnych.
  • Postępowanie organu odwoławczego po wniesieniu przez stronę odwołania i konsekwencje dla organów prowadzących postępowanie.
  • Zastosowanie art. 136 k.p.a. w kontekście znowelizowanego brzmienia art. 138 k.p.a.
  • Administracyjne kary pieniężne – przesłanki nałożenia kary, miarkowanie kary, zasady stosowania ulg przy nałożeniu kary, odstąpienie od nałożenia kary, przedawnienie. Stanowisko doktryny i judykatury
  • Europejska współpraca administracyjna – ocena nowelizacji.
  • Przewlekłość postępowania a bezczynność organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu;
  • Mediacja –instytucja w Kodeksie Rozdział 5a – problemy praktyczne;
 4. Decyzja administracyjna
  • Konstrukcja prawna i skutki prawne jej wydania;
  • Forma decyzji;
  • Elementy decyzji administracyjnej (osnowa i uzasadnienie);
  • Konstrukcja osnowy (rozstrzygnięcia) decyzji;
  • Konstrukcja uzasadnienia decyzji;
  • Pouczenia w decyzji (w tym o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu);
  • Rygor natychmiastowej wykonalności;
  • Najczęstsze błędy i problemy praktyczne w konstruowaniu decyzji;
  • Koszty postępowania.

Czas trwania

9.00 - 14.30

Prelegenci

Adam Parysz

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (3 645h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 4046 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie ponad 230 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelaria Senatu RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komenda Główna Policji,, Poczta Polska S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W zakresie ochrony danych osobowych szkolił m. in. ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki. Współpracuje m. in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL, ADEPTS.C., Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE, SUKCES C.R. Edyta Szczerkowska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

- komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
- przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
- używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
- głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
- NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
- Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
- na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,

Rejestracja

Cena
za osobę - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 6 lutego
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się
Cena
za osobę - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 5 lutego
690
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!