Kompendium Wiedzy z Ochrony Środowiska 2023

O szkoleniu

Cel szkolenia

 • uzyskanie informacji na temat ostatnich zmian prawnych z zakresu ochrony środowiska;
 • poszerzenie wiedzy z zakresu interpretacji przepisów ochrony środowiska;
 • nabycie umiejętności praktycznego zastosowania przepisów prawnych w dokumentacji z zakresu ochrony środowiska;
 • podniesienie kompetencji w obszarze ochrony środowiska;
 • wzrost świadomości ekologicznej.
Kto powinien wziąć udział?
 • nowi pracownicy przedsiębiorstw ds. ochrony środowiska;
 • pracodawcy i podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 • Specjaliści ds. ochrony środowiska;
 • biura projektowe.

Program szkolenia

I. DZIEŃ – Proces inwestycyjny a wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska + Ocena stanu jakości środowiska gruntowo-wodnego

Proces inwestycyjny a wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska

 • ogólne założenia ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym;
 • podstawowe definicje z Ustawy OOŚ;
 • kwalifikacje przedsięwzięć;
 • ocena oddziaływania na środowisko;
 • Karta Informacyjna przedsięwzięcia – KIP;
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia OOŚ;
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 • ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
 • organy wydające i opiniujące decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • udział społeczeństwa w postępowaniu wydania decyzji środowiskowej;
 • administracyjne kary prawne;
 • najistotniejsze zmiany prawne i ich znaczenie w aspekcie OOŚ – podsumowanie;
 • co inwestor powinien wiedzieć o decyzji środowiskowej – uwarunkowania wynikające ze specyfikacji inwestycji;
 • schemat prowadzenia procedury postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej;
 • praktyczne aspekty procedury OOŚ.

Ocena stanu jakości środowiska gruntowo-wodnego – raport początkowy, raport końcowy:

Część 1:

 • główne źródła zanieczyszczenia środowiska;
 • ochrona powierzchni ziemi;
 • zanieczyszczenia historyczne;
 • prowadzenie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
 • kryterium i sposób oceny jakości wód podziemnych;
 • kryterium wystąpienia szkody w środowisku;
 • schemat postępowania dla Przedsiębiorcy posiadającego instalację IPPC oraz kiedy istnieje możliwość/ podejrzenie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych;
 • ocena powierzchni ziemi dla potrzeb Raportu początkowego i Raportu końcowego.

Prezentacja opiera się o wieloletnie doświadczenie firmy Ekologus Sp. z o.o. z prowadzenia różnorodnych prac w zakresie ochrony powierzchni ziemi, tj.:

 • wyznaczaniu substancji i punktów poboru oraz zakresu badań zlecany laboratorium;
 • wierceń geologicznych i określaniu ich głębokości;
 • kompleksowemu opracowaniu raportów początkowych, Pozwoleń Zintegrowanych;
 • określaniu kiedy mamy szkodę oraz kiedy należy wykonać projekt remediacji;
 • prowadzeniu uzgodnień z organami;
 • całej procedury oceny jakości powierzchni ziemi.

II. DZIEŃ – Prawo wodne – według najnowszego stanu prawnego

Aktualnie obowiązująca wersja przepisów Prawa Wodnego z uwzględnieniem przepisów stanu zagrożenia epidemicznego

 • Wody Polskie jako instytucja gospodarująca wodami w Polsce, ich obecne, podlegające ciągle korektom kompetencje jako organu administracji – aktualny podział kompetencji.
 • Kluczowe dla przedsiębiorców definicje w nowym Prawie wodnym.
  • Czym są wody, ich podział.
  • Najważniejsze definicje w ich najnowszej wersji.
  • Zanieczyszczone wody a ścieki.
 • Ważne dla prowadzenia działalności gospodarczej zasady dotyczące własności wód i gruntów pod wodami.
 • Korzystanie z wód według dzisiejszych zasad a usługi wodne.
  • Zwykłe i powszechne korzystanie z wód.
  • Obowiązujący zakres szczególnego korzystania z wód.
  • Usługi wodne – czym są.
 • Zgoda wodnoprawna jej zakres i sposób uzyskania.
  • Pojęcie zgód wodnoprawnych.
  • Aktualne wykazy wymaganych pozwoleń i zgłoszeń wodnoprawnych.
  • Kluczowe zasady uzyskiwania, dokonywana pozwoleń lub zgłoszeń wodnoprawnych.
  • Oceny wodnoprawne, zasady ich dokonywania.
  • Decyzje zwalniające z zakazów a zgody wodnoprawne.
  • Organy wydające obecnie zgody wodnoprawne.
 • Strefy ochronne ujęć – zbliżający się termin ich uzupełnienia.
 • Opłaty za usługi wodne – najnowsza wersja zasad ich ponoszenia.
  • Zakres działań objętych opłatami za usługi wodne.
  • Sposoby obliczania wysokości poszczególnych opłat – najtrudniejsze elementy.
  • Obowiązkowe pomiary.
  • Przypadki naruszeń objęte opłatami podwyższonymi.
 • Wody Polskie jako organ kontroli w gospodarce wodnej.

III. DZIEŃ – Ochrona powietrza (wymagania prawne): pozwolenia emisyjne, standardy emisyjne, pomiary emisji

 • Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska:
  • monitoring jakości powietrza;
  • podstawowe kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza – standardy jakości powietrza oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu;
  • pozwolenia w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz zgłoszenia instalacji;
  • szczególny przypadek pozwolenia emisyjnego – pozwolenie zintegrowane;
  • metodyka analizy rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu na potrzeby wniosków o wydanie pozwoleń emisyjnych;
  • postępowania kompensacyjne przy wydawaniu pozwoleń emisyjnych.
 • Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska sankcjonujące korzystanie ze środowiska w zakresie emisji do powietrza, wynikające z dyrektywy 2010/75/UE o emisjach przemysłowych (IED), w tym:
  • wymagania dotyczące pozwoleń zintegrowanych, między innymi w kontekście granicznych wielkości emisyjnych wynikających z konkluzji BAT;
  • funkcjonujące mechanizmy derogacyjne przewidziane dla istniejących dużych źródeł spalania paliw w związku z wymaganiami emisyjnych IED (Przejściowy Plan Krajowy, derogacja 17500, derogacja ciepłownicza);
  • zasady łączenia źródeł spalania paliw.
 • Standardy emisyjne i pomiary wielkości emisji.
  Szczegółowe wymagania rozporządzenia z 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów oraz rozporządzenia z 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody – dotyczące:
  • instalacji spalania paliw;
  • instalacji spalania i współspalania odpadów;
  • instalacji, w których używane są rozpuszczalniki organiczne zawierające LZO (procesy rozpuszczalnikowe, do których stosuje się wymagania w zakresie standardów emisyjnych, warunki uznawania standardów za dotrzymane oraz odstępstwa od standardów, plany obniżenia emisji – warunki i zasady stosowania planów, pomiary wielkości emisji LZO).
 • Zmiana przepisów wykonawczych do ustawy Prawo Ochrony Środowiska związane z transpozycją dyrektywy 2015/2193/UE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (MCP).
 • Obowiązki wynikające z wprowadzonych konkluzji BAT w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania z dnia 31.07.2018 roku

IV. DZIEŃ – Nowości w odpadach dla przedsiębiorców

Zmiany wprowadzone przez ustawę z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw:

 • Przegląd najważniejszych przepisów z zakresu gospodarki odpadami (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia) wg aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem najważniejszych obowiązków przedsiębiorców wynikające z tych przepisów;
 • Zakres obowiązywania ustawy o odpadach, wyłączenia;
 • Omówienie obowiązujących Definicji z uwzględnieniem stosowania ich w praktyce;
 • Zasady i sposób klasyfikacji odpadów wg. przepisów ustawy o odpadach rozporządzenia ws. katalogu odpadów;
 • Hierarchia sposobów postępowania z odpadami z uwzględnieniem konsekwencji prawnych wynikających z nie przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów w tym zakresie;
 • Zasada bliskości;
 • Obowiązki prowadzących magazynowanie i składowanie odpadów, a w tym dopuszczalny czas magazynowania odpadów oraz wizyjny system kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów;
 • Usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania;
 • Przenoszenie odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów (w tym szczególne przypadki dotyczące odpadów niebezpiecznych) z uwzględnieniem uprawnień odbiorcy odpadów (wymagane decyzje) oraz konsekwencji wynikających z przekazywania odpadów odbiorcom do tego nie uprawnionym;
 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów, w tym: zmiany w zakresie informacji podawanych we wnioskach, uzgodnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, Zaświadczenia o niekaralności;
 • Zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów (w zakresie odzysku i unieszkodliwiania) a w szczególności: masy magazynowanych odpadów, pojemności miejsc magazynowania odpadów (w tym sposoby ich wyliczania), uzgodnienia z Inspekcją Ochrony Środowiska, Państwową Strażą Pożarną i organami gminy, Zaświadczenia o niekaralności i Oświadczenia;
 • Transport odpadów (zasady, wymagane uzgodnienia);
 • Ewidencja odpadów, a w tym aktualny stan prawny w zakresie obowiązków prowadzących ewidencje odpadów, zwolnienia z prowadzenia ewidencji;
 • Sprawozdawczość odpadowa;
 • Wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów (omówienie rodzajów przewinień za które grozi wstrzymanie oraz procedura postępowania organów kontrolnych);
 • Przepisy karne i kary pieniężne.

Zakres omówienia poszczególnych zagadnień będzie uwarunkowany życzeniami słuchaczy, prowadzący położy nacisk na te zagadnienia, którymi będą oni zainteresowani najbardziej. W trakcie zajęć istniej możliwość zadawania pytań i rozwiązywania problemów z jakimi spotykają się słuchacze w swojej pracy, podczas zajęć lub w ramach konsultacji indywidualnych. Konsultacje mogą dotyczyć tematyki związanej z zakresem niniejszego szkolenia jak i innych zagadnień związanych z przepisami ustawy o odpadach.

V. DZIEŃ – Sprawozdawczość i ewidencja odpadowa w BDO

 • Obowiązki przedsiębiorców podlegających Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r.  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
  • Rodzaje opakowań objętych obowiązkiem recyklingu i odzysku;
  • Obowiązki edukacyjne dla wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach
  • Porozumienia dotyczące opakowań wielomateriałowych i opakowań po produktach niebezpiecznych, zmiany dotyczące  kaucjonowania opakowań po środkach niebezpiecznych;
  • Nowe zasady rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach;
  • Zwolnienia z ustawowych obowiązków dla wprowadzających produkty w opakowaniach;
  • Rejestr BDO przedsiębiorców podlegających ustawie;
  • Zasady obliczania poziomów odzysku i recyklingu – nowy sposób obliczania opakowań wprowadzonych na rynek;
  • Przykłady wyliczania wysokości należnej opłaty produktowej;
  • Obowiązki organów administracji oraz nowe administracyjne kary pieniężne
 • Obowiązki przedsiębiorców podlegających ustawie o bateriach i akumulatorach
  • definicje ustawowe;
  • rejestr przedsiębiorców w BDO;
  • obowiązki wprowadzających baterie lub akumulatory;
  • obowiązki sprawozdawcze wynikające z ustawy;
  • wzory formularzy;
  • wyłączenia z zakresu obowiązywania ustawy – pomoc de minimis;
  • zmiany dotyczące prowadzenia kampanii edukacyjnych;
 •  Rejestr BDO
  • nowe kategorie przedsiębiorców objętych obowiązkiem BDO;
   • wniosek elektroniczny,
   • nowe wzory wniosków rejestrowych i aktualizacyjnych
  • rodzaje wpisów dla różnych podmiotów – wprowadzających opakowania, produkty i produkty w opakowaniach, gospodarujących odpadami: wytwórców, transportujących, zbierających, przetwarzających, recyklerów, organizacji odzysku, itd..
  • indywidualne konta użytkowników BDO,
  • kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów,
  • wykreślenie z urzędu z rejestru na skutek rażących naruszeń przepisów prawa,
  • najnowsze zmiany w przepisach ustawy o odpadach w zakresie BDO
 • Rejestr BDO od 1 stycznia 2020
  • rejestracja i logowanie w bazie BDO,
  • nowe moduły do prowadzenia ewidencji odpadów i składania sprawozdań dotyczących produktów, opakowań i odpadów,
  • rodzaje sprawozdań i terminy składania,
  • od 01.01.2020 r. przejęcie dotychczasowych obowiązków przez marszałków województw od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie zużytego sprzętu i wprowadzania pojazdów, w tym składanie sprawozdań za rok 2019
 • Opłata recyklingowa za torebki foliowe:
  • najnowsze zmiany w przepisach ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach,
  • obowiązki prowadzących jednostki handlu detalicznego,
  • obowiązek rejestracji w BDO,
  • system księgowy poza bazą BDO – płatności z tytułu opłaty recyklingowej na konta urzędów marszałkowskich,
  • pierwsze sprawozdanie za rok 2019 wprowadzane za pośrednictwem bazy BDO

 

Czas trwania

5 dni, 08:00-15:00, ostatniego dnia egzamin do 16:00

Prelegenci

Ekspert w zakresie stosowania prawa w gospodarce wodno-ściekowej, budownictwie wodnym w postępowaniach administracyjnych.

Ma ponad 24 lata stażu pracy w administracji publicznej – doświadczenie zawodowe zdobywał w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Ochrony Środowiska oraz w Starostwie Powiatowym jako Naczelnik w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa. Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, kierunku geologia. Posiadane uprawnienia geologiczne z zakresu hydrogeologii kategorii V, geologii inżynierskiej kategorii VII oraz geologii złożowej kategorii III. Z ramienia Powiatu Gliwickiego przewodniczący Komisji Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz członek Komisji Geologii i Górnictwa Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

 

Ekspert w zakresie ochrony powietrza oraz pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Autor wielu publikacji m.in. na temat wpływu dioksyn na środowisko, emisji zanieczyszczeń z instalacji do powietrza, pomiarów emisyjnych. Prowadzi szkolenia z zakresu emisji zanieczyszczeń do powietrza, metod jej ograniczenia, pomiarów emisji, instalacji do termicznego przekształcania odpadów, ocen o oddziaływaniu na środowisko w procesach inwestycyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie projektowania, nadzoru nad wykonaniem oraz uruchamianiem instalacji/urządzeń do oczyszczania powietrza. Współautor wielu opracowań środowiskowych i analiz eksperckich, także w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.

 

Ekspert specjalizujący się w tematyce związanej z ustawą o opakowaniach i opłacie produktowej, ustawą o bateriach i akumulatorach, ustawą o odpadach.

Posiada ponad 13-letni staż pracy w administracji publicznej. Inżynier ochrony środowiska (absolwent Politechniki Częstochowskiej i Uniwersytetu Śląskiego) oraz wieloletnie praktyczne doświadczenie wykładowcy i szkoleniowca w zakresie ochrony środowiska.

 

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami z ponad 22-letnim stażem pracy w administracji publicznej stopnia wojewódzkiego.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zajmuje się wydawaniem decyzji oraz załatwianiem innych spraw z zakresu gospodarki odpadami i produktami ubocznymi; wydawaniem pozwoleń zintegrowanych, uzgadnianiem zmian tych pozwoleń oraz ich weryfikacją; załatwianiem spraw z zakresu opłat środowiskowych (w pełnym zakresie), udział w kontrolach dotyczących zagadnień z zakresu gospodarki odpadami. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami [w tym również komunalnymi]. Członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki Odpadami przy Ministerstwie Środowiska.

 

Anna Buchta – Prezes Zarządu Ekologus Sp. z o.o.

Ekspert w prowadzeniu procesów rekultywacji i remediacji, a także badań środowiska gruntowo-wodnego. Posiada 29 lat doświadczenia w prowadzeniu i ciągłym rozwoju firmy, kontakty z partnerami krajowymi i zagranicznymi oraz stała koordynacja prac różnych zespołów (ekspertów ds. ochrony środowiska, ds. szkoleń oraz marketingu i sprzedaży). Od 1994 roku otworzyła i koordynuje dział szkoleń w firmie Ekologus Sp. z o.o. oraz wykonuje przeglądy zakładów w zakresie ochrony środowiska. Przeprowadziła ponad 150 szkoleń otwartych dla administracji i przedstawicieli zakładów pracy w zakresie różnych aspektów ochrony środowiska, zamówień publicznych oraz szkoleń interpersonalnych dla kadry zarządzającej i pracowników. Uczestniczyła i nadzorowała blisko 250 projektów remediacji/rekultywacji oraz badań środowiska gruntowo-wodnego.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Ekologus

Bielsko-Biała

Jaskółcza 29

woj. śląskie

platforma ZOOM
Ekologus

Bielsko-Biała

Jaskółcza 29

woj. śląskie

Rejestracja

Szkolenie online
5 dni + egzamin
3 720
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zniżki grupowe:
 • 9.68% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 9.68% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 9.68% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 9.68% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne
5 dni + egzamin
4 470
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zniżki grupowe:
 • 8.05% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 8.05% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 8.05% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 8.05% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena za udział w 1 dowolnym dn
za 1 dzień
750
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem usługi szkoleniowo-rozwojowej jest osoba zgłoszona poprzez:
  • a) przesłanie Organizatorowi wypełnionej i podpisanej przez osobę decyzyjną karty zgłoszenia; kartę należy zeskanować i przesłać na adres mailowy: szkolenia@ekologus.pl w terminie do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem usługi szkoleniowo-rozwojowej,
  • b) dokonanie wpłaty (łącznej kwoty brutto za udział) nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem usługi szkoleniowo-rozwojowej na konto nr: 63 1090 1740 0000 0001 0246 2320 (BZ WBK S.A. O/Bielsko-Biała) w tytule należy wpisać imię i nazwisko uczestnika/-ów oraz nr fv / fv pro-formy.
 2. W uzasadnionych przypadkach oraz przy realizacji zamkniętej usług szkoleniowo-rozwojowej termin płatności ustalany jest indywidualnie.
 3. Przesłanie uzupełnionej karty zgłoszenia stanowi umowę uczestnictwa w usłudze szkoleniowo-rozwojowej oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów kontaktowych, księgowych oraz realizacji usługi – więcej w pkt VI.
 4. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany/-e adres/- y mailowe w karcie zgłoszenia.
 5. Usługobiorca upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej.
 6. Organizator zapewnia uczestnikom usługi szkoleniowo-rozwojowej materiały szkoleniowe, notatniki, długopis oraz wyżywienie podczas otwartych usług szkoleniowo-rozwojowych, tj. przerwy kawowe i obiad (podczas zamkniętej usługi opcja wyżywienia do uzgodnienia z Usługobiorcą).
 7. Każdy uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie potwierdzające udział w usłudze szkoleniowo-rozwojowej lub imienny certyfikat potwierdzający udział oraz zdobycie odpowiedniego poziomu wiedzy – dotyczy wybranych usług szkoleniowo-rozwojowych zakończonych egzaminem (np. Kompendium Wiedzy z Ochrony Środowiska) lub takiej formy ewaluacji na życzenie Usługobiorcy przy realizacji zamkniętej usługi szkoleniowo-rozwojowej.
 8. W przypadku usług szkoleniowo-rozwojowych nadających certyfikat, uczestnik przystępuje ostatniego dnia szkolenia do egzaminu, podczas którego wypełnia test (jedno- lub wielokrotnego wyboru) sprawdzający stopień wiedzy zdobytej podczas danej usługi. Wynik testu uznaje się za pozytywny w przypadku otrzymania minimum 70% odpowiedzi poprawnych. Jeżeli uczestnik nie uzyska wystarczającej liczby punktów, będzie przeprowadzona dodatkowa ewaluacja ustna po egzaminie.
 9. Uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności (każdego dnia usługi szkoleniowo-rozwojowej, jeżeli trwa ona dłużej niż jeden dzień), odebrania materiałów szkoleniowych, faktury oraz zaświadczenia lub certyfikatu na zakończenie usługi.

WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA – ZAPIS POPRZEZ BAZĘ USŁUG ROZWOJOWYCH

 1. Usługobiorca powinien skontaktować się z Organizatorem mailowo i/lub telefonicznie oraz przesłać uzupełnioną kartę zgłoszenia na daną usługę – zgodnie z pkt II, pkt 1a), a także postępować zgodnie z regulaminem i procedurami zapisu na usługi szkoleniowo-rozwojowe poprzez Bazę Usług Rozwojowych (zwaną dalej BUR).
 2. Przesłanie uzupełnionej karty zgłoszenia stanowi umowę uczestnictwa w usłudze szkoleniowo-rozwojowej oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów kontaktowych, księgowych oraz realizacji usługi – więcej w pkt VI.
 3. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany/-e adres/- y mailowe w karcie zgłoszenia.
 4. Usługobiorca upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej. Faktura zawierać będzie informacje niezbędne do przedłożenia przy rozliczeniu usługi u swojego Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) – zwanego dalej Operatorem.
 5. Każdy uczestnik zgłoszony poprzez BUR otrzyma imienne zaświadczenie lub certyfikat wystawiony przez Organizatora, a także otrzyma imienne zaświadczenie niezbędne do przedłożenia przy rozliczaniu usługi u swojego Operatora.
 6. Jeżeli z jakichkolwiek powodów Operator odmówi/cofnie dofinansowanie Usługobiorcy, ten zobowiązany jest uiścić pełną opłatę za udział swoich pracowników w usłudze szkoleniowo-rozwojowej zgodnie z kwotą na przesłanej karcie zgłoszenia na usługę niezwłocznie po otrzymaniu negatywnej decyzji od Operatora.

WARUNKI REZYGNACJI

 1. Rezygnacja z usługi szkoleniowo-rozwojowej musi nastąpić w terminie do 10 dni roboczych przed terminem jej rozpoczęcia, aby uzyskać pełny zwrot wpłaconej kwoty za udział. Informacje o rezygnacji należy przesłać Organizatorowi w formie pisemnej na adres szkolenia@ekologus.pl.
 2. W przypadku rezygnacji uczestnika z usługi szkoleniowo-rozwojowej w czasie krótszym niż 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia usługi Usługobiorca zobowiązany jest wskazać zastępstwo za zgłoszonego uczestnika lub pokryć 100% kosztów (brutto) usługi. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Usługobiorcy z konieczności uiszczenia opłaty.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania usługi szkoleniowo-rozwojowej z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł poprowadzić zajęć z przyczyn losowych.
 5. W przypadku odwołania usługi szkoleniowo-rozwojowej, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie każdego z uczestników, a zwrot zapłaty za udział w usłudze szkoleniowo-rozwojowej dokonany będzie niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty odwołania szkolenia.

REKLAMACJA USŁUGI SZKOLENIOWO-ROZWOJOWEJ

 1. Podstawą do rozpatrzenia przez firmę Ekologus Sp. z o.o. reklamacji usług szkoleniowo-rozwojowych jest przesłanie na adres: szkolenia@ekologus.pl wiadomość, w której należy uwzględnić:
  • datę i miejsce realizacji reklamowanej usługi szkoleniowo-rozwojowej
  • powód reklamacji
  • dane kontaktowe osoby w sprawie niniejszej reklamacji.
 2. Wiadomość zostanie przekazana do Zarządu Spółki i zostanie rozpatrzona indywidualnie w ciągu najbliższych 10 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Ekologus sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Jaskółcza 29
 • Kod pocztowy: 43-300
 • Miejscowość: Bielsko-Biała
 • Numer NIP: 5471940780

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Ekologus sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, Polska
Jaskółcza 29
woj. śląskie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!