Szkolenie

Kompendium Prawa Zamówień Publicznych w praktyce. 3-dniowe warsztaty uwzględniające nowelizację przepisów oraz analizę najczęściej popełnianych błędów.

O szkoleniu

Cel szkolenia:

Szkolenie służy kompleksowemu przedstawieniu zagadnień obejmujących Prawo Zamówień Praktycznych. Prezentacja zagadnień wzbogacona zostanie o liczne praktyczne przykłady i rozwiązania rzeczywistych problemów. Istotnym elementem szkolenia będą ćwiczenia w postaci pytań i przykładów do poszczególnych punktów programu. Warsztatowa forma zajęć umożliwi uczestnikom wymianę doświadczeń, aktywny udział w dyskusjach i wypracowanie rozwiązań sytuacji problematycznych, z którymi mają do czynienia w pracy zawodowej.

-Głównym celem szkolenia jest przybliżenie Uczestnikom zagadnień merytorycznych specyfiki sektora zamówień publicznych oraz norm prawnych stanowiących podstawę funkcjonowania systemu zamówień publicznych.
-Nauka praktycznych umiejętności stosowania przepisów.
-Uczestnicy zostaną dodatkowo zapoznani z podstawowymi definicjami i zasadami udzielania zamówień publicznych na gruncie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
-Szczególny akcent zostanie położony na przekazanie Uczestnikom wiedzy z zakresu praw i obowiązków ciążących na Zamawiających i Wykonawcach.
-Ważnym elementem szkolenia będą zajęcia praktyczne w postaci pytań i przykładów do rzeczywistych sytuacji, z którymi Uczestnicy spotykają się w pracy zawodowej.
-Przedmiotem szkolenia będzie również ocena prawna i propozycje rozwiązań sytuacji najczęściej budzących wątpliwości.

Korzyści dla uczestników:

-Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.
-Każdy z Uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych pozwalających na usystematyzowanie wiedzy również po zakończeniu warsztatów.
-Jeżeli mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.

Uczestnicy warsztatów poznają dodatkowo przykładowe wyniki działań kontrolnych prowadzonych przez Urząd Zamówień Publicznych oraz wskazania wybranych przepisów, których nie zastosowanie lub błędna interpretacja może skutkować nieprawidłowościami w postępowaniach przetargowych lub nieważnością umowy o zamówienie publiczne. Udział w szkoleniu znacząco przyczyni się do uniknięcia błędów w procesie realizacji zmówień publicznych.
Kto powinien wziąć udział?
Grupa docelowa:

-pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;
-specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy;
-przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;
-przedstawiciele administracji rządowej;
-wykonawcy;
-wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową i aktualną wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA BĘDZIE ODPOWIEDNIO ZAAKTUALIZOWANY I REALIZOWANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM W DNIU SZKOLENIA STANEM PRAWNYM.


1. Wprowadzenie do warsztatów szkoleniowych.
Prezentacja sylwetki wykładowcy i Uczestników warsztatów.
Omówienie głównych elementów warsztatów.
Rozpoznanie oczekiwań i doświadczeń Uczestników.

2. Zamówienia publiczne - zagadnienia wstępne.
Sektor zamówień publicznych w Polsce
Definicje zamówienia publicznego – zasięg stosowania przepisów ustawy o PZP.
Umowy ramowe, aukcja elektroniczna, dynamiczny system, zakupów, centralny zamawiający, licytacja.
Instytucje zobligowane do stosowania prawa zamówień publicznych.

3. Czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne.
Opis przedmiotu zamówienia.
Szacowanie wartości zamówienia.
Poprawne sporządzenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – wyjaśnianie treści SIWZ, zmiany treści.
Prawa i obowiązki spoczywające na kierowniku zamawiającego i komisji przetargowej.

4. Wybór oferty – krok po kroku.
Czynność otwarcia ofert.
Ocena wykonawcy i ocena oferty.
Kryteria stosowane przy ocenie ofert.
Odrzucenie oferty – praktyczne przykłady.
Rozstrzygnięcie postępowania – wybór najkorzystniejszej oferty.
Przesłanki do unieważnienie postępowania – praktyczne przypadki uzasadnienia faktycznego.
Sposoby składania odwołania.

5. Dokumentowanie postępowania.
Treść, termin sporządzenia i rodzaje protokołów z postępowania o zamówienie publiczne w zależności od wybranego trybu.
Analiza najczęściej popełnianych błędów przy wypełnianiu druków ZP.
Jawność postępowania.

6. Tryby udzielania zamówień publicznych
Przetarg ograniczony.
Przetarg nieograniczony.
Negocjacje z ogłoszeniem.
Zamówienie z wolnej ręki.
Negocjacje bez ogłoszenia.
Licytacja i aukcja elektroniczna.
Dialog konkurencyjny.
Umowy ramowe i dynamiczny system zakupów.

7. Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna ciążąca na osobach zajmujących się zamówieniami publicznymi.
Następstwa błędów i świetle ustawy pzp i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Przegląd typowych błędów – ćwiczenia warsztatowe, praca w grupach.

8. Środki ochrony prawnej.
Niezgodne z prawem czynności zamawiającego.
Czynności odwoławcze: zasady wnoszenia, treść, przykłady konkretnych pism odwoławczych.
Odpowiedź na odwołanie.
Uwzględnianie odwołania.
Przykłady rozstrzygnięć Krajowej Izby Odwoławczej
Sposoby i możliwości wnoszenia skargi.

9. Ćwiczenia praktyczne – próba przeprowadzenia i udokumentowania postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

10. Pytania i wątpliwości zgłaszane przez Uczestników – dyskusja kończąca.

11. Konsultacje indywidualne.

Informacje organizacyjne:
Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć
szkolenie trwa 3 dni (24h)
zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego i trzeciego dnia
ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad


Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II i III
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 – przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

Inwestycja:
1490 zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 4 152 810
tel. (61) 4 152 820
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA
Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

Uwaga:
Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Czas trwania

Harmonogram zajęć
szkolenie trwa 3 dni (24h)
zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego i trzeciego dnia
ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II i III
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 – przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

Prelegenci

Cytat
Specjalizacja trenerska:
Od kilkunastu lat jest praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych. Doktorant i wykładowca uczelni wyższych. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców. Konsultant Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.
Od 1998 r. związany jest z rynkiem zamówień publicznych. Karierę zawodową rozpoczął na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych. Aktualnie przeprowadza postępowania od strony wykonawcy, działając na rzecz kilkunastu firm oraz od strony zamawiającego. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na WSB Poznań, Politechnice Poznańskiej oraz Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2001 r. Konsultant Polskiego Związku Rzeczoznawców Publicznych. Jako publicysta stale współpracuje z Wolters Kluwer Polska- „Zamówienia Publiczne Lex” oraz Wiedzą i Praktyką- „Zamówienia publiczne od A do Z”, „Zamówienia publiczne w Orzecznictwie”, „Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach”.

Trener:
Małgorzata Niemiec
Specjalizacja trenerska:
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER w zakresie prawa zamówień publicznych. Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów Szkoleniowiec/doradca/praktyk/ z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Posiada Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX, Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

Gdzie i kiedy

Wrocław 18 - 20 maja 2016
-

Wrocław

-

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 9 - 11 marca 2016
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 9 - 11 marca 2016
-

Gdańsk

-

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 9 - 11 marca 2016
-

Gdańsk

-

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 2 - 4 grudnia 2015
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 2 - 4 grudnia 2015
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 2 - 4 grudnia 2015
-

Gdańsk

-

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 2 - 4 grudnia 2015
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 18 - 20 listopada 2015
-

Wrocław

Wrocław

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 18 - 20 listopada 2015
-

Wrocław

Wrocław

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 18 - 20 listopada 2015
-

Wrocław

-

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 18 - 20 listopada 2015
-

Wrocław

Wrocław

woj. dolnośląskie

Zapisz się

Cena 1
zł netto
1490 PLN
Cena zawiera:
  • -cena zawiera: -uczestnictwo w szkoleniu, -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych] -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis] -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia -konsultacje poszkoleniowe -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).
Zapisz się

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. To instytucja głównie specjalizująca się w realizacji projektów...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań Libelta 1a/2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!