Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych

O szkoleniu

Na szkoleniu omówimy m.in.: zasady postępowania administracyjnego, podmioty i sposoby reprezentacji, doręczenia w postępowaniu administracyjnym, bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie, postępowanie administracyjne przed organem I instancji, mediacja w postępowaniu administracyjnym, milczące załatwienie sprawy, postępowanie odwoławcze, postępowanie o charakterze uproszczonym, zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych, postępowania w trybach nadzwyczajnych, a także zmiany wynikające ze stosowania przepisów szczególnych w stanie epidemii COVID-19.

Cel szkolenia:
Uczestnicy uzyskają kompendium niezbędnej wiedzy i jednocześnie praktyczne przygotowanie do prowadzenia postępowań administracyjnych, zgodnie z przepisami k.p.a., zarówno w trybach zwyczajnych, jak i nadzwyczajnych, a także z uwzględnieniem wszystkich stadiów postępowania administracyjnego.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy uzyskają szczegółowe praktyczne omówienie następujących zagadnień:

 • specyfika postępowań prowadzonych w pierwszej instancji,
 • specyfika postępowań odwoławczych, w tym prowadzonych z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i postępowań prowadzonych w trybach nadzwyczajnych,
 • formy doręczeń w k.p.a., ze szczególnych uwzględnieniem doręczeń elektronicznych i przepisów k.p.a., które zostały wprowadzone w związku z koniecznością dostosowania prawa polskiego do rozporządzenia UE, tzw. eIDAS.

Szkolenie obejmuje swoim zakresem:

 1. Wszystkie dotychczasowe zmiany w k.p.a., w tym w szczególności koncentruje się na jednej z najobszerniejszych nowelizacji przepisów k.p.a., która obowiązuje od 1 czerwca 2017 r. i orzecznictwie sądów administracyjnych ukształtowanym po tej nowelizacji. Przedmiotem szkolenia będzie zatem zastosowanie nowych zasad ogólnych k.p.a., instytucji ponaglenia, mediacji, postępowań w trybie milczącego załatwienia sprawy, nowych reguł nakładania i udzielania ulg w spłacie administracyjnych kar pieniężnych oraz zmian w postępowaniu odwoławczym i postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
 2. W trakcie szkolenia zostaną również przybliżone praktyczne aspekty zmian wprowadzonych na mocy przepisów szczególnych obowiązujących w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19, w tym m. in. dotyczących udostępniania kopii akt postępowania, zawieszenia biegu terminów, doręczeń.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest skierowane w szczególności do praktyków, tj. pracowników organów administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej), którzy stosują przepisy k.p.a. i rozpatrują sprawy administracyjne oraz do adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i wszystkich zainteresowanych zdobyciem aktualnej specjalistycznej wiedzy prawniczej i umiejętności z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych według nowych zasad.

Program szkolenia

Dzień I

 1. Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego. Forma i zasadność odmowy wszczęcia postępowania.
 2. Strona postępowania administracyjnego.
 3. Podmioty posiadające legitymację czynną w postępowaniu.
 4. Właściwość organów, wyłączenie pracownika i organu.
 5. Konsekwencje uchybień w zakresie wyłączeń pracownika / organu.
 6. Postępowanie wyjaśniające i dowody w postępowaniu administracyjnym.
 7. Pełnomocnictwa - charakter i ich znaczenie dla dalszego postępowania.
 8. „Elektronizacja” postępowania i jej konsekwencje.
 9. Prawo strony do wniesienia ponaglenia. Forma, tryb, termin, postępowanie organu w sytuacji wniesienia ponaglenia.
 10. Przewlekłość postępowania a bezczynność organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu.
 11. Odpowiedzialność urzędników na podstawie art. 38 k.p.a.
 12. Obliczanie terminów.
 13. Publiczna usługa hybrydowa i jej wpływ na postępowanie administracyjne.
 14. Zmiana przepisów dotyczących ponaglenia.
 15. Zmiana procedury doręczenia właściwego i zastępczego.
 16. Korzystanie przez organ z bazy adresów elektronicznych.
 17. Problematyka ustalania skuteczności doręczenia.
 18. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
 19. Adresy doręczenia.

Dzień II

 1. Wezwania.
 2. Metryka sprawy. Protokoły i adnotacje w KPA.
 3. Zawieszenie i umorzenie postępowania - problemy praktyczne.
 4. Mediacja – czy zawsze stosowana?
 5. Postępowanie uproszczone – kiedy i w jaki sposób jest prowadzone.
 6. Rozstrzygnięcia kończące postępowanie – możliwe rodzaje i ich skutki dla stron i organu.
 7. Decyzje administracyjne – rodzaje i charakter oraz skutki.
 8. Elementy decyzji – obligatoryjne i fakultatywne.
 9. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego konsekwencje.
 10. Wprowadzanie zmian w wydanej decyzji.
 11. Czynności organu I instancji, etap międzyinstancyjny – omówienie procedury odwoławczej.
 12. Decyzje organu odwoławczego.
 13. Związanie organu decyzją administracyjną.
 14. Tryby nadzwyczajne jako sposób wzruszalności decyzji: wznowienie postępowania, zmiana / uchylenie decyzji oraz stwierdzenie nieważności decyzji.
 15. Analiza najczęściej występujących problemów w zakresie wydawania decyzji administracyjnych.
 16. Odpowiedzi na pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Czas trwania

I dzień 10.00-16.00
II dzień 9.00-15.00

Prelegenci

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, aktualnie wykładowca akademicki. Trener, prawnik w kancelarii prawnej, inspektor ochrony danych w grupie kapitałowej i spółkach podległych. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, sądowym postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.


Autor licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych, gdzie pełni funkcję inspektora ochrony danych.
Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!