Szkolenie: Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kodeks-spolek-handlowych-i-kodeks-cywilny-w-praktyce-spolek-kapitalowych-69773

Informacje o szkoleniu

 • Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych


  ID szkolenia: 69773
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Conference Center at The Tides
  ul. Wioślarska 8
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 27-28.02.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  -
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Jak dzięki znajomości przepisów i umiejętności dostosowania odpowiednich rozwiązań prawnych wspierać działania spółki?

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

Dzień I

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH WEDŁUG REGUŁ PRAWNYCH

Jakie zasady funkcjonowania spółek wyznacza Kodeks Spółek Handlowych?
Jakie rozwiązania są stosowane w działalności przedsiębiorstw – analiza skutecznych rozwiązań na polskim rynku gospodarczym

JAK WYGLĄDA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ: Z O.O. I AKCYJNEJ?

Organy ”właścicielskie” i „menedżerskie”
Jakie są zasady podziału kompetencji pomiędzy organami spółki?
Jakie relacje występują na linii Zarząd – Rada Nadzorcza?; Jakie są relacje pomiędzy Zarządem a Zgromadzeniem Wspólników/WZA?
Jakie zależności występują pomiędzy organem nadzoru a zgromadzeniem wspólników/WZA
Czym jest nadzór indywidualny?
Jakie relacje wyznacza KSH pomiędzy organami spółki a pracownikami?

NA CZYM POLEGAJĄ SĄ DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDU?

Organizacja i kompetencje Zarządu według KSH
Jakie są zasady działania Zarządu?
Jak zgodnie z przepisami prawnymi Zarząd podejmuje decyzje?
Regulamin Zarządu – konieczność, czy przydatność
Jak zatrudniani i w jaki sposób wynagradzani są członkowie Zarządu?
Na czym polega odpowiedzialność członków Zarządu?

W JAKI SPOSÓB ORGANIZOWANIA JEST REPREZENTACJA SPÓŁKI?

Jakie są zasady reprezentacji dyktowane KSH?
Kto może reprezentować spółkę?
Skutki nieprawidłowości w reprezentacji spółki
Zasady odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania

JAKIE SĄ DOBRE PRAKTYKI W DZIAŁANIU RADY NADZORCZEJ?

Miejsce i rola Rady Nadzorczej w systemie organów spółki według KSH
Skład Rady Nadzorczej
Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej
Regulamin Rady Nadzorczej

NOWELIZACJE KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH W UJĘCIU PRAKTYCZNYM

Cel i zakres wprowadzonych zmian
Wpływ zmian na funkcjonowanie spółki kapitałowej

NARZĘDZIA NADZORU I KONTROLI RADY NADZORCZEJ NA PRACAMI ZARZĄDU

Nadzór dokumentacyjny – zakres i sposób wykonywania
Nadzór bieżący – zakres i sposób wykonywania
Kompetencje szczególne organu nadzoru
Odpowiedzialność członków organu nadzoru

OBOWIĄZEK OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCHM

Oceny dorocznych sprawozdań Zarządu
Analiza sprawozdań finansowych
Terminarz sporządzania i zatwierdzania sprawozdania finansowego
Odmowa podpisania sprawozdania finansowego i jej konsekwencje
Obowiązki dotyczące rejestracji i publikacji sprawozdań

SPÓŁKA A KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Obowiązek ujawniania danych w KRS
Zasady składania dokumentów do sądu
Rodzaje i skutki wpisów
Zasady rządzące rejestrem
Uzyskiwanie danych z KRS

PRAKTYKA DOKUMENTACYJNA W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH DYKTOWANA REGUŁAMI KSH

Dokumenty ustrojowe i organizacyjne
Treść Aktu Założycielskiego - wprowadzanie zmian
Umowa, status spółki – wprowadzeni zmian
Jakie są regulacje dotyczące zarządzania spółką zależną?
Dokumentacja korporacyjna dotycząca pracy Zarządu i Rady Nadzorczej

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁEK

Źródła tworzenia kapitału; rzeczywisty majątek spółki
Stałość i zmienność kapitału; przekształcenia kapitału
Odpowiedzialność cywilna i karna w zakresie wnoszenia kapitału zakładowego.
Na czym polega dokapitalizowanie spółki?
Wkład niepieniężny wniesiony do spółki
Dzień II


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY SPÓŁKI – PRAWNE REGULACJE

Prawo do informacji w spółce akcyjnej
Prawo do informacji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Zasady dotyczące oznaczania pism spółek kapitałowych obowiązujące od 01.01.2007 r. i sankcje w przypadku uchybienia im
Zasady dotyczące informacji zamieszczanych na stronach www spółek kapitałowych obowiązujące od 01.01.2007r. i sankcje w przypadku uchybień

AKCJONARIUSZE I AKCJE SPÓŁKI – REGULACJE KSH

Kim są i jakie mają prawa akcjonariusze spółki?
Świadczenia akcjonariuszy
Przenoszenie akcji – prawa i obowiązki
Wykup akcji
Prowadzenie księgi akcyjnej zgodnie z przepisami KSH

FUNKCJONOWANIE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW/WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zasady zwoływania zgromadzeń; Na czym polega zgromadzenie zwyczajne i nadzwyczajne?
Ogłoszenie zgromadzenia – zasady obligatoryjne
Przygotowanie i przebieg zgromadzenia wspólników/WZA
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Zasady podejmowania uchwał; zaskarżanie uchwał

DOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ ICH FORMA W PRAKTYCE SPÓŁEK

Dokonywanie czynności prawnych oraz ich skutki
Klasyfikacja i zastosowanie czynności prawnych, m.in. wymagających i niewymagających oświadczenia woli
Formy czynności prawnych i ustalanie tej formy: oświadczenie woli, formy wymagające poświadczeń urzędowych, notarialnych, postać elektroniczna
Skutki niedochowania formy

ZAWIERANIE KONTRAKTÓW ZGODNIE Z PRZEPISAMI KODEKSU CYWILNEGO

Oferta i ofertowanie w transakcjach handlowych
Prawidłowa reprezentacja stron umowy i odpowiedzialność
Prawidłowy opis umowy
Wybrane rodzaje umów według KC, zastosowanie i uregulowanie
Obowiązki i uprawnienia stron, a łamanie przepisów i zawartej umowy

PEŁNOMOCNICTWA WEDŁUG REGUŁ PRAWNYCH

W jakiej formie należy udzielać pełnomocnictw?
Jak długo ważne jest pełnomocnictwo?
Praca z dokumentem – ocena pełnomocnictwa
ZABEZPIECZANIE UMÓW

Sposoby zabezpieczania umów zgodnie z KC, zabezpieczenia osobiste, rzeczowe i szczególne
Gwarancja i rękojmia w umowach handlowych

ZOBOWIĄZANIA UMOWNE I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Należyte wykonanie umowy, a nie dopełnienie zobowiązań umownych
Prawidłowe rozwiązanie umowy, kiedy zostaje uznana za rozwiązaną?
W jaki sposób i kiedy dochodzić ewentualnych roszczeń?; konstrukcja roszczenia

Informacje o prelegentach:

Romana Pietruk

Prawnik z ponad 10 - letnim doświadczeniem, członek zarządu spółki doradczej w obszarze przedsiębiorczości i obsługi spółek kapitałowych.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne UE, absolwentka studiów podyplomowych Prawo Rosyjskiej Federacji.
Specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1470 zł - zgłoszenie do 12.02.2018 - 1470 PLN + 23% VAT zgłoszenie od 13.02.2018 - 1 770 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla 1 osoby materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw * cena nie zawiera noclegu

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zapraszamy do rezerwacji miejsc

Szkolenie, kurs: Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych