Komunikacja w postępowaniach przetargowych - now ustawa PZP

O szkoleniu

Szkolenie ma na celu omówienie nowych, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r., zasad i form komunikowania się w postępowaniach realizowanych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznych formy takiej komunikacji.

W ramach szkolenia zostaną między innymi wskazane i szczegółowo omówione regulacje nowej ustawy dotyczące zasad i form komunikacji pomiędzy uczestnikami postępowań, w tym podobieństwa i różnice pomiędzy obecnymi regulacjami, a dotychczas obowiązującymi, jak również odnoszące się do przedmiotu szkolenia orzecznictwo Krajowej Izby odwoławczej (KIO), w tym to, które - pomimo zmiany ustawy - zachowało swoją aktualność.

Szkolenie ma przede wszystkim cel praktyczny – w jego trakcie zostaną sformułowane i przekazane uczestnikom rekomendacje dotyczące prawidłowej i bezpiecznej komunikacji w postępowaniu (na różnych jego etapach).
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest adresowane w pierwszej kolejności do osób odpowiedzialnych za przygotowanie postępowania, przygotowanie i złożenie ofert oraz osób reprezentujących zarówno zamawiających, jak i podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach prowadzonych postępowań. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia może się okazać również przydatna prawnikom świadczących wsparcie lub konsultujących takie działania od strony prawnej.

Program szkolenia

 1. Wstęp:
  • wykaz aktów prawnych (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia);
  • czym jest elektronizacja, z jakimi procesami została powiązana (co obejmuje);
  • główne założenia i cele elektronizacji (vide motyw 52-57 dyrektywy klasycznej).
 2. Zasady komunikacji w postępowaniu:
  • Komunikacja ustna;
  • Komunikacja pisemna;
  • Forma pisemna;
  • Forma elektroniczna;
  • Forma dokumentowa;
  • Postać elektroniczna;
 3. Omówienie najistotniejszych przepisów związanych z komunikacją:
  • art. 61 pzp (komunikacja między wykonawca a zamawiającym; definicja środków komunikacji elektronicznej; dopuszczenie komunikacji ustnej);
  • art. 63 pzp (pełna elektronizacja postępowania; różnice między trybem unijnym i trybem krajowym, czyli czym różni się forma elektroniczna od postaci elektronicznej; rodzaje podpisów);
  • art. 64 + 66 + 68 pzp (narzędzia wykorzystywane w elektronizacji, czyli rodzaje platform, cechy narzędzi);
  • art. 65 pzp (wyjątki od obowiązku elektronizacji, przykłady: próbka, model, ochrona informacji szczególnie wrażliwych; obowiązek informowania przez zamawiającego o odstępstwach);
  • art. 67 pzp (obowiązek informacyjny spoczywający na Zamawiającym nt. środków komunikacji elektronicznej);
  • art. 70 pzp i akty wykonawcze.
 4. Przegląd orzecznictwa KIO (nowa ustawa stare problemy):
  • błędy popełniane podczas podpisywania dokumentów składanych drogą elektroniczną;
  • podpisanie skanu oferty podpisem elektronicznym;
  • podwójne szyfrowanie ofert;
  • skutki braku zaszyfrowania oferty;
  • błędy popełniane podczas otwierania ofert elektronicznych (naruszanie zasady jawności);
  • awarie systemu (błędy narzędzi).
 5. Zagadnienia praktyczne:
  • w jakiej formie powinno być złożone pełnomocnictwo do złożenia oferty;
  • w jakiej formie powinno być złożone wadium;
  • w jakiej formie powinno być złożone zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
  • jak wygląda elektroniczne poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem;
  • zasady przygotowania i forma wniosku oraz oferty;
  • zasady wzywania i uzupełniania dokumentów przedmiotowych i podmiotowych
  • odrzucenie oferty i wykluczenie z postępowania.
 6. Zawarcie umowy; czy umowa może być zawarta w formie elektronicznej?

 

Czas trwania

9.30 - 15

Prelegenci

Katarzyna Giordano

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego i handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Kilkuletni praktyk w zakresie zamówień publicznych. Pracowała w jednostkach sektora finansów publicznych na rzecz zamawiających, w tym centralnego zamawiającego, przygotowując i przeprowadzając postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, między innymi z branży informatycznej. Zajmuje się kompleksową obsługą zarówno wykonawców, jak i zamawiających w zakresie zamówień publicznych, przygotowuje opnie i analizy prawne w tymże zakresie, sporządza środki zaskarżenia oraz inne pisma procesowe związane z przysługującymi środkami ochrony prawnej.

Wojciech Kaliński

Radca prawny (od 1998 r.). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2002 r. doktor nauk prawnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, kierujący praktyką kancelarii w tej dziedzinie. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na etapie tworzenia i weryfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składania ofert w trybie zamówień publicznych, a także reprezentowania zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą (dawniej przed Zespołami Arbitrów), a także przed sądami okręgowymi.
Ponadto specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem praw rzeczowych (obrót nieruchomościami, problematyka odrębnej własności lokali), kontraktów gospodarczych (umowy dotyczące systemów informatycznych i outsourcingowych) i praw na dobrach niematerialnych (umowy licencyjne).
Autor wielu publikacji w prasie branżowej i naukowej. Stały wykładowca na licznych seminariach i szkoleniach z zakresu prawa cywilnego, prawa teleinformatycznego i zamówień publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 18 marzec 2021

Rejestracja

Cena
za osobę - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 5 marca
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się
Cena
za osobę - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 6 marca
890
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
ul. Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

- komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
- przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
- używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
- głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
- NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
- Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
- na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa ul. Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!