Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kodeks-spolek-handlowych-i-kodeks-cywilny-w-praktyce-spolek-kapitalowych-72100-id608

Informacje o szkoleniu

 • Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych


  ID szkolenia: 72100
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  MsMermaid - Conference Center
  Wioślarska 8
  00-411 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10-16
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

ZARZĄDZANIE, PRODUKCJA

Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny normują funkcjonowanie spółki oraz relacje gospodarcze.

Znajomość przepisów regulujących pracę organów spółki, ich wzajemnych relacji, odpowiedzialności zarządu i rady nadzorczej oraz udziałowców / akcjonariuszy, a także zasad prowadzenia dokumentacji ustrojowej i rejestrowej stanowi kluczową wiedzę, dzięki której można zabezpieczyć interesy spółki.

Szkolenie skierowane jest do:

Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Kierowników Biura Zarządu
Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej
Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej
Osoby wspierające prawne działania organów spółek
Wszystkich, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu KSH i KC

Program szkolenia:

9.30 – 10.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
10.00 Rozpoczęcie szkolenia

Działalność spółek kapitałowych według reguł prawnych

zasady funkcjonowania spółek w Kodeksie Spółek Handlowych
analiza skutecznych rozwiązań na polskim rynku gospodarczym
nowelizacje KSH – 2019 i 2020 r.
Praktyka dokumentacyjna w spółkach kapitałowych dyktowana regułami KSH

dokumenty ustrojowe i organizacyjne
treść Aktu Założycielskiego – wprowadzanie zmian
umowa, statut spółki – wprowadzeni zmian
regulacje dotyczące zarządzania spółką zależną
dokumentacja korporacyjna dotycząca pracy Zarządu i Rady Nadzorczej
regulamin Zarządu – konieczność, czy przydatność?
regulamin Rady Nadzorczej w praktyce
Struktura organizacyjna spółki kapitałowej: z o.o. i akcyjnej

organy „właścicielskie” i „menedżerskie”
zasady podziału kompetencji pomiędzy organami spółki
relacje Zarząd – Rada Nadzorcza oraz Zarząd – Zgromadzenie Wspólników/WZA?
zależności pomiędzy organem nadzoru a zgromadzeniem wspólników/WZA
czym jest nadzór indywidualny?
relacje pomiędzy organami spółki a pracownikami wg. KSH
Na czym polegają dobre praktyki zarządu?

organizacja i kompetencje Zarządu według KSH; jakie są zasady działania Zarządu?
decyzje Zarządu
zatrudnianie i wynagradzanie członków Zarządu
odpowiedzialność członków Zarządu
W jaki sposób organizowania jest reprezentacja spółki?

zasady reprezentacji
kto może reprezentować spółkę
skutki nieprawidłowości w reprezentacji spółki
zasady odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania
Pełnomocnictwa i prokura

formy udzielania pełnomocnictwa i prokury
ważność jest pełnomocnictwa i prokury
praca z dokumentem – ocena pełnomocnictwa
Jakie są dobre praktyki w działaniu Rady Nadzorczej?

miejsce i rola Rady Nadzorczej w systemie organów spółki według KSH
skład Rady Nadzorczej
zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej
posiedzenia Rady Nadzorczej
Narzędzia nadzoru i kontroli Rady Nadzorczej na pracami Zarządu

nadzór dokumentacyjny – zakres i sposób wykonywania
nadzór bieżący – zakres i sposób wykonywania
kompetencje szczególne organu nadzoru
odpowiedzialność członków organu nadzoru
Obowiązek oceny sprawozdań finansowych

Oceny dorocznych sprawozdań Zarządu
Analiza sprawozdań finansowych
Terminarz sporządzania i zatwierdzania sprawozdania finansowego
Odmowa podpisania sprawozdania finansowego i jej konsekwencje
Obowiązki dotyczące rejestracji i publikacji sprawozdań
Spółka a Krajowy Rejestr Sądowy

od 1. marca 2020 – system teleinformatyczny do prowadzenia Rejestru
zasady składnia wniosków do KRS
zmiany w zakresie dotychczasowych akt rejestrowych
zbiór dokumentów a dokumenty wytworzone w postaci papierowej
akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym
elektroniczne wypisy lub wyciągi z aktów notarialnych
Kapitał zakładowy spółek

źródła tworzenia kapitału; rzeczywisty majątek spółki
stałość i zmienność kapitału; przekształcenia kapitału
odpowiedzialność cywilna i karna w zakresie wnoszenia kapitału zakładowego. Na czym polega dokapitalizowanie spółki?
wkład niepieniężny wniesiony do spółki
16.30 Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 18 CZERWCA 2020

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

Obowiązek informacyjny spółki – prawne regulacje

prawo do informacji w spółce akcyjnej
prawo do informacji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
zasady dotyczące oznaczania pism spółek kapitałowych
zasady dotyczące informacji zamieszczanych na stronach www spółek i sankcje w przypadku uchybień
Akcjonariusze i akcje spółki – regulacje KSH

kim są i jakie mają prawa akcjonariusze spółki?
rejestrze akcjonariuszy
rejestracja akcji w rejestrze akcjonariuszy
umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy
dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy
jawność rejestru
świadectwo rejestrowe
Funkcjonowanie zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia akcjonariuszy

zasady zwoływania zgromadzeń; na czym polega zgromadzenie zwyczajne i nadzwyczajne?
ogłoszenie zgromadzenia – zasady obligatoryjne
przygotowanie i przebieg zgromadzenia wspólników/WZA
regulamin walnego zgromadzenia
zasady podejmowania uchwał; zaskarżanie uchwał
Spółka komandytowa i spółka zo.o. komandytowa

kiedy warto założyć spółkę komandytową?
umowa spółki komandytowej
wkłady, suma komandytowa
odpowiedzialność komplementariusza i komandytariusza
reprezentacja spółki komandytowej
stosunki wewnętrzne spółki sp. z o.o. sp.k w praktyce
Dokonywanie czynności prawnych oraz ich forma w praktyce spółek

dokonywanie czynności prawnych oraz ich skutki
klasyfikacja i zastosowanie czynności prawnych, m.in. wymagających i niewymagających oświadczenia woli
formy czynności prawnych i ustalanie tej formy: oświadczenie woli, formy wymagające poświadczeń urzędowych, notarialnych, postać elektroniczna
skutki niedochowania formy
Zawieranie kontraktów zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego

oferta i ofertowanie w transakcjach handlowych
najważniejsze nowelizacje w zakresie umów cywilnoprawnych (m.in. biała lista, faktura uproszczona, itd.)
prawidłowa komparycja umowy
wybrane rodzaje umów według KC, zastosowanie i uregulowanie
Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

jakie terminy płatności mogą być stosowane na gruncie nowych przepisów?
nowe wysokości odsetek ustawowych i wyłączność stosowania
nowe obowiązki dużych przedsiębiorców i nowe konieczne zapisy w umowach
było 40 euro – teraz nawet 100 euro rekompensaty!
Zabezpieczanie umów

sposoby zabezpieczania umów zgodnie z KC, zabezpieczenia osobiste, rzeczowe i szczególne
gwarancja i rękojmia w umowach handlowych
15.30 Zakończenie szkolenia

Informacje o prelegentach:

mec. Romana Pietruk
Ekspert w zakresie prawa gospodarczego, nieruchomości, umów najmu, posiada bardzo bogatą praktykę̨ w zakresie tworzenia i negocjacji umów najmu.

Ekspert prawa, postępowania administracyjnego, prawa nieruchomości umów w obrocie gospodarczym, ochrony danych osobowych, windykacji i zabezpieczenia należności.

Trener z zakresu m.in. Systemu NKW. Prowadziła zajęcia dla kadry Wydziałów Ksiąg Wieczystych m.in. sędziów, referendarzy, sekretarzy sądowych, pracowników administracji i informatyków oraz pracowników Ośrodków Migracyjnych.

Prowadziła szkolenia dla sektora bankowego i instytucji finansowych, przedsiębiorców oraz administracji.

Wspólnik kancelarii prawnej. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1670 +VAT

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych