Kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji z dnia 9 marca 2017 r.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom nowych rozwiązań w kodeksie postępowania administracyjnego. Ustawą z dnia 9 marca 2017 roku na 38 stronach dokonano gruntownej nowelizacji kodeksu. Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 roku. W ramach nowelizacji wprowadzono zarówno nowe zasady w postępowaniu administracyjnym, jak również wprowadzono nowe instytucje, w tym: ponaglenie w postępowaniu administracyjnym, postępowanie uproszczone, milczące załatwienie sprawy, administracyjne kary pieniężne, sprzeciw od decyzji oraz europejską współpracę administracyjną.
Kto powinien wziąć udział?
Pracownicy administracji rządowej i samorządowej, osoby mające stały kontakt z kodeksem postępowania administracyjnego.

Program szkolenia

NOWE ZASADY W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM
Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony
Kiedy nie obowiązuje zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony?
Zasada współdziałania organów
Inne zasady obowiązujące w postępowaniu administracyjnym
Jakimi zasadami kieruje się organ prowadząc postępowanie?
Polubowne rozstrzygnięcie kwestii spornych
Prawomocność a decyzja administracyjna
Odpowiedzialność pracownika organu administracji
Wyłączenie pracownika i wyłączenie organu
Spór kompetencyjny i czynności niecierpiące zwłoki

PONAGLENIE W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM
Prawo do wniesienia ponaglenia
Rozstrzygniecie organu rozpatrującego ponaglenie

MILCZĄCE ZAŁATWIENIE SPRAWY
Kiedy możliwe jest milczące załatwienie sprawy?
Termin na milczące załatwienie sprawy
Uzupełnienie braków a termin
Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy
Jakie przepisy mają zastosowanie?

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE
Kiedy postępowanie uproszczone?
Jakie przepisy mają zastosowanie?
Formularz – wszczęcie postępowania
Brak możliwości zgłoszenia nowych żądań
Postępowanie dowodowe
Decyzja i postanowienia w postępowaniu uproszczonym

DORĘCZENIA I OBWIESZCZENIA
Kiedy doręczenie jest skuteczne?
Doręczenia elektroniczne i inne możliwości
Odmowa przyjęcia przesyłki
Publiczne obwieszczenie i publiczne ogłoszenie

UPRAWNIENIA STRONY W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM
Zawiadomienie strony
Poświadczanie dokumentu za zgodność z oryginałem
Obowiązek wskazania stronie przesłanek zależnych od strony przed wydaniem decyzji
Strony nieznane organowi – postępowania organu
Prawa strony w postępowaniu administracyjnym, m.in. wgląd do akt, kopie, odpisy, itd.

MEDIACJA W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM
Kiedy w toku postępowania może być prowadzona mediacja?
Uczestnicy mediacji, mediator
Obowiązki mediatora
Wyłączenie jawności mediacji
Przebieg i zakończenie mediacji
Gdy nie osiągnięto celu mediacji – co dalej?
Ponoszenie kosztów mediacji

TERMINY W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM
Jak liczymy terminy w postępowaniu administracyjnym?
Termin załatwienia sprawy w postępowaniu uproszczonym
Niezałatwienia sprawy w terminie
Termin określony w latach
Dzień ustawowo wolny od pracy

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
Wszczęcie postępowania administracyjnego
Zajęcie stanowiska przez organ
Zwołanie posiedzenia w trybie współdziałania
Dowody w postępowaniu administracyjnym
Upoważnienie pracownika administracji publicznej

DECYZJA ADMINISTRACYJNA
Elementy decyzji administracyjnej
Milczące załatwienie sprawy
Błędne pouczenie
Ugoda w postępowaniu administracyjnym

ODWOŁANIE OD DECYZJI
Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania
Wykonanie decyzji przed wniesieniem odwołania
Postępowanie wyjaśniające
Błędna wykładnia przepisów prawa przez organ pierwszej instancji

ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE
Kiedy stosuje się administracyjne kary pieniężne?
Czym jest administracyjna kara pieniężna?
Co organ bierze pod uwagę wymierzając karę administracyjną?
Odstąpienie od nałożenia kary
Egzekucja administracyjnej kary pieniężnej
Przedawnienie a administracyjna kara pieniężna

INNE TRYBY POSTĘPOWANIA
Wznowienie postępowania
Stwierdzenie nieważności decyzji

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA ADMINISTRACYJNA
Pomoc z urzędu lub na wniosek
Przekazywanie informacji pomiędzy organami
Ponoszenie kosztów

SPRZECIW OD DECYZJI ORAZ SKARGA OD DECYZJI
Zmiany w zakresie wnoszenia skarg od decyzji
Sprzeciw od decyzji – kiedy wnosimy?
Termin na wniesienie sprzeciwu
Obowiązki organu w przypadku wniesienia skargi lub sprzeciwu
Rozpoznanie sprawy przez sąd

Czas trwania

16 godzin

Prelegenci

.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

.

woj. mazowieckie

Warszawa

Warszawa

.

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
wykonawca nie jest płatnikiem VAT
b.d.
Cena zawiera:
  • udział w szkoleniu, certyfikat
Zapisz się

Organizator

Kancelaria Prawna Pietruk s.c.
04-281 Warszawa
Grochowska 306/308, lok. 29
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu proszę pobrać formularz udziału w szkoleniu pod adresem http://pietruk.eu/wp-content/uploads/2017/04/Formularz-zg%C5%82oszenia-szkolenie-otwarte.pdf i przesłać na adres szkolenia@pietruk.eu bądź przesłać maila na adres szkolenia@pietruk.eu z informacją o zgłoszeniu na niniejsze szkolenie.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Kancelaria Prawna Pietruk s.c.
04-281 Warszawa Grochowska 306/308, lok. 29
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!