Szkolenie: Kompendium Biura Zarządu: KSH, posiedzenia zarządu, walne, dokumentacja biura zarządu, umowy i uchwały

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kompendium-biura-zarzadu-ksh-posiedzenia-zarzadu-walne-dokumentacja-biura-zarzadu-umowy-i-uchwaly-69943

Informacje o szkoleniu

 • Kompendium Biura Zarządu: KSH, posiedzenia zarządu, walne, dokumentacja biura zarządu, umowy i uchwały

  ID szkolenia: 69943
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat:
 • Adres szkolenia:

  Centrum Konferencyjne at The Tides - Ms. Mermaid
  ul. Wioślarska 8
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 24-25.04.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  --
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

--

Szkolenie skierowane jest do:

-Pracowników biura zarządu
-Asystentów zarządu
-Osoby o podstawowym i średnim zaawansowaniu wiedzy w zakresie prowadzenia spraw i dokumentacji w biurze zarządu spółki
-Osoby, które chcą uporządkować swoją wiedzę w zakresie obsługi zarządu w kluczowych kwestiach prowadzenia spółki

Program szkolenia:

DZIEŃ I

09.30-10.00 rejestracja i powitalna kawa i herbata
10.00 rozpoczęcie szkolenia

KLUCZOWE ELEMENTY KSH, KC I USTAWY DLA ORGANIZACJI PRACY BIURA ZRZĄDU I RADY NADZORCZEJ

KSH – przepisy bezwzględnie i względnie obowiązujące
Jakie są konsekwencje zmian KSH dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej?
Kluczowe elementy KC i ich wpływ na procedury i pracę Zarządu i Rady Nadzorczej
Ważne ustawy w pracy Biura Zarządu
Umowa/statut spółki i ich rola w pracy organów spółki
Najważniejsze dokumenty korporacyjne w spółkach kapitałowych
BIURO ZARZĄDU JAKO ORGANIZATOR POSIEDZEŃ ZARZĄDU W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

Zwoływanie i organizacja posiedzeń zarządu
Droga elektroniczna zwołania posiedzeń zarządu , elementy i treść dokumentu elektronicznego zwołania posiedzenia
Kiedy potrzebny jest protokół – sprawy wymagające uchwał, problem „wewnętrznych” podziałów kompetencyjnych pomiędzy członkami zarządu
Istota protokołu z posiedzenia zarządu, wymogi formalne i zasady protokołowania
Funkcja i zadania protokolanta
Case study: analiza przykładowego protokołu z posiedzenia zarządu, problem ostatecznego przygotowania i podpisania protokołu, dopuszczalność wprowadzania zmian i uzupełnień
ROLA BIURA ZARZĄDU W PROCESIE ORGANIZACJI POSIEDZEŃ WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne, terminy zwołania
Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia , porządek obrad, projekty uchwał
Droga elektroniczna zwołania zgromadzenia
Sposoby techniczne zwoływania zgromadzenia, wymogi formalne dla spółek notowanych na GPW
Kto jest uprawniony do udziału w zgromadzeniu?
Rola i obowiązki przewodniczącego zgromadzenia, udział i rola notariusza
Tryb zaskarżania uchwał zgromadzenia
Rejestracja w KRS zdarzeń objętych uchwałami zgromadzenia
Case study: najczęściej popełniane błędy przy formalnym zwoływaniu zgromadzenia
OBOWIĄZKI ORGANÓW SPÓŁEK W ZAKRESIE PROWADZENIA DOKUMENTACJI KORPORACYJNEJ WYNIKAJĄCE I KSH, KC I USTAW POWIĄZANYCH

Wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji korporacyjnej
Księga udziałów/Księga akcyjna; Księga Protokołów Zgromadzeń Wspólników; Księgi Protokołów Posiedzeń Zarządu
inne zbiory: ogłoszenia w MSiG, korespondencja z sądem rejestrowym, odpisy z rejestru
Sankcje za niedopełnienie obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentów korporacyjnych
Przez jaki okres należy przechowywać dokumentację korporacyjną spółki? Czy można ją zniszczy po upływie okresu przedawnienia za czyn działania na szkodę spółki?
Biuro Zarządu – krąg osób odpowiedzialnych za prowadzenie zbiorów dokumentów korporacyjnych
W jakim zakresie osoby zatrudnione w Biurze Zarządu ponoszą odpowiedzialność za nieprowadzenie/wadliwe prowadzenie zbiorów dokumentów korporacyjnych?
Co zrobić z poleceniem natychmiastowego wydania dokumentów Spółki?
16.00 Zakończenie I dnia szkolenia


DZIEŃ II

08.30-09.00 rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.00 rozpoczęcie szkolenia

SPRAWNY SYSTEM PEŁNOMOCNICTW W FIRMIE

Podstawowe błędy popełniane przy wystawianiu pełnomocnictw
Na co należy zwrócić uwagę udzielając pełnomocnictwa
Kto może być pełnomocnikiem
Udzielanie dalszych pełnomocnictw przez pełnomocników
Czy pełnomocnictwo jest ważne pomimo odwołania z funkcji osoby udzielającej pełnomocnictwa
W jakiej formie należy udzielać pełnomocnictw (forma pisemna, akt notarialny…)
Odwołanie pełnomocnictwa
ZADANIA BIURA ZARZĄDU W PROCESIE PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ ORGANY NADZORCZE SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

Zasady podejmowania uchwał w spółkach kapitałowych
Jakie sprawy wymagają uchwał: rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółkach kapitałowych; walnego zgromadzenia spółki kapitałowej
Sankcje w przypadku uchybień w procesie podejmowania uchwał
protokoły z posiedzeń organów nadzorczych
Rejestracja w KRS zdarzeń objętych uchwałami organów nadzorczych
Case study: przyczyny nieważności podejmowanych uchwał, jak ustrzec się błędów i sposoby ich naprawiania
UMOWY HANDLOWE – RODZAJE I REPREZENTACJA

Kto może reprezentować spółkę i jakich dokumentów wymagać aby potwierdzić reprezentację?
Prawidłowa reprezentacja stron w umowie handlowej
Zapytanie ofertowe – konstrukcja, stosowanie i odpowiadanie na zapytania
Sprawdzenie kontrahenta
Rodzaje umów i ich zastosowanie
Jakimi zapisami w dokumentacji kontraktowej zabezpieczać interesy firmy?
Formy elektroniczne umów
Case study: przykłady umów i klauzul zabezpieczających
JAK TWORZYĆ ZAPISY ZABEZPIECZAJĄCE WYKONANIE UMOWY?

Ogólne zasady i skutki wpisywania klauzul dotyczących zabezpieczenia wykonania umów
Klauzule określające sposób zabezpieczenia: poręczenie, gwarancja bankowa, przystąpienie do długu, weksle, rygory egzekucyjne, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, zastaw, odsetki, kary umowne, zaliczka, zadatek
Klauzule dotyczące szczególnych możliwości „rozliczenia” umowy
Jak określić w umowę jasne i proste zasady dotyczące gwarancji i reklamacji?
Klauzule bezpieczeństwa – ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności, wyłączność, kontrola zakładu kontrahenta
Klauzule poufności
Wprowadzanie nowych klauzul uzależnionych od celów głównych i pośrednich transakcji
16.00 Zakończenie szkolenia

Informacje o prelegentach:

Romana Pietruk
Prawnik z ponad 10 - letnim doświadczeniem, członek zarządu spółki doradczej w obszarze przedsiębiorczości i obsługi spółek kapitałowych.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne UE, absolwentka studiów podyplomowych Prawo Rosyjskiej Federacji.
Specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.

Koszt i warunki udziału

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw * cena nie zawiera noclegu

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 09.04.2018 - 1 670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 10.04.2018 - 1 970 PLN + 23% VAT

Tytuł wydarzenia: Kompendium Biura Zarządu: KSH, posiedzenia zarządu, walne, dokumentacja biura zarządu, umowy i uchwały