Szkolenie

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce z uwzględnieniem wykorzystania formy elektronicznej

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego oraz orzecznictwa a także nabycie umiejętności stosowania procedury administracyjnej w praktyce. Przepisy zostaną omówione wraz z ważnymi orzeczeniami sądów, w szczególności uchwałami Naczelnego Sądu Administracyjnego, które znacząco wpływają na sposób stosowania kpa.

Na szkoleniu przedstawimy także zmiany przepisów, które weszły w życie 11 maja 2014 r. Obejmują one następujące zagadnienia:
• rozszerzenie możliwości doręczenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
• rozszerzenie dostępu strony do akt sprawy drogą elektroniczną,
• dopuszczenie formy elektronicznej dla czynności, dla których aktualnie zastrzeżona jest forma pisemna, np. wezwania na rozprawę, sporządzenia przez urzędnika adnotacji, ustanowienia pełnomocnictwa, składania zeznań i wyjaśnień,
• dopuszczenie stosowania elektronicznych kopii dokumentów papierowych uwierzytelnionych przez wnoszącego pismo jako jego załączników.

Uczestnicy dowiedzą się:
• w jaki sposób prawidłowo prowadzić postępowanie administracyjne,
• jak uzyskać w sprawie administracyjnej skuteczną ochronę prawną,
• jakie są najnowszych zmiany ustawowe, związane z poszerzeniem wykorzystania komunikacji elektronicznej,
• w jaki sposób najważniejsze orzeczenia sądów administracyjnych wpływają na sposób rozpatrywania spraw.

Metody prowadzenia zajęć:
• wykład,
• przedstawienie orzecznictwa,
• ćwiczenia praktyczne - case study.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie polecamy szczególnie:
• pracownikom samorządowym i urzędnikom oraz pracownikom służby cywilnej i innym osobom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych rozstrzygających indywidualne sprawy administracyjne,
• osobom występującym w postępowaniach administracyjnych poza organami (pracownikom i przedstawicielom stron postępowania).

Program szkolenia

1. Zastosowanie Kpa:
• pojęcie sprawy administracyjnej,
• organy i ich właściwość,
• zasady ogólne Kpa.

2. Zakres podmiotowy postępowania administracyjnego:
• wyłączenie pracownika i organu,
• spory o właściwość,
• definicja strony postępowania,
• przedstawicielstwo stron i pełnomocnictwo,
• podmioty na prawach strony.

3. Postępowanie administracyjne i jego stadia:
• wszczęcie postępowania, odmowa wszczęcia postępowania,
• terminy załatwiania spraw, przywracanie uchybionych terminów,
• zażalenie na bezczynność i przewlekłość postępowania,
• wezwania i doręczenia,
• zawieszenie postępowania,
• dokumentowanie postępowania: metryka sprawy, protokoły i adnotacje.

4. Elektronika w postępowaniu administracyjnym:
• podpis elektroniczny i jego kwalifikowana forma,
• profil zaufany platformy e-PUAP,
• elektroniczna skrzynka podawcza urzędu,
• dopuszczalny zakres wykorzystania formy elektronicznej w postępowaniu,
• komunikacja elektroniczna w sprawach administracyjnych.

5. Postępowanie wyjaśniające:
• środki dowodowe,
• moc dowodowa dokumentów,
• zakazy dowodowe,
• rozprawa administracyjna.

6. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym:
• umorzenie postępowania,
• decyzja administracyjna – składniki i prawidłowy sposób konstrukcji,
• sprostowanie i rektyfikacja nieistotnych wad decyzji,
• rozstrzygnięcia incydentalne – postanowienia.

7. Środki odwoławcze:
• odwołanie – konstrukcja prawna, termin wniesienia, elementy konieczne,
• zażalenie – dopuszczalność i elementy konieczne,
• skutki prawne wniesienia środków odwoławczych dla organu prowadzącego postępowanie,
• uprawnienia autorewizyjne,
• rozstrzygnięcia organów wyższego stopnia.

8. Możliwości zmiany i uchylenia decyzji ostatecznych:
• wznowienie postępowania – przesłanki, procedura, skutki,
• stwierdzenie nieważności decyzji – przesłanki, procedura, skutki,
• uchylenie lub zmiana decyzji niewadliwej – przesłanki, procedura, skutki.

9. Sądowa kontrola aktów administracyjnych:
• zakres kognicji sądów administracyjnych,
• zasady i forma wnoszenia skarg,
• uprawnienia autokontrolne zaskarżonego organu,
• rozstrzygnięcia wojewódzkich sądów administracyjnych,
• skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

10. Postępowania uproszczone:
• wydawanie zaświadczeń,
• rozpatrywanie skarg i wniosków.

11. Wyjaśnianie watpliwości, pytania, dyskuja - za zakończenie każdego dnia zajęć.

Czas trwania

24-25.09.2015, czwartek - piątek, godz. 10.00 - 16.00 i 9.00 - 15.00

Prelegenci

Cytat
Doktor nauk prawnych, adiunkt Uniwersytetu St. Kard. Wyszyńskiegow Warszawie, Radca orzecznictwa w Biurze Trybunału Konstytucyjnego, uczestnik Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji.

Posiada doświadczenie praktyczne wynikające z pięcioletniej pracy na kierowniczym stanowisku w Urzędzie m. st. Warszawy. Zajmuje się problematyką postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, nauki administracji oraz prawa samorządu terytorialnego. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu postępowania administracyjnego i prawa administracyjnego dla organów administracji publicznej (centralnej i terenowej).

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 25 września 2015
Golden Floor Plaza

Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
zł brutto
1463,70 PLN
Cena zawiera:
  • wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

http://www.jgt.pl/szkolenia/kodeks_postepowania_administracyjnego_1504kpu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!