Szkolenie

Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne

O szkoleniu

Cel szkolenia:
Szkolenie ma usystematyzować posiadaną przez uczestników wiedzę odnośnie struktur korporacyjnych występujących w obrocie gospodarczym oraz pogłębić ich znajomość przepisów odnośnie kodeksu spółek handlowych oraz ustaw powiązanych. Po odbytym szkoleniu uczestnik będzie w stanie zidentyfikować najważniejsze aspekty związane z prowadzeniem działalności w określonej formie, korzyści oraz ryzyka z tego wynikające, samodzielnie poprowadzić proces zakładania nowego podmiotu gospodarczego, prawidłowo przygotować dokumentację wymaganą przy funkcjonowaniu spółki. Forma warsztatowa zajęć pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązywanie sytuacji budzących wątpliwości oraz wymianę doświadczeń.

Zaletą organizowanych przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST szkoleń w formie otwartej jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku. Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych organizacjach.
Aby zadbać o najwyższą efektywność naszych szkoleń, grupy liczą maksymalnie do 16 osób.
Kto powinien wziąć udział?
Grupa docelowa:
Projekt warsztatów został przygotowany z myślą o pracownikach oraz zarządach firm i jednostek publicznych, potrzebujących usystematyzować i pogłębić wiedzę o kwestiach korporacyjnych obsługi spółek. Szkolenie jest skierowane w szczególności do:
1. Menedżerów, specjalistów, osoby zarządzając organizacją;
2. Pracowników Biura Zarządu oraz osób pracujących w wydziałach organizacyjno – prawnych;
3. Osób odpowiedzialnych za zarządzanie i tworzenie struktur organizacyjnych, jak również nadzorujących przedsiębiorstwa;
4. Dla przedsiębiorców, w tym szczególnie dla właścicieli – udziałowców, akcjonariuszy, członków organów zarządczych, nadzorczych oraz prokurentów.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu otwartym organizowanym przez IIST?
kompetentny wykładowca - praktyk;
ciekawa forma prowadzenia zajęć;
możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji po szkoleniu;
udział w szkoleniach otwartych to dużo więcej niż poddanie się procesowi szkoleniowemu - to niepowtarzalna możliwość wymiany doświadczeń z ciekawymi, nierzadko inspirującymi ludźmi a także asumpt do nawiązania nowych, owocnych kontaktów zawodowych.

Program szkolenia

Program szkolenia:
Główną zasadą Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST jest zrozumienie i audyt potrzeb szkoleniowych Uczestników naszych warsztatów. Przed każdym szkoleniem otwartym kontaktujemy się z Państwem aby poznać Państwa oczekiwania i dotychczasowe doświadczenia w zakresie obejmującym program zajęć. Z tego względu zależy nam na tym, by przedstawiony przez nas poniżej program szkolenia traktowali Państwo jedynie poglądowo i informacyjnie. Na podstawie zebranych od Uczestników informacji każdy program szkolenia otwartego zostaje zmodyfikowany aby szkolenie było dla Państwa jak najbardziej efektywne oraz spełniło Państwa oczekiwania.

DZIEŃ PIERWSZY
Kwalifikacja firm występujących w obrocie gospodarczym
Systematyzacja pojęć i definicji występujących w praktyce gospodarczej.
Z jakimi podmiotami możemy spotkać się w praktyce?
Zakres regulacji Kodeksu Spółek Handlowych oraz Kodeksu Cywilnego w zakresie spółek.
Spółki osobowe a spółki kapitałowe – czym się różnią?
Holding, konsorcjum – to też spółka?
Jak zweryfikować kontrahenta?
Zakres danych ujawnionych o firmach w publicznych rejestrach.
Wiarygodność kontrahenta – jak sprawdzić.
Co możemy odczytać z odpisu z KRS.
Zawarłem umowę z Kowalskim. Czy możemy pozwać Wiśniewskiego? - spółki osobowe w praktyce gospodarczej
Regulacje dotyczące spółek osobowych na przykładzie spółki jawnej.
Zakładanie, funkcjonowanie, zamknięcie spółki osobowej.
Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki.
Spółka cywilna – przecież tego tworu nie ma w ksh?
Jak założyć spółkę kapitałową?
Normy regulujące zakładanie spółek akcyjnych i z o.o.
Umowa spółki, akt założycielski, statut, shareholders agreement – zasady prawidłowej redakcji oraz wprowadzanie zmian.
Kapitał zakładowy a rzeczywisty majątek spółki.
Aport rzeczowy do spółki zamiast wkładu pieniężnego – zasady, odpowiedzialność.
Kapitał zakładowy, zapasowy, rezerwowy – gdzie, jakie środki powinny być lokowane.
Jak dokapitalizować majątek spółki?
Czy mogę założyć spółkę przez internet?
Jakie są zasady podziału kompetencji pomiędzy organami spółki?
Zarząd – menadżerowie w akcji.
Mandat i kadencja członków Zarządu.
Prezes Zarządu to tylko funkcja czy też stanowisko pracy?
Za co można członka zarządu pociągnąć do odpowiedzialność?
Rada Nadzorcza – bieżąca kontrola właścicieli.
Kompetencje Rady Nadzorczej względem Zarządu oraz ZW/WZA.
Jak skutecznie wykonywać nadzór na działaniami spółki?
Co może, a czego nie może robić Rada Nadzorcza oraz jej poszczególni członkowie?
Czy możliwe jest indywidualne wykonywanie nadzoru?
Zgromadzenie Wspólników/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy – sąd ostateczny.
Przygotowanie i przebieg ZW/WZA.
Ocena sprawozdań finansowych.
Jak wygląda głosowanie nad uchwałą? Większość głosów zwykła, bezwzględna czy kwalifikowana?
Ta uchwała to „dno”! Czy możemy ją skutecznie zaskarżyć?
Partner handlowy spoza Polski? - regulacje korporacyjne w innych państwach (Niemcy, Wielka Brytania, Cypr, USA).


DZIEŃ DRUGI
Transformacja spółek – czyli M&A w pełnej krasie.
Jakie rodzaje fuzji spółek wyodrębniamy?
Obowiązki formalne przy podziale spółki.
Jakie ryzyka niesie ze sobą źle przeprowadzone łączenie bądź podział spółki?
Na jakie elementy uważać w procesie przekształcania spółek?
Jak zakończyć funkcjonowanie spółki kapitałowej?
Przyczyny rozwiązania spółki.
Likwidacja spółki – jak ustalić najlepszy wariant likwidacji.
Upadłość spółki – czyli co robić jeżeli coś poszło niezgodnie z business planem.
Czy można zawiesić działalność spółki?
Regulaminy w spółce – konieczność czy rozsądna praktyka?
Obligatoryjne i fakultatywne regulaminy oraz ich postanowienia.
Jak prawidłowo tworzyć i modyfikować regulaminy w spółce.
Protokoły i uchwały niezbędne do funkcjonowania spółki.
Rola Biura Zarządu w sprawnym funkcjonowania spółki.
Kiedy i z jakich czynności musi być sporządzony protokół, a kiedy uchwała.
Wymagania formalne – czyli co musimy zawrzeć.
Jak prawidłowo redagować dokumentację korporacyjną zgodnie z ksh.
Z kim możemy zawrzeć umowę?
Zdolność kontraktowa czyli do czynności prawnych:
a) osoby fizyczne;
b) osoby prawne;
c) jednostki organizacyjne.
Kto reprezentuje firmę? - weryfikacja przedsiębiorców w KRS i CEIDG.
Umowa poprzez pełnomocnika – czy to bezpieczne?
Rodzaje pełnomocnictw.
Prokura w obrocie gospodarczym.
Do czego uprawniony jest pełnomocnik? A co może prokurent?
Prowadzenie spraw bez zlecenia – konsekwencje.
Czy powinno się podpisać umowę z pełnomocnikiem/prokurentem?
Czy zarząd ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki?
Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania publicznoprawne (m.in. podatki, ZUS) spółki.
Możliwości dochodzenia zaciągniętych zobowiązań spółki od członków zarządu.
Czy można dochodzić wierzytelności od prokurenta?
Jakie mogą być konsekwencje bycia członkiem organów spółki?
Zasady odpowiedzialności cywilnej, karnej i quasi karnej
Odpowiedzialność za działanie na szkodę spółki.
Zasady dochodzenia roszczeń od członków organów na drodze sądowej.
Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie? – omówienie projektów i zamierzeń legislacyjnych ze sfery prawa spółek.

Metody pracy:
Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia to przede wszystkim aktywny warsztat pozwalający na zdobycie praktycznych umiejętności, case study oraz elementy wykładu. Dzięki takiej formie dodatkowo wzbogaconej o pracę indywidualną i w małych grupach przekazujemy uczestnikom wiedzę pozwalającą na kompetentą realizację zadań, z którymi spotykają się w swojej pracy zawodowej.


Zasady uczestnictwa:
Koszt uczestnictwa: 1450zł netto (+ 23% Vat)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Miedzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu oraz przekazać pozostałe informacje organizacyjne.

Kontakt:
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych
ul. Grottgera 16/1
60-758 Poznań
tel.(061) 307 01 49
fax. (061) 666 15 66
e-mail biuro@iist.pl
www.iist.pl

Czas trwania

-czas trwania szkolenia - 2 dni (16h);

Prelegenci

Cytat
Wykładowcy:
Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST to nasza największa wartość. Jako eksperci traktujemy nasze cele bardzo poważnie i dokładamy wszelkich starań, aby je realizować na najwyższym poziomie. Dysponujemy międzynarodową kadrą wybitnych specjalistów, trenerów biznesu, prawników, inżynierów i techników, którzy pozostając do Państwa dyspozycji pracują z pasją i pełnym zaangażowaniem wykorzystując światowe standardy i rozwiązania.


Dedykowany trener: ARTUR GWAREK

Ekspert Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z University of Florida Levin College of Law. Jest doświadczonym ekspertem w zakresie bieżącej obsługi spółek, ze szczególnym uwzględnieniem branży budowlanej, nieruchomości oraz transportowej, a także cenionym specjalistą od spraw procesowych.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie pracy w renomowanych warszawskich kancelariach, uczestnicząc w bieżącej obsłudze firm głównie w zakresie przygotowywania, negocjacji oraz nadzoru na wykonywaniem umów. Zdobył też bogate doświadczenie w sporach sądowych, reprezentując klientów na terenie całej Polski.
W trakcie kariery zawodowej był zaangażowany w liczne projekty związane z powołaniem i obsługą prawną spółek handlowych, w tym zwłaszcza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także wspierał członków organów zarządzających w sprawach dotyczących zatrudnienia i kontraktów menadżerskich. Prowadził liczne sprawy windykacyjne (w tym sprawy wekslowe).

Przykładowe zrealizowane szkolenia:
1) Przed procesem – alternatywne metody rozwiązywania sporów oraz skuteczne formy egzekucji należności w oparciu o kodeks postępowania cywilnego (warsztaty dla pracowników jednej z największych firm deweloperskich).
2) Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (szkolenie dla członków zarządu spółek-córek przedsiębiorstwa z branży lotniczej).
3) Weryfikacja kontrahentów zagranicznych na podstawie publicznie dostępnych baz i z użyciem programu „Check a Business” (szkolenie dla przedstawicieli handlowych spółki z sektora nowych technologii).
4) Zabezpieczanie roszczeń w umowach o roboty budowlane w ramach zamówień publicznych – obecna praktyka i nowe tendencje (szkolenie dla uczestników z instytucji publicznej realizującej inwestycje w ramach prawa zamówień publicznych)

Gdzie i kiedy

Warszawa 22 - 23 maja 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 3 - 4 kwietnia 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
zł netto
1450 PLN
Cena zawiera:
  • -w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz lunch; -każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
Zapisz się

Organizator

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań
Grottgera 16/1
woj. wielkopolskie
Szanowni Państwo, Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST to jednostka szkoleniowo-doradcza, której głównym celem programowym jest inicjowanie współpracy w obszarze doradztwa, badań i edukacji w Europie, Ameryce Północnej, Azji oraz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Miedzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań Grottgera 16/1
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!