Szkolenie

Kompendium Project Managera - Zintegrowane zarządzanie projektami. 5-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem.

O szkoleniu

Kompendium Project Managera - Zintegrowane zarządzanie projektami. 5-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem.

Informacje organizacyjne:
-czas trwania szkolenia - 5 dni (40h);
-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz lunch;
-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
-Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych oferuje także kompleksową pomoc dla Uczestników szkolenia w zakresie rezerwacji noclegów w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Cel szkolenia:
1.Przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy z zakresu zarządzania projektami oraz roli i zadań kierownika projektu.
2.Nabycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności, które będą mogli wykorzystać w pracy jako członkowie zespołów projektowych.
3.Zachęcenie uczestników do wykorzystania nabytych umiejętności i poznanych technik w pracy codziennej.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami i technikami skutecznego zarządzania projektami stanowiącymi najlepszy sprawdzian efektywności wykorzystania zasobów, ograniczeń i osiągnięcia zakładanych rezultatów. Wiodącym celem warsztatów jest przedstawienie uczestnikom skutecznych metod i technik w zakresie planowania i kontrolowania projektów, zarządzania zmianą oraz ryzykiem przy wykorzystaniu praktycznych i sprawdzonych narzędzi. Bezpośrednie ich odniesienie do cyklu życia projektu i studiów przypadków umożliwi ich łatwą adaptacje we własnej organizacji m.in. poprzez analizę uwarunkowań organizacyjnych, finansowych i wykorzystaniu potencjału zespołu projektowego. Warsztat szkoleniowy ma charakter autorski i został opracowany na bazie doświadczeń wynikających z realizacji szeregu przedsięwzięć projektowych.
Trener będzie omawiał zintegrowane podejście do zarządzania projektem czerpiąc inspirację z takich metodyk jak: PMBoK, PRINCE2, AGILE, SCRUM m.in. przy wykorzystaniu: techniki analizy ścieżki krytycznej, techniki opartej na produktach, analizy powiązań logicznych między działaniami, zdarzeniami lub decyzjami. W ramach programu omówione zostaną główne ograniczenia, których nieuwzględnienie podczas realizacji własnych przedsięwzięć może skutkować brakiem realizacji celów organizacji i osiągnięcia oczekiwanych korzyści.
Dzięki prezentacji i inspirującym ćwiczeniom dotyczącym tworzenia spójnej struktury projektowej uczestnicy zyskują możliwość doskonalenia swych umiejętności poprzez: właściwe formułowanie wymagań dla projektu, tworzenie struktury podziału pracy, struktury podziału produktów. Warsztaty szkoleniowe dają szansę na poznanie zaawansowanych technik dających możliwość optymalizacji własnych przedsięwzięć i skupieniu się na realizacji złożonych projektów.

Zaletą organizowanych przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST szkoleń w formie otwartej jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku. Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych organizacjach.
Aby zadbać o najwyższą efektywność naszych szkoleń, grupy liczą maksymalnie do 16 osób.
Kto powinien wziąć udział?
Grupa docelowa:
Program szkolenia został zaprojektowany z myślą o osobach chcących zdobyć kompleksową wiedzę w zakresie skutecznego organizowania i zarządzania projektami. według metodyki PCM. W szczególności do udziału w szkoleniu zachęcamy więc specjalistów oraz kadrę kierowniczą średniego i wyższego szczebla zarządzania.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu otwartym organizowanym przez IIST?
kompetentny wykładowca - praktyk;
ciekawa forma prowadzenia zajęć;
możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji po szkoleniu;
udział w szkoleniach otwartych to dużo więcej niż poddanie się procesowi szkoleniowemu - to niepowtarzalna możliwość wymiany doświadczeń z ciekawymi, nierzadko inspirującymi ludźmi a także asumpt do nawiązania nowych, owocnych kontaktów zawodowych.

Program szkolenia

Program szkolenia:
Główną zasadą Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST jest zrozumienie i audyt potrzeb szkoleniowych Uczestników naszych warsztatów. Przed każdym szkoleniem otwartym kontaktujemy się z Państwem aby poznać Państwa oczekiwania i dotychczasowe doświadczenia w zakresie obejmującym program zajęć. Z tego względu zależy nam na tym, by przedstawiony przez nas poniżej program szkolenia traktowali Państwo jedynie poglądowo i informacyjnie. Na podstawie zebranych od Uczestników informacji każdy program szkolenia otwartego zostaje zmodyfikowany aby szkolenie było dla Państwa jak najbardziej efektywne oraz spełniło Państwa oczekiwania.

TEN INTERDYSCYPLINARNY WARSZTAT BĘDZIE NIEZWYKLE CENNYM DOŚWIADCZENIEM PRAKTYCZNYM DAJĄCYM MOŻLIWOŚĆ OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI, DZIĘKI KTÓRYM MOŻNA OPTYMALNIE WYKORZYSTAĆ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI NAJCENNIEJSZYCH ZASOBÓW W REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH CZYLI LUDZI.
DZIEŃ 1 – WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH
MODUŁ I – ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH
-Prezentacja trenera,
-Prezentacja uczestników szkolenia,
-Omówienie zakresu i harmonogramu szkolenia.

2. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI.
-Co to są projekty, programy, portfele? – definiowanie głównych pojęć.
-Dlaczego należy stosować metodyki zarządzania projektami?
-Dlaczego projekty się nie udają? – czyli czerpanie z doświadczeń.
-Dlaczego projekty się udają? - przegląd zastosowanych metod w praktyce.
-Cykl życia projektu, a cykl życia produktu – model procesowy.
-Analiza środowiska i udziałowców – kluczowi interesariusze projektu i ich wymagania.
-Główne czynniki wpływające na rezultaty projektu.

3. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM I KOMUNIKACJĄ.
-Plan komunikacji – główne zasady jego opracowania.
-Struktura Organizacyjna Projektu i przegląd głównych ról:
o Zespół zarządzania projektem.
o Role i obowiązki zespołu projektowego.
o Komitet sterujący: Przewodniczący, Główny Dostawca, Główny Użytkownik.
o Kierownik Projektu
o Kierownik zespołu wykonawczego i Zespół wykonawczy.
o Nadzór i Wsparcie.
o Projekt w środowisku Klient-Dostawca.
-Macierz obowiązków.
-Identyfikacja zakresu informacyjnego dla interesariuszy projektu.

4. FAZA 1 - POMYSŁ NA PROJEKT.
-Identyfikacja potrzeb i określenie możliwości organizacji.
-Opracowanie koncepcji projektu.
-Ocena opłacalności finansowej koncepcji projektu.
-Identyfikacja interesariuszy projektu oraz ocena ich nastawienia i wpływu na projekt.
-Wymagania projektu – główne zasady formułowania wymagań.
-Zainicjowanie projektu.

5. FAZA 2 - PLANOWANIE PROJEKTU.
-Cel fazy planowania projektu.
-Struktura podziału pracy (WBS):
o Tworzenie struktury podziału pracy.
o Metoda ścieżki krytycznej.
o Wykres Gantta.
o Uwzględnianie czynności zarządczych i zarządzania ryzykiem w planie i harmonogramie
o Bilansowanie zasobów.
-Definiowanie produktów projektu:
o Zarządzanie wytwarzaniem produktów projektu.
o Technika planowania opartego na produktach.
o Struktura podziału produktów projektu.
o Diagram następstwa produktów.
-Szacowanie budżetu i czasu realizacji – przegląd głównych technik i poziomów dokładności.
-Planowanie harmonogramu.
-Diagramy sieciowe – metoda ścieżki krytycznej [studium przypadku.
- Macierz kompromisów projektowych.
-Intensywność wykorzystania i bilansowanie zasobów.
-Planowanie zarządzania ryzykiem.
-Planowanie zamówień.
-Planowanie jakości.

6. PODSUMOWANIE I DNIA WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
DZIEŃ 2 – WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH
MODUŁ I – ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
7. PRZEGLĄD ZREALIZOWANYCH ZAGADNIEŃ W I DNIU WARSZTATÓW.

8. FAZA 3 - PROJEKTOWANIE.
-Czynności wykonywane w fazie projektowania.
-Specyfikacja techniczna projektu – czyli co mamy wykonać?
-Przegląd technik projektowania.
-Formy realizacji zakresu:
o Budowa.
o Zakup.
o Zlecenie na zewnątrz.
o Modele współpracy z kontrahentami.

9. FAZA 4 – SKUTECZNA REALIZACJA PROJEKTU.
-Plany bazowe i ich wykorzystanie przez zespół projektowy.
-Zarządzanie zmianami i ich wpływ na kryteria sukcesu.
-Zarządzanie ryzykiem – wykorzystanie szans i eliminacja zagrożeń.
o Identyfikacja czynników ryzyko.
o Reakcje na ryzyko.
o Identyfikacja ryzyka i planowanie działań zapobiegawczych.
-Sprawozdawczość wykonania – monitoring realizacji projektu.
-Audyt, ocena i monitorowanie wykonania zakresu projektu.
-Metoda wartości wypracowanej (ang. Earned Value).
-Ratowanie zagrożonych projektów w praktyce.
-Zarządzanie zagadnieniami i zmianami w projekcie.

10. FAZA 5 - ROZLICZENIE I ZAMKNIECIE PROJEKTU.
-Weryfikacja zakresu i akceptacja (odbiór) przez zamawiającego.
-Zamknięcie administracyjne i zamknięcie kontraktów.
-Przekazanie wyciągniętych wniosków do przyszłych projektów.
-Rozliczanie projektu i przedstawienie osiągniętych rezultatów głównym interesariuszom projektu.

11. PODSUMOWANIE II DNIA WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
DZIEŃ 3 – WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH
MODUŁ II – ZARZĄDZANIE HARMONOGRAMEM I KONTROLĄ BUDŻETU PROJEKTU.

12. TECHNIKI SZACOWANIA CZASU TRWANIA PROJEKTU.
-Szacowanie ram czasowych projektu.
-Narzędzia wspierające harmonogramowanie projektu:
o Struktura podziału pracy (ang. Work Breakdown Structure).
o Diagram sieciowy.
o Wyznaczenie ścieżki krytycznej – elementy na które należy zwrócić szczególną uwagę.
o Technika PERT.
o Konstruowanie wykresu Gantta.
o Wyznaczanie kamieni milowych.
o Technika delficka.
-Co to jest plan bazowy? – czyli do czego będziemy porównywać realizację.
-Kontrolowanie harmonogramu realizacji.
-Ocena i prognozowanie projektu.
-Zarządzanie zmianami w projekcie – klucz do zarządzania integralnością.

13. ESTYMACJA BUDŻETU PROJEKTOWEGO.
-Podstawowe pojęcia finansowe:
o Rodzaje kosztów.
o Próg rentowności.
o Uzasadnienie ekonomiczne realizacji projektu.
o Podstawowe wskaźniki rentowności.
-Metody szacowanie kosztów projektowych.
-Sprawozdawczość finansowa w projektach.

14. PODSUMOWANIE III DNIA WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
DZIEŃ 4 – WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH
MODUŁ III – ZARZĄDZANIE RYZYKIEM NA PROJEKCIE.

15. WPROWADZENIE DO ZARZADZANIA RYZYKIEM.
-Podstawowe definicje dotyczące ryzyka.
-Korzyści z zarządzania ryzykiem.
-Odpowiedzialność Kierownika Projektu w procesie zarządzania ryzykiem.
- Typy ryzyk.
-Cechy zdarzeń ryzyka.

16. PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM.
-Planowanie zarządzania ryzykiem.
-Identyfikacja ryzyka:
o Zasady identyfikacji ryzyka.
o Narzędzia wspierające w identyfikacji ryzyk.
-Analiza ryzyka:
o Zasady analizy ryzyk.
-Priorytetyzacja ryzyk.
-Reakcje na ryzyko:
o Reakcje na zagrożenie.
o Reakcje na sznase.
-Monitorowanie i kontrola ryzyk.
-Ocena ryzyk.

17. PRZEGLĄD NARZĘDZI I TECHNIK DO ANALIZY RYZYKA.
-Metodyka zarządzania ryzykiem M_o_R (ang. Management of Risk).
-Przegląd technik i narzędzi do analizy ryzyk.
o Technika RBS.
o Technika PERT.
o Drzewa produktów.
o Drzewa decyzyjne.
o Metoda Delficka.
o Burza Mózgów.
o Symulacja Monte Carlo.
o Metody priorytetyzacja i wizualizacji ryzyk.
-Rejestr Ryzyka – narzędzie integrujące.

18. ZARZĄDZANIE ZMIANAMI W PROJEKCIE.
-Procedury oceny potrzeb projektu.
-Określenie kryteriów kontroli zmian.
-Wybór narzędzi i technik zapewniających realizację oczekiwań klientów.
-Główne kryteria sukcesu.

19. PODSUMOWANIE IV DNIA WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
DZIEŃ 5 – WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH
MODUŁ IV – ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ NA PROJEKCIE.

20. ZASADY PLANOWANIA JAKOŚCI W PROJEKCIE.
-Czym jest planowanie jakości?
-Planowanie jakości – materiały wejściowe, narzędzia i techniki.
-Wymagania jakościowe w projekcie:
o Źródła wymagań.
o Powszechnie występujące właściwości wymagań jakościowych.
o Hierarchizacja wymagań jakościowych w projekcie.
- Metoda rozwinięcia funkcji jakości.
-Rezultaty planowania jakości.

21. TECHNIKI ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W PROJEKCIE.
-Zapewnianie jakości – materiały wejściowe, narzędzia i techniki.
-Określanie działań zapewniania jakości.
-Badanie potencjału zapewniania jakości.
-Audyty i przeglądy jakości.
-Zapewnianie jakości i kontrola zmian.

22. NADZÓR I KONTROLA JAKOŚCI W PROJEKCIE.
-Relacje pomiędzy nadzorem projektu a nadzorem jakości.
-Główne aspekty planowania, zapewniania i kontroli jakości.
-Kontrola jakości – materiały wejściowe, narzędzia i techniki.
-Podstawowe narzędzia kontroli jakości w projektach i procesach dostarczania wartości:
o Arkusze kontrolne.
o Histogramy.
o Diagramy Pareto.
o Schematy blokowe.
o Diagramy przyczynowo-skutkowe.
o Diagramy rozproszenia.
o Karty kontrolne.
-Działania kontroli jakości a plan zarządzania jakością w projekcie.
-Rezultaty kontroli jakości.
PODSUMOWANIE WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.

Metody pracy:
Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia to przede wszystkim aktywny warsztat pozwalający na zdobycie praktycznych umiejętności, case study oraz elementy wykładu. Dzięki takiej formie dodatkowo wzbogaconej o pracę indywidualną i w małych grupach przekazujemy uczestnikom wiedzę pozwalającą na kompetentą realizację zadań, z którymi spotykają się w swojej pracy zawodowej.
Szkolenie zostało zaprojektowane w ramach programu partnerskiego Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER & Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST.


Zasady uczestnictwa:
Koszt uczestnictwa: 2850zł netto (+ 23% Vat)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Miedzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl).
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu oraz przekazać pozostałe informacje organizacyjne.

Kontakt:
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych
ul. Grottgera 16/1
60-758 Poznań
tel.(061) 307 01 49
fax. (061) 666 15 66
e-mail biuro@iist.pl

Czas trwania

-czas trwania szkolenia - 5 dni (40h);

Prelegenci

Cytat
Wykładowcy:
Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST to nasza największa wartość. Jako eksperci traktujemy nasze cele bardzo poważnie i dokładamy wszelkich starań, aby je realizować na najwyższym poziomie. Dysponujemy międzynarodową kadrą wybitnych specjalistów, trenerów biznesu, prawników, inżynierów i techników, którzy pozostając do Państwa dyspozycji pracują z pasją i pełnym zaangażowaniem wykorzystując światowe standardy i rozwiązania.

Dedykowany trener:
Doktor, który jest ekspertem w zakresie zarządzania strategicznego i zarządzania projektami, w dotychczasowej pracy zawodowej skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeniu ostatnich kilkunastu lat realizował projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach, najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada ponad 5 letnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych I zarządzania ograniczeniami. Jako specjalista Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST realizuje autorskie projekty szkoleniowe dla kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla.

Gdzie i kiedy

Zakopane 14 - 18 lipca 2014
-

Zakopane

Zakopane

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 23 - 27 czerwca 2014
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 23 - 27 czerwca 2014
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 31 marca - 4 kwietnia 2014
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 31 marca - 4 kwietnia 2014
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 24 - 28 lutego 2014
-

Zakopane

Zakopane

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 24 - 28 lutego 2014
-

Zakopane

Zakopane

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 24 - 28 lutego 2014
-

Zakopane

Zakopane

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 27 - 31 stycznia 2014
-

Zakopane

Zakopane

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 27 - 31 stycznia 2014
-

Zakopane

Zakopane

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 27 - 31 stycznia 2014
-

Zakopane

Zakopane

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 25 października 2013
-

Zakopane

Zakopane

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 25 października 2013
-

Zakopane

Zakopane

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 25 października 2013
-

Zakopane

Zakopane

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 25 października 2013
-

Zakopane

Zakopane

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 25 października 2013
-

Zakopane

Zakopane

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 25 października 2013
-

Zakopane

Zakopane

woj. małopolskie

Weź udział

Cena 1
zł netto
2850 PLN
Cena zawiera:
  • -w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz lunch; -każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
Weź udział

Organizator

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań
Grottgera 16/1
woj. wielkopolskie
Szanowni Państwo, Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST to jednostka szkoleniowo-doradcza, której głównym celem programowym jest inicjowanie współpracy w obszarze doradztwa, badań i edukacji w Europie, Ameryce Północnej, Azji oraz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz lunch; -każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań Grottgera 16/1
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!