Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych

O szkoleniu

Na szkoleniu omówimy m.in.: zasady postępowania administracyjnego, podmioty i sposoby reprezentacji, doręczenia w postępowaniu administracyjnym, bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie, postępowanie administracyjne przed organem I instancji, mediacja w postępowaniu administracyjnym, milczące załatwienie sprawy, postępowanie odwoławcze, postępowanie o charakterze uproszczonym, zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych, postępowania w trybach nadzwyczajnych, a także zmiany wynikające ze stosowania przepisów szczególnych w stanie epidemii COVID-19.

Cel szkolenia:
Uczestnicy uzyskają kompendium niezbędnej wiedzy i jednocześnie praktyczne przygotowanie do prowadzenia postępowań administracyjnych, zgodnie z przepisami k.p.a., zarówno w trybach zwyczajnych, jak i nadzwyczajnych, a także z uwzględnieniem wszystkich stadiów postępowania administracyjnego.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy uzyskają szczegółowe praktyczne omówienie następujących zagadnień:

 • specyfika postępowań prowadzonych w pierwszej instancji,
 • specyfika postępowań odwoławczych, w tym prowadzonych z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i postępowań prowadzonych w trybach nadzwyczajnych,
 • formy doręczeń w k.p.a., ze szczególnych uwzględnieniem doręczeń elektronicznych i przepisów k.p.a., które zostały wprowadzone w związku z koniecznością dostosowania prawa polskiego do rozporządzenia UE, tzw. eIDAS.

Szkolenie obejmuje swoim zakresem:

 1. Wszystkie dotychczasowe zmiany w k.p.a., w tym w szczególności koncentruje się na jednej z najobszerniejszych nowelizacji przepisów k.p.a., która obowiązuje od 1 czerwca 2017 r. i orzecznictwie sądów administracyjnych ukształtowanym po tej nowelizacji. Przedmiotem szkolenia będzie zatem zastosowanie nowych zasad ogólnych k.p.a., instytucji ponaglenia, mediacji, postępowań w trybie milczącego załatwienia sprawy, nowych reguł nakładania i udzielania ulg w spłacie administracyjnych kar pieniężnych oraz zmian w postępowaniu odwoławczym i postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
 2. W trakcie szkolenia zostaną również przybliżone praktyczne aspekty zmian wprowadzonych na mocy przepisów szczególnych obowiązujących w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19, w tym m. in. dotyczących udostępniania kopii akt postępowania, zawieszenia biegu terminów, doręczeń.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest skierowane w szczególności do praktyków, tj. pracowników organów administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej), którzy stosują przepisy k.p.a. i rozpatrują sprawy administracyjne oraz do adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i wszystkich zainteresowanych zdobyciem aktualnej specjalistycznej wiedzy prawniczej i umiejętności z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych według nowych zasad.

Program szkolenia

Dzień I

 1. Pojęcie i istota oraz zasady ogólne postępowania administracyjnego:
  • zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania k.p.a.,
  • źródła prawne w zakresie postępowania administracyjnego, w tym omówienie wszystkich ustaw zmieniających, począwszy od 1 stycznia 2021 r. oraz zmian projektowanych, będących przedmiotem trwającego procesu legislacyjnego,
  • przepisy intertemporalne i ich skutki dla trwających postępowań administracyjnych,
  • zasady ogólne w postępowaniu administracyjnym i ich rola oraz zastosowanie na poszczególnych etapach prowadzonych postępowań administracyjnych i skutki naruszenia zasad ogólnych w kontekście kontroli sądowej,
  • omówienie wybranych zmian zasad ogólnych, obowiązujących od 1 czerwca 2017 r. i 30 kwietnia 2018 r. ( w tym zasady „in dubio pro libertate” – art. 7a k.p.a., zasady proporcjonalności (adekwatności), bezstronności i zasady równego traktowania - art. 8 k.p.a., zasady pewności prawa - uprawnionych oczekiwań – art. 8 § 2 k.p.a.; zasady współdziałania organów dla dobra postępowania - art. 8a k.p.a.; zasady polubownego rozstrzygania kwestii spornych - art. 13 k.p.a.; wyjątków od zasady pisemności i dodanego art. 14a k.p.a., nowego brzmienia przepisów regulujących zasadę pisemności).
 2. Podmioty postępowania administracyjnego i sposoby reprezentacji:
  • organ prowadzący postępowanie administracyjne (pojęcie organu, rodzaje, właściwość rzeczowa, miejscowa i instytucjonalna, upoważnienie do prowadzenia postępowania - pełnomocnictwo administracyjne),
  • wyłączenie organu i wyłączenie pracownika organu,
  • strona postępowania administracyjnego (pojęcie strony),
  • pełnomocnik, rodzaje pełnomocnictwa, w tym ustanowienie pełnomocnictwa w postaci dokumentu elektronicznego, sposób jego dokumentacji,
  • dopuszczenie do postępowania organizacji społecznej na prawach strony.
 3. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym:
  • rodzaje doręczeń, w tym doręczenia elektroniczne (Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego - PURDE) i publiczna usługa hybrydowa,
  • dokumentowanie doręczenia i badanie skuteczności doręczenia,
  • doręczenia na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi a usługa PURDE – okres przejściowy wynikający z ustawy o doręczeniach elektronicznych,
  • skutki niedoręczenia pisma procesowego, w tym konsekwencje niedoręczenia decyzji,
  • zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów,
  • przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, zażalenia czy wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 4.     Bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie:
  • pojęcia bezczynności i przewlekłości,
  • ponaglenie jako środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości,
  • procedura rozpoznania ponaglenia,
  • obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia, w sytuacji, o której mowa w art. 36 § 1 k.p.a.
 5. Postępowanie administracyjne przed organem I instancji:
  • wszczęcie postępowania administracyjnego (z urzędu i na wniosek, odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego),
  • podanie i sposoby ich wnoszenia, braki formalne wniosku,
  • postępowanie wyjaśniające (w tym wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony, pojęcie dowodu i rodzaje środków dowodowych, reguły dowodowe, m.in. nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony – art. 81a k.p.a.),
  • wydanie decyzji (rodzaje decyzji, elementy jej treści),
  • prawomocność a ostateczność i wykonalność decyzji administracyjnej,
  • środki zaskarżenia.
 6. Mediacja w postępowaniu administracyjnym:
  • charakter sprawy, pozwalający na przeprowadzenie mediacji - wielość stron, możliwość zawarcia ugody, sprawa, w której organ ma zamiar wydać decyzję na niekorzyść adresata i może się spodziewać odwołania - organ stroną mediacji; cel i skutki mediacji,
  • dobrowolność mediacji,
  • kwestie poufności,
  • czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia,
  • koszty mediacji.

Dzień II

 1. Milczące załatwienie sprawy (art. 1 pkt 1, art. 122a–122g, art. 151 § 3, art. 155a, art. 158 § 1 zd. 2, art. 162a k.p.a.):
  • cel instytucji milczącego załatwienia sprawy i jej istota,
  • przepis prawa materialnego jako podstawa prawna do jej zastosowania,
  • milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda,
  • termin milczącego załatwienia sprawy,
  • zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy i możliwość weryfikacji prawidłowości milczącego załatwienia sprawy.
 2. Postępowanie odwoławcze:
  • termin i tryb wniesienia odwołania,
  • warunki autokontroli organu I instancji,
  • postępowanie wstępne organu II instancji - badanie terminu wniesienia odwołania i jego dopuszczalności, postępowanie odwoławcze merytoryczne, rodzaje rozstrzygnięć podejmowanych w postępowaniu odwoławczym,
  • wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy a fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,
  • oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania,
  • zakres postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej,
  • wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa,
  • sprzeciw od decyzji kasatoryjnej – wymogi formalne i tryb jego wnoszenia oraz rozpoznania.
 3. Szczególny tryb postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym:
  • specyfika postępowania uproszczonego,
  • maksymalny termin na załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym; wyłączenie możliwości wypowiedzenia się przez stronę co do przeprowadzonych dowodów,
  • ograniczenie postępowania dowodowego do dowodów przedstawionych przez stronę na etapie wszczęcia postępowania i dowodów możliwych do ustalenia przez organ na podstawie danych, którymi organ ten dysponuje.
 4. Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych (art. 189a–189k k.p.a.):
  • definicja administracyjnej kary pieniężnej,
  • przesłanki wymiaru administracyjnej kary pieniężnej,
  • odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i udzielenie pouczenia,
  • odsetki od kary zaległej,
  • terminy przedawnienia nakładania administracyjnej kary pieniężnej,
  • terminy przedawnienia egzekucji takiej kary,
  • udzielenie ulgi w spłacie.
 5. Postępowania w trybach nadzwyczajnych:
  • wznowienie postępowania (przesłanki pozytywne i negatywne, w tym wznowienie w przypadku orzeczenia TSUE, na podstawie art. 145aa k.p.a., właściwość organu, przedmiot postępowania, rodzaje rozstrzygnięć, wstrzymanie wykonania decyzji),
  • uchylenie decyzji na podstawie art. 154 k.p.a.,
  • stwierdzenie nieważności decyzji (przesłanki pozytywne i negatywne, właściwość organu, wstrzymanie wykonania decyzji; rodzaje rozstrzygnięć oraz omówienie zmian obowiązujących od 16 września 2021 r.),
  • wygaśnięcie decyzji,
  • wygasnięcie decyzji.

Czas trwania

I dzień 10.00-16.00
II dzień 9.00-15.00

Prelegenci

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwentka aplikacji legislacyjnej, praktyk z około 18-letnim doświadczeniem w zakresie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych; od 2003 r. zawodowo związana z organami Inspekcji Transportu Drogowego, od 2007 r. Dyrektor Biura Prawnego, w latach: 2017 r. – 2019 r. Dyrektor Generalny w urzędzie administracji publicznej, od 2019 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego i radca prawny w urzędzie administracji publicznej.

Wykładowca postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji na uczelniach wyższych oraz trener wewnętrzny (łącznie ponad 1500 godzin przeprowadzonych szkoleń i wykładów), ekspert w ramach projektów bliźniaczych w Turcji, Chorwacji i na Ukrainie mających na celu dostosowanie systemów prawnych ww. państw do prawa Unii Europejskiej.

Autorka publikacji książkowych i artykułów z zakresu postępowania administracyjnego oraz prawa transportu drogowego, a także komentarzy do ustaw: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o transporcie drogowym, o drogach publicznych, transporcie kolejowym oraz rozporządzeń prawa Unii Europejskiej.

Przewodniczący Zespołu wdrożeniowego RODO w jednostce administracji publicznej i Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 19-20 wrzesień 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 21-22 listopad 2022
Online 27-28 styczeń 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!