Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/komunikacja-i-wspolpraca-nastawiona-na-wynik-szkolenie-z-wykorzystaniem-gry-symulacyjnej-smileurbo-70997-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12

Opis i cele szkolenia

UWAGA: Ograniczona liczba miejsc. Ze względu na formę realizacji szkolenia grupa może liczyć 7-8 uczestników.

Z badania przeprowadzonego w Polsce w 2018 roku przez ManpowerGroup wynika, że najbardziej pożądanymi przez firmy kompetencjami „miękkimi” pracowników jest umiejętność komunikacji (57%), współpracy (55%) oraz rozwiązywania problemów (53%). (źródło: „Niedobór Talentów 2018”).

Wszystkie te kompetencje są rozwijane podczas warsztatu z zastosowaniem symulacji SmileUrbo.

Praca w zespołach coraz bardziej zróżnicowanych pod względem wiedzy, wartości czy wieku oraz uczestniczenie w różnych formach zespołowego działania (zespoły projektowe, wirtualne, rozproszone), sprawia, że umiejętności komunikacji i współpracy stają się kluczowe. Kluczowe dlatego, że każdy zespół ma do zrealizowania jakieś cele, każdy ma osiągać jakieś wyniki, wreszcie każdy pracuje na jakiś wskaźnikach efektywności. Nie da się tego osiągnąć bez sprawnej komunikacji i dobrej współpracy. Mimo, że środowisko pracy coraz bardziej się digitalizuje, to właśnie te kompetencje pracowników stają się coraz ważniejsze. Bez dobrej komunikacji i współpracy nie ma też sprawnego rozwiązywania problemów, dlatego rozwijanie u pracowników kompetencji inicjowania i poszukiwania najlepszych rozwiązań jest cenną wartością dla przedsiębiorstwa.

Gra symulacyjna SmileUrbo z podziałem na role przeznaczona jest dla pracowników z każdego poziomu organizacji.

Symulacja oparta jest na dylemacie wspólnego pastwiska i dzięki założonym wskaźnikom efektywności, pozwala dostrzec wpływ działania poszczególnych osób na wynik zespołu, a nawet całej organizacji. Każdy z Uczestników warsztatu otrzymuje odpowiedzialną rolę, w której ma szansę wykazać się własnymi kompetencjami w zakresie podejmowania decyzji, skutecznego komunikowania się z innymi, umiejętności merytorycznego argumentowania, zachowania w sytuacji presji czasu, orientacji na cel i wynik, partycypacji i współpracy oraz inicjatywy w poszukiwaniu informacji kluczowych dla podjęcia ostatecznych wyborów.

Gra symulacyjna stanowi wyzwanie, podczas którego każda z uczestniczących w niej osób może sprawdzić czy potrafi równoważyć własny interes z dobrem wspólnym/zespołowym. Czy pamięta, że realizacja indywidualnego celu nie zawsze gwarantuje efekty w organizacji. Pozwala na autorefleksję w odniesieniu do swoich umiejętności komunikacji, współpracy i podejmowania decyzji zarówno na poziomie członka zespołu jak i pracownika organizacji.

Poprzez połączenie interakcji na żywo z elementami rzeczywistości online, gracze angażują się w dyskusje prowokujące refleksję nad własnymi kompetencjami i uczące współpracy oraz szacunku dla odmiennych poglądów oraz różnych umiejętności członków zespołu. Pomaga w doskonaleniu umiejętności tworzenia silnych zespołów, które potrafią się komunikować, współdziałać i wypracowywać rozwiązania dążące do rozwoju dobra całej organizacji.

W 2015 roku, symulacja SmileUrbo została nagrodzona prestiżową nagrodą World Summit Youth Award (WSYA). W kategorii nagród dla przedsiębiorców, którzy wykorzystują nowe technologie do wspierania światowego rozwoju. Nagroda przyznawana jest przez International Center for New Media, a partnerem strategicznym jest m.in. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) i Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Nagrodzoną Autorką gry jest Polka, a fabuła symulacji oparta jest na autentycznej historii konkretnej polskiej miejscowości. Symulacja tłumaczona jest na 4 języki.


Korzyści dla uczestników
Korzyści, które uzyskują Uczestnicy szkolenia z wykorzystaniem gry symulacyjnej SmileUrbo:
• Uczestnicy doskonalą, pogłębiają i rozwijają umiejętności oceny, tworzenia i usprawniania procesów komunikacyjnych w grupie
• doskonalą umiejętności podejmowania decyzji adekwatnych do potrzeb i sytuacji w zespole oraz całej organizacji
• rozwijają umiejętności argumentowania własnych decyzji i wyborów oraz bycia elastycznym w sytuacji zmieniających się warunków
• pogłębiają wiedzę na temat własnych strategii stosowanych w sytuacji konfliktów oraz konsekwencji ich stosowania
• zdobywają wiedzę dotyczącą zjawisk społeczno- psychologicznych wpływających na poziom współpracy między ludźmi w zespołach nastawionych na wyniki
• kształcą umiejętności zastosowania posiadanej wiedzy do samoanalizy i analizy efektywności własnych działań w sytuacjach interakcji społecznych wymagających wysokich kompetencji społecznych
• nabywają motywację do angażowania się w podejmowanie wyzwań związanych z działaniami w obszarze odpowiedzialności za dobro wspólne w zespole i w całej organizacji
• pracują nad postawą gotowości do budowania relacji w zespołach opartych na zaufaniu, wiarygodności i szacunku do innych
• wypracowują otwartość na różnorodność w zespole i organizacji zarówno na poziomie wiedzy, umiejętności jak i wartości,
• rozwijają umiejętności współpracy w zespole dzięki sprawnej komunikacji, budowaniu relacji opartych na zaufaniu i synergii zespołu, oraz poszanowaniu różnorodności w zespole
• pracują na wspólny wynik, mając świadomość i potrzebę realizacji własnych celów.

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do szkolenia:
• określenie zasad wspólnej pracy, zaprezentowanie metod pracy z wykorzystaniem symulacji SmileUrbo, przedstawienie celów warsztatu oraz indywidualnych potrzeb, poznanie się Uczestników szkolenia.

2. Pierwsza runda symulacji SmileUrbo:
• Wprowadzenie – przyznanie ról,
• Zapoznanie się z instrukcją ogólną oraz instrukcjami szczegółowymi,
• Rozegranie rundy pierwszej,
• Sprawdzenie wyników z pierwszej rundy,
• Refleksje i wnioski do rundy drugiej.

3. Co blokuje zespoły w osiąganiu wyników - dysfunkcje pracy zespołowej:
• Brak dbałości o wyniki - komunikowanie celu z wizją rezultatu, określanie wyników, jasne komunikowanie oczekiwań, planowanie zadań i działań
• Unikanie odpowiedzialności - czym jest odpowiedzialność w zespole – doskonalenie relacji poprzez wymaganie odpowiedzialności, budowanie odpowiedzialności w zespole – kiedy, przez co, dzięki czemu
• Brak zaangażowania - przyczyny braku zaangażowania w zespole, czym jest zaangażowanie i co na nie wpływa z poziomu jednostki i zespołu
• Obawa przed konfliktem - zespoły obawiające się konfliktu i zespoły zaangażowane w konflikt – na czym polega różnica
• Brak zaufania - czym jest zaufanie w zespole i na czym polega proces jego budowania, dlaczego zaufanie jest ważne i co wpływa na jego utratę.

4. Komunikacja w zespole nastawionym na wyniki:
• Reguły komunikowania się wg Grice’a – współpraca jako piąta, nadrzędna reguła skutecznej komunikacji,
• Model komunikacyjny „Trzy światy" – jak to, co myślimy wpływa na to co mówmy,
• Cztery poziomy komunikacji von Thuna – który z poziomów ułatwia współpracę nastawioną na wynik,
• Trening aktywnego słuchania, zasada 7+/-2, reguła pierwszeństwa, efekt świeżości,
• Bariery komunikacyjne,
• Merytoryczna dyskusja – argumentowanie, przekonywanie, uzasadnianie - skuteczna komunikacja w dyskusji – trójkąt retoryczny,
• Sztuka zadawania pytań oraz umiejętność poszukiwania informacji,
• Przekazywanie informacji w zespołach - celowość działań komunikacyjnych, cel świadomy i cel nieświadomy,
• Modele udzielania informacji zwrotnej w zespole - kiedy i jaki model stosować.

5. Druga runda symulacji SmileUrbo:
• Zapoznanie się z instrukcją ogólną oraz instrukcjami szczegółowymi,
• Rozegranie rundy drugiej,
• Sprawdzenie wyników z drugiej rundy,
• Refleksje i wnioski do rundy trzeciej.

6. Konflikt w zespole - komunikacja w konflikcie, a osiąganie optymalnych wyników:
• Koło konfliktu – na czym polega koło konfliktu - stanowiska prowadzące do konfliktu - istota różnic społecznych, wartości i przekonań, a sytuacje konfliktowe
• Konflikty w pracy zespołowej - fazy rozwoju zespołu – kiedy istnieje największe zagrożenie powstawania destrukcyjnych konfliktów w zespole
• Rozpoznanie własnych stylów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
• Konsekwencje sztywnego stosowania poszczególnych stylów,
• Pozytywne aspekty konfliktu dla zespołu i jednostki.

7. Style komunikacyjne i style funkcjonowania społecznego – potencjał w różnorodności – osobowość, temperament, zachowania,
• Style komunikowania się i style funkcjonowania społecznego dr Merilli – kluczowa wiedza potrzebna do zrozumienia istoty różnic w zachowaniach i sposobach komunikacji ludzi w zespołach,
• Autodiagnoza własnego stylu funkcjonowania społecznego,
• Prezentacja cech poszczególnych typów z dyskusją i odniesieniem do praktyki i do-świadczeń uczestników szkolenia również podczas symulacji - poznanie mocnych stron i potencjalnych słabości każdego ze stylów,
• jak porozumiewać się z różnorodnymi stylami - jaki potencjał do zespołu wnosi każdy ze stylów,
• po co nam jest potrzebna wiedza na temat cech osobowości osób i stylów komunikowania się, z którymi współpracujemy.

8. Trzecia runda symulacji SmileUrbo:
• Zapoznanie się z instrukcją ogólną oraz instrukcjami szczegółowymi,
• Rozegranie rundy trzeciej,
• Sprawdzenie wyników z trzeciej rundy i z całej symulacji – porównanie wyników indywidualnych w kontekście poziomu wskaźników efektywności wskazujących na ostateczny wynik działań zespołu,
• Refleksje i wnioski po symulacji,
• Wskaźniki efektywności – gra vs rzeczywistość - określenie wskaźników efektywności współpracy i komunikacji w odniesieniu do własnych zespołów.

9. Zasady współpracy – cel indywidualny i cel zespołowy – poszukiwanie rozwiązań:
• Analiza sytuacji - co chcemy osiągnąć – jaki jest cel mierzalny,
• Wpływ postaw i wartości poszczególnych pracowników na wynik pracy w zespole,
• Rozwiązywanie problemów - poszukiwanie rozwiązań optymalnych dla jednostki i dla zespołu – jakie zasoby są potrzebne,
• Podejmowanie decyzji i ich konsekwencje i wpływ na wyniki zespołowe - model sieci,
• Grupowe podjęcie decyzji o sposobie optymalnego rozwiązania.

10. Zakończenie szkolenia:
• Wskaźniki efektywności współpracy i komunikacji zespołu, w którym pracuję – indywidualne wypracowanie przez każdego Uczestnika szkolenia,
• Co ja konkretnie mogę zrobić, aby zespół, w którym pracuję miał lepsze wyniki – praca indywidualna każdego Uczestnika szkolenia.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1690 zł netto

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Komunikacja i współpraca nastawiona na wynik - szkolenie z wykorzystaniem gry symulacyjnej SmileUrbo